StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Emisiunea, administrarea titlurilor de participare : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Emisiunea, administrarea titlurilor de participareEMISIUNEA, ADMINISTRAREA TITLURILOR DE PARTICIPARE


SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR


Caracteristici:

societatea de administrare a investitiilor (SAI) se constituie sub forma unei societati pe actiuni, persoana juridica romana;

societatea de administrare a investitiilor va fi administrata de un consiliu de administratie format din cel putin trei membri. Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie ce nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare; Membrii consiliului de administratie, membrii comitetului de directie si di 959c22j rectorii executivi trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

sa nu fi suferit condamnari penale care sa-i faca incompatibili cu functii de gestionare sau administrare a societatilor comerciale;

sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din domeniul financiar (C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. si corespondentele din strainatate ale acestor institutii) cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar sau la data depunerii cererii de autorizare, nu au fost sanctionati cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;

sa fie absolventi de studii superioare ai unor institutii de invatamant din tara sau strainatate;

sa fi fost angajati timp de minimum trei ani in entitati publice sau private, in domeniul economico-financiar sau juridic;

sa nu fi detinut functia de administratori ai unei societati comerciale romane sau straine in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii 2 ani anteriori declansarii procedurii falimentului;


capitalul social al unei societati de administrare a investitiilor, integral subscris si varsat in numerar la momentul constituirii acesteia, va fi mentinut permanent la nivelul minim al echivalentului in lei a 35.000 euro, urmand ca pana la 31 decembrie 2005 sa atinga un nivel minim al echivalentul in lei a 90.000 euro iar pana la 31 decembrie 2006 pana la nivelul minim al echivalentului in lei a 125.000 euro;


obiectul de activitate exclusiv al unei societati de administrare a investitiilor il reprezinta activitatea de administrare a investitiilor si consta in principal in activitati prin care:

se analizeaza valorile mobiliare si pietele financiare si se selectioneaza portofolii de investitii pentru organismele de plasament colectiv in valori mobiliare administrate;

se achizitioneaza valori mobiliare pe contul organismului de plasament colectiv in valori mobiliare administrat;

se exercita drepturile ce decurg din detinerea de valori mobiliare in contul organismului de plasament colectiv in valori mobiliare administrat;

se distribuie titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare administrate;

se publica zilnic, pentru fiecare zi lucratoare, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de investitori, calculate de depozitar;


De asemenea o societate de administrare a investitiilor poate desfasura si activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare constand in:

administrarea conturilor individuale de investitii ca activitate adiacenta;

activitatea de consultanta cu privire la instrumentele financiare ca activitate auxiliara activitatii de administrare a investitiilor;


Activitatea de administrare se exercita asupra[1]:

fondurilor deschise de investitii administrate;

societatilor de investitii administrate;

altor organisme de plasament colectiv administrate;

conturi individuale de investitii sau de plasament ale persoanelor fizice sau juridice;


Societatile de administrare a investitiilor vor trebui sa detina fonduri proprii la nivelul a 25% din costurile fixe din anul precedent, iar daca portofoliul administrat are o valoare cumulata care depaseste echivalentul in lei a 250.000.000 euro fondurile proprii se suplimenteaza cu un procent de 0,02% aplicat la suma ce depaseste valoarea cumulata mentionata anterior;

In situatia in care valoarea capitalului initial si a sumei suplimentare de fonduri proprii depaseste 10.000.000 euro nu va mai fi necesara constituirea de fonduri proprii suplimentare;


Societatile de administrare a investitiilor existente si functionand la data intrarii in vigoare a noilor reglementari precum si acelea in curs de autorizare sunt obligate ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a noilor reglementari (29 iulie 2003), sa-si adapteze documentele de constituire si functionare, precum si activitatea, la prevederile reglementarilor si sa solicite autorizarea modificarilor survenite, depunand cererile si documentatia necesara.


Societatile de administrare a investitiilor existente si functionand la data de 29 iulie 2003 au un termen de 6 luni calendaristice pentru a atinge un nivel al capitalului social, subscris si integral varsat, la nivelul echivalentului in lei a 35.000 euro.

Societatile de administrare a investitiilor existente si functionand la data de 29 iulie 2003, au un termen de 12 luni pentru a introduce in atributiile unuia dintre compartimentele societatii inregistrarea electronica, cu specificarea exacta a datei si orei, a elementelor esentiale ale ordinelor de tranzactionare date intermediarilor de pe piata de capital si cea monetara, precum si stocarea in conditii de siguranta a acestor informatii intr-o baza de date special construita. Aceasta activitate va fi separata de aceea de analiza investitionala si de cea de plasare efectiva a activelor.


Constituie conflict de interese, cu privire la o societate de administrare a investitiilor:


Situatiile de incalcare a urmatoareler restrictii:

societatea de administrare a investitiilor, membrii consiliului de administratie, ai conducerii executive sau detinatorii a mai mult de 5% din capitalul social nu pot detine direct sau indirect, individual ori impreuna si in legatura cu terti, mai mult de 5% din actiunile unei alte societati de administrare a investitiilor;

societatilor de administrare a investitiilor le este interzis sa incheie contract de intermediere de valori mobiliare cu societatile de servicii de investitii financiare care au detineri mai mari de 5% din capitalul social al respectivei societati de administrare a investitiilor inclusiv in situatiile in care membrii consiliului de administratie, ai conducerii executive si detinatori a mai mult de 5% din actiunile societatii de servicii de investitii financiare, direct sau indirect, individual ori impreuna si in legatura cu terti, au detineri mai mari de 5% din capitalul social al respectivei societati de administrare a investitiilor;

societatea de administrare a investitiilor nu poate detine mai mult de 5% din capitalul social al unui depozitar si nici membrii consiliului de administratie, ai conducerii executive sau detinatorii a mai mult de 5% din capitalul social al unei societati de administrare a investitiilor nu pot detine direct sau indirect, individual ori impreuna si in legatura cu terti, mai mult de 5% din capitalul social al unui depozitar;

societatea de administrare a investitiilor nu poate detine actiuni ale persoanelor juridice care sunt actionari ai respectivei societati de administrare a investitiilor;efectuarea de tranzactii in care contrapartea este reprezentata de societati care fac parte din acelasi grup financiar cu societatea de administrare a investitiilor[2];

tranzactii in care contrapartea este reprezentata de societati cu care societatea de administrare a investitiilor are deja relatii de afaceri.


Politica de investitii a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare. Tipuri de investitii


Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare pot investi resursele banesti atrase intr-un portofoliu de active alcatuit din:

valori mobiliare, indiferent de moneda in care sunt denominate, inscrise la cota unei burse de valori;

valori mobiliare, indiferent de moneda in care sunt denominate, negociate pe o alta piata reglementata autorizata de C.N.V.M.;

valori mobiliare inscrise la cota unei burse straine sau tranzactionate pe o piata reglementata straina care functioneaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, cu conditia ca alegerea bursei sau a pietei sa fi fost aprobata de C.N.V.M.


Valorile mobiliare incluse in pozitiile mai sus mentionate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa fi fost tranzactionate in ultimele 30 de zile, fara a se lua in calcul suspendarile de la tranzactionare in cazul unei oferte publice de vanzare pentru valorile mobiliare obiect al ofertei, in cazul fuziunii sau divizarii emitentului, in caz de modificare a capitalului social al emitentului;

emitentul sa nu fi fost subiect al unei masuri sanctionatorii a C.N.V.M. sau a autoritatilor similare de pe pietele straine unde se tranzactioneaza, in ultimele 90 de zile pentru incalcarea prevederilor legale specifice pietei de capital.


Valori mobiliare nou-emise, indiferent de moneda in care sunt denominate, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: termenii emisiunii sa cuprinda un angajament ferm, conform caruia se va cere inscrierea la cota oficiala a unei burse sau a altei piete reglementate care functioneaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, iar alegerea bursei sau a pietei sa fi fost aprobata de C.N.V.M. si inscrierea la cota sa se realizeze in cel mult 6 luni de la emisiune;

obligatiuni sau alte titluri de credit tranzactionabile, indiferent de moneda in care sunt denominate, emise sau garantate de catre stat ori de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, sub conditia avizarii investitiei de catre C.N.V.M.; se asimileaza acestei pozitii si investitiile in contracte de report avand ca suport aceste instrumente;


obligatiuni sau alte titluri de credit tranzactionabile, indiferent de moneda in care sunt denominate, emise sau garantate de un alt stat ori de o institutie financiara internationala, sub conditia avizarii investitiei de catre C.N.V.M.


Restrictii de investire:


un organism de plasament colectiv in valori mobiliare nu poate sa investeasca mai mult de 5% din activele sale in valori mobiliare ale aceluiasi emitent. C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei la maximum 10%. Detinerile cumulate de valori mobiliare, ale unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare, in capitalul social al societatilor pentru care a obtinut aprobarea de a investi mai mult de 5% din active nu pot depasi 40% din valoarea totala a activelor sale.

un organism de plasament colectiv in valori mobiliare poate sa investeasca mai mult de 5%, pana la 10%, din activele sale in valori mobiliare ale aceluiasi emitent in urmatoarele conditii:

emitentul este inscris la categoria I a unei piete reglementate romane sau straine;

valorile mobiliare au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile;

emitentul sa nu fi fost subiect al unei masuri sanctionatorii a C.N.V.M. sau a autoritatilor similare de pe pietele straine unde se tranzactioneaza in ultimele 90 de zile, pentru incalcarea prevederilor legale specifice pietei de capital;


pentru valorile mobiliare emise sau garantate de stat, autoritatile administratiei publice centrale sau locale, de un alt stat ori de o institutie financiara internationala C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei stabilite la maximum 35%;


un organism de plasament colectiv in valori mobiliare poate sa investeasca, cu autorizarea C.N.V.M. si cu respectarea principiului dispersiei riscului, pana la 100% din activele acestuia in valori mobiliare emise sau garantate de statul roman, de un alt stat ori de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, romane ori straine, cu conditia detinerii de valori mobiliare din cel putin 6 emisiuni diferite, iar valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni sa nu  reprezente mai mult de 30% din totalul activelor sale;


in scopul asigurarii lichiditatii, fondurile deschise de investitii vor mentine minimum 30% din valoarea totala a activelor in numerar sau alte active lichide respectiv in depozite bancare si acele valori mobiliare cotate pe piete reglementate care satisfac urmatoarele conditii:

au fost tranzactionate in cel putin jumatate din sedintele de tranzactionare din ultimul trimestru;

valoarea totala a valorilor mobiliare emise de un emitent si detinute de fond nu depaseste 10% din volumul mediu zilnic tranzactionat pe piata reglementata in ultimul trimestru;


fondurile deschise de investitii vor investi in instrumente financiare derivate numai in scopul acoperirii riscului;


organismele de plasament colectiv in valori mobiliare administrate de aceeasi societate de administrare a investitiilor nu pot avea detineri care in mod cumulat ar reprezenta mai mult de 10% din actiunile unui emitent.


Cu titlu de exceptie, organismele de plasament colectiv in valori mobiliare pot investi si in alte active decat cele mai sus mentionate cu conditia ca totalul investitiilor in astfel de active sa nu depaseasca per total 30% din activele organismului. Aceste alte active pot fi:


10% din active in valori mobiliare neinscrise la cota unei piete reglementate sau10% din activele sale in titluri de credit, constand in bilete la ordin/cambii emise de persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

au scadenta de maxim 90 de zile;

titlurile de valoare emise de acelasi emitent nu pot depasi 2,5% din activul total al fondului deschis de investitii;

sunt garantate cu instrumente financiare sau ipoteci de rang cel mult II, a caror valoare de piata la data achizitiei biletelor la ordin acopera cel putin 120% din valoarea biletelor la ordin/cambiilor la data scadentei;

sau, ambele pozitii dar cumulat nu mai mult de 10% din activele organismului;


20% din activele sale in: instrumente financiare derivate, contracte de report avand ca suport alte instrumente decat valorile mobiliare emise sau garantate de statul roman, de un alt stat ori de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, romane ori straine precum si in active ale pietei monetare, respectiv in certificate de depozit;


20% din activele sale in depozite la banci, cu conditia ca plasamentele la aceeasi banca sa nu depaseasca 10% din activele sale.
SOCIETATE DE DEPOZITARE (DEPOZITARUL)


Caracteristici:


depozitar al unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare poate fi o banca, persoana juridica romana, daca prezinta suficiente garantii profesionale, are un capital social adecvat pentru a desfasura in bune conditii activitatea sa de depozitar si pentru a indeplini angajamentele care decurg din aceasta functie;


obligatiile unui depozitar in legatura cu pastrarea activelor unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare se refera la:

urmarirea conformarii cu legislatia in vigoare si cu normele organismului de plasament colectiv in valori mobiliare a activitatilor de emitere, vanzare, rascumparare sau de anulare a titlurilor de participare, inclusiv evidenta acestora;

calcularea valorii titlurilor de participare care trebuie sa fie conforma cu reglementarile C.N.V.M.;

respectarea instructiunilor societatii de administrare a investitiilor, cu exceptia cazului in care acestea sunt contrare legislatiei in vigoare sau normelor organismului de plasament colectiv in valori mobiliare;

achitarea, in termenul stabilit, a sumelor din tranzactii avand ca obiect activele organismului de plasament colectiv in valori mobiliare;

veniturile organismului de plasament colectiv in valori mobiliare daca acestea sunt administrate si calculate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile C.N.V.M.


In indeplinirea atributiilor sale, depozitarul va desfasura obligatoriu urmatoarele activitati:


custodia activelor financiare apartinand organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare;

pastrarea in siguranta a activelor financiare materializate apartinand organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare;

evidenta activelor si a obligatiilor, precum si controlul detinerilor de valori mobiliare si alte instrumente financiare si a tranzactiilor cu acestea;

evidenta cererilor de subscriere si de rascumparare de titluri de participare si a operatiunilor efectuate;

evidenta numarului de investitori si a titlurilor de participare detinute de acestia pe baza informatiilor transmise de distribuitori sau de societatea de administrare a investitiilor;

calcularea si certificarea valorii activului net, a valorii unitare a activului net, a numarului de investitori si transmiterea acestora catre societatile de administrare a investitiilor si catre C.N.V.M., in termenele, forma, conditiile si periodicitatea stabilite de C.N.V.M;

depozitarul unei societati de investitii va prelucra documentele cu privire la subscrierea actiunilor emise de societatea de investitii, pe durata ofertei publice, pana la inscrierea la cota bursei; la momentul inscrierii societatii de investitii la cota bursei, depozitarul va delega operatiunile de decontare, precum si cele legate de evidenta actionarilor, sistemelor de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare constituite.


Depozitarul poate desfasura si urmatoarele activitati in baza contractelor incheiate cu societatile de administrare ale unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare:


primirea fondurilor pentru subscrierile de titluri de participare la fondurile deschise de investitii;

prelucrarea cererilor de rascumparare pentru titluri de participare la fondurile deschise de investitii si efectuarea platilor corespunzatoare catre detinatori pe baza instructiunilor transmise de societatea de administrare a investitiilor;

plata dividendelor ce trebuie distribuite catre actionarii societatilor de investitii;

colectarea dividendelor, dobanzilor si a altor fructe civile aferente activelor depozitate;

decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare in contul organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, in conformitate cu instructiunile primite de la societatea de administrare a investitiilor si cu reglementarile specifice pietelor pe care se tranzactioneaza acestea;


Restrictii referitoare la depozitar:

un depozitar, membrii consiliului de administratie, ai conducerii executive sau detinatorii a mai mult de 5% din capitalul sau social nu pot detine, direct sau indirect, individual ori impreuna si in legatura cu terti, actiuni la o societate de administrare a investitiilor pentru ale carei organisme de plasament colectiv in valori mobiliare administrate desfasoara activitati de depozitare;

un depozitar, membrii consiliului sau de administratie, ai conducerii executive sau detinatorii a mai mult de 5% din capitalul sau social nu pot detine, direct sau indirect, individual ori impreuna si in legatura cu terti, mai mult de 5% din actiuni la o societate de investitii;

orice detinere de catre un depozitar a mai mult de 10% din actiunile emise de un alt depozitar va fi notificata catre C.N.V.M. in termen de maximum 48 de ore;un depozitar, membrii consiliului de administratie, ai conducerii executive sau detinatorii a mai mult de 5% din capitalul sau social nu pot detine, direct sau indirect, individual ori impreuna si in legatura cu terti, titluri de participare la un organism de plasament colectiv in valori mobiliare pentru care desfasoara activitati de depozitare.TRANSPARENTA SI PUBLICITATEA


Transparenta


Societatile de administrare a investitiilor vor transmite la C.N.V.M. un raport semestrial si unul anual privind propria activitate, certificate de auditorul financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrat in Registrul C.N.V.M., in termenul de raportare prevazut in instructiunile specifice ale Ministerului Finantelor Publice, in forma prevazuta in reglementarile CNVM.

Pentru toate situatiile exceptionale aparute in activitatea lor societatile de administrare a investitiilor vor transmite la C.N.V.M. rapoarte certificate de auditorul financiar.


Societatile de investitii care se autoadministreaza si societatile de administrare a investitiilor, pentru fiecare organism de plasament colectiv in valori mobiliare administrat, trebuie sa publice si sa raporteze in legatura cu aceasta la C.N.V.M. urmatoarele:

prospectele de emisiune;

raportul anual;

raportul pentru primul semestru;

rapoartele pentru primul si al treilea trimestru;

rapoartele periodice privind valoarea activului net si valoarea unitara a activului net.


Societatea de administrare a investitiilor va intocmi, publica si transmite C.N.V.M rapoarte pentru primul si al treilea trimestru in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului, iar raportul pentru primul semestru si raportul anual in termen de 90 de zile de la incheierea perioadei respective. Raportul anual va fi auditat de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrati in Registrul CNVM.


Rapoartele societatii de administrare a investitiilor vor cuprinde in mod obligatoriu:

in ceea ce priveste obiectivele fondului:

strategia urmata de societatea de administrare a investitiilor pentru atingerea obiectivelor;

trecerea in revista a activitatilor de investitii desfasurate de societate in perioada de raportare, cu referire la normele in vigoare;

schimbarile semnificative in continutul prospectului de emisiune al fondului in perioada la care se refera raportul;

evolutia valorii unitare a activului net de la constituirea fondului, evidentiind valoarea maxima si minima;

orice alta informatie semnificativa care le-ar putea oferi investitorilor posibilitatea de a judeca in cunostinta de cauza evolutia activitatii fondului in timpul acestei perioade si rezultatul acestei activitati la sfarsitul perioadei respective;

raportul auditorului financiar asupra activitatii fondului si asupra realitatii informatiilor prezentate in raportul societatii de administrare a investitiilor, pentru raportul anual.

situatia activelor si obligatiilor fondului, calculate pe trimestru, semestru, an.


Depozitarul va intocmi si va transmite la C.N.V.M. raportari saptamanale cu detalierea activelor, a numarului de investitori, valoarea activului net, pentru fiecare zi, pentru fondurile ale caror active le depoziteaza.


Publicitatea

Prin publicitatea unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare se intelege difuzarea oricarei informatii, indiferent de forma in care se realizeaza aceasta, in scopul informarii corecte si transparente a investitorilor.


Informatiile publicate intr-un material publicitar vor respecta urmatoarele principii generale:

mesajul transmis prin intermediul materialului publicitar va fi formulat astfel incat sa nu induca in eroare investitorii;

informatiile cuprinse in materialele publicitare vor fi clare, corecte si conforme cu cele cuprinse in prospectul de emisiune al fondului;

orice material publicitar va contine avertizarea “Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond!”;

se vor indica sursele de provenienta a informatiilor continute de materialele publicitare (date statistice, rezultatele activitatii de cercetare, alte surse);

formularile de genul “cea mai mare societate de administrare”, “cel mai bun fond” etc. nu se admit;

daca sunt publicate performante anterioare ale fondului, datele statistice vor fi aferente unei perioade de cel putin un an, anterior datei publicarii. Pentru fondurile autorizate de mai putin de un an, datele statistice publicate vor fi aferente unei perioade de cel putin un semestru/trimestru/luna, dupa caz. Se va adauga obligatoriu urmatoarea declaratie: 'Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare';

informatiile si mentiunile obligatorii vor fi tiparite cu caractere de aceeasi marime.


In materialele publicitare sunt interzise:

estimari sau pronosticuri privitoare la realizarile viitoare ale organismului de plasament colectiv in valori mobiliare;

comparatii cu performante ale oricaror alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare;

utilizarea declaratiilor investitorilor anteriori, actuali sau potentiali.
societatile de administrare a investitiilor nu pot efectua tranzactii cu organismele de plasament colectiv in valori mobiliare pe care le administreaza si nici intre acestea;


grup financiar reprezinta doua sau mai multe persoane fizice ori juridice, romane sau straine, care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

sunt direct sau indirect controlate de un tert;

controleaza, singure sau impreuna, direct ori indirect, un tert;

se controleaza direct sau indirect intre ele.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact