StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Transmisiunea si imparteala succesiunii - despre partajul succesoral si despre raport

Despre partajul succesoral si despre raport
Sectiunea 1


Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral
Starea de indiviziune

Art.874 - (1) Nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune. Mostenitorul poate cere oricand iesirea din indiviziune, chiar si atunci cand exista conventii sau clauze testamentare care prevad altfel.


(2) Coindivizarii pot conveni sa mentina starea de indiviziune pe termen de cel mult 5 ani, la expirarea termenului conventia putand fi reinnoita pentru acelasi termen.
(3) Partajul succesoral poate fi cerut chiar si atunci cand succesoriisau unii dintre ei au exercitat separat posesiunea asupra unor parti din mostenire, cu exceptia cazului in care exista un partaj voluntar sau s-ar putea invoca uzucapiunea.
Felurile partajului

Art.875 - (1) Partajul succesoral poate fi realizat pe cale voluntara sau pe cale judecatoreasca.


(2) Impotriva partajului se poate opune numai existenta unui partaj anterior sau uzucapiunea, in conditiile legii.
Partajul voluntar

Art.876- (1) Daca toti mostenitorii sunt prezenti si au capacitate de exercitiu deplina, partajul se poate realiza prin buna invoiala, in forma si prin actul pe care partile le co 555h79f nvin. Daca printre bunurile succesorale se afla imobile, conventia de partaj trebuie incheiata in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.


(2) Daca nu sunt prezenti toti succesorii sau daca printre ei se afla minori sau persoane puse sub interdictie ori persoane disparute, atunci se vor pune sigilii pe bunurile succesiunii in cel mai scurt termen, iar partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protectia persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, ori a persoanelor disparute.
Masuri conservatorii

Art.877 - Bunurile succesorale pot sa faca obiectul unor masuri conservatorii, in tot sau in parte, la cererea persoanelor interesate, in conditiile legii.Sectiunea a 2 a


Raportul donatiilorNotiune Art.878 - Raportul donatiilor este obligatia pe care o au intre ei, unii fata de altii, sotul supravietuitor si descendentii defunctului care vin efectiv si impreuna la mostenire, de a readuce la mostenire bunurile care le-au fost donate de cel care lasa mostenirea, afara de cazul in care donatorul a dispus scutirea de raport a donatiei.
Persoanele care pot cere raportul donatiei

Art.879 - (1) Dreptul de a cere raportul il au numai descendentii si sotul supravietuitor, precum s creditorii personali ai acestora, nu insa si creditorii succesiunii sau legatarii.
Scutirea de raport a renuntatorului la mostenirea legalaArt.880 - In caz de renuntare la mostenirea legala, descendentul sau sotul supravietuitor nu mai are obligatia de raport, putand pastra liberalitatea primita in limitele cotitatii disponibile.


Inexistenta vocatiei succesorale la data donatiei

Art.881 - Donatarul care la data incheierii donatiei nu l-ar fi putut mosteni pe donator, dar care la data deschiderii succesiunii are calitatea de descendent sau sot supravietuitor, este obligat la raport, daca donatorul nu l-a scutit.
Cazuri in care raportul nu este datorat

Art.882 - (1) Raportul se datoreaza numai pentru donatiile primite personal.


(2) Donatia facuta fiului unei persoane care are calitatea de sot supravietuitor sau descendent al donatorului in momentul deschiderii succesiunii acestuia, este prezumata ca s-a facut cu scutire de raport.


(3) Donatia facuta sotului unui descendent al donatorului este prezumata ca s-a facut cu scutire de raport. Daca donatia a fost facuta ambilor soti, sotul care are calitatea de descendent al donatorului va raporta numai partea lui din donatie.


(4) Daca descendentul donatarului vine in nume propriu la mostenirea donatorului, nu este obligat sa raporteze donatia facuta parintelui sau.
Obligatia de raport in caz de reprezentare

Art.883 - Descendentul in grad mai indepartat de rudenie cu defunctul este obligat sa raporteze donatia primita de ascendentul sau de la defunct daca vine la mostenirea acestuia din urma prin reprezentare, chiar daca acest descendent ar fi fost inlaturat, prin renuntare, nedemnitate sau exheredare, de la mostenirea ascendentului reprezentat.
Gratuitati nesupuse raportului

Art.884 - (1) Nu sunt supuse raportului:


a) donatiile pe care defunctul le-a facut cu scutire de raport, indiferent de actul in care se materializeaza aceasta vointa a donatorului. Scutirea poate fi facuta prin chiar actul de donatie sau printr-un act ulterior, inclusiv prin testament;


b) donatiile prezumate de lege ca fiind facute cu scutire de raport, cu exceptia cazului in care cel care a lasat mostenirea a dispus altfel;


c) darurile obisnuite, donatiile remuneratorii, sumele cheltuite pentru intretinerea sau formarea profesionala a descendentilor sau a sotului si nici de cheltuielile de nunta, in masura in care nu sunt excesive;


d) fructele culese, veniturile scadente pana in ziua deschiderii mostenirii si echivalentul banesc al folosintei exercitate de donatar asupra bunului donat.


(2) De asemenea, nu este datorat raportul nici in cazul in care bunul donat a pierit fortuit, donatarului revenindu-i sarcina de a proba lipsa culpei sale.


(3) Nu este supusa raportului nici donatia deghizata sub forma unei instrainari cu titlu oneros sau efectuata prin persoane interpuse.


(4) Daca se rastoarna prezumtia stabilita de art.831 alin 3), liberalitatea in ceea ce priveste atributele corespunzatoare dezmembramantului dreptului de proprietate nu este supusa raportului, insa, daca este cazul, va fi supusa reductiunii.
Modul de efectuare a raportului

Art.885 - (1) Raportul se face in natura numai daca cel care lasa mostenirea a dispus in mod expres aceasta prin actul de donatie sau prin testament. In acest caz, bunurile sunt readuse la masa succesorala libere de sarcinile cu care au fost grevate de donatar. Raportul nu se poate face in natura daca bunul a fost instrainat de donatar sau asupra lui s-a constituit o garantie reala opozabila anterior cererii de raport.


(2) Cel obligat la raport poate raporta in natura bunul donat daca acesta se afla in posesia sa, cu conditia sa fie liber de orice sarcina.


(3) In toate celelalte cazuri, raportul se face prin echivalent, care se poate realiza prin preluare, prin imputatie sau in bani.


(4) Raportul prin preluare se realizeaza prin luarea din masa succesorala de catre mostenitorii indreptatiti la raport a unor bunuri, pe cat posibil de aceeasi natura si calitate cu cele care au format obiectul donatiei, tinand seama de cotele succesorale ale fiecaruia.


(5) In cazul raportului prin imputatie, valoarea donatiei se scade din partea mostenitorului obligat la raport.


(6) In cazul raportului in bani, cel obligat la raport va depune la dispozitia celorlalti mostenitori o suma de bani care reprezinta diferenta dintre valoarea bunului donat si partea din aceasta valoare ce corespunde cotei sale succesorale.
Cai de realizare a raportului. Prescriptia

Art.886 - (1) Raportul se poate realiza prin buna invoiala sau pe cale judecatoreasca fie printr-o actiune separata, fie printr-o cerere incidentala formulata in cadrul procesului de partaj.


(2) Raportul cerut de unul dintre mostenitori profita si celorlalti mostenitori indreptatiti sa solicite raportul, cu exceptia celor care au renuntat in mod expres la raport.


(3) Dreptul la actiunea prin care se solicita raportul se prescrie in termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii sau de la data la care cel obligat la raport a intrat in posesiunea bunului ce formeaza obiectul donatiei, daca aceasta data este ulterioara deschiderii succesiunii.
Evaluarea bunului in cazul raportului prin echivalent

Art.887 - (1) Raportul prin echivalent se datoreaza la valoarea bunului donat din momentul partajului si dupa starea sa de la data donatiei. Aceasta regula se aplica in mod corespunzator si atunci cand bunul a pierit din culpa donatarului sau asupra lui a fost constituita o garantie reala opozabila anterior cererii de raport.


(2) Daca bunul a fost instrainat anterior cererii de raport, se va tine seama de valoarea din momentul instrainarii si de starea lui de la data donatiei, iar daca un bun nou i-a fost subrogat, de valoarea acestuia la data raportului.
Ameliorarile si degradarile bunului donat

Art.888 - (1) Donatarul are dreptul sa recupereze, proportional cu cotele succesorale, cheltuielile necesare si utile, in limita sporului de valoare de la data raportului.


(2) Donatarul este raspunzator de toate degradarile si deteriorarile care au micsorat valoarea imobilului, prin faptul, culpa sau neglijenta sa.


(3) Cand imobilul s-a instrainat de donatar, ameliorarile si degradarile facute de cel ce l-a dobandit se vor lua in seama, conform cu dispozitiile art.887.
Dreptul de retentie

Art.889 - Mostenitorul care raporteaza imobilul in natura poate sa-l retina pana la plata efectiva a sumelor ce-i sunt datorate pentru cheltuieli sau amelioratiuni, afara de cazul cand creanta sa se compenseaza cu despagubirile pe care le datoreaza.Sectiunea a 3-a


Plata datoriilor
Plata pasivului. Exceptii de la divizarea de drept a pasivului succesoralArt.890 - (1) Succesorii universali si cu titlu universal contribuie la plata datoriilor si sarcinilor succesiunii proportional cu cota parte din succesiunea la care au vocatie.


(2) Creditorii care ar fi putut actiona asupra bunurilor succesorale inainte de a se fi nascut coproprietatea, precum si cei ale caror creante provin din conservarea sau din administrarea bunurilor succesorale, vor fi platiti prin prelevare asupra activului inainte de partaj. Ei pot in plus sa declanseze executarea silita asupra bunurilor succesorale.


(3) Regula divizarii de drept a pasivului succesoral nu se aplica daca:


a) obligatia este indivizibila;


b) obligatia are ca obiect un bun individual determinat;


c) obligatia este garantata cu o ipoteca sau o garantie reala imobiliara, caz in care mostenitorul care primeste bunul afectat garantiei va fi obligat pentru tot, insa numai in limita valorii acelui bun;


d) unul din mostenitori este insarcinat, prin titlu, sa execute singur obligatia. In acest caz, daca titlul il reprezinta testamentul, scutirea celorlalti mostenitori constituie o liberalitate, supusa reductiunii daca este cazul.
Situatia creditorilor personali ai mostenitorilor

Art.891 - (1) Creditorii personali ai unui mostenitor nu ii pot urmari silit partea din bunurile succesorale, mobile sau imobile.


(2) Ei au posibilitatea de a provoca partajul in numele debitorului lor sau de a interveni in partajul in care acesta este parte. Ceilalti mostenitori pot opri cursul actiunii de partaj achitand obligatia in numele si pe seama debitorului.


(3) Cu toate acestea, chiar si dupa partaj, din valoarea bunurilor succesorale, creditorii mostenirii si legatarii cu titlu particular ale caror legate au ca obiect creante vor fi platiti cu preferinta fata de creditorii personali ai mostenitorului.
Regresul intre succesori. Insolvabilitatea unuia dintre succesori

Art.892 - (1) Succesorul universal sau cu titlu universal care, din cauza garantiei reale sau din orice alta cauza, a platit din datoria comuna mai mult decat partea sa, are drept de regres impotriva celorlalti succesori universali sau cu titlu universal, insa numai pentru partea din datoria comuna ce revenea fiecaruia, chiar cand mostenitorul ce a platit datoria ar fi fost subrogat in drepturile creditorilor.


(2) Cand unul din succesorii universali sau cu titlu universal este insolvabil, partea lui din pasivul succesoral se imparte intre toti ceilalti in proportie cu cotele succesorale ale fiecaruia.


(3) Mostenitorul are dreptul de a cere plata creantelor pe care le are fata de mostenire de la ceilalti succesori universali sau cu titlu universal, ca orice alt creditor al succesiunii.
Raportul datoriilor

Art.893 - (1) Daca un mostenitor are o datorie certa si lichida fata de succesiune, aceasta se lichideaza prin luare mai putin.


(2) Daca mostenitorul are mai multe datorii fata de succesiune care nu sunt acoperite cu partea sa din mostenire, acestea se sting proportional prin raport, in limita cotei din mostenire pe care o are.


(3) Raportul nu opereaza in privinta creantei pe care un mostenitor o are fata de succesiune. Insa, mostenitorul care este atat creditor, cat si debitor al succesiunii se poate prevala de compensatia legala, chiar daca nu ar fi intrunite conditiile acesteia.
Titlurile executorii obtinute impotriva defunctuluiArt.894 - Titlurile executorii obtinute impotriva defunctului pot fi executate si impotriva succesorilor universali sau cu titlu universal ai acestuia.
Opozitia la partaj

Art.895 - Creditorii personali ai mostenitorilor si orice persoana ce justifica un interes legitim, pentru ca imparteala sa nu se faca in frauda drepturilor lor, pot pretinde sa fie prezenti la imparteala prin buna invoiala sau pot sa intervina in procesul de partaj; nu pot insa sa atace o imparteala finalizata, decat daca s-a facut in lipsa lor si fara sa se tina seama de opozitia ce au exprimat-o.Sectiunea a 4-a


Despre efectele impartelii si despre garantia partilor
Efectul retroactiv al partajului

Art.896 - Fiecare copartas este prezumat ca a dobandit singur si de la data deschiderii succesiunii toate bunurile care compun partea sa si ca nu a fost niciodata proprietar pe celelalte bunuri succesorale.
Garantia copartasilor

Art.897 - (1) Copartasii au obligatia de garantie unul fata de celalalt numai pentru tulburarile si evictiunile ce decurg dintr-o cauza anterioara impartelii.


(2) Garantia inceteaza cand o evictiune a fost exceptata anume, printr-o clauza expresa a actului de imparteala sau cand evictiunea a fost cauzata din culpa mostenitorului.
Consecintele evictiunii

Art.898 - (1) Fiecare copartas este obligat, in proportie cu cota sa parte sa despagubeasca pe copartasul care a suferit paguba din cauza evictiunii.


(2) Cand unul din copartasi este insolvabil, riscul insolvabilitatii va fi suportat de toti copartasii, inclusiv de cel garantat.Sectiunea a 5-a


Partajul de ascendent
Partajul de ascendent

Art.899 - Ascendentii pot face imparteala bunurilor lor intre descendenti.
Formele partajului de ascendent

Art.900 - (1) Aceasta imparteala se poate face prin acte intre vii, sau prin testament cu formele, conditiile si regulile prescrise pentru donatie sau pentru testamente.


(2) Imparteala facuta prin acte intre vii nu poate avea ca obiect decat bunurile prezente.
Cuprinsul partajului de ascendent

Art.901- Daca in imparteala de ascendent nu au fost cuprinse toate bunurile succesorale, bunurile necuprinse se vor imparti conform legii.
Ineficacitatea partajului de ascendent

Art.902- (1) Este nula imparteala in care nu s-au cuprins toti copiii in viata la deschiderea mostenirii si descendentii fiilor predecedati.


(2) Imparteala facuta de ascendent poate fi atacata prin actiune in reductiune atunci cand incalca rezerva succesorala a fiecarui descendent sau a sotului supravietuitor.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact