StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitatea institutiilor publice
Trimite articolul prin email Organizarea si desfasurarea controlului financiar preventiv : Contabilitatea institutiilor publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Organizarea si desfasurarea controlului financiar preventivOrganizarea si desfasurarea controlului financiar preventiv


Obiectul controlului financiar preventiv.

Institutiile publice au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv, potrivit prevederilor legale, prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe
baza fondurilor publice sau a patrimoniului public inainte de aprobarea acestora. Fondurile publice reprezinta sumele alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din veniturile extrabug 555j91f etare, bugetul Fondului Proprietatii de Stat, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice, credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale.

Prin patrimoniul public se intelege totalitatea drepturilor si obligatiilor, la un moment dat, ale statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau ale institutiilor publice ale acestora, cu valoare economica, dobandite sau asumate cu orice titlu.

Din patrimoniul public fac parte drepturi si obligatii referitoare atat la bunuri din domeniul public cat si din domeniul privat ale statului si unitatilor administrativ-teritoriale.

Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni care vizeaza, in principal:

a) angajamente legale si bugetare;

b) deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

c) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;

d) efectuarea de plati din fonduri publice;

e) efectuarea de incasari in numerar;

f) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale;

g) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

h) alte tipuri de operatiuni, stabilite prin ordin al ministrului finantelor.

Conducatorul institutiei publice, in functie de specificul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor tipuri de proiecte de operatiuni decat cele precizate mai sus.

Controlul financiar preventiv presupune verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni care fac obiectul acestui control din punct de vedere al:

a) legalitatii si regularitatii;

b) incadrarii in limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii.


Organizarea controlului financiar preventiv.

Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in mod unitar in urmatoarele forme:

controlul financiar preventiv propriu;

controlul financiar preventiv delegat, prin controlori delegati ai Ministerului Finantelor.

Institutiile publice au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si a asigura evidenta angajamentelor in cadrul compartimentului contabil.

Conducatorii institutiilor publice au obligatia sa stabileasca proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, documentele justificative si circuitul acestora.

Controlul financiar preventiv propriu se exercita de contabilul sef prin viza de control financiar preventiv propriu. Contabilul sef poate imputernici alte persoane din subordinea sa sa exercite controlul financiar preventiv propriu numai cu aprobarea ordonatorului de credite.

Ordonatorul de credite va primi spre aprobare numai proiectele de operatiuni care respecta cerintele de legalitate, regularitate si incadrare in limitele angajamentelor bugetare aprobate, care poarta viza de control financiar preventiv propriu. Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanelor in drept si prin aplicarea de catre acestea a sigiliului personal.In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operatiuni se prezinta insotite de documentele justificative corespunzatoare, certificate in privinta realitatii si legalitatii prin semnatura conducatorilor compartimentelor de specialitate care initiaza operatiunea respectiva si care raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror documente justificative le-au certificat.

Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridica ori de cate ori considera ca necesitatile o impun.

Exercitarea functiei de ordonator de credite este incompatibila cu exercitarea functiei de contabil sef /contabil. Persoana in drept sa exercite viza de control financiar preventiv are dreptul si obligatia de a refuza acordarea vizei pentru anumite proiecte de operatiuni, motivand in scris si tinand evidenta proiectelor de operatiuni refuzate la viza de control financiar preventiv.

Controlul financiar preventiv delegat se organizeaza si se exercita de catre Ministerul Finantelor prin controlori delegati, a caror numire se face prin ordin al ministrului finantelor.

Controlorul delegat este functionar public, angajat al Ministerului Finantelor, care trebuie sa aiba studii superioare economice sau juridice si o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 7 ani.

Ministrul finantelor numeste, pentru fiecare institutie publica in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special, unul sau mai multi controlori delegati in functie de volumul si de complexitatea activitatii institutiei publice respective.

Ministrul finantelor aproba normele metodologice prin care se stabilesc:

a) tipurile de operatiuni ale ordonatorilor principali de credite ale caror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat;

b) limitele valorice peste care se efectueaza controlul financiar preventiv delegat, pe tipuri de operatiuni;

c) documentele justificative care trebuie sa insoteasca diferitele tipuri de operatiuni;

d) modul in care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de operatiune.

Controlorii delegati exercita viza de control financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operatiuni vizate in prealabil de catre controlul financiar preventiv propriu al institutiei publice.

Operatiunile care fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobarii ordonatorului principal de credite numai insotite de viza de control financiar preventiv delegat. Viza de control financiar preventiv delegat se acorda sau se refuza in scris, pe formular tipizat, si trebuie sa poarte semnatura si sigiliul personal al controlorului delegat competent.

Referitor la refuzul de viza trebuie sa retinem faptul ca in aceasta situatie controlorul delegat are obligatia sa il informeze in scris pe ordonatorul principal de credite, precizand motivele refuzului. Daca ordonatorul principal de credite prezinta in scris argumente in favoarea efectuarii operatiunii pentru care se intentioneaza refuzul vizei atunci controlorul delegat va consulta o echipa de 3 controlori delegati. Solutia finala cade in competenta exclusiva a controlorului delegat competent.

Durata controlului financiar preventiv delegat (acordarea sau refuzul vizei) este de 3 zile lucratoare de la prezentarea proiectului unei operatiuni, insotii de toate documentele justificative.

In cazuri exceptionale, controlorul delegat are dreptul sa prelungeasca perioada mentionata mai sus cu maximum 5 zile lucratoare, pe baza unui referat de justificare.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact