StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » piata bursiera

Organismele de plasament colectiv (fondurile de investitii)

ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV (FONDURILE DE INVESTITII)


Investitia de capital presupune mobilizarea disponibilitatilor banesti ale investitorilor ce sunt plasate pe piata de capital in vederea realizarii de profit.

Dupa modul de asumare a administrarii riscului, intalnim doua categorii de investitii, dupa cum urmeaza:

1) - Investitia activa unde investitorul, pe baza abilitatilor, a cunostintelor si a motivatiilor, proprii isi asuma riscul plasamentului. El actioneaza neingradit si controleaza momentul realizarii plasamentului, in timp ce intermediarul nu isi asuma nici un risc, decat daca savarseste un abuz de piata. Intermediarul va actiona cu profesionalism in conformitate cu ordinul primit de la client, insa va lua masuri de asigurare, garantare a tranzactiei, astfel incat, sa nu fie depasite capacitatea de plata a clientului.Participarea activa a investitorului, care presupune alocarea de timp, cunostinte despre piata de capital plus costuri mari cu comisioanele achitate catre intermediar, a impus o alta forma de investitie.

2) - Investitia pasiva sau administrata, unde investitorii isi unesc capitalurile, iar decizia de plasament este incredintata unei institutii specializate acreditate sa actioneze pe piata de capital.

Desi decizia de plasament revine institutiei financiare, care a fost acreditata datorita profesionalismului recunoscut, riscul investitiei este asumat de investitor. In conformitate cu reglementarile acestui tip de plasament, institutiile financiare nu au voie sa investeasca in operatiuni speculatorii cu risc mare, acestea, conform prevederilor legale, vor fi orientate in totalitate sau majoritate in titluri financiare emise de stat.

Avantajul acestui tip de investitie este acela ca se utilizeaza pricep 212e46c erea institutiei financiare, abilitatea, costurile cu plasamentul sunt mult mai mici si libertatea de a intra si iesi oricand din investitie sunt mai mari.

Formele asociative ale investitorului sunt reglementate ca organism de plasament colectiv, entitati cu sau fara personalitate juridica denumite O.P.C., care atrag in mod public sau privat disponibilitatile banesti ale persoanelor fizice sau juridice, in scopul plasarii in valori mobiliare care sa asigure profitabilitate acestor resurse.

Constituirea si autorizarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare


Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sunt infiintate, fie sub forma unor fonduri deschise de investitii, pe baza contractului civil, fie sub forma unei societati de investitii, prin actul constitutiv.

Atat contractul civil, cat si actul constitutiv vor avea in vedere urmatoarele:

n     modalitatea de emitere a unitatilor de fond sau titlurile de participare, vanzare, rascumparare si anulare a acestora;

n     modul de stabilire a valorii activului net, ca baza a stabilirii valorii zilnice a titlurilor de participare (unitati de fond);

n     nominalizarea elementelor structurale cu care O.P.C.V.M. incheie contracte, respectiv S.A.I. (Societatea de Administrare a Investitiei), Depozitarul si relatia dintre acestia si investitori;

n     prospectul de emisiune a titlurilor de participare si prospectul simplificat;

n     conditiile de inlocuire a S.A.I., a depozitarului si reguli pentru asigurarea protectiei investitorilor;

n     stabilirea comisioanelor percepute de S.A.I. si cheltuielile imputernicite sa le efectueze in numele O.P.C.V.M., modul de calcul al acestora;

n     reglementarea administrarii resurselor banesti atrase, regulile de conduita si prudentialitate pe care trebuie sa le realizeze S.A.I.

O.P.C.V.M. va fi autorizat dupa ce in prealabil au fost autorizate de organul care supravegheaza piata S.A.I. (Societatea de Administrare a Investitiei), depozitarul si prospectul de emisiune.

Prospectul si prospectul simplificat va avea un format reglementat unde vor fi inserate informatiile pe care investitorii vor putea sa le aprecieze in cunostinta de cauza, fata de investitia propusa si riscurile pe care le implica. Informatiile trebuie sa descrie clar si usor de inteles profilul de risc al fondului, indiferent de instrumentele in care se investeste. Este interzisa orice forma de reclama care sa exagereze performantele, modul de garantare, de minimalizare a riscului, etc.

Orice persoana care subscrie in titluri de participare va da o declaratie, prin care confirma faptul ca a primit, citit si a inteles prospectul O.P.C.V.M.-ului si se poate respinge autorizarea, daca se constata ca nu dispune de componentele organizationale (S.A.I. si depozitarul) cu priceperea necesara sau daca se considera ca administrarea prudentiala nu poate fi asigurata.


Titlurile financiare ce constituie politica de plasamente a O.P.C.V.M.


Politica investitionala reglementata a O.P.C.V.M. se realizeaza cu exclusivitate, in urmatoarele titluri financiare:

1) - Valorile mobiliare si instrumentele monetare admise la tranzactionare pe o piata bursiera reglementata din Romania sau un stat membru U.E.

2) - Valori mobiliare si instrumente monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului cu conditia ca alegerea bursei sa fie aprobata de organul care supravegheaza piata (C.N.V.M.).

- Valori mobiliare non emise, care vor asigura:

a)    conditiile de emisiune sa includa un angajament ferm, conform caruia se va cere admitere la tranzactionare pe o piata reglementata aprobata de C.N.V.M.

b)   aceasta admitere sa fie asigurata intr-un termen de maximum un an de la emisiune.

4) - Titluri de participare ale O.P.C.V.M. organizata sub forma fondurilor deschise de investitii sau ale societatilor de investitii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)    au ca scop efectuarea de investitii colective, plasand resursele banesti in instrumente financiare lichide, operand pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale;

b)   titlurile de participare sunt, la cererea investitorilor (detinatorilor), rascumparabile continuu din activele respectivelor O.P.C.-uri. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura ca valoarea titlurilor sale de participare pe o piata nu variaza semnificativ in raport cu valoarea activului net unitar, poate fi considerata echivalenta a operatiunii de rascumparare.

Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. trebuie sa fie autorizate de organul de supraveghere al tarilor membre sau nemembre, dar trebuie sa indeplineasca: cooperarea intre organele de supraveghere a pietei bursiere care autorizeaza O.P.C.-urile, protectia investitorilor din A.O.P.C. sa fie echivalenta cu cele din O.P.C.V.M. si, in special, referitoare la segregare, imprumuturi si vanzari pe pozitia descoperita a valorilor mobiliare si instrumentelor monetare asimilate si reglementate prin lege; activitatile A.O.P.C. sa faca obiectul unor raportari periodice care sa permita evaluarea activului si pasivului, a veniturilor si a operatiunilor din perioada respectiva; maximum 10% din activele totale ale O.P.C.V.M. sau A.O.P.C., in care intentioneaza sa se investeasca, pot, in conformitate cu documentul de constituire, sa fie investite in titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. sau A.O.P.C.

5) - Depozite constituite la institutii de credit, rambursabile, care sa aiba o scadenta maxima de 12 luni, cu conditia ca banca sa fie in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene.

6) - Instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente sintetice, care implica la scadenta transferul numai de fonduri banesti tranzactionate pe o piata la termen reglementata, in care O.P.C.V.M.-ul poate face plasamente prin actul constitutiv.

7) - Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, care sunt lichide si au o valoare care poate fi precis determinata in orice moment, cu conditia ca emisiunea sau emitentul sa fie supuse reglementarilor referitoare la protectia investitorilor si a economiilor acestora.

8) - Inalte valori mobiliare si instrumente monetare in limita a cel mult 10% din activele sale.

9) - Societatea de investitii nu poate investi decat in bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii sale.

10) - Nu poate sa investeasca in metale pretioase sau inscrisuri care atesta detinerea acestora.

O.P.C.V.M. poate detine lichiditati in numerar si in cont necesare bunei desfasurari a activitatii, dar cu anumite limite reglementate de organul care supravegheaza piata.


Elementele structurale ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare


In conformitate cu contractul civil prin care se stabileste constituirea si functionarea O.P.C.V.M.-urilor, o prevedere importanta este identitatea elementelor structurale cu care se incheie contracte, prin care se precizeaza rolul acestora, conditiile de inlocuire, comisioanele si modul de determinare a lor, reguli de prudentialitate in realizarea plasamentelor si relatia acestora cu investitorii. Dintre elementele structurale cu care O.P.C.V.M.-ul incheie contracte sunt:A.   Societatea de administrare a investitiilor

Societatea de administrare a investitiilor, denumita in continuare S.A.I., este persoana juridica sub forma unei societati pe actiuni si care functioneaza in baza autorizatiei eliberate de organul care supravegheaza piata bursiera si inscrisa in Registrul acestui organ (C.N.V.M.).

S.A.I. va realiza activitatile de administrare a portofoliului O.P.C.V.M., dintre care sunt evidentiate urmatoarele:

1 - administrarea plasamentelor prin utilizarea resurselor banesti atrase de O.P.C.V.M. de la investitori;

2 - desfasurarea unor activitati legate de:

n     servicii juridice si de contabilitate aferente portofoliului de valori mobiliare si titluri financiare;

n     cercetari de piata legate de valorile mobiliare;

n     evaluarea portofoliului si determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;

n     mentiunea unui registru al detinatorilor de titluri de participare;

n     distribuirea veniturilor;

n     emiterea si rascumpararea titlurilor de participare;

n     tinerea evidentelor.

3 - marketing si distributie

S.A.I. poate delega unele atributii catre terti cu conditia avizarii prealabile de la organul care supravegheaza activitatea acestora.

S.A.I. poate desfasura, prin derogare, urmatoarele activitati:

- administrarea portofoliilor individuale de investitii, inclusiv a celor apartinand de fondurile de pensii, in conformitate cu mandatul primit de la investitori, cu respectarea regulilor prudentiale de conduita in afaceri si cerintele de adecvare a capitalului;

- servicii conexe, respectiv consultanta de investitii pentru unu sau mai multe instrumente financiare.

Capitalul initial subscris si varsat al S.A.I. trebuie sa fie cel putin echivalentul in lei a 125.000 euro, care trebuie constituit anual pana in 31 decembrie 2006, pornind de la 50.000 euro la 31 decembrie 2004.

Daca valoarea portofoliului administrat de S.A.I. depaseste 250.000.000 euro, S.A.I. trebuie sa-si suplimenteze fondurile proprii cu o cota de 0,2% din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depaseste suma de 250.000.000 euro, astfel incat, totalul dintre capitalul initial subscris si varsat si suma suplimentara sa nu depaseasca 1.000.000 euro. In conformitate cu legislatia comunitara, nivelul capitalului initial al unei S.A.I. poate fi modificat de catre organul care supravegheaza piata.

Autorizarea S.A.I. constituita sub forma unei societati pe actiuni, se va face cu respectarea tuturor conditiilor de autorizare, cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului sau orice modificare adusa ulterior.

In cazul in care se constata incalcari grave sau sistematice a reglementarilor emise privind autorizarea sau functionarea S.A.I., organul care supravegheaza activitatea ii poate retrage autorizarea.

Regulile prudentiale pe care S.A.I. trebuie sa le respecte in administrarea O.P.C.V.M., se refera la:

- proceduri de procesare a plasamentelor, a drepturilor de proprietate asupra titlurilor financiare pe principiul separatiilor;

- posibilitatea de control a activitatii desfasurate si de reconstituire a operatiunilor de plasament, decontare, livrare a titlurilor financiare in ordine cronologica;

- realizarea unei structuri organizatorice prin care sa se reduca la minim riscul conflictului de interese intre S.A.I. cu investitori, cu O.P.C.V.M.-ul, in special, cand se constata ca S.A.I. are legaturi cu persoane fizice sau juridice, care ar putea impiedica exercitarea functiei de control sau de verificare rezultata de organul de supraveghere a pietei.

In activitatea de administrare a resurselor financiare ale O.P.C.V.M.-ului, S.A.I. va trebui sa respecte regulile de conduita si practica onesta, dupa cum urmeaza:

- sa actioneze cu onestitate, corectitudine si diligenta profesionala care sa asigure realizarea obiectivelor propuse prin planul de afaceri si asigurarea integritatii pietei;

- sa angajeze si sa foloseasca eficient toate resursele, sa elaboreze si sa utilizeze eficient procedurile necesare desfasurarii activitatilor autorizate; sa evite conflictele de interese, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, sa se asigure ca O.P.C.V.M. pe care il administreaza, beneficiaza de un tratament corect si impartial;

- drepturile de vot aferente titlurilor financiare din portofoliul O.P.C.V.M.-ului, pe care il administreaza vor fi exercitate de catre S.A.I., in interesul investitorilor care detin unitatile de fond (titlurile de participare).


DEPOZITARUL

Depozitarul este institutia de credit autohtona autorizata de B.N.R. sau o sucursala a unei institutii de credit autorizata, dintr-un stat membru, autorizata de organul de supraveghere a pietei de capital, pentru a realiza activitatea de pastrare (depozitare) in conditii de siguranta a tuturor activelor unui O.P.C.V.M.

Pentru a obtine autorizatia de depozitare, institutia de credit trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte, dupa cum urmeaza:

n     sa dispuna de suficiente resurse financiare;

n     sa dispuna de o structura de conducere si de capacitati profesionale in vederea realizarii activitatilor de depozitare impuse de organul de reglementare si supraveghere a pietei.

Principalele activitati realizate de depozitar:

- sa se asigure ca vanzarea, emiterea, rascumpararea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de catre S.A.I., in numele O.P.C.V.M., in conformitate cu regulile fondului.

- sa se asigure ca valoarea titlurilor de participare este calculata si publicata conform regulilor fondului ce au fost autorizate si reglementate prin norme imperative de catre organul de supraveghere a pietei. Este interzisa publicarea si folosirea altor marimi sau exprimari pentru valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul detinatorilor de titluri de participare fara certificarea data de depozitar.

- sa indeplineasca instructiunile S.A.I., cu exceptia cazului in care sunt contrare regulilor fondului sau normelor legale.

- sa se asigure de incasarea sumelor rezultate din tranzactionarea activelor O.P.C.V.M.-ului;

- sa se asigure ca veniturile O.P.C.V.M. sunt calculate si administrate in conformitate cu regulile fondului.

S.A.I. si depozitarul trebuie sa actioneze independent una fata de cealalta si exclusiv in interesul detinatorilor de titluri de participare.


Tipologia organismelor de plasament colectiv


Organismele de plasament colectiv sunt grupate in doua mari categorii:

1. - Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) cu cele doua tipuri de fonduri de investitii:

n     fondurile deschise de investitii si

n     societatile de investitii.

- Alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) constituite sub forma:

n     fondurilor inchise de investitii si

n     societatilor de investitii de tip inchis unde sunt incluse si societatile de investitii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietatii Private, denumite S.I.F.-uri si sunt constituite pe criterii geografice.

Fondurile deschise de investitii sunt organisme de plasament colectiv in valori mobiliare fara personalitate juridica, ale caror unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue. Participarea investitorilor la acest tip de fond este atestata prin eliberarea unui certificat ce confirma detinerea unitatilor de fond. Ele nu emit alte titluri financiare in afara unitatilor de fond.

Unitatile de fond pot fi rascumparate la pretul stabilit pe baza valorii activului net al fondului deschis de investitii, certificata de catre depozitar si valabila pentru ziua in care a fost depusa cererea de rascumparare. Aceste date vor fi publicate zilnic de S.A.I., in baza datelor certificate de depozitar.

Societatea de investitii se autorizeaza in baza actului constitutiv; va emite actiuni nominative platite integral in momentul subscrierii.

Capitalul initial al unei societati de investitii va fi de cel putin 300.000 euro. Principiul de functionare este acela ca va functiona prin autoadministrare, respectiv va administra numai activele proprii.

Scopul si activitatile ce le poate realiza sunt specifice organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare.

Societatea de investitii va fi administrata de un Consiliu de Administratie sau de un S.A.I.

Principiul autoadministrarii va respecta prevederile legale privind functionarea S.A.I.

Autorizarea societatilor de investitii se va realiza in baza actului constitutiv si al prospectului de emisiune, care poate fi refuzata daca nu sunt respectate regulile de prudentialitate specifice O.P.C.V.M.-urilor.

In mod obligatoriu, in 90 de zile calendaristice de la autorizare, societatea de investitii va solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata.

Organismul decizional va fi Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu legea de organizare si functionare a societatilor comerciale.

In cadrul Altor Organizatii de Plasament Colectiv vom intalni:

Fondurile inchise de investitii emit unitati de fond de un singur tip, inregistrate, dematerializate, si vor conferi investitorilor drepturi egale. Unitatile de fond vor fi platite integral in momentul subscrierii. Nu vor emite alte instrumente financiare in afara unitatilor de fond. Fondurile inchise de investitii vor fi inregistrate la organul care supravegheaza piata.

Societatea de investitii de tip inchis va putea functiona numai dupa inregistrarile la organul de supraveghere a pietei. Societatea de investitii de tip inchis va fi administrata de un Consiliu de Administratie sau S.A.I. cu respectarea normelor legale cu privire la activitatea acesteia.

Societatea de investitii de tip inchis va emite actiuni nominative achitate integral in momentul subscrierii. Va functiona pe principiul autoadministrarii activelor sale proprii si nu are voie sa emita alte titluri financiare. In termen de 90 de zile de la autorizare va trebui sa solicite admiterea la tranzactionare pe o piata de capital reglementata.

Conducerea si administrarea se vor realiza conform legii de organizare si functionare a societatilor comerciale. In baza aceleiasi reglementari, societatea de investitii de tip inchis isi poate rascumpara propriile actiuni.

Societatile de investitii financiare au rezultat din transformarea Fondurilor Proprietatii Private in baza Legii 133/1996, denumite S.I.F.-uri. Acestora li se aplica prevederile referitoare la societatile de investitii de tip inchis. Actul constitutiv al S.I.F.-urilor va contine un minim de reglementari elaborate de organul de supraveghere a pietei, dupa cum urmeaza:

n     regulile privind emisiunea, detinerea si vanzarea actiunilor;

n     modul de calcul a activului net;

n     regulile prudentiale si de conduita in politica de plasamente in vederea reducerii riscurilor si protectia actionarilor;

n     conditii de inlocuire a depozitarului;

n     reguli de conducere si administrare a activelor fondului cu privire la pregatire profesionala, referitoare la structura organizatorica, etc.

Actiunile S.I.F.-urilor sunt tranzactionabile pe piata bursiera reglementata (Bursa de Valori Bucuresti).

Majorarea capitalului social al S.I.F.-urilor se va realiza numai pe baza unei oferte publice de vanzare al carei prospect a fost aprobat de organul care supravegheaza piata.

Asa cum aratam, obiectivele acestor fonduri sunt de a mobiliza resursele banesti disponibile la persoane fizice si juridice, in vederea plasarii in investitii, in valori mobiliare sau active monetare, cu scopul de a se obtine profit sau cresteri de capital.

Toate aceste fonduri sau societati de investitii vor realiza plasamentele prin organismele specializate, cum ar fi S.A.I. (Societatea de administrare a investitiilor) sau printr-un Consiliu de Administratie propriu, care urmaresc profituri si castiguri de capital, in vederea cresterii randamentelor activelor pe care le detin.

In activitatea lor, atat fondurile de investitii cat si societatile de investitii vor actiona pe principiul diversificarii, respectiv vor aloca maxim 5% din active intr-o singura companie, care sa nu reprezinte mai mult de 10% din drepturile de vot ale respectivei societati. Pe aceste principii sunt plasate 75% din activele pe care le detine respectivul fond de investitii sau societate de investitii.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact