StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Conditii de autorizare a unei ssif : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Conditii de autorizare a unei ssif



Conditii de autorizare a unei SSIF


Conform noilor prevederi legale, in concordanta cu legislatia europeana, pe teritoriul Romaniei vor putea sa-si desfasoare activitatea pe langa SSIF, persoane juridice romane si SSIF cu sediul in alt stat.


Infiintarea si functionarea unei SSIF cu sediul in Romania





In vederea obtinerii autorizatiei de a efectua servicii de investitii financiare, societatile de servicii de investitii financiare, persoane juridice romane, vor indeplini urmatoarele conditii avand obligatia de a le mentine pe toata durata lor de functionare


a) obiect de activitate exclusiv prestarea de servicii de investitii financiare;

b) capital minim social subscris si integral varsat, stabilit in functie de tipul serviciilor de investitii financiare prestate cu obligatia mentinerii unui minim de capital net

Nivelurile de capital social sunt:

2.000.000.000 lei - pentru SSIF care desfasoara operatiuni ca:

vanzarea sau cumpararea de valori mobiliare si de alte instrumente financiare pe contul clientilor;

preluarea si transmiterea ordinelor clientilor in scopul executarii lor prin alte societati de servicii de investitii financiare sau alti intermediari autorizati;

detinerea de fonduri si/sau de valori mobiliare si de alte instrumente financiare ale clientilor in scopul executarii ordinelor acestora si in cursul administrarii portofoliilor acestora sau in alte scopuri autorizate in m 141e42b od expres prin reglementarile C.N.V.M.;

consultanta acordata cu privire la achizitii, preluari, structura de capital, strategie economica, finantari si aspecte similare;

consultanta cu privire la instrumentele financiare

operatiuni de distribuire de titluri de participare la organismele de plasament colectiv in valori mobiliare.


 




4.000.000.000 lei - pentru SSIF care desfasoara operatiuni pentru 2 miliarde lei la care se adauga:

vanzarea sau cumpararea de valori mobiliare si de alte instrumente financiare pe cont propriu;

administrarea conturilor de portofolii individuale ale clientilor, cu respectarea mandatului dat de acestia


 







8.000.000.000 lei - pentru SSIF care desfasoara operatiuni pentru 4 miliarde lei la care se adauga:

plasamentul si/sau garantarea plasamentului valorilor mobiliare si al altor instrumente financiare cu ocazia ofertelor primare sau secundare;

acordarea de imprumuturi in bani sau in actiuni pentru creditarea tranzactiilor in marja, in conditii stabilite in comun de BNR si CNVM


 











c) aport in natura care sa nu depaseasca 25% din capitalul social.
d) incadrarea in
coeficientii de risc cu privire la active;

e) cel putin 75% din totalul activelor detinute sa fie recunoscute ca active ale pietelor reglementate;

f) sa nu detina ele, actionarii lor semnificativi sau entitatile afiliate nici un fel de participare, de orice fel ar fi aceasta, intr-o alta societate de servicii de investitii financiare. Membrii consiliului de administratie sau ai conducerii executive, precum si agentii pentru investitii financiare (ASIF) ai unei SSIF pot detine actiuni intr-o alta SSIF numai daca aceasta este o societate detinuta public si are actiunile tranzactionate pe o piata reglementata si numai cu conditia ca detinerile lor individuale si cumulate sa nu depaseasca 10% si, respectiv, 20% din capitalul social si drepturile de vot ale unei astfel de societati de servicii de investitii financiare, precum si cu conditia sa nu fie alesi ca membri ai conducerii unei astfel de societati de servicii de investitii financiare.

g) administrata de un consiliu de administratie format din cel putin 3 membri care sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa nu aiba antecedente penale si fiscale;

sa nu se afle sub interdictia unei sanctiuni date de CNVM, BNR, CSA, referitoare la interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale reglementate de OUG 28/2002, aprobata si modificata prin Legea 525/2002;

cel putin unul dintre membri sa fi promovat un curs de pregatire pe piata de capital, recunoscut de CNVM;

h) directorii executivi sa fi promovat un curs de pregatire pe piata de capital recunoscut de CNVM si sa indeplineasca conditiile prevazute la lit. g) pct. 1 si 2;

f)        sa dispuna de un spatiu destinat sediului social, care sa asigure buna desfasurare a activitatii pentru care societatea a fost autorizata si a carui suprafata sa nu fie mai mica de 70 mp. Spatiul destinat sediului social nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor;

g)      sa aiba o dotare tehnica adecvata desfasurarii activitatii;

h)      sa aiba cel putin 2 ASIF si cel putin o persoana angajata in cadrul compartimentului de control intern, autorizati de CNVM in conformitate cu prevederile prezentului regulament;

a)      sa aiba contract cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si inregistrat in Registrul auditorilor financiari tinut de CNVM



Functionarea legala a unei SSIF necesita obtinerea de la CNVM a autorizatiei de infiintare, document in baza caruia se va realiza inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului si se va solicita CNVM autorizatia de functionare.


Autorizarea infiintarii societatilor de servicii de investitii financiare


Autorizatia de infiintare a SSIF se elibereaza in baza unei cereri tip, insotita de o serie de documente si anume

proiectul actului constitutiv al SSIF;

documente pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie si ai conducerii executive

curriculum vitae

copie legalizata a actului de identitate;

certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;

declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, din care sa reiasa ca nu incalca prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, ale O.U.G. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea 525/2002, si ale reglementarilor legale in vigoare in legatura cu activitatile de servicii de investitii financiare;.

declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, care trebuie sa cuprinda toate detinerile directe sau indirecte, individuale si/sau in legatura cu alte persoane implicate, in orice societate comerciala detinuta public sau inchisa;

dovada promovarii cursului de pregatire pe piata de capital, recunoscut de C.N.V.M., pentru directorii executivi si pentru cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie

pentru actionarii persoane juridice:

certificat care sa ateste data inmatricularii, reprezentantii statutari, obiectul de activitate si capitalul social, eliberat de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii, pentru persoanele juridice romane, sau de autoritatea similara din tara in care este inregistrata si functioneaza persoana juridica straina;

structura actionariatului sau asociatilor pana la nivelul persoanelor fizice;

ultimul bilant contabil, inregistrat la administratia financiara, pentru persoanele juridice romane, sau la autoritatea fiscala nationala din tara de origine, pentru persoanele juridice straine, certificate de auditori financiari;

daca actionarul persoana juridica este o societate comerciala detinuta public si este cotata pe una dintre pietele reglementate recunoscute de CNVM, pentru structura actionariatului sau asociatilor pana la nivelul persoanelor fizice se va prezenta numai lista actionarilor care au detineri de cel putin 5% la data depunerii cererii.


pentru actionarii persoane fizice:

certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;

copie legalizata a actului de identitate;

declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, pentru actionarii persoane fizice sau juridice care detin mai mult de 5% din capitalul social al SSIF, care sa cuprinda toate detinerile directe sau indirecte, individuale si/sau impreuna cu persoane cu care actioneaza in mod concertat in orice societate comerciala detinuta public sau inchisa;

regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara si procedurile de lucru in cadrul SSIF, astfel incat acestea sa asigure:

confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la clientii SSIF;

confidentialitatea tranzactiilor si serviciilor furnizate clientilor;

desfasurarea in cadrul unor departamente separate functional a activitatilor ce pot conduce la aparitia unor conflicte de interese intre SSIF si clientii sai sau intre clientii acesteia;

planul de afaceri, care trebuie sa cuprinda:

datele de identificare a SSIF,



prezentarea operatiunilor ce urmeaza sa fie desfasurate,

conducerea,

personalul SSIF,

structura organizatorica, cu precizarea responsabilitatilor si limitelor de competenta pentru personalul cu putere de decizie,

lista persoanelor fizice si juridice ale caror servicii intentioneaza sa le utilizeze (auditori, banci, avocati etc.),

studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri,

politica de investitii si planul de finantare a afacerii, incluzand perioada de recuperare a investitiei;

lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantii SSIF in relatia cu C.N.V.M.;

orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita.


Precizam faptul ca acordarea autorizatiei de infiintare nu garanteaza acordarea autorizatiei de functionare.


Pana la acordarea autorizatiei de functionare SSIF nu va putea presta servicii de investitii financiare, ci isi va limita activitatea la operatiunile necesare infiintarii si inregistrarii la oficiul registrului comertului.


Autorizarea functionarii societatilor de servicii de investitii financiare


In termen de 60 de zile de la data acordarii autorizatiei de infiintare, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, SSIF va depune la C.N.V.M. o cerere tip de autorizare, care va fi insotita de urmatoarele documente:

actul constitutiv al SSIF, in original sau in copie legalizata;

incheierea judecatorului delegat de pe langa oficiul registrului comertului, de infiintare a SSIF si de inregistrare la oficiul registrului comertului;

copie de pe certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului;

documente prevazute de prezentul regulament pentru autorizarea persoanei/persoanelor din cadrul Compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilitatilor stabilite prin regulamentele CNVM si prin normele si regulamentele interne ale SSIF;

documentele prevazute in prezentul regulament pentru autorizarea ca agenti pentru servicii de investitii financiare a cel putin doua persoane;

contractul incheiat cu un auditor financiar inregistrat in Registrul auditorilor financiari, tinut de CNVM;

copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului social necesar functionarii SSIF, care trebuie reinnoit si depus la CNVM in maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere in participatie ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului social. In cazul contractului de subinchiriere se va prezenta declaratia in forma scrisa a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subinchiriat, insotita de copia legalizata a contractului de inchiriere, inregistrat la autoritatea fiscala;

dovada varsarii capitalului social in contul deschis in acest scop la o banca;

dovada achitarii in contul CNVM a tarifului pentru obtinerea autorizatiei de functionare;

dovada achitarii contributiei la Fondul de compensare a investitorilor.

Aparitia unor modificari ale documentelor initiale va determina o noua evaluare din partea CNVM, putand atrage revocarea autorizatiei de infiintare, in cazul in care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau ale prezentului regulament.


In termen de 60 de zile CNVM va decide cu privire la autorizarea infiintarii SSIF, iar cu privire la autorizarea functionarii acesteia, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a tuturor documentelor mentionate anterior.

CNVM poate refuza acordarea autorizatiei de infiintare a SSIF, daca, luand in considerare necesitatea asigurarii unui management sigur si prudent al acesteia, constata ca:
a) reputatia, pregatirea si experienta profesionala ale conducatorilor SSIF nu sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor propuse in planul de afaceri si al serviciilor de investitii financiare ce urmeaza a fi prestate;

b) calitatea fondurilor sau a actionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente a SSIF.


Infiintarea si functionarea unei SSIF cu sediul in alt stat


Autorizarea societatilor de servicii de investitii financiare cu sediul in alt stat

SSIF cu sediu in alt stat vor putea sa presteze servicii de investitii financiare pe teritoriul Romaniei:

in conditii de reciprocitate prin infiintarea de sucursale, supusa autorizarii CNVM;

in mod direct, cu autorizarea CNVM si pe baza unui acord de cooperare in acest sens intre CNVM si autoritatile competente ale statului respectiv.


Prin regulament CNVM poate specifica serviciile pe care o societate de servicii de investitii financiare cu sediul intr-un alt stat nu le poate desfasura in mod direct in Romania.

CNVM va stabili prin regulament conditiile si procedura de urmat de catre societatile de servicii financiare din alt stat, in vederea prestarii de servicii de investitii financiare pe teritoriul Romaniei


a) Infiintarea unei sucursale


In vederea obtinerii autorizatiei de infiintare a sucursalei, reprezentantii SSIF cu sediul in alt stat vor depune la CNVM o cerere tip de autorizare, la care se vor anexa o serie de documente:



pentru fiecare dintre membrii conducerii executive ai sucursalei

curriculum vitae;

copie legalizata a actului de identitate;

certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;

declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, din care sa reiasa ca nu incalca prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, ale O.U.G. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea 525/2002, si ale reglementarilor legale in vigoare in legatura cu activitatile de servicii de investitii financiare;

declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, care trebuie sa cuprinda toate detinerile directe sau indirecte, individuale si/sau in legatura cu alte persoane implicate, in orice societate comerciala detinuta public sau inchisa; dovada promovarii cursului de pregatire pe piata de capital, recunoscut de CNVM

certificat eliberat de autoritatea competenta din tara de origine a SSIF, care atesta inregistrarea acesteia si identitatea reprezentantilor sai;

ultimul raport anual al SSIF, certificat de catre un auditor financiar;

avizul autoritatii de supraveghere din tara de origine a SSIF, privind aprobarea deschiderii sucursalei in Romania de catre SSIF in cauza;

hotararea organului statutar al SSIF cu sediul in alt stat, referitoare la deschiderea sucursalei in Romania;

lista detinerilor ce depasesc 5% din totalul de actiuni ale aceluiasi emitent, tranzactionate pe pietele reglementate din Romania, ale SSIF cu sediul in alt stat;

regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara si procedurile de lucru in cadrul sucursalei, astfel incat acestea sa asigure: confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la clientii sucursalei; confidentialitatea tranzactiilor si serviciilor furnizate clientilor; desfasurarea in cadrul unor departamente separate functional a activitatilor ce pot conduce la aparitia unor conflicte de interese intre sucursala si clientii sai sau intre clientii acesteia;

planul de afaceri, care trebuie sa cuprinda:

datele de identificare a sucursalei,

prezentarea operatiunilor ce urmeaza sa fie desfasurate,

conducerea, personalul sucursalei, structura organizatorica, cu precizarea responsabilitatilor si limitelor de competenta pentru personalul cu putere de decizie,

lista persoanelor fizice si juridice ale caror servicii intentioneaza sa le utilizeze (auditori, banci, avocati etc.),

studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri,

politica de investitii si planul de finantare a afacerii, incluzand perioada de recuperare a investitiei;

lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantii sucursalei in relatia cu CNVM;

orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita.


Precizam faptul ca acordarea autorizatiei de infiintare nu garanteaza acordarea autorizatiei de functionare.


Pana la acordarea autorizatiei de functionare sucursala SSIF cu sediul in alt stat nu va putea presta servicii de investitii financiare, ci isi va limita activitatea la operatiunile necesare infiintarii si inregistrarii la oficiul registrului comertului.


In termen de 60 de zile de la comunicarea autorizatiei de infiintare a sucursalei, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, aceasta va depune la CNVM o cerere tip de autorizare la care vor fi anexate documentele prevazute ca in cazul SSIF persoane juridice romane.


CNVM va decide cu privire la autorizarea infiintarii sucursalei, in termen de 60 de zile, iar cu privire la autorizarea functionarii acesteia, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a tuturor documentelor. Nerespectarea termenului de depunere atrage nulitatea absoluta a autorizatiei de infiintare.


In cazul in care autorizatia de a desfasura activitati a unei societati de investitii financiare cu sediul intr-un alt stat a fost revocata de autoritatea competenta a statului respectiv, sucursalele din Romania vor fi supuse lichidarii.



b) Prestarea serviciilor de investitii financiare in mod direct


Pentru a fi autorizata sa participe direct pe o piata reglementata din Romania SSIF cu sediul in alt stat va depune la C.N.V.M. o cerere insotita de urmatoarele documente:

certificat care atesta inregistrarea si functionarea legala a SSIF si identitatea reprezentantilor acesteia, eliberat de autoritatea competenta din tara de origine;

actul emis de autoritatea de supraveghere din tara de origine, care sa ateste ca SSIF este autorizata sa presteze servicii de genul celor pe care urmeaza sa le presteze in Romania;

dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei de functionare.


Precizam faptul ca CNVM nu va acorda autorizatia pentru prestarea de servicii de investitii financiare unei societati comerciale daca:

a) societatea comerciala se afla in procedura de reorganizare judiciara si faliment, potrivit legii;

b) oricare dintre actionarii sai semnificativi, membri ai consiliului de administratie, personal de conducere sau agenti pentru servicii de investitii financiare:

se incadreaza in situatiile de incompatibilitate prevazute la lit. a) sau detine o astfel de pozitie intr-o societate comerciala care se incadreaza in prevederile lit. a);

are antecedente penale;

a fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R., Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de alte autoritati de reglementare ale pietelor financiare, cu interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale reglementate de aceasta ordonanta de urgenta pentru perioada in care aceasta interdictie ramane in vigoare.







Politica de confidentialitate



Copyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact