StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » piata de capital
Trimite articolul prin email Intermediarii pietei de capital : Piata de capital Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Intermediarii pietei de capitalIntermediarii pietei de capital


Conform art.3 din Legea nr.297/2004, serviciile de investitii financiare privind instrumentele financiare pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii autorizati, definiti de art. 2, alin.1 pct. 14 drept « societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investitii financiare”.
Pina la aparitia Legii nr.297/2004, activitatea de intermediere a fost rezervata SSIF autorizate de CNVM sa desfasoare acest gen de activitate. Din 2005, bancile si alte institutii de credit supuse supravegherii financiare urmeaza a avea dreptul sa efectueze servicii de investitii financiare pe pietele reglementate, pe cont propriu si pe contul clientilor[1].

Intermediarii care presteaza servicii de investitii financiare in Romania sunt inscrisi in registrul public tinut de C.N.V.M. sub un numar de inregistrare care reprezinta elementul fundamental de identificare pe piata a intermediarului in cauza. Intermediarii autorizati fac parte din categoria entitatilor reglementate, aflate sub controlul si supravegherea CNVM sau, in cazul intermediarilor – institutii de credit, de catre BNR.

Serviciile de investitii financiare se realizeaza prin persoane fizice, actionand ca agenti pentru servicii de investitii financiare. Acestia isi desfasoara activitatea exclusiv in numele intermediarului ai carui angajati sunt si nu pot presta servicii de investitii financiare in nume propriu.

Serviciile de investitii financiare sunt monopolul intermediarilor autorizati. Intr-adevar, conform art. 4 alin.2 din Legea nr.297/2004, nici o persoana fizica sau juridica nu poate presta servicii de investitii financiare fara a fi inscrisa in Registrul C.N.V.M. C.N.V.M. stabileste proceduri privind inscrierea agentilor pentru servicii de investitii financiare in registrul tinut de C.N.V.M., precum si privind situatiile de incompatibilitate ale acestora.

Serviciile de investitii financiare sunt definite in mod descriptiv prin art. 5 din Legea nr.297/2004. Acestea pot fi :

a) servicii principale, respectiv, preluarea si transmiterea ordinelor primite de la investitori in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decat pe cont propriu, tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu, administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia, atunci cand aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm si/sau plasamentul de instrumente financiare;

b) servicii conexe, respectiv, custodia si administrarea de instrumente financiare, inchirierea de casete de siguranta, acordarea de credite sau imprumuturi de instrumente financiare unui investitor, in vederea executarii unor tranzactii cu instrumente financiare, in care respectiva societate de servicii de investitii financiare este implicata in tranzactii, consultanta acordata societatilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industriala, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de societati, alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm, consultanta de investitii cu privire la instrumentele financiare, servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii financiare prestate.

Sfera de activitate a intermediarilor autorizati in serviciile de investitii financiare nu se extinde si asupra serviciilor prestate in calitate de contraparte a statului, a Bancii Nationale a Romaniei sau a altor institutii si autoritati publice care indeplinesc functii similare in legatura cu politica monetara, cursul de schimb, datoria publica si administrarea rezervelor statului.

Societatile de servicii de investitii financiare sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societati pe actiuni, emitente de actiuni nominative, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investitii financiare si care functioneaza numai in baza autorizatiei C.N.V.M[2].

SSIF se pot grupa, in functie de activitatile pe care le desfasoara, in urmatoarele 3 categorii :

- SSIF care actioneaza numai pe contul clientilor (brokeri) ; prin agentii lor de valori mobiliare (brokeri), persoane fizice autorizate de CNVM, aceste societati efectueaza operatiuni cu valori mobiliare in numele si pe contul clientilor lor ;

- SSIF care actioneaza pe cont propriu (dealeri) ; acestea efectueaza operatiuni cu valori mobiliare din portofoliul propriu, in scop speculativ, dar ele pot actiona si in numele si pe contul clientilor ; agentii de valori mobiliare ai acestor societati sunt, dupa caz, dealeri sau brokeri ; dealerii efectueaza operatiuni cu valori mobiliare din sau pentru portofoliul societatii, urmarind obtinerea unui profit din diferente de pret intre pretul de cumparare si cel de vanzare ; brokerii actioneaza in numele si in interesul societatii, avand obligatia sa satisfaca in cele mai bune conditii interesele clientilor ;

- SSIF formatoare de piata (market maker-i, specific sistemului Rasdaq) ; acestea actioneaza in nume propriu si au rolul de a afisa cotatii ferme, fiind gata in orice moment sa cumpere/vanda valorile mobiliare pentru care fac piata, in cantitatea standard si la pretul ferm de oferta ; formatorul de piata este de fapt un dealer care « face » piata pentru una sau mai multe valori mobiliare, nominalizate, asumandu-si anumite obligatii in plus fata de un dealer obisnuit (precum aceea de a oferi in orice moment un pret la vanzare/cumparare) ; formatorii de piata isi desfasoara activitatea prin agenti de valori mobiliare (market markeri si brokeri), persoane fizice care efectueaza operatiuni pentru portofoliul societatii urmarind introducerea pe cotatii avantajoase pentru societate (market markeri), sau care actioneaza in numele si in interesul societatii, avand obligatia sa satisfaca in cele mai bune conditii ordinele clientilor  lor (brokeri).Capitalul initial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementarii C.N.V.M., emise in conformitate cu legislatia comunitara referitoare la adecvarea capitalului. Adecvarea capitalului se va face in functie de volumul si tipul serviciilor de investitii financiare prestate, precum si de calitatea pe care si-o asuma SSIF in cadrul tranzactiilor cu valori mobiliare, respectiv, de broker (tranzactiile sunt efectuate in numele clientului) sau de dealer (tranzactiile sunt efectuate si in nume propriu). Spre exemplu, capitalul initial este de minim 730.000 euro, pentru S.S.I.F. autorizate sa presteze toate serviciile de investitii financiare. Capitalul initial nu se confunda cu capitalul social, intrucit, conform legii, el este considerat parte din fondurile proprii, incluzand capitalul social subscris si varsat, precum si alte componente ale bilantului contabil, calculat conform metodologiei prevazute in reglementarile C.N.V.M., cu respectarea legislatiei comunitare aplicabile. In scopul respectarii cerintelor prevazute de legislatia comunitara, C.N.V.M. va putea modifica, periodic, prin ordin al presedintelui, nivelul capitalului initial al S.S.I.F.

Autorizarea, suspendarea si retragerea autorizatiei SSIF sunt supuse conditiile descrise de art.8-13 din Legea nr.297/2004.

Legea nr.297/2004 impune, in art.14-21, anumite restrictii si obligatii specifice pentru conducatorii, administratorii, controlul intern si actionarii semnificativi ai SSIF.

Spre deosebire de regimul juridic de drept comun al administratorilor in societatea pe actiuni, Legea pietei de capital impune, prin norme speciale derogatorii, un regim aparte, in contradictie cu ultimile dezolvari ale principiilor de guvernare corporatista. Conducerea S.S.I.F. trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane. Conducatorii trebuie sa fie angajati ai S.S.I.F. cu contract individual de munca si pot fi membri ai consiliului de administratie. Administrarea unei S.S.I.F. poate fi asigurata numai de catre persoane fizice.

Legislatia pietei de capital impune si alte elemente ale structurilor interne ale S.S.I.F., cum ar fi compartimentul de control intern specializat pentru supravegherea respectarii de catre societate. In plus, miscarile de capital in interiorul societatii, schimbarile in structura actionariatului si celelalte modificari ale actelor constitutive ale SSIF sunt sub stricta supraveghere a CNVM, ele neputind fi facute decit cu prealabila autorizare a CNVM care poate, spre exemplu, sa interzica unei persoane dobandirea unei pozitii de actionar semnificativ sau de control daca, tinand seama de necesitatea de a garanta administrarea prudenta a societatii, apreciaza ca persoana care ar ocupa o astfel de pozitie poate prejudicia functionarea in bune conditii a societatii sau o buna supraveghere a acesteia.

Legea stabileste principiul normelor (reguli) de conduita ale societatilor de servicii de investitii financiare si agentilor acestora fata de clienti, menite a evita conflictele de interese si abuzul ori manipularea pietei. Este obligatoriu ca clientii sa fie informati cu privire la riscurile pe care si le asuma in cazul investitiei in valori mobiliare. Conform art. 22 din Legea nr.297/2004, in scopul protectiei investitorilor, asigurarii stabilitatii, competitivitatii si bunei functionari a pietelor, C.N.V.M. va emite reglementari privind cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului pentru evaluarea corecta a riscurilor, prevenirea si limitarea efectelor acestora. Intermediarii vor respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii lor, regulile de prudentialitate stabilite de C.N.V.M, referitoare, in principal, la : (i) procedurile administrative si contabile corespunzatoare, de control si siguranta pentru procesarea electronica a datelor, precum si mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzactiile personale ale salariatilor; (ii) procedurile adecvate care sa asigure separarea instrumentelor financiare apartinand investitorilor de cele apartinand intermediarului, in scopul protejarii drepturilor lor de proprietate, in special in situatia insolventei intermediarului, precum si impotriva folosirii acestor instrumente financiare de catre intermediari, in tranzactiile pe cont propriu, in afara situatiei in care investitorii consimt in mod expres; (iii) procedurile adecvate care sa asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejarii dreptului de proprietate, cu exceptia institutiilor de credit, care sa previna folosirea acestor fonduri in interesul firmei; (iv) pastrarea inregistrarilor tranzactiilor desfasurate, pentru a permite C.N.V.M. sa supravegheze respectarea regulilor prudentiale, regulilor de conduita in afaceri, precum si a altor cerinte legislative si reglementare; (v) existenta unei structuri organizatorice care trebuie sa minimizeze riscul unui conflict de interese intre investitor si intermediar ori intre investitorii aceluiasi intermediar. In situatia infiintarii unei sucursale, structura organizatorica a acesteia nu trebuie sa contravina regulilor de conduita pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de catre statul membru gazda.

Art. 24 alin. 4 din Legea nr.297/2004 ca creditorii unui intermediar nu pot apela[3], in nici o situatie, la activele investitorilor, inclusiv in cazul procedurii de insolvabilitate. Un intermediar nu poate folosi activele unui client in scopul garantarii tranzactiilor incheiate pe cont propriu sau in contul altui client, cu exceptia cazului in care clientul isi da acordul in scris.Inaintea prestarii de servicii de investitii financiare, intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor.

Conform art. 26 din Legea nr.297/2004, intermediarii si agentii pentru servicii de investitii financiare sunt obligati sa respecte regulile de conduita emise de C.N.V.M., precum si regulile emise de pietele reglementate pe care acestia tranzactioneaza. Intermediarul trebuie, cel putin: a) sa actioneze onest, impartial si cu diligenta profesionala in scopul protejarii intereselor investitorilor si a integritatii pietei; b) sa angajeze toate resursele, sa elaboreze si sa utilizeze eficient procedurile interne necesare prestarii serviciilor de investitii financiare; c) sa solicite de la investitori informatii referitoare la situatia lor financiara, experienta investitionala si obiectivele cu privire la serviciile solicitate; d) sa transmita investitorilor toate informatiile relevante privind tranzactiile in care contrapartea este intermediarul; e) sa incerce sa evite conflictele de interese, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, sa asigure investitorilor un tratament impartial; f) sa desfasoare activitatea in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. aplicabile administrarii activitatii, in scopul protejarii intereselor investitorilor si a integritatii pietei.

Prestarea de servicii de investitii financiare, in contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat in doua exemplare, dintre care unul va fi remis clientului. Reglementarile C.N.V.M. vor stipula continutul si clauzele minime ale contractelor incheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanta.

In categoria intermediarilor autorizati sunt inclusi si traderii, desi, conform art.29 din Legea nr.297/2004, acestia sunt persoane juridice care efectueaza exclusiv in nume si pe cont propriu tranzactii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures si cu optiuni.

Traderii vor fi autorizati in conditiile prevazute prin reglementarile C.N.V.M. si vor fi inscrisi in Registrul C.N.V.M. Cerintele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglementarile C.N.V.M.

Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de piata si in conformitate cu reglementarile respectivei piete reglementate. Compensarea si decontarea tranzactiilor efectuate de traderi se realizeaza numai prin intermediari, actionand in cadrul aceleiasi piete reglementate, ca membri compensatori. Responsabilitatea cu privire la obligatiile ce decurg din derularea tranzactiilor efectuate de traderi revine si membrilor compensatori cu care acestia au incheiate contracte de compensare.

Traderilor le este interzis sa detina fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane, sa negocieze si sa incheie tranzactii, in numele si in contul altor persoane, sa incheie cu alte persoane intelegeri exprese sau tacite, cu scopul de a actiona concertat pe pietele reglementate si sa se afle in relatii de munca cu un alt intermediar sau cu un operator de piata.
In S.U.A., activitatea de broker/dealer si investiment banking a fost separata de cea bancara, dupa criza financiara din 1929 ; pina la acest moment, bancile comerciale erau direct si substantial implicate pe pietele de capital. Prin legea valorilor mobiliare din 1933 (Securties Act), bancile comerciale au fost separate de bancile de investitii (brocker/dealerii), care au capatat monopolul intermedierii in tranzactiile si emisiunile de valori mobiliare. Separatia s-a mentinut pana in anul 1999 cand, prin amendarea legii (Glass-Steagal), au fost ridicate barierele dintre activitatea bancilor comerciale si a bancilor de investitii. Pentru amanunte, a se vedea : John M. Dalton, Piata actiunilor, Edit. Hrema 2000, edit. a II-a p. 44 si Ioan Popa, op.cit., vol. I, p. 68.


Toate SSIF existente si care functionau conform legii vechi vor trebui sa parcurga o procedura de reautorizare ca SSIF, urmind a indeplini toate aceste conditii stabilite de legea noua.

Greseala de redactare. Este vorba de executare sau urmarire silita.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact