StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept administrativ

Recursuri administrative prealabile prevazute in legi specialeRecursuri administrative prealabile prevazute in legi speciale

1. Legea nr. 248/2005 privind regimul pasapoartelor reglementeaza o procedura prealabila de contestare a refuzului de eliberare, suspendarii sau retragerii dreptului de folosire a pasaportului.

Impotriva masurilor dispuse persoana nemultumita poate face contestatie la organul ierarhic superior celui care a dispus masura in termen de 30 de zile de la data comunicarii; Contestatia se solutioneaza in 30 de zile urmand ca cel nemultumit sa se adreseze instantei de contencios administrativ competente.

Cateva observatii se impun : a) se consacra un recurs administrativ ierarhic tipic , desi faptul ca nu se precizeaza ca nesolutionarea in termen a contestatiei valoreaza refuz implicit si constituie temei pentru actiunea in justitie duce aparent la ideea unei proceduri administrativ - jurisdictionale. Credem ca aceasta caracteristica, fiind sigura care apropie procedura de fata de procedura judiciara, nu este suficienta pentru a-i da un caracter jurisdictional; b) recursul administrativ se efectueaza impotriva unui fapt administrativ asimilat sau a unor acte administrative.2. Conform ordonantei 34/2002 privind telecomunicatiile, operatorii publici si furnizorii de servicii de telecomunicatii raspund fata de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a serviciilor de telecomunicatii.

Termenul de introducere a reclamatiei este de 6 luni, calculat din ziua prestarii serviciului, iar termenul de solutionare de catre operator este de cel mult 3 luni de la inregistrarea ei. Chemarea in judecata a operatorilor publici sau furnizorilor este posibila in termen de 6 luni de la primirea raspunsului la reclamatie sau la expirarea termenului de solutionarea a acestuia.

Dupa cum reiese din reglementarea legala, recursul administrativ este unul gratios, el conditioneaza sesizarea instantei de judecata.

Caracterul administrativ al recursului este accentuat prin consacrarea ,,tacerii administrative" ca temei de intentare a actiunii in justitie.

S-ar putea obiecta ca, in lipsa unei precizari exprese, instanta competenta este cea de drept comun, actiunea fiind una in daune, precizeaza expres competenta instantei de contencios administrativ pentru judecarea litigiilor dintre autoritatea de reglementare si titularii de autorizatie.

3. O.U. nr. 40/2005 privind achizitiile publice.

Calea de atac pe cale administrativa a actelor si deciziilor ilegale in materia achizitiilor publice poarta denumirea de contestatie. De lege lata, procedura prealabila este obligatorie si conditioneaza primirea actiunii de contencios administrativ, in consecinta reclamantul decazut din dreptul de a face contestatia este decazut si din dreptul de a introduce actiunea.

O.U. nr. 40/2005 distinge intre mai multe ipoteze fiecare cu alt termen :

a) 5 zile lucratoare de la data publicarii unui anunt de participare sau de la data primirii oricarui document scris transmis de catre autoritatea contractanta, cu exceptia comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii;

b) 7 zile lucratoare din momentul luarii la cunostinta in orice mod dovedit, a unui act ori a unei decizii a autoritatii contractante;

c) 10 zile de la data primirii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

In cuprinsul contestatiei trebuie sa fie precizate expres, sub sanctiunea decaderii: faptul ca reprezinta o contestatie, actul sau decizia invocata ca nelegala, art. din ordonanta de urgenta si, dupa caz, din alte acte normative pe care contestatorul le considera incalcate, interesele lezate, modul in care asteapta sa fie rezolvat cazul in speta si baza legala a propunerii. Autoritatea contractanta este in drept sa respinga orice contestatie care nu indeplineste in mod cumulativ cerintele de mai sus.

Termenul de raspuns la contestatie este de 10 zile lucratoare din momentul inaintarii ei. In cazul in care se depun mai multe contestatii impotriva aceleiasi decizii, solutionarea acestora se va face in mod unitar.

O atentie deosebita este acordata de O.U. 40/2005 solutionarii contestatiei :

solutionarea formala a contestatiei. La primirea unei contestatii, autoritatea contractanta ,,estimeaza temeinicia" acesteia, si o respinge sau, dupa caz, o retine in vederea solutionarii ei pe fond. Motivul pentru hotari respingerea contestatiei este decaderea din dreptul de a face contestatie.

solutionarea contestatiei pe fond. Raspunsul la contestatie se face prin formularea unei rezolutii motivate dupa consultarea a contestatorului si a tuturor celor care s-au asociat contestatiei; de asemenea, autoritatea contractanta poate initia consultari si cu ceilalti participanti inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Dupa analizarea fondului contestatiei, autoritatea are doua posibilitati - fie sa admita contestatia, caz in care va adopta masuri corective; - fie sa respinge contestatia, in acest ultim caz contestatarul nemultumit putand actiona in justitie.
In termen de doua zile lucratoare de la primirea rezolutiei modificate contestatorii au obligatia de a notifica autoritatii contractante daca accepta sau nu concluziile acesteia si masurile corective, eventual decise, de catre aceasta; cei care notifica autoritatii contractante ca accepta rezolutia si masurile corective decise secad din dreptul lor de a ataca in justitie, inclusiv din acela de a introduce cerere de interventie in interesul partii care ar ataca respectiva rezolutie si/sau masurile corective in cauza.

De indata ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni in justitiei, in scopul optimizarii procesului de monitorizare a sistemului de achizitie publice, autoritatea contractanta are obligatia sa instiinteze despre aceasta Ministerul Finantelor Publice, anexand copie de pe contestatie. In cazul in care contestatia sau actiunea in justitie vizeaza aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari sau a unui contract de servicii de proiectare a constructiilor, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a transmite instiintarea si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

In solutionarea contestatiilor autoritatea contractanta poate decide masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare si alte asemenea ale actelor si deciziilor nelegale sau ale activitatilor in legatura cu acestea, in scopul conformarii cu prevederile prezentei ordonantei de urgenta. Orice masura corectiva decisa de catre autoritatea contractanta trebuie sa fie precizata in cadrul rezolutiei motivate.

Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica Ministerului Finantelor Publice, si dupa caz, si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia in termen de 2 zile lucratoare de la producerea/primirea lor.

In termen de 7 zile de la primirea instiintarii referitoarea la inaintarea unei contestatii, inclusiv a copiei anexate, Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a formula si de a transmite un punct de vedere cu privire la modul in care considera ca ar trebui solutionata contestatia.

Punctul de vedere are caracter informativ si de specialitate si este destinat sa faciliteze autoritatii contractante, si dupa caz, justitiei luarea unei decizii corespunzatoare pe baza unei interpretari autorizate a prevederilor legislative si in domeniul achizitiilor publice.

La introducerea unei contestatii, autoritatea contractanta are obligatia de a instiinta despre aceasta ceilalti participanti la procedura atribuirii contractului. Aceasta comunicare are o deosebita importanta, deoarece participantii au dreptul de a se asocia, in 5 zile de la primirea ei, la contestatia depusa, in caz contrar fiind decazuti atat din dreptul de a face procedura prealabila, cat si din dreptul de a se adresa justitiei.

Exceptii de la obligativitatea procedurii prealabile. O.U. nr. 40/2005 prevede cateva situatii in care instanta de contencios administrativ poate fi sesizata fara ca in prealabil sa se fi facut contestatia la autoritatea contractanta, si anume :

in cazul in care contractul de achizitie a fost incheiat : 1) la termen, persoanele neimplicate in procedura de atribuire a contractului pot contesta deciziile autoritatii contractante care le va vatama drepturile sau interesele dar numai dupa publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publica si nu mai tarziu de 15 zile de la data publicarii anuntului de atribuire; 2) in cazul in care autoritatea contractanta incheie contractul de achizitiei publica mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, orice ofertant se poate adresa instantei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data publicarii anuntului de atribuire;in cazul in care contractul de achizitie publica nu a fost incheiat inca, orice participant implicat in procedura de atribuire a contractului poate atacat masurile corective decise de autoritatea contractanta ca efect al solutionarii contestatiilor, fie pe motiv ca acestea sunt la randul lor, ilegale, fie ca sunt incomplete.

O prevedere remarcabila este aceea conform careia actiunea in justitie se poate face doar pentru acele capete de cerere care au facut obiectul atacului pe cale administrativa. Prin urmare nu este posibil, sa se solicite prin contestatie anularea deciziei, iar apoi, prin actiune acordarea de despagubiri.

4. Potrivit Legii nr. 337/2005 privind protectia topografiei circuitelor integrate, hotararea de respingere a cererii de inregistrare a topografiei poate fi contestata pe cale administrativa, in termen de 3 luni de la data comunicarii ei; contestatia se solutioneaza in termen de doua luni de la data inregistrarii, si poate fi apoi atacata in justitie.

Recursul administrativ la directorul oficiului este un recurs gratios, adresat autoritatii vinovata de emiterea actului administrativ ilegal.

5. Legea nr. 105/2004 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil prevede : ,,contestarea expertizei bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, se face la Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor in termen de 10 zile de la primirea instiintarii expertului. Solutionarea contestatiei se comunica in termen de 20 de zile."

De asemenea, ordinul de clasare, declasare sau de trecere dintr-o categorie in alta a patrimoniului cultural national al unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrarea a Ministerului Culturii, in termen de 30 de zile de la comunicare. Ministerului Culturii este obligat sa solutioneze contestatia in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia.

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea legii constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat. Impotriva refuzului se poate pune reclamatie in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata. Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat

7. Legea nr. 225 pe 2004 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, prezinta contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de consiliul Baroului. Deciziile consiliului Baroului pot fi atacate cu plangere la Comisia permanenta, a carei solutii este definitiva. De asemenea, avocatul nemultumit poate ataca deciziile la consiliul baroului iar deciziile date de consiliu, la Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania, potrivit legii si Statutului.
A se vedea si V.I. Prisacaru, op. cit., p. 114

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact