StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finantele firmei
Trimite articolul prin email Fundamentarea deciziilor in cadrul politicilor de finantare ale intreprinderii : Finantele firmei Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Fundamentarea deciziilor in cadrul politicilor de finantare ale intreprinderiiFundamentarea deciziilor in cadrul politicilor de finantare ale intreprinderii1. Principalele modalitati si instrumente de finantare la dispozitia entitatilor corporatiste:


1. Resurse proprii (endogene):

 • amortismentele reprezinta cea mai importanta resursa proprie destinata finantarii investitiilor in active imobilizate de natura corporala, prin constituirea unui fond de amortizare destinat inlocuirii activelor imobilizate a caror durata de viata utila (durata normala de functionare) expira;
 • parte din profitul net destinata autofinantarii, prin hotararile AGA adoptate in acest sens;
 • alte resurse proprii de finantare:

sume rezultate din valorificarea activelor imobilizate, mai putin costurile aferente cedarii;
sume incasate din despagubiri de asigurare in cazul activelor imobilizate afectate de anumite evenimente asigurate;

sume rezultate din valorificarea materialelor obtinute in urma dezmembrarii activelor imobilizate, mai putin costurile aferente


Resurse exogene (atrase si imprumutate):

 • credite bancare;
 • imprumuturi din emisiuni de obligatiuni;
 • majorarea capitalului social prin emisiunea de actiuni;
 • leasing financiar;
 • fonduri structurale (instrumente de finantare post-aderare din fonduri comunitare)
 • subventii si donatii


Determinarea investitiei de finantat si a necesarului total de resurse pentru activitatea investitionala


Odata fundamentata decizia de investire si implicit odata cu identificarea surselor de finantare asociate, conducerea unei entitati, prin departamentele sale financiar-contabile, creioneaza un tablou de finantare-creditare avand doua coordonate majore:


I.       Investitia de finantare totala (Ift) reprezinta indicatorul prin care este cuantificat efortul investitional total in baza urmatoarei relatii de calcul:


Ift = Vi + Im M Ec, unde :Vi valoarea proiectului de investitii in baza documentatiei tehnico-economice;


Im imobilizari de resurse

In cazul elementelor de active patrimoniale, imobilizarile de resurse constau in plasamente de capital efectuate cu scopul de a finanta activele curente de natura stocurilor si a creantelor. Astfel, se poate identifica o imobilizare de resurse atunci cand exista o evolutie crescatoare a soldurilor contabile pentru aceste elemente.

In cazul elementelor de pasive patrimoniale se constata o imobilizare de resurse atunci cand soldurile contabile ale conturilor inregistreaza o scadere, ceea ce echivaleaza cu iesiri de numerar pentru a finanta in special achitarea unor angajamente financiare (datorii).


M mobilizari de resurse

Mobilizarile de resurse se refera la efectel 535b18f e financiare degajate din activitatea de exploatare sau investitii. In cazul elementelor de active patrimoniale se constata o mobilizare de resurse atunci cand soldurile conturilor inregistreaza o diminuare. Pentru elementele de pasive patrimoniale se inregistreaza o mobilizare de resurse atunci cand soldurile conturilor specifice reflecta o crestere, si, implicit o consolidare a surselor de finantare.


Ec economia de costuri programata pentru lucrari de investitii executate in regie proprie, daca exista astfel de lucrari si se poate aprecia existenta acestor economii.


II. Necesarul total de resurse pentru finantarea efortului investitional (Ntr) se determina pornind de la investitia de finantare totala (Ift), prin includerea angajamentelor financiare privind rambursarea imprumuturilor contractate (credite pentru activitatea de investitii) si implicit a dobanzilor aferente.


Relatie de calcul


Ntr = Ift + Rc + D, unde:


Rc Rate aferente creditelor pentru investitii;

D- costul finantarii prin indatorare (dobanzi).


Aplicatie: Cu privire la programul investitional anual al unei companii, se cunosc urmatoarele informatii:

valoarea totala a investitiei de realizat, conform documentatiei tehnico-economice (devizul de cheltuieli): 500 mii lei, cu urmatoarea defalcare trimestriala:

- trimestrul I: 1.250 mii lei; trimestrul II: 500 mii lei; trimestrul III: 500 mii lei; trimestrul IV:250 mii lei.

evolutia soldurilor finale trimestriale aferente unor conturi specifice procesului investitional:


mii lei

Elemente de calcul

Sold initial

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Echipamente si utilaje industriale


Materiale auxiliare


Creditori diversi


Furnizori de investitii


valoarea economiilor programate la lucrarile de investitii executate in regie proprie este de 174 mii lei, din care 47 mii lei in trimestrul I, 33 mii lei in trimestrul II, 35 mii lei in trimestrul III, respectiv 59 mii lei in trimestrul IV.

pentru anul in curs, conform graficului de rambursare a unui credit pentru activitatea de investitii in valoare de 1.875 mii lei, sunt prevazute a fi achitate urmatoarele rate scadente:

- trimestrul I: 900 mii lei; trimestrul II: 400 mii lei; trimestrul III: 400 mii lei; trimestrul IV:175 mii lei. Conform contractului de credit, institutia de credit percepe o rata a dobanzii anuala de 8%, aferenta creditelor pe termen lung pentru activitatea de investitii, scadenta fiind stabilita pentru sfarsitul lunii a doua din fiecare trimestru.

Cerinta:

Sa se determine investitia de finantat precum si necesarul total de resurse (volumul total al cheltuielilor pentru activitatea de investitii), la nivel anual, respectiv trimestrial.


Rezolvare:

Tabel 1: Determinarea imobilizarilor si mobilizarilor de resurse: mii lei

Nr. Crt.

Specificatie element

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Anual


Echipamente si utilaje


Imobilizari de resurse


NA

Mobilizari de resurse

NA


NA

NAMateriale auxiliare


Imobilizari de resurseNA

NAMobilizari de resurse

NA

NA

Creditori diversi


Imobilizari de resurseNA
Mobilizari de resurse

NA

NA


NAFurnizori de investitii


Imobilizari de resurse

NA


NA
Mobilizari de resurse


NA


NATOTALImobilizari de resurse

Mobilizari de resurse
Tabel nr. 2: Calculul dobanzilor aferente ratelor la credite pentru activitatea de investitii

Data

Sold initial

/neram-bursat (mii lei)

Valoare rata rambur-sata

(mii lei)

Valoare sold neram-bursat

(mii lei)

Rata doban-zii


Perioada de utilizare rata (zile)

Perioada de utilizare sold

(zile)

Dobanda aferenta ratei

(mii lei)

Dobanda aferenta sold

(mii lei)

Dobanda trimestriala (mii lei)

31.mar


30.iun


30.sep


31.dec


NA


NA


TOTALExemplificare calcul dobanda trimestrul I:


D1 = Valoare rata rambursata x Rata dobanzii/100 x Perioada de utilizare/360 + Sold nerambursat x Rata dobanzii/100 x Perioada de utilizare/360

= 900,00 x 8/100 x 60/360 + 975,00 x 8/100 x 90/360 = 31,50 mii lei


Tabel 3. Determinarea investitiei totale de finantat si a necesarului total de resurse mii lei

Nr.

crt.

Specificatie indicator

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Anual


Valoarea proiectului de investitiiImobilizari de resurseMobilizari de resurseEconomii programateInvestitia de finantat totalaCredite pentru investitiiDobanda aferenta creditelorNecesar total de resurse
Echilibrarea tabloului de finantare-creditare a investitiilor pe seama resurselor proprii de finantareEchilibrarea tabloului de finantare-creditare presupune in esenta stabilirea excedentelor sau deficitelor din activitatea de finantare, prin confruntarea necesarului total de resurse cu resurse proprii de finantare in vederea identificarii unor solutii optime de finantare a deficitelor, dupa cum urmeaza:

prin utilizarea excedentelor de finantare reportate din trimestrele anterioare;

prin contractarea unor credite de trezorerie care sa acopere decalajul de resurse de finantare la nivelul trimestrelor;

identificarea altor oportunitati de finantare a deficitelor care nu pot fi acoperite pe seama creditelor de trezorerie (pe termen scurt).


Prin fundamentarea tabloului de finantare-creditare a proiectelor de investitii se va incerca o echilibrare intre indicatorii necesar total de resurse (Ntr) si resursele proprii de finantare ale companiei (Rp), cu luarea in considerare a urmatoarelor situatii:

 • Volumul de resurse proprii de finantare la nivelul unui an si defalcat pe trimestre acopera integral necesarul total de resurse de finantare pentru activitatea investitionala, ceea ce inseamna ca nu este necesar apelul la contractarea unor resurse imprumutate.
 • Volumul total al resurselor proprii de finantare acopera necesarul total de resurse la nivelul unui an de exploatare, dar se constata dezechilibre la nivelul trimestrelor. In aceasta situatie se va face apel la resurse atrase pe termen scurt, in interiorul unui ciclu de exploatare sau exercitiu financiar, prin contractarea unor credite de trezorerie.
 • Volumul de resurse proprii nu acopera necesarul total de resurse. O astfel de situatie implica o consolidare a politicii de finantare in scopul atragerii pe termen mediu si lung a unor resurse externe de finantare.

Aplicatie 1: Preluand de la aplicatia anterioara necesarul total de resurse, sa se echilibreze tabloul de finantare-creditare a investitiilor, in baza urmatoarelor informatii suplimentare:

fond anual de amortizare aferent activelor imobilizate aflate in cadrul duratei normale de functionare si amortizate in regim linear: 000 mii lei;profitul impozabil al exercitiului curent este de 977 mii lei, cota de impozit pe profit 16%. Din profitul net, AGA hotaraste repartizarea in scopul autofinantarii a unei cote de 75%, dupa cum urmeaza: 20% in trimestrul I, 25% in trimestrul II si III (fiecare), respectiv 30% in trimestrul IV.

sume nete estimate a fi obtinute din valorificarea materialelor ce rezulta din dezmembrarea activelor imobilizate scoase din functiune: trimestrul I 20 mii lei, trimestrul II 30 mii lei, trimestrul III 30 mii lei, respectiv trimestrul IV 15 mii lei.

sume nete rezultate din cedarea activelor imobilizate: trimestrul I 500 mii lei.

pentru creditele de trezorerie contractate de intreprindere, institutia de credit percepe o rata a dobanzii de 7%.


Rezolvare:


1. Determinarea resurselor proprii de finantare a societatii

mii lei

Nr. Crt.

Specificatie indicator

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Anual


Fond de amortizareCota parte din profit netSume din valorificari materialeSume din cedarea activelorTotal Resurse propriiExplicatii pentru determinarea partii din profit net destinata autofinantarii:


Profit impozabil = Profit brut + Ch nedeductibile fiscal - V neimpozabile = 977 mii lei


Impozit pe profit = Cota de impunere x Profit impozabil =16% x 977 = 476,32 mii lei


Profit net = P brut Impozit pe profit = 977 - 476,32 = 500,68 mii lei


Cota parte destinata autofinantarii = 75% x 500,68 = 1.875,51 mii lei impartit pe trimestre, dupa cum urmeaza:

Trimestrul I = 20% x = 375,10 mii lei

Trimestrul II = 25% x = 468,88 mii lei

Trimestrul III = 25% x = 468,88 mii lei

Trimestrul IV = 30% x = 562,65 mii lei


Echilibrarea tabloului de finantare-creditare a investitiilor

mii lei

Nr. Crt.

Specificatie indicator

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Anual


Necesar total de resurseTotal Resurse propriiEXCEDENT/DEFICITEXCEDENT REPORTAT

NA

NA

NA


NA


CREDIT PE TERMEN SCURT


NA

NA

NARAMABURSARE CREDIT pct. 5

NA

NA

NA
PLATA DOBANZI CREDIT pct. 5

NA

NA

NA


EXCEDENT/DEFICIT NETExplicatii:


La pozitia nr. 4, excedentul reportat se determina insumand excedentele de finantare din trimestrele anterioare (2 si 3);

Creditul pe termen scurt a fost contractat la finele trimestrului I cu scopul de a finanta deficitul de trezorerie, acesta urmand a fi rambursat integral la finele anului calendaristic. Prin urmare, dobanda aferenta se determina astfel:


D = Valoarea creditului x Rata dobanzii/100 x Perioada de utilizare/360

= 769,40 x 7/100 x 270/360 = 40, 39 mii lei


Aplicatie 2: Sa se echilibreze tabloul de finantare-creditare a investitiilor, in baza urmatoarelor informatii:

Mii lei

Specificatie indicator

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Anual

Necesar total de resurse


Total Resurse propriiRezolvare:

Mii lei

Nr. Crt.

Specificatie indicator

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Anual


Necesar total de resurseTotal Resurse propriiEXCEDENT/DEFICITEXCEDENT REPORTAT

NA
NA


CREDIT PE TERMEN SCURT


NA


NARAMABURSARE CREDIT pct. 5

NA

NA

NA
PLATA DOBANZI CREDIT pct.5

NA

NA

NA
EXCEDENT/DEFICIT NETExplicatii:


La pozitia nr. 4, excedentul reportat in valoare de 10.000,00 mii lei provine din trimestrul precedent si este utilizat pentru a finanta deficitul in valoare de 15.000,00 mii lei in trimestrul III;

Pentru a finanta partial deficitul in valoare de 45.000 mii lei din trimestrul I si integral deficitul in valoare de 5.000 mii lei, se va contracta in cursul anului un credit de trezorerie care va fi rambursat integral la sfarsitul anului, pe seama excedentului de finantare in valoare de la 1000 mii lei. Transele de credit de trezorerie si dobanzile aferente se calculeaza astfel:


Pentru creditul contractat la finele trimestrului III in valoare de 5.000 mii lei, dobanda aferenta este:

C3 = 5.000,00 mii lei

D3 = Valoarea creditului x Rata dobanzii/100 x Perioada de utilizare/360 = 87,50 mii lei.

Nota: Rata anuala a dobanzii este de 7%


Pentru creditul contractat la finele trimestrului I, plafonul maxim de creditare se determina prin deducerea creditului contractat in trimestrul III, inclusiv dobanda aferenta, astfel:


Plafon de creditare = 1000,00 5.000,00 87,50 = 6.912,50 mii lei.


In aceste conditii, valoarea creditului contractat la finele trimestrului I se determina astfel:


C1 + C1 x rata dobanzii/100 x Perioada de utilizare/360 = 6.912,50 mii lei.


C1 = 6.567,70 mii lei iar dobanda aferenta este de :

D1 344,80 mii lei


Se poate constata ca deficitul net din trimestrul I solicita alte surse de finantare decat cele imprumutate pe termen scurt (credite de trezorerie). Propuneri de finantare in acest sens, pot viza instrumente de indatorare bancara pe termen mediu si lung, emisiuni de noi actiuni sau de obligatiuni, atragere de fonduri structurale, etc.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact