StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Accize

Capitolul v - dispozitii tranzitorii

CAPITOLUL V
  Dispozitii tranzitorii


Derogari

   Art. 221. Prin derogare de la prevederile art. 178 alin. (2), pana la data de 1 ianuarie 2007 depozitarea uleiurilor minerale in regim suspensiv de accize este permisa numai intr-un antrepozit fiscal de productie.
Norme metodologice:

Abrogat.@


@Pct. 361 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. 6 pct. 21 din H.G. nr. 1840/2004.

Pct. 361 de la Titlul VII a fost abrogat prin art. I pct. G pct. 55 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Derogare pentru produse energetice

   Art. 221. - Prin derogare de la art. 193, livrarea produselor energetice din antrepozitele fiscale se efectueaza numai in momentul in care cumparatorul prezinta documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, in numele antrepozitului fiscal, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, in decursul lunii precedente.


Norme metodologice:

Eliberarea in consum a produselor energetice din antrepozitele fiscale se efectueaza numai in momentul in care cumparatorul prezinta documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata.

Ordinele de plata pentru trezoreria statului care atesta virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata, prezentate de catre cumparatori antrepozitarilor autorizati, trebuie sa fie confirmate prin stampila si semnatura autorizata a unitatii bancare care a debitat contul platitorului cu suma respectiva si copie de pe extrasul de cont.

Accizele aferente produselor energetice livrate din antrepozitele fiscale se achita de catre cumparatori in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat, deschis la unitatile trezoreriei statului in raza carora isi au sediul antrepozitarii autorizati, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 246/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT).

Livrarea de produse energetice se face numai pe baza de comanda depusa de cumparator.

Pe baza comenzii depuse de cumparator, antrepozitarii autorizati emit cumparatorilor o factura pro-forma (cod 14-4-10/aA) in care vor fi mentionate: denumirea produsului, cantitatea, valoarea accizei datorate, precum si informatii cu privire la denumirea si codul de identificare fiscala al antrepozitarului autorizat, in numele caruia se efectueaza plata accizelor, precum si cele privind unitatea trezoreriei statului in raza careia acesta isi are sediul.

In cazul in care cantitatile livrate se determina prin cantarire, se solicita comenzi exprimate in tone. Pentru transformarea in litri la temperatura de +15°C se vor utiliza densitatile aferente temperaturii de +15°C.

In cazul in care livrarile se fac in vase calibrate si/sau cantitatile se determina prin metoda volum-densitate, se solicita comenzi exprimate in litri, care sa corespunda cu capacitatea din documentul de calibrare.

Cantitatea din comanda exprimata in litri la temperatura efectiva, se va corecta cu densitatea la temperatura de +15°C, rezultand cantitatea exprimata in litri la temperatura de +15°C.

Valoarea accizei datorate de cumparator conform facturii pro-forma va fi cantitatea exprimata in litri la temperatura de +15°C, determinata potrivit prevederilor alin. (9), inmultita cu acciza pe litru.

La livrarea efectiva se recalculeaza acciza conform procedeului de mai sus, iar valoarea obtinuta va fi evidentiata distinct.

Pentru celelalte tipuri de produse energetice calculul valorii accizei datorate se face pe baza densitatilor inscrise in registrul de densitati in momentul intocmirii facturii pro-forma, recalculate la temperatura de +15°C, dupa cum urmeaza:

acciza (euro/tona): 1.000 = acciza (euro/kg) x densitatea la +15°C (kg/litru) = acciza (euro/litru);

cantitatea in kg: densitatea la +15°C = cantitatea in litri la +15°C;

valoarea accizei = cantitatea in litri la +15°C x acciza (euro/litru).

Eventualele diferente intre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiar, conform facturii pro-forma, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de antrepozitarii autorizati, conform facturii fiscale, determinate de variatia de densitate, se vor regulariza cu ocazia depunerii declaratiei lunare privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Unitatile trezoreriei statului vor elibera zilnic, la solicitarea antrepozitarilor autorizati, copii ale extraselor contului de venituri al bugetului de stat in care au fost evidentiate accizele virate in numele acestora, fara de care furnizorul nu poate efectua livrarea.@


@Pct. 37 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 54 din H.G. nr. 1861/2006.


Toti agentii economici producatori de produse accizabile prevazute la art. 162 din Codul fiscal, detinatori de autorizatii eliberate in conformitate cu prevederile Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, cu valabilitate pana la data de 31 decembrie 2003, au obligatia ca in termen de 10 zile de la publicarea prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa depuna la autoritatea fiscala teritoriala listele de inventar ale produselor inregistrate in stoc la data de 31 decembrie 2003.

Listele de inventar se intocmesc in doua exemplare care se certifica de autoritatea fiscala teritoriala. Primul exemplar astfel certificat se pastreaza de catre agentul economic, iar cel de-al doilea se pastreaza de autoritatea fiscala teritoriala.

Listele de inventar vor fi insotite obligatoriu de declaratia agentului economic privind achizitiile de produse accizabile din ultimele doua luni, utilizate ca materie prima.

Declaratia se intocmeste in doua exemplare, din care primul exemplar se pastreaza de agentul economic, iar al doilea exemplar se pastreaza la autoritatea fiscala teritoriala impreuna cu listele de inventar.

Agentii economici care la data de 31 decembrie 2003 au inregistrat stocuri de produse accizabile, realizate pana la aceasta data, si care nu indeplinesc conditiile pentru a deveni antrepozitari autorizati potrivit prevederilor titlului VII din Codul fiscal vor putea valorifica produsele din stoc pana la data de 31 decembrie 2004 in baza unei aprobari speciale emise de autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei, data in baza Legii nr. 521/2002, cu plata accizelor, dupa caz. Regimul privind plata accizelor se stabileste de autoritatea fiscala emitenta a aprobarii speciale. Agentii economici producatori de alcool etilic si de distilate - ca materii prime - vor vinde aceste produse numai catre beneficiarii autorizati in conditiile prevazute la titlul VII din Codul fiscal. Dupa data de 31 decembrie 2004, cantitatile ramase in stoc nu mai pot fi comercializate.@

Cantitatile de produse accizabile provenite din stocul inregistrat la data de 31 decembrie 2004, detinute de agentii economici prevazuti la alin. (5), care nu mai au dreptul potrivit legii de a fi comercializate, pot fi predate sub supraveghere fiscala, in vederea distrugerii, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu.@

Antrepozitarii autorizati ca producatori de produse din grupa alcool etilic, care detin in stoc alcool etilic si distilate - ca materii prime -, achizitionate la preturi cu accize, nu mai platesc accize pentru produsele obtinute exclusiv din prelucrarea acestor materii prime si nici pentru astfel de produse inregistrate in stoc la 31 decembrie 2003, cu conditia ca accizele aferente materiilor prime sa fi fost platite furnizorului. Aceasta prevedere se va aplica pana la data de 30 iunie 2004, dupa aceasta data urmand a se aplica prevederile titlului VII din Codul fiscal.

Pentru produsele accizabile aflate in stoc la data de 31 decembrie 2003 in alte locatii decat antrepozitele fiscale ale antrepozitarului autorizat pentru care acciza nu a fost platita, acciza devine exigibila la momentul livrarii produselor.

Bauturile slab alcoolizate din grupa alcoolului etilic, a caror concentratie alcoolica depaseste 1,2% in volum, nemarcate cu banderole, provenite din stocurile de astfel de produse inregistrate la 31 decembrie 2003, detinute de catre antrepozitarii autorizati pentru productie sau de catre importatorii autorizati in conditiile Codului fiscal, vor putea fi comercializate fara a fi supuse marcarii numai sub supravegherea fiscala asigurata de autoritatea fiscala unde sunt inregistrati ca platitori de accize. In acest scop, pana la data de 5 a fiecarei luni, agentii economici vor intocmi in doua exemplare o situatie a livrarilor produselor provenite din stocurile inregistrate la 31 decembrie 2003, efectuate in luna anterioara, din care exemplarul al doilea se va transmite autoritatii fiscale. Modelul situatiei este prezentat in anexa nr. 22.@

Agentii economici comercianti care detin bauturi alcoolice de natura celor mentionate la alin. (8), nemarcate prin banderole, care provin de la agenti economici producatori legali sau importatori legali, pot comercializa aceste bauturi pana la epuizarea cantitatilor de astfel de produse, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004. Dupa aceasta data se interzice comercializarea bauturilor alcoolice respective.@

Agentii economici autorizati dupa data de 1 ianuarie 2004 in calitate de antrepozitari autorizati pentru productia de tuica si rachiuri din fructe, care obtin astfel de produse din prelucrarea fructelor, marcurilor din fructe sau a altor semifabricate preluate de la persoane fizice in anii 2003 si 2004, pot livra produsele respective persoanelor fizice de la care au preluat materia prima, fara plata accizelor, numai cand produsele sunt destinate consumului propriu, in baza declaratiei pe propria raspundere a persoanelor fizice in cauza. Modelul declaratiei este prezentat in anexa nr. 23.@

In anul 2004 tuica si rachiurile naturale din fructe pot fi produse in scopul consumului propriu al persoanelor fizice «in sistem de prestari de servicii» fara plata accizelor si de catre alti agenti economici - autorizati potrivit prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent. Prestarea de servicii, in acest caz, se poate realiza numai in baza confirmarii scrise a autoritatii fiscale teritoriale, potrivit careia persoana fizica a instiintat in scris aceasta autoritate despre cantitatea de fructe ce urmeaza a fi data pentru prelucrare, cine va efectua prestarea de servicii si a declarat ca produsele obtinute sunt destinate consumului propriu.@

Agentii economici - antrepozitari autorizati pentru productia de produse accizabile, altele decat cele din grupa alcoolului etilic - care detin stocuri de materii prime provenite din achizitii efectuate pana la data de 31 decembrie 2003 la preturi cu accize, la eliberarea pentru consum din antrepozitul fiscal a produselor accizabile rezultate din prelucrarea acestor stocuri, pot compensa acciza datorata bugetului de stat cu suma reprezentand acciza aferenta cantitatii de materie prima ce se regaseste in produsul final accizabil. Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004, cererea de compensare va fi insotita de dovada achitarii sumelor reprezentand accizele aferente materiilor prime in contul furnizorului de astfel de materii prime. De asemenea, compensarea va fi conditionata de existenta agentului economic furnizor. Pot face obiectul compensarii numai accizele aferente materiilor prime achizitionate direct de la agentii economici producatori interni sau importatori. Accizele aferente materiilor prime pot face obiectul compensarii numai in limita accizelor aferente produselor finale livrate.@

Agentii economici care detin stocuri de materii prime provenite din achizitii legale efectuate pana la data de 31decembrie 2003 la preturi cu accize si care realizeaza din prelucrarea acestor stocuri produse care nu intra sub incidenta accizelor sau produse pentru care acciza este «0» pot solicita compensarea ori restituirea, dupa caz, a accizelor aferente materiei prime incluse in produsele finale rezultate, potrivit Codului de procedura fiscala, precum si normelor metodologice de aplicare a acestuia. Compensarea sau restituirea se va realiza pe masura vanzarii produselor finale rezultate din prelucrare si numai in baza documentelor care justifica achizitionarea materiei prime la preturi cu accize, plata acestora in contul furnizorului, prelucrarea materiei prime, precum si vanzarea produselor finale rezultate.@

Produsele alcoolice de natura celor definite la art. 169-173 din Codul fiscal si produsele din tutun care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, detinute de antrepozitarii autorizati pentru productie si/sau depozitare, precum si de catre agentii economici comercianti, pot fi predate sub supraveghere fiscala, in vederea distrugerii, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu. Supravegherea fiscala va fi asigurata de catre autoritatea fiscala in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentul economic.@


@Alineatul (5) al pct. 38 de la Titlul VI a fost modificat prin art. I pct. 6 pct. 22 din H.G. nr. 1840/2004.

Alineatele (8)-(13) ale pct. 38 de la Titlul VI au fost introduse prin art. I pct. 6 pct. 23 din H.G. nr. 1840/2004.

Alineatul (51) de la Pct. 38 al Titlului VII a fost introdus prin art. I pct. 32 lit. E din H.G. nr. 610/2005.

Alineatul (14) de la Pct. 38 al Titlului VII a fost introdus prin art. I pct. 33 lit. E din H.G. nr. 610/2005.


Documentele fiscale aflate in stoc la data de 31 decembrie 2003 se pot utiliza si dupa aceasta data.

Toti agentii economici care au avut obligatia utilizarii documentelor fiscale speciale prevazute in actele normative privind regimul accizelor, care s-au aplicat pana la intrarea in vigoare a Codului fiscal, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor depune la autoritatea fiscala teritoriala o declaratie privind stocul de astfel de documente, inregistrat la data de 31 decembrie 2003. Declaratia se intocmeste in doua exemplare, din care primul se pastreaza de agentii economici.

Pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, agentii economici producatori de tigarete si produse din tutun vor deduce din valoarea accizelor datorate la data de 25 ianuarie 2004 contravaloarea timbrelor determinata pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata, aferente livrarilor de astfel de produse efectuate in aceasta perioada. In acelasi timp, agentii economici vor vira in contul Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' - S.A. contravaloarea timbrelor respective stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata.

Agentii economici producatori interni de tigarete si produse din tutun, care nu au primit autorizatie de antrepozitar autorizat incepand cu data de 1 ianuarie 2004, au obligatia ca in termen de 10 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa predea spre distrugere Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' - S.A. timbrele neutilizate existente in stoc la data de 31 decembrie 2003. Acesti agenti economici au, de asemenea, obligatia sa vireze contravaloarea acestor timbre in contul Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' - S.A. Sumele ce urmeaza a fi virate in contul Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' - S.A. se stabilesc printr-un act de control incheiat de organul fiscal teritorial in raza caruia isi desfasoara activitatea agentul economic in cauza, la solicitarea autoritatii fiscale centrale.

Agentii economici producatori interni de produse accizabile supuse marcarii, altele decat tigaretele si produsele din tutun, care nu au primit autorizatie de antrepozitar autorizat incepand cu data de 1 ianuarie 2004, sau agentii economici producatori de produse care incepand cu aceasta data nu mai intra sub incidenta marcarii au obligatia ca in termen de 10 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa predea spre distrugere Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' - S.A. marcajele neutilizate.

In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de uleiuri minerale sunt obligati sa transmita Ministerului Economiei si Comertului lista cuprinzand semifabricatele si produsele finite din nomenclatorul lor de fabricatie 454c22e sau de import, incadrarea pe pozitii tarifare, domeniul de utilizare si acciza propusa pentru acestea. Listele vor fi insotite de fisele tehnice ale fiecarui produs finit.

Dupa verificarea listelor, Ministerul Economiei si Comertului, in termen de 10 zile de la primirea acestora, le va transmite in vederea avizarii Ministerului Finantelor Publice - Comisia centrala de autorizare a antrepozitelor fiscale.

Prevederile alin. (1) si (2) vor fi aplicate oricarui nou produs intrat in nomenclatorul de fabricatie sau de import al antrepozitarului autorizat pentru productie sau importatorului de uleiuri minerale.

Agentii economici care desfasoara activitate de furnizare de energie electrica sunt obligati ca pana la data de 30 septembrie 2005 sa depuna cererile si documentatia intocmita in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, in vederea autorizarii ca antrepozitari.@


@Punctul 411 al Titlului VII a fost introdus prin art. I pct. 34 lit. E din H.G. nr. 610/2005.


Un contract de leasing se considera a fi initiat la momentul in care beneficiarul contractului de leasing a incheiat prin semnare un contract ferm cu societatea de leasing, in baza caruia urmeaza sa se deruleze operatiunea de leasing.

In cazul contractelor de leasing initiate inainte de data de 1 aprilie 2005, acciza datorata la inchiderea regimului vamal de import se calculeaza in functie de starea autoturismelor la momentul introducerii lor in tara si pe baza cotelor de acciza in vigoare la momentul initierii contractului de leasing, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu aplicabila pana la data de 1 aprilie 2005.

Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul altor produse supuse accizelor, cuprinse la art. 208 din Codul fiscal, introduse in tara in baza unor contracte de leasing.@


@Punctul 412 al Titlului VII a fost introdus prin art. I pct. 34 lit. E din H.G. nr. 610/2005.


Anexele nr. 1, 2, 10, 13, 22 si 23 se abroga.

Anexele nr. 1-29 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Anexele nr. 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 se inlocuiesc cu anexele nr. 4, 6, 9, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27 si 28 la prezentele norme metodologice.@


@Pct. 42 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 56 din H.G. nr. 1861/2006.


NOTA INDACO!


Punctele 57-64, reproduse mai jos, sunt extrase din art. I pct. G pct. 57-64 din H.G. nr. 1861/2006.


'57. Antrepozitarii autorizati pentru productia de produse accizabile supuse marcarii si importatorii de astfel de produse, carora autorizatia le-a fost revocata sau anulata, si care la momentul revocarii sau anularii autorizatiei, detin marcaje neutilizate, deteriorate sau inregistreaza marcaje distruse, sunt obligati sa plateasca in termen de 15 zile de la data revocarii sau anularii, in contul Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' - S.A., contravaloarea tuturor marcajelor achizitionate, precum si a celor executate si aflate in stoc la Compania Nationala 'Imprimeria Nationala - S.A.', neachitate pana la acea data. Dupa data achitarii, in termen de 15 zile marcajele neutilizate vor fi returnate pentru distrugere Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' - S.A., iar cheltuielile legate de distrugere vor fi suportate de catre operatorii economici in cauza.

58. (1) Autorizatiile de utilizator final emise in anul 2006, in cazul scutirilor directe de la plata accizelor, cu valabilitate pana la data de 31 decembrie 2006, isi mentin valabilitatea pana la data de 1 martie 2007, exclusiv, in limita unor cantitati determinate la nivelul a doua luni din cantitatea totala aprobata inscrisa in autorizatie.

(2) Incepand de la 1 martie 2007, aceste autorizatii de utilizator final isi pierd valabilitatea, scutirea directa urmand a se acorda potrivit prevederilor pct. 22 si 23.

(3) In cazul scutirilor directe de la plata accizelor, pentru care s-au eliberat autorizatii de utilizator final in anul 2006, iar de la data de 1 ianuarie 2007 au intrat sub incidenta prevederilor art. 1754 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul fiscal, valabilitatea autorizatiilor fiind prelungita pana la data de 1 martie 2007, dupa aceasta data se aplica prevederile pct. 51.3. Beneficiarii regimului de neaccizare care au achizitionat produsele energetice la preturi cu accize au dreptul la restituirea accizelor platite catre furnizori.@

(4) Beneficiarii scutirilor directe de la plata accizelor prevazuti la pct. 23, care dupa data de 1 ianuarie 2007 si pana la data obtinerii autorizatiei de utilizator final au achizitionat produse energetice la preturi cu accize, pot solicita restituirea accizelor platite catre furnizori. De asemenea, pot solicita restituirea accizelor si operatorii economici care au achizitionat dupa data de 1 ianuarie 2007 produse energetice la preturi cu accize pe care le-au livrat la preturi fara accize, pana la obtinerea autorizatiei de utilizator final de catre beneficiarul scutirii.@

(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), restituirea accizelor se face potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, in baza unei cereri depuse la autoritatea fiscala teritoriala, insotita de:

a) copia facturii de achizitie a produselor energetice in care acciza este evidentiata distinct, dovada platii accizelor catre furnizor si, dupa caz, copia facturii de livrare a produselor respective la preturi fara accize;

sau

b) documentul de plata a accizelor la momentul importului si copia facturilor de livrare a produselor energetice la preturi fara accize.@


@Alin. (3), (4) si (5) ale Pct. 58 de la Titlul VII au fost introduse prin art. I pct. C pct. 47 din H.G. nr. 213/2007.


59. Toate gospodariile individuale, producatoare de tuica, rachiuri de fructe, rachiu de vin si rachiuri din subproduse de vinificatie, care la data de 1 ianuarie 2007 detin stocuri de astfel de produse destinate consumului propriu, vor declara aceste stocuri la autoritatea fiscala teritoriala prin administratia finantelor publice in raza careia isi au domiciliul, odata cu inregistrarea instalatiilor detinute pentru producerea de astfel de produse.

60. Documentele administrative de insotire inregistrate in stoc la data de 1 ianuarie 2007 atat la antrepozitarii autorizati cat si la C.N. 'Imprimeria Nationala' - S.A. pot fi utilizate in continuare pana la epuizarea acestora, dar numai pentru miscarea produselor accizabile in regim suspensiv pe teritoriul Romaniei.

61. (1) Toti antrepozitarii autorizati pana la data de 31 decembrie 2006, care detin autorizatii valabile dupa data de 1 ianuarie 2007, au obligatia ca pana la data de 31 martie 2007, inclusiv, sa comunice Comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale nivelul garantiei determinate potrivit alin. (8) si (81) ale pct. 20 si datele care au stat la baza stabilirii acestui nivel, in vederea actualizarii garantiilor deja constituite. Comisia va stabili pentru fiecare antrepozitar autorizat nivelul garantiei actualizate si, dupa caz, al garantiei reduse, precum si diferenta de constituit ce va fi comunicata antrepozitarului. Diferenta de garantie astfel stabilita va fi constituita de antrepozitarul autorizat in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta acestuia de catre Comisie.

(2) Importatorii autorizati de produse accizabile supuse marcarii, care detin autorizatii valabile dupa data de 1 ianuarie 2007, au obligatia ca pana la data de 31 martie 2007, inclusiv, sa comunice Comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale nivelul garantiei determinate potrivit alin. (21) al pct. 27 si datele care au stat la baza calculului acestui nivel, in vederea stabilirii nivelului garantiei de constituit. Garantia stabilita va fi constituita de importatorul autorizat in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta acestuia de catre Comisie.

(3) Antrepozitarii autorizati pana la data de 31 decembrie 2006, exclusiv pentru activitatea de imbuteliere a bauturilor alcoolice, care detin autorizatii valabile dupa data de 1 ianuarie 2007, au obligatia de a se conforma prevederilor alin. (3) al pct. 2 pana la data de 30 septembrie 2007.

(4) Toti antrepozitarii autorizati pana la data de 31 decembrie 2006, care detin autorizatii valabile dupa data de 1 ianuarie 2007, au obligatia de a se conforma prevederilor pct. 8 alin. (5) si (51) pana la data de 30 septembrie 2007.@


@Pct. 61 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 48 din H.G. nr. 213/2007.


62. (1) Pentru acele tranzactii cu produse accizabile cu statele membre care au inceput inainte de data de 1 ianuarie 2007 si care sunt terminate dupa aceasta data, se vor aplica reglementarile in vigoare la data inceperii tranzactiei.

(2) Miscarea produselor accizabile care a inceput si care se afla intrate in birourile vamale de iesire din Comunitate inainte de 1 ianuarie 2007 si sunt supuse regimului vamal comunitar asa cum este stabilit la art. 5 al Directivei 92/12/CEE la data aderarii, va continua sa fie supusa acelui regim pana la incheierea lui in Comunitatea largita.

(3) Pentru operatiunile de import de produse accizabile supuse marcarii, care au inceput inainte de data de 1 ianuarie 2007, care sunt terminate dupa aceasta data si pentru care accizele au fost deja platite, se vor aplica reglementarile in vigoare la data inceperii operatiunii de import.

(4) Marcajele achizitionate de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. de catre antrepozitarii autorizati si importatorii autorizati pentru produse accizabile supuse marcarii, in baza notelor de comanda aprobate de autoritatea fiscala competenta in anul 2006, vor putea fi utilizate pana la epuizare, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2007. Intra sub incidenta acestor prevederi si banderolele destinate marcarii buteliilor sau cutiilor cu o capacitate ce depaseste 3 litri si, implicit, comercializarea de catre producatori si importatori a bauturilor alcoolice astfel marcate. Dupa aceasta data se interzice comercializarea de catre producatori si importatori a bauturilor alcoolice astfel marcate, iar banderolele neutilizate vor fi predate catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. in vederea distrugerii. Cheltuielile legate de distrugere se suporta de catre antrepozitarul autorizat sau importatorul autorizat.@

(5) Antrepozitarii autorizati pentru productie de bauturi alcoolice, precum si importatorii de astfel de produse, care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme detin in stoc banderole neutilizate sau au expediate catre furnizorul extern banderole destinate marcarii buteliilor ori cutiilor cu o capacitate ce depaseste 3 litri, au obligatia ca in termen de 15 zile de la aceasta data sa prezinte autoritatii fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe o situatie care sa cuprinda numarul de banderole neutilizate/expediate, precum si stocul de produse marcate si imbuteliate in butelii mai mari de 3 litri inregistrat de catre producator/importator, inclusiv cel existent la furnizorul extern.@


@Alin. (4) si (5) ale Pct. 62 de la Titlul VII au fost introduse prin art. I pct. C pct. 49 din H.G. nr. 213/2007.


63. Operatorii economici producatori de produse supuse accizelor armonizate, pentru care incepand cu data de 1 ianuarie 2007 intervine obligatia autorizarii locului de productie ca antrepozit fiscal, pot desfasura in continuare activitatea de productie pana la autorizarea locului respectiv ca antrepozit fiscal de productie, dar nu mai tarziu de 31 martie 2007.

64. Conditia prevazuta la pct. 23.10 devine obligatorie incepand cu data de 1 aprilie 2007.'


   ANEXA Nr. 1

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


| Nr. inregistrare . |Data . |
+----- ----- --------+-------- ----- ------ ------------+----- ----- --------- ----- ----+

DECLARATIE
pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice
destinate consumului propriu

+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|1. Numele si prenumele persoanei fizice | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
| |Judetul . Sectorul |
|2. Adresa |Localitatea .|
| |Strada Nr. .. Bloc ..|
| |Scara . Etaj Ap. Cod postal .|
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|3. Telefon | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|4. Codul numeric personal | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
| |Productie |
|5. Descrierea activitatii ce urmeaza a se | [] []
[] [] [] [] |
|desfasura |Bere Vinuri Bauturi Tuica Rachiuri Alte |
| | fermentate spirtoase|
| | altele |
| | decat bere |
| | si vinuri |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|6. Mentionati cantitatea (in litri) | |
|estimata a fi obtinuta la nivelul unui an | |
|si perioada de desfasurare a activitatii: | |
| 6.1. - bere | |
| 6.2. - vinuri | |
| 6.3. - bauturi fermentate, altele decat | |
| bere si vinuri | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|7. Mentionati instalatiile de productie | |
|detinute pentru productie de tuica si | |
|rachiuri de fructe*) | |
| 7.1. - tuica | |
| 7.2. - rachiuri | |
| 7.3. - alte spirtoase | |
+----- ----- ------------
----- ----- -----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|8. Mentionati cantitatea estimata a fi | |
|obtinuta la nivelul unui an, in litri si | |
|concentratia alcoolica, precum si perioada | |
|de desfasurare a activitatii: | |
| 8.1. - tuica | |
| 8.2. - rachiuri | |
| 8.3. - alte spirtoase | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
Nota: *) se vor anexa si copiile autorizatiilor pentru detinerea
instalatiilor pentru productie de tuica si rachiuri de fructe. Cunoscand
dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal, declar ca
datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

. ..
Semnatura solicitantului Data


   ANEXA Nr. 2

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


| Nr. inregistrare . |Data . |
+----- ----- --------+-------- ----- ------ ------------+----- ----- --------- ----- ----+

CERERE
privind inregistrarea operatorului economic autorizat: furnizor de gaz natural/pentru
extractia carbunelui/pentru productie de cocs/furnizor de energie electrica

+-------- ----- ------ -------------+-------- ----- ------ -------------+
|1. Numele operatorului economic | |
+-------- ----- ------ -------------+-------- ----- ------ -------------+
| |Judetul . Sectorul |
|2. Adresa |Localitatea .|
| |Strada . Nr. |
| |Bloc . Scara Etaj Ap. .|
| |Cod postal ..|
+-------- ----- ------ -------------+-------- ----- ------ -------------+
|3. Telefon | |
+-------- ----- ------ -------------+-------- ----- ------ -------------+
|4. Fax | |
+-------- ----- ------ -------------+-------- ----- ------ -------------+
|5. Adresa e-mail
| |
+-------- ----- ------ -------------+-------- ----- ------ -------------+
|6. Codul de identificare fiscala | |
+-------- ----- ------ -------------+-------- ----- ------ -------------+
|7. Numele si numarul de telefon al | |
|reprezentantului legal sau al altei | |
|persoane de contact | |
+-------- ----- ------ -------------+-------- ----- ------ -------------+
|8. Descrierea activitatii economice | |
|desfasurate in Romania | [] [] [] [] |
| |Furnizare Extractie Productie Furnizare |
| | gaz carbune cocs energie |
| | natural electrica |
+-------- ----- ------ -------------+-------- ----- ------ -------------+
|9. Anexati copia legalizata a autorizatiei eliberate de autoritatea de reglementare in |
|domeniu |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|10. Anexati confirmarea autoritatii fiscale cu privire la calitatea de platitor de accize |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal, declar ca
datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.


..
Semnatura solicitantului sau a reprezentantului fiscal Data


   ANEXA Nr. 3

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


SITUATIA
livrarilor de tigarete
in luna anul .


Denumirea
antrepozitarului autorizat pentru productie/
antrepozitarului autorizat pentru depozitare/
operatorului inregistrat/
importatorului autorizat

Sediul:
Judetul .. Sectorul Localitatea ..
Strada .. Nr. .. Blocul .. Scara . Etaj .. Ap.
Codul postal . Telefon/fax .
Cod de accize ..
Cod de identificare fiscala
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+
|Nr. | Sortimentul | Pretul maxim de | Cantitatea livrata | Acciza | Acciza |
|crt.| | vanzare cu amanuntul | (mii buc.) | (RON) | (EUR) |
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+
| |TOTAL | | | | |
+----+----- ----- ---------+----- ----- ------------+----- ----- ----------+------------+-----------+

Certificata de conducerea antrepozitarului autorizat/operatorului
autorizat/importatorului autorizat
..


Data ..

Semnatura


   ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 3 la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


Denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie/operatorul
inregistrat/operatorului neinregistrat/importatorului
..
Numarul de inmatriculare in registrul comertului/anul ..
Judetul .. Sectorul
Localitatea ..
Strada . Nr. .
Bloc .. Scara .. Etaj .. Ap.
Cod postal
Codul de accize .
Codul de identificare fiscala ..

DECLARATIE
privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul pe sortimente de tigarete

Incepand cu data de . preturile maxime de vanzare cu amanuntul, practicate
pe sortimente, vor fi urmatoarele:
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
Nr. Denumirea Numarul Pretul maxim de vanzare
crt. sortimentului tigaretelor/pachet cu amanuntul (lei/pachet)
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
0 1 2 3
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----

----- ----- --------------
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----

Director general, Director economic,
.


   ANEXA Nr. 5

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


| Nr. inregistrare . |Data . |
+----- ----- --------+-------- ----- ------ ------------+----- ----- --------- ----- ----+

DECLARATIE
privind productia de vinuri linistite realizata in calitate de mic producator
trimestrul . anul .

+-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ ----- ----- --------+
|1. Numele persoanei juridice/ | |
| persoanei fizice autorizate | |
+-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ ----- ----- --------+
| |Judetul .. Sectorul .|
|2. Adresa |Localitatea |
| |Strada .. Nr. .|
| |Bloc. Scara . Etaj Ap. |
| |Cod postal .|
+-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ ----- ----- --------+
|3. Telefon | |
+-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ ----- ----- --------+
|4. Codul de identificare fiscala/ | |
| Codul numeric personal |
|
+-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ ----- ----- --------+
|5. Cantitatea realizata in trimestrul de | |
|raportare (in litri): | |
+-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ ----- ----- --------+
|6. Cantitatea realizata cumulata de la | |
|inceputul anului (in litri) | |
+-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ ----- ----- --------+
|7. Cantitatea livrata in trimestrul de | |
|raportare, catre: | |
| 7.1. magazine specializate in | |
| vanzarea vinurilor | |
| 7.2. unitati de alimentatie publica | |
| 7.3. antrepozite fiscale | |
+-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ ----- ----- --------+
|8. Total cantitate livrata in | |
|trimestrul de raportare | |
+-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ ----- ----- --------+
Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal, declar ca
datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

.. ..
Semnatura declarantului
Data


   ANEXA Nr. 6

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


| Nr. inregistrare . |Data . |
+----- ----- --------+-------- ----- ------ ------------+----- ----- --------- ----- ----+

CERERE
privind acordarea autorizatiei de antrepozit fiscal

(atasati numarul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura informatiile complete)
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|I. INFORMATII PRIVIND ANTREPOZITARUL AUTORIZAT PROPUS |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|1. Numele | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
| |Judetul Sectorul |
|2. Adresa |Localitatea |
| |Strada Nr. |
| |Bloc .. Scara . Etaj .. Ap. ..|
| |Cod postal .|
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|3. Telefon | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|4. Fax |
|
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|5. Adresa e-mail | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|6. Codul de identificare fiscala | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|7. Numele si numarul de telefon al | |
|reprezentantului legal sau al altei | |
|persoane de contact | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|8. Activitatile economice desfasurate | |
|in Romania | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|9. Numele, adresa si codul fiscal al | |
|persoanelor afiliate cu antrepozitarul| |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|10. Daca antrepozitarul este persoana | |
|juridica: numele, adresa si codul | |
|numeric personal al fiecarui | |
|administrator; se vor anexa si | |
|cazierele judiciare ale | |
|administ
ratorilor | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ --------+------------+
|11. Aratati daca antrepozitarul (sau in cazul in care antrepozitarul este | [] [] |
|persoana juridica, oricare dintre administratorii sai) a fost condamnat | Da Nu |
|definitiv in ultimii 5 ani pentru infractiunile prevazute in legislatia fiscala | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----+------------+
|12. Anexati certificatul de atestare fiscala sau, dupa caz, extrasul de rol privind |
|obligatiile fiscale la bugetul de stat, precum si cazierul fiscal al antrepozitarului |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|13. Anexati copia situatiilor financiare anuale (bilant) din ultimii doi ani |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|14. Anexati confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de platitor de accize |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|15. Anexati un certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care |
|sa rezulte: capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, precum si |
|copia certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|II. INFORMATII PRIVIND ANTREPOZITUL FISCAL |
|(pentru fiecare antrepozit fiscal se depune separat cate o parte a II-a precum si orice alte |
|informatii necesare) |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ---

----- ----- --------+
| |Judetul . Sectorul ..|
|1. Adresa antrepozitului fiscal |Localitatea |
| |Strada Nr. |
| |Bloc Scara .. Etaj Ap. ..|
| |Cod postal .|
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|2. Descrierea activitatilor ce urmeaza| |
|a se desfasura in antrepozitul fiscal | |
|(inclusiv natura activitatilor si | |
|tipurile de produse accizabile) | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|3. Aratati daca anterior a fost | |
|respinsa, revocata sau anulata vreo | |
|autorizatie de antrepozit fiscal | |
|pentru locul respectiv | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|4. Enumerati tipurile si cantitatile | |
|de produse accizabile produse si/sau | |
|depozitate in locul respectiv in | |
|fiecare din ultimele 12 luni (daca | |
|este cazul), precum si tipurile si |

|
|cantitatile estimate pentru fiecare | |
|din urmatoarele 12 luni. Tipurile de | |
|produse accizabile urmeaza a fi | |
|detaliate in functie de acciza | |
|unitara pe produs. | |
|Codificarea tipurilor de produse |Tip produs (denumire produs) - (cod si subcod) |
| |Tip produs (denumire produs) - (cod si subcod) |
| |. |
| |Tip produs (denumire produs) - (cod si subcod) |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|5. In cazul unui loc care urmeaza a | |
|fi folosit exclusiv pentru | |
|depozitarea produselor accizabile, | |
|specificati capacitatea maxima de | |
|depozitare (cantitatea de produse | |
|accizabile care poate fi depozitata | |
|la un moment dat in locul respectiv) | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|6. Anexati un plan de amplasare a antrepozitului fiscal |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|7. Anexati

copiile licentelor, autorizatiilor sau avizelor privind desfasurarea activitatilor|
|din antrepozitul fiscal. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|8. Daca locul se afla in proprietatea antrepozitarului autorizat, anexati copia actelor de |
|proprietate. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|9. Daca locul se afla in proprietatea altei persoane, anexati urmatoarele: |
|Copia contractului de leasing sau dovada detinerii sub orice forma legala. |
|O declaratie semnata de proprietar care confirma permisiunea de acces pentru personalul cu |
|atributii de control. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|III. INFORMATII PRIVIND GARANTIA |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|1. Tipul de garantie propusa | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|2. Suma propusa pentru garantia pentru| |
|fiecare antrepozit fiscal (si | |
|descrierea metodei de calcul) | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|3. In cazul unui depozit in bani, anexati scrisoarea de bonitate bancara. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------

----- ----- -----+
|4. In cazul unei garantii bancare, anexati urmatoarele: |
|Numele, adresa si telefonul garantului propus. |
|Declaratia garantului propus cu privire la intentia de a asigura garantia bancara pentru o |
|suma si perioada de timp specificata. (Scrisoare de garantie bancara). |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal, declar ca datele
inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

..
Semnatura solicitantului sau a reprezentantului fiscal Data


   ANEXA Nr. 7

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----+----- ----- --------- ----- -------+
|CERERE DE AUTORIZARE |Nr. . |
|OPERATOR INREGISTRAT +----- ----- --------- ----- -------+
| caseta rezervata autoritatii |
| fiscale teritoriale |
+-------- ----- ------ --+----- ----- --------- ----- -----+----- ----- -----------------+
|1. Nume si prenume sau denumirea | Codul unic de inregistrare | |
| societatii si adresa exacta +----- ----- --------- ----- -----+----- ----- -----------------+
| | Numar de identificare | |
| | TVA | |
| +----- ----- --------- ----- -----+----- ----- -----------------+
| | Numar de telefon | |
| +----- ----- --------- ----- -----+----- ----- -----------------+
| | Numar de fax | |
| +----- ----- --------- ----- -----+----- ----- -----------------+
| | adresa de e_mail | |
+-------- ----- ------ --+----- ----- --------- ----- -----+----- ----- -----------------+
|2. In cazul persoanelor juridice, se va inscrie numele, adresa si codul numeric personal al |
| fiecarui administrator:

|
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|3. Adresa locatiei/locatiilor de receptie a produselor: |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|4. Natura produselor si cantitatea medie lunara de produse estimata a fi receptionata intr-un|
| an, dupa caz: |
| |
|+-------------+ +----- ----- ----+ |
||░░░░░░░░░░░░░| bauturi alcoolice |░░░░░░░░░░░░░░| produse energetice |
|+-------------+ +----- ----- ----+ |
|+-------------+ +----- ----- ----+ |
|| | bere __________________ litri | | combustibili _________ litri|
|+-------------+ +----- ----- ----+ |
|+-------------+ +----- ----- ----+ |
|| | vin linistit __________ litri | | carburanti ___________ litri|
|+-------------+ +----- ----- ----+ |
|+-------------+ +----- ----- ----+ |
|| | vin spumos ____________ litri |░░░░░░░░░░░░░░| tutun prelucrat |
|+-------------+ +----- ----- ----+ |

|+-------------+ produse +----- ----- ----+ |
|| | intermediare __________ litri | | tigarete ____________ bucati|
|+-------------+ +----- ----- ----+ |
|+-------------+ bauturi +----- ----- ----+ tigari si |
|| | fermentate linistite __ litri | | tigari de foi _______ bucati|
|+-------------+ +----- ----- ----+ |
|+-------------+ bauturi +----- ----- ----+ |
|| | fermentate spumoase ___ litri | | tutun de fumat __________ kg|
|+-------------+ +----- ----- ----+ |
|+-------------+ bauturi alcoolice |
|| | spirtoase _____________ litri __________ ______ ____ _____________ |
|+-------------+ |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|5. Daca sunteti deja titularul unei autorizatii eliberata de autoritatea fiscala competenta, |
|va rugam sa indicati data si obiectul autorizatiei: |
| Numar ________________ din ________________ _____ _______ ______ _________ |
| Numar ________________ din ________________ _____ _______ ______ _________ |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|6. In cazul in care anterior a fost respinsa, revocata sau anulata vreo autorizatie de |
|operator inregistrat, precizati acest fapt: |
+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----

----- ----- --------- ----- -------+
|7. Documente de anexat: |
|+------+ certificatul de atestare fiscala sau, dupa caz, extrasul de rol privind obligatiile |
|+------+ fiscale la bugetul de stat, precum si cazierul fiscal al solicitantului |
|+------+ cazierele judiciare ale administratorilor |
|+------+ |
|+------+ bilantul pe ultimii doi ani |
|+------+ |
|+------+ confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de platitor de accize |
|+------+ |
|+------+ certificatul constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa |
|+------+ rezulte: capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, |
| punctele de lucru in care urmeaza a se realiza receptia produselor accizabile, |
| precum si copia certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor |
| legale in vigoare |
|+------+ copia contractelor incheiate direct intre operatorul inregistrat propus si persoana |
|+------+ autorizata din alt stat membru |
|+------+ lista cantitatilor de produse accizabile receptionate in fiecare luna din anul |
|+------+ precedent |
|+------+ scrisoarea de bonitate bancara, in cazul in care garantia se constituie prin |
|+------+ consemnarea de mijloace banesti la Trezoreria statului |
|+------+ numele, adresa si tel

efonul garantului propus, precum si declaratia garantului cu |
|+------+ privire la intentia de a asigura garantia bancara pentru o suma si o perioada de |
| timp specificata (scrisoarea de garantie bancara), atunci cand se constituie o |
| garantie bancara. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|Cunoscand dispozitiile art. 292 privind falsul in declaratii, din Codul penal, declar ca |
|datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete. |
+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -------+
| Prevazut pentru validarea semnaturii | Data, numele si calitatea acestuia |
| responsabilului societatii | (proprietar, asociat) |
| | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -------+


   ANEXA Nr. 8

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ --+----- ----- -----------+
| |Nr. inregistrare |Data .|
+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ --+----- ----- -----------+

DECLARATIE
pentru obtinerea autorizatiei de operator neinregistrat

+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|1. Denumirea societatii | |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| |Judetul Sectorul ..|
|2. Adresa |Localitatea ..|
| |Strada . Nr. .|
| |Bloc . Scara Etaj .. Ap. |
| |Cod postal |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|3. Telefon/Fax | |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|4. Codul de identificare fiscala | |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|5. Numarul de TVA | |
+----- ----- --------- ----- -------

--------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|6. Numele si numarul de telefon al | |
|reprezentantului legal sau al altei | |
|persoane de contact | |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|7. Perioada in care urmeaza a se | |
|realiza operatiunea | |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|8. Anexati copiile licentelor, | |
|autorizatiilor sau avizelor cu privire | |
|la desfasurarea activitatii | |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|9. Precizati adresa la care urmeaza sa |Judetul Sectorul ..|
|fie primite produsele accizabile |Localitatea ..|
| |Strada . Nr. .|
| |Bloc . Scara Etaj .. Ap. |
| |Cod postal |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|10. Denumirea si adresa antrepozitului | |
|fiscal furnizor | |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+


|11. Categoria si cantitatea de produse | |
|accizabile | |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|12. Nivelul garantiei constituite | |
|Anexati scrisoare de bonitate bancara | |
+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal, declar ca datele
inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

Semnatura declarantului Data
.


   ANEXA Nr. 9
(Anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a prevederilor
titlului VII din Codul fiscal)

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


PRODUSE ACCIZABILE DOCUMENT ADMINISTRATIV DE INSOTIRE
+-------------+-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| 1 |1. Expeditor |2. Cod accize expeditor|3. Nr. referinta |
+-------------+[] +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |4. Cod accize primitor |5. Nr. factura |
| | +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |6. Data facturii |
| +-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ ----------+
| |7. Primitor |8. Autoritatea competenta a locului de |
| | |expediere |
| Exemplar | | |
| pentru |7a. Locul livrarii | |
| expeditor | +-------- ----- ------ ----------+
| +-------- ----- ------ ---------+10. Garantia |
| |9. Transportator +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |12. Tara de expeditie |13. Tara de primire|
| +-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------------+----- ----- ---------+
|

|11. Alte informatii privind transportul |14. Reprezentantul fiscal |
| | | |
+-------------+----- ----- ------------+----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----------+
| 1 |15. Locul de expediere|16. Data expedierii|17. Durata transportului |
+-------------+----- ----- ------------+----- ----- ---------+---------+-------- ----- ------ +
18a. Descrierea | |19a. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20a. |21a. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22a. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
18b. Descrierea | |19b. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20b. |21b. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22b. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
18c. Descrierea |

|19c. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20c. |21c. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22c. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
|23. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici producatori de bere si
|mici distilerii)
+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -
|A. Inregistrarea controalelor. Se completeaza de |24. Casutele 1-22 certificarea
| autoritatile competente. | completarii corecte
| +-------- ----- ------ -
| |Societatea semnatara si nr. de
| |telefon
| +-------- ----- ------ -
| |Numele semnatarului
| +-------- ----- ------ -
| |Locul si data
| +-------- ----- ------ -
|Continua pe verso (exemplarele 2, 3 si 4) |Semnatura
+----- ----- -------

-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ -


Instructiuni de completare

Observatii generale

Documentul administrativ de insotire este utilizat in scopul aplicarii accizelor, potrivit prevederilor art. 18 si 19 din Directiva Consiliului nr. 92/12/CEE, din 25 februarie 1992.

Documentul trebuie completat in mod lizibil in asa fel incat inscrisurile sa nu poata fi sterse. Informatiile pot fi pretiparite. Nu sunt permise stersaturi sau taieturi.

Caracteristicile generale ale documentului si dimensiunile casutelor sunt cele prevazute in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. C 164 din 1.07.1989 pag. 3.

Hartia trebuie sa fie de culoare alba pentru toate exemplarele si sa aibe formatul 210 x 297 mm; este admisa o toleranta maxima de 5 mm in minus sau 8 mm in plus in ceea ce priveste lungimea.

Orice spatiu neutilizat in casutele 18a-22c va fi barat, astfel incat sa nu mai poata fi adaugiri. In document, pot fi introduse trei descrieri distincte ale produselor, care trebuie sa fie din aceeasi categorie de accize. Aceste categorii sunt produse energetice, produse din tutun si alcool/bauturi alcoolice.

Documentul de insotire consta in 5 exemplare:

exemplarul 1. trebuie pastrat de expeditor;

exemplarul 2. trebuie pastrat de primitor;

exemplarul 3. trebuie returnat expeditorului pentru descarcare a operatiunii impreuna cu certificatul sau aprobarea autoritatii fiscale competente din Statul membru de destinatie, daca este necesar;

exemplarul 4. trebuie prezentat de catre primitor autoritatii competente a Statului membru de destinatie;

exemplarul 5. trebuie transmis de catre expeditor autoritatii sale fiscale, la momentul expedierii produselor.

Exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului trebuie sa insoteasca produsele pe parcursul transportului.

In situatiile in care acest document este utilizat pentru circulatia prin conducte fixe, exemplarele 2, 3 si 4 se transmit primitorului prin mijloacele cele mai rapide de care dispune antrepozitarul expeditor. In toate cazurile, documentul trebuie sa soseasca la locul livrarii in termen de 24 de ore de la primirea produselor la care se refera.

Rubrici

Casuta 1. Expeditor: numele si adresa, complete.

Casuta 2. Codul de acciza al expeditorului: codul de inregistrare pentru accize atribuit expeditorului de catre autoritatea fiscala competenta.

Casuta 3. Nr. referinta: numarul de referinta care identifica expedierea in inregistrarile expeditorului (ex. nr facturii poate fi utilizat in acest sens).

Casuta 4. Codul de acciza al primitorului: in cazul unui antrepozitar sau operator inregistrat, codul de inregistrare al accizei. In cazul unui operator neinregistrat se va indica numarul de autorizare al expeditiei atribuit de catre autoritatea sa fiscala.

Casuta 5. Nr. factura: numarul facturii aferenta produselor. Daca nu, numarul avizului de expeditie sau orice alt document de transport.

Casuta 6. Data facturii: dau emiterii documentului indicat la casuta nr. 5.

Casuta 7. Primitor: numele si adresa complete iar in cazul in care destinatarul este un operator neinregistrat, numarul de identificare TVA. In cazul marfurilor exportate, trebuie indicat numele persoanei care actioneaza in contul expeditorului la locul exportului.

Casuta 7a. Locul livrarii: locul unde se livreaza efectiv produsele, daca produsele nu sunt livrate la adresa indicata, la casuta 7.

In cazul produselor exportate se va mentiona 'EXPORT IN AFARA COMUNITATII' si locul de export. Pentru produsele care urmeaza a fi plasate intr-o procedura vamala comunitara (alta decat punerea in libera circulatie), se va inscrie mentiunea 'IN PROCEDURA VAMALA' precum si locul in care produsele vor fi supuse unui control vamal.

Casuta 8. Autoritatea competenta a locului de expediere: numele si adresa autoritatii fiscale competente responsabile cu controlul privind accizele la locul de expediere.

Casuta 9. Transportator: numele si adresa persoanei responsabile cu primul transport, daca ea este alta decat expeditorul.

Casuta 10. Garantia: datele de identificare a partii sau partilor responsabile pentru garantie. Se va indica numai 'expeditor', 'transportator' sau 'primitor'.

Casuta 11. Alte informatii privind transportul: numele transportatorului, mijlocul de transport, numarul de inmatriculare al vehiculului, numarul, tipul si identificarea eventualelor sigilii comerciale.

Casuta 12. Tara de expeditie. Statul membru din care pleaca transportul. Se utilizeaza o abreviere:


BE Belgia LU Luxemburg
BG Bulgaria HU Ungaria
CZ Cehia MT Malta
DK Danemarca NL Olanda
DE Germania AT Austria
EE Estonia PL Polonia
GR Grecia PT Portugalia
ES Spania RO Romania
FR Franta SI Slovenia
IE Irlanda SK Slovacia
IT Italia FI Finlanda
CY Cipru SE Suedia
LV Letonia GB Regatul Unit al Marii Britanii.
LT Lituania


Casuta 13. Tara de primire: statul membru in care se incheie transportul. Se vor utiliza aceleasi abrevieri prevazute la casuta 12.

Casuta 14. Reprezentant fiscal: daca expeditorul a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru de destinatie, se va inscrie in casuta numele sau, adresa, numarul de identificare TVA si codul de acciza (daca este cazul).

Casuta 15. Locul de expediere: numarul de inregistrare al antrepozitului (daca exista).

Casuta 16. Data expedierii: data, si daca se solicita de autoritatile fiscale ale statului de plecare, ora la care produsele parasesc antrepozitul expeditorului.

Casuta 17. Durata transportului: perioada de timp normala, necesara pentru a efectua traseul, avand in vedere mijlocul de transport si distanta.

Casuta 18a. Colete si descrierea produselor: numere de identificare si numarul de colete (ex. containere); numarul de ambalaje din interiorul cotetelor (ex. cartoane) si descrierea comerciala a produselor. Descrierea poate continua pe o pagina separata atasata fiecarui exemplar. O lista a ambalajelor poate fi utilizata in acest scop. Alcoolul si bauturile alcoolice, altele decat berea, trebuie sa aiba o concentratie alcoolica prevazuta (procent in volum de 20°C). pentru bere, concentratia alcoolic va fi mentionata fie in grade Plato, fie procente in volum la 20°C, fie amandoua, potrivit solicitarii statului membru de destinatie si a statului membru de expediere. Pentru uleiuri minerale se va mentiona densitatea la 15°C.

Casuta 19a. Codul produsului: codul NC.

Casuta 20a. Cantitatea:

numarul produselor exprimate in mii (tigarete)

greutatea neta (tigari si tigari de foi)

litri de produs la temperatura de 20°C cu doua zecimale (alcool si bauturi alcoolice)

litri la temperatura de 15°C (uleiuri minerale cu exceptia pacurii).

Casuta 21a. Greutatea bruta: greutatea bruta a transportului.

Casuta 22a. Greutate neta: se va indica greutatea fara ambalaje a produselor accizabile in cazul alcoolului si bauturilor alcoolice, uleiurilor minerale si in cazul produselor din tutun cu exceptia tigaretelor. Casutele 18b-22b si 18c-22c se utilizeaza daca transportul contine produse diferite de cele descrise la casutele 18a-22a.

Casuta 23. Certificate: acest spatiu este rezervat pentru anumite certificate care sunt cerute numai pe exemplarul 2.

In cazul anumitor vinuri, atunci cand se considera necesar, certificatul referitor la originea si calitatea produselor, conform legislatiei comunitare.

In cazul anumitor bauturi spirtoase, certificatul referitor la locul de productie, conform legislatiei comunitare.

In cazul berii produsa de micii producatori independenti conform definitiei din directiva specifica a comisiei privind structura accizelor la alcool si bauturi alcoolice, pentru care se intentioneaza solicitarea unei cote reduse a accizei in statul membru de destinatie, certificarea expeditorului astfel: 'Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost fabricat de o mica berarie independenta cu o productie a anului anterior de . hectolitri de bere.'

In cazul alcoolului etilic produs de o mica distilerie, conform definitiei din directiva specifica a Comisiei privind structura accizelor la alcool si bauturi alcoolice, pentru care se intentioneaza solicitarea unei cote reduse a accizei in statul membru de destinatie, certificarea expeditorului astfel: 'Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost fabricat de o mica distilerie cu o productie a anului anterior de hectolitri de alcool pur.'

Casuta 24. Societatea semnatarului, etc.: documentul se completeaza de catre, sau in numele expeditorului societatea semnatarului documentului trebuie sa fie identificata. Documentul trebuie semnat, cu exceptia cazului in care expeditorul a fost autorizat sa inlocuiasca semnatura cu o stampila speciala. In acest caz se face mentiunea 'DISPENSA DE SEMNATURA'.

Casuta A. Inregistrarea controalelor: autoritatile competente inregistreaza controalele efectuate pe exemplarele 2, 3 si 4. Daca spatiul este insuficient pe fata documentului, inregistrarile pot continua pe verso. Toate mentiunile trebuiesc semnate, datate si stampilate de functionarul competent.

Daca produsele sunt supuse unui regim vamal, controalele efectuate trebuiesc inregistrate de functionarul competent. In cazul in care a fost autorizata o dispensa de semnatura, stampila speciala se aplica, de asemenea, in coltul din dreapta sus al casutei A.

Casuta B. Daca, pe parcursul transportului se modifica destinatia produselor fata de cea mentionata la casetele 7 sau 7a, expeditorul sau agentul sau de livrare trebuie sa indice la casuta B noul loc de livrare. In plus, expeditorul trebuie sa notifice imediat la autoritatea fiscala competenta, schimbarea locului de livrare.

Casuta C. Certificat de receptie: acest certificat trebuie emis de catre destinatar. Atunci cand receptia produselor intr-un antrepozit este supusa unui control fiscal sau atunci cand produsele sunt exportate sau plasate intr-un regim vamal comunitar (altul decat punerea in libera circulatie), autoritatea fiscala sau biroul vamal, dupa caz, va elibera certificatul pentru conformitate. Se recomanda ca receptia produselor sa fie, de asemenea, certificata pe verso-ul exemplarului 2, care urmeaza a se pastra de catre destinatar. Astfel, in cazul pierderii exemplarului 3 cu ocazia retransmiterii catre expeditor, acesta din urma poate solicita inchiderea transportului, prin intermediul unei copii a certificarii de pe exemplarul 2.


PRODUSE ACCIZABILE DOCUMENT ADMINISTRATIV DE INSOTIRE
+-------------+-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| 2 |1. Expeditor Cod unic de inregistrare|2. Cod accize expeditor|3. Nr. referinta |
+-------------+[] +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |4. Cod accize primitor |5. Nr. factura |
| | +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |6. Data facturii |
| +-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ ----------+
| |7. Primitor Cod unic de inregistrare|8. Autoritatea competenta a locului de |
| | |expediere |
| Exemplar | | |
| pentru |7a. Locul livrarii | |
| primitor | +-------- ----- ------ ----------+
| +-------- ----- ------ ---------+10. Garantia |
| |9. Transportator +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |12. Tara de expeditie |13. Tara de primire|
| +-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------------+----- ----- ---------+
|

|11. Alte informatii privind transportul |14. Reprezentantul fiscal |
| | | |
+-------------+----- ----- ------------+----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----------+
| 2 |15. Locul de expediere|16. Data expedierii|17. Durata transportului |
+-------------+----- ----- ------------+----- ----- ---------+---------+-------- ----- ------ +
18a. Descrierea | |19a. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20a. |21a. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22a. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
18b. Descrierea | |19b. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20b. |21b. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22b. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
18c. Descrierea |

|19c. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20c. |21c. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22c. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
|23. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici producatori de bere si
|mici distilerii)
+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -
|A. Mentiuni privind verificarea. Se completeaza de |24. Casutele 1-22 certificarea
| autoritatea fiscala competenta. | completarii corecte
| +-------- ----- ------ -
| |Societatea semnatara si nr. de
| |telefon
| +-------- ----- ------ -
| |Numele semnatarului
| +-------- ----- ------ -
| |Locul si data
| +-------- ----- ------ -
|Continua pe verso (exemplarele 2, 3 si 4) |Semnatura
+----- ----- -------

-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ -
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+
|B. SCHIMBAREA LOCULUI LIVRARII |
| Noua adresa Trebuie informata imediat autoritatea|
| indicata la casuta 8 |
| Numele semnatarului | |
| | |
| Locul si data Semnatura | |
+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+-------- ----- ------ ----+
|C. CERTIFICAREA RECEPTIEI SAU EXPORTULUI |
| [] Produse primite de destinatar |
| Data . Locul . Nr. referinta ..|
| Descrierea produselor |Plusuri |Minusuri |
| | | |
| | | |
| [] Transport verificat |
| Mijloc de transport |
| [] Produse exportate*)/plasate intr-o procedura |
| vamala comunitara (alta decat punerea in libera circulatie)*) |
| Dat

a .. |
| |
| [] Numele semnatarului . Locul si data ..|
| Societatea semnatarului Semnatura |
| |
| [] Autoritatea fiscala sau biroul vamal Aprobat de autoritatea fiscala sau de biroul |
| Nume vamal |
| Adresa |
| |
| *) taiati varianta care nu se aplica |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+
|A. Inregistrarea controalelor (continuare) |
| |
| |
| |
| |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+

PRODUSE ACCIZABILE DOCUMENT ADMINISTRATIV DE INSOTIRE
+-------------+-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------------+--------

-----------+
| 3 |1. Expeditor Cod unic de inregistrare|2. Cod accize expeditor|3. Nr. referinta |
+-------------+[] +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |4. Cod accize primitor |5. Nr. factura |
| | +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |6. Data facturii |
| +-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ ----------+
| |7. Primitor Cod unic de inregistrare|8. Autoritatea competenta a locului de |
| | |expediere |
| Exemplar | | |
| de returnat |7a. Locul livrarii | |
|expeditorului| +-------- ----- ------ ----------+
| +-------- ----- ------ ---------+10. Garantia |
| |9. Transportator +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |12. Tara de expeditie |13. Tara de primire|
| +-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| |11. Alte informatii privind transportul |14. Reprezentantul fiscal |
| | | |
+-------------+----- ----- ------------+----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----------+
| 3 |15. Locul de expediere|16. Data expedierii|17. Dura

ta transportului |
+-------------+----- ----- ------------+----- ----- ---------+---------+-------- ----- ------ +
18a. Descrierea | |19a. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20a. |21a. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22a. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
18b. Descrierea | |19b. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20b. |21b. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22b. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
18c. Descrierea | |19c. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20c. |21c. Greutate bruta (kg)
cantitatea si |

|Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22c. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
|23. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici producatori de bere si
|mici distilerii)
+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -
|A. Mentiuni privind verificarea. Se completeaza de |24. Casutele 1-22 certificarea
| autoritatea fiscala competenta. | completarii corecte
| +-------- ----- ------ -
| |Societatea semnatara si nr. de
| |telefon
| +-------- ----- ------ -
| |Numele semnatarului
| +-------- ----- ------ -
| |Locul si data
| +-------- ----- ------ -
|Continua pe verso (exemplarele 2, 3 si 4) |Semnatura
+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+
|B. SCHIMBAREA LOCULUI LIVRARII |
| Noua adresa Trebuie informata imediat autor
itatea|
| indicata la casuta 8 |
| Numele semnatarului | |
| | |
| Locul si data Semnatura | |
+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+-------- ----- ------ ----+
|C. CERTIFICAREA RECEPTIEI SAU EXPORTULUI |
| [] Produse primite de destinatar |
| Data . Locul . Nr. referinta ..|
| Descrierea produselor |Plusuri |Minusuri |
| | | |
| | | |
| [] Transport verificat |
| Mijloc de transport |
| [] Produse exportate*)/plasate intr-o procedura |
| vamala comunitara (alta decat punerea in libera circulatie)*) |
| Data .. |
| |
| [] Numele semnatarului . Locul si data ..|
| Societatea semnatarului Semnatura

|
| |
| [] Autoritatea fiscala sau biroul vamal Aprobat de autoritatea fiscala sau de biroul |
| Nume vamal |
| Adresa |
| |
| *) taiati varianta care nu se aplica |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+
|A. Inregistrarea controalelor (continuare) |
| |
| |
| |
| |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+

PRODUSE ACCIZABILE DOCUMENT ADMINISTRATIV DE INSOTIRE
+-------------+-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| 4 |1. Expeditor Cod unic de inregistrare|2. Cod accize expeditor|3. Nr. referinta |
+-------------+[] +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |4. Cod accize primitor |5. Nr. factura |
| |

+----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |6. Data facturii |
| +-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ ----------+
| |7. Primitor Cod unic de inregistrare|8. Autoritatea competenta a locului de |
| Exemplar | |expediere |
| pentru | | |
| autoritatea |7a. Locul livrarii | |
| fiscala a | +-------- ----- ------ ----------+
|primitorului +-------- ----- ------ ---------+10. Garantia |
| |9. Transportator +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |12. Tara de expeditie |13. Tara de primire|
| +-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| |11. Alte informatii privind transportul |14. Reprezentantul fiscal |
| | | |
+-------------+----- ----- ------------+----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----------+
| 4 |15. Locul de expediere|16. Data expedierii|17. Durata transportului |
+-------------+----- ----- ------------+----- ----- ---------+---------+-------- ----- ------ +
18a. Descrierea | |19a. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de |

+---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20a. |21a. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22a. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
18b. Descrierea | |19b. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20b. |21b. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22b. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
18c. Descrierea | |19c. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20c. |21c. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22c. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
|23. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici producatori de bere si

|mici distilerii)
+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -
|A. Mentiuni privind verificarea. Se completeaza de |24. Casutele 1-22 certificarea
| autoritatea fiscala competenta. | completarii corecte
| +-------- ----- ------ -
| |Societatea semnatara si nr. de
| |telefon
| +-------- ----- ------ -
| |Numele semnatarului
| +-------- ----- ------ -
| |Locul si data
| +-------- ----- ------ -
|Continua pe verso (exemplarele 2, 3 si 4) |Semnatura
+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+
|B. SCHIMBAREA LOCULUI LIVRARII |
| Noua adresa Trebuie informata imediat autoritatea|
| indicata la casuta 8 |
| Numele semnatarului | |
| | |
| Locul si data Se

mnatura | |
+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+-------- ----- ------ ----+
|C. CERTIFICAREA RECEPTIEI SAU EXPORTULUI |
| [] Produse primite de destinatar |
| Data . Locul . Nr. referinta ..|
| Descrierea produselor |Plusuri |Minusuri |
| | | |
| | | |
| [] Transport verificat |
| Mijloc de transport |
| [] Produse exportate*)/plasate intr-o procedura |
| vamala comunitara (alta decat punerea in libera circulatie)*) |
| Data .. |
| |
| [] Numele semnatarului . Locul si data ..|
| Societatea semnatarului Semnatura |
| |
| [] Autoritatea fiscala sau biroul vamal Aprobat de autoritatea fiscala sau de biroul |
| Nume vamal |
| Adresa

|
| |
| *) taiati varianta care nu se aplica |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+
|A. Inregistrarea controalelor (continuare) |
| |
| |
| |
| |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+

PRODUSE ACCIZABILE DOCUMENT ADMINISTRATIV DE INSOTIRE
+-------------+-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| 5 |1. Expeditor Cod unic de inregistrare|2. Cod accize expeditor|3. Nr. referinta |
+-------------+[] +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |4. Cod accize primitor |5. Nr. factura |
| | +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |6. Data facturii |
| +-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ ----------+
| |7. Primitor Cod unic de inregistrare|8. Autoritatea competenta a locului de |

| Exemplar | |expediere |
| pentru | | |
| autoritatea |7a. Locul livrarii | |
| fiscala a | +-------- ----- ------ ----------+
|expeditorului+-------- ----- ------ ---------+10. Garantia |
| |9. Transportator +----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| | |12. Tara de expeditie |13. Tara de primire|
| +-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------------+----- ----- ---------+
| |11. Alte informatii privind transportul |14. Reprezentantul fiscal |
| | | |
+-------------+----- ----- ------------+----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----------+
| 5 |15. Locul de expediere|16. Data expedierii|17. Durata transportului |
+-------------+----- ----- ------------+----- ----- ---------+---------+-------- ----- ------ +
18a. Descrierea | |19a. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20a. |21a. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22a. Greutate neta (kg)
----- ----- ------

-+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
18b. Descrierea | |19b. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20b. |21b. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22b. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
18c. Descrierea | |19c. Codul produsului (cod NC)
produselor, | |
numere de | +---------+---+-------+------+-----
identificare, | |20c. |21c. Greutate bruta (kg)
cantitatea si | |Cantitate+----- ----- --------------
tipul ambalajelor| | |22c. Greutate neta (kg)
----- ----- -------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+---------+----- ----- --------------
|23. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici producatori de bere si
|mici distilerii)
+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -
|A. Mentiuni privind verificarea. Se completeaza de |24. Casutele 1-22 certificarea
| autoritatea fiscala competenta. | completarii corecte
|

+-------- ----- ------ -
| |Societatea semnatara si nr. de
| |telefon
| +-------- ----- ------ -
| |Numele semnatarului
| +-------- ----- ------ -
| |Locul si data
| +-------- ----- ------ -
|Continua pe verso (exemplarele 2, 3 si 4) |Semnatura
+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -


   ANEXA Nr. 10

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


DOCUMENT DE INSOTIRE SIMPLIFICAT
pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile
deja eliberate pentru consum


- fata -
+-------------+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
| 1 |1. Expeditor nr. de TVA |2. Nr. referinta al operatiunii |
+-------------+(Nume si adresa) +-------- ----- ------ ----------+
| | |3. Autoritatea competenta a statului de |
| | |destinatie (Nume si adresa) |
| Exemplar | | |
| pentru +-------- ----- ------ ------------+ |
| expeditor |4. Primitor nr. de TVA | |
| |(Nume si adresa) | |
| +-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
| |5. Transportator/mijloace de transport |6. Numarul de referinta si data declaratiei|
| +-------- ----- ------ ------------+ |
+-------------+7. Locul livrarii | |
| 1 | | |
+-------------+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
|8. Marci si numar de identificare, nr. si |9. Codul produsului (codul NC) |

|tipul ambalajelor, descrierea bunurilor +-------------+----- ----- --------- ----- -----+
| |10. Cantitate|11. Greutatea bruta (kg) |
| | +----- ----- --------- ----- -----+
| | |12. Greutatea neta (kg) |
| +-------------+----- ----- --------- ----- -----+
| |13. Pretul de facturare/valoarea comerciala|
+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
|14. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici producatori de bere si |
|mici distilerii) |
+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
|A. Mentiuni privind verificarea. Se |15. Casutele 1-13 corect completate |
| completeaza de autoritatea competenta |Restituirea exemplarului 3 |
| |solicitata Da [] Nu [](*) |
| +-------- ----- ------ ----------+
| |Societatea semnatara si numarul de telefon |
| +-------- ----- ------ ----------+
| |Numele semnatarului |
| +-------- ----- ------ ----------+
| |Locul si data

|
| +-------- ----- ------ ----------+
|Continua pe verso (exemplarele 2 si 3) |Semnatura |
+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
(*) Bifati casuta corespunzatoare.


INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE
(verso-ul exemplarului 1)
Circulatia intracomunitara a produselor supuse accizelor care
au fost eliberate in consum in statul membru de livrare


Observatii generale

Documentul de insotire simplificat este utilizat in scopul aplicarii accizelor, potrivit prevederilor art. 7 din Directiva Consiliului nr. 92/12/CEE, din 25 februarie 1992

Documentul trebuie completat in mod lizibil in asa fel incat inscrisurile sa nu poata fi sterse. Informatiile pot fi pretiparite. Nu sunt permise stersaturi sau taieturi.

Caracteristicile generale ale documentului si dimensiunile casutelor sunt cele prevazute in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989 pagina 3.

Hartia trebuie sa fie de culoare alba pentru toate exemplarele si sa aiba formatul 210 mm pe 297 mm; este admisa o toleranta maxima de 5 mm in minus sau 8 mm in plus in ceea ce priveste lungimea.

Orice spatiu neutitizat trebuie sa fie barat, astfel incat sa nu se mai poata face adaugiri.

Documentul de insotire consta in 3 exemplare:

exemplarul 1 - trebuie pastrat de expeditor

exemplarul 2 - insoteste produsele si trebuie pastrat de primitor;

exemplarul 3 - insoteste produsele si trebuie sa se returneze expeditorului, cu certificarea primirii confirmata de catre persoana mentionata la casuta 4 daca expeditorul solicita aceasta in scopul restituirii accizelor;

Rubrici

Casuta 1. Expeditor: numele si adresa complete, numarul de TVA (daca exista) al persoanei care livreaza produse intr-un alt stat membru. Daca exista un numar de accize trebuie de asemenea indicat.

Casuta 2. Numar de referinta al operatiunii: numarul de referinta comunicat de persoana care livreaza produsele si care va identifica miscarea cu inregistrarile sale comerciale. In mod normal, acesta va fi numarul si data facturii.

Casuta 3. Autoritatea competenta a statului de destinatie: numele si adresa autoritatii din statul membru de destinatie, careia i-a fost declarata anticipat expeditia.

Casuta 4. Primitor: numele si adresa complete, numarul de TVA (daca exista) al persoanei care primeste produsele. Daca exista un numar de accize trebuie de asemenea indicat.

Casuta 5. Transportator/mijloc de transport: se completeaza cu 'expeditor', 'primitor' sau numele si adresa persoanei responsabile cu prima expediere, daca este diferita de persoanele indicate in casuta 1 sau casuta 4, se va indica de asemenea mijlocul de transport.

Casuta 6. Numar de referinta si data declaratiei:

Declaratia si/sau autorizatia care trebuie data de autoritatea competenta din statul membru de destinatie inainte de de inceperea expeditiei.

Casuta 7. Locul livrarii: adresa livrarii daca este diferita de cea din casuta 4.

Casuta 8. Descrierea completa a produselor, marcaje si numere si tipul ambalajelor: marcaje si numerele exterioare ale pachetelor, ex. containere; numarul pachetelor din interior, ex. cartoane; si descrierea comerciala a produselor. Descrierea poate continua pe o pagina separata atasata fiecarui exemplar. O lista a ambalajelor poate fi utilizata in acest scop.

Pentru alcoolul si bauturile alcoolice, altele decat berea, trebuie sa se precizeze concentratia alcoolica (procent in volum la 20°C).

Pentru bere, concentratia alcoolica va fi mentionata fie in grade Plato, fie procente in volum la 20°C, fie amandoua, potrivit solicitarii statului membru de destinatie si a statului membru de expediere.

Pentru uleiuri minerale se va mentiona densitatea la 15°C.

Casuta 9. Codul produsului: codul NC.

Casuta 10. Cantitate: numarul, greutatea sau volumul, dupa caz, in functie de accizele din statul membru de destinatie, de exemplu:

tigarete, numarul de bucati, exprimat in mii,

tigari si tigari de foi, greutatea neta,

alcool si bauturi alcoolice, litri la temperatura de 20°C cu doua zecimale,

produse energetice cu exceptia pacurei, litri la temperatura de 15°C.

Casuta 11. Greutate bruta: greutatea bruta a transportului.

Casuta 12. Greutate neta: se va indica greutatea fara ambalaje a produselor.

Casuta 13. Pretul facturii/valoarea comerciala: suma totala a facturii care include si acciza. In cazul in care circulatia nu are nici o legatura cu vanzarea, trebuie introdusa si valoarea comerciala. In acest caz se adauga mentiunea 'nu in scop de vanzare'.

Casuta 14. Certificate: acest spatiu este rezervat pentru anumite certificate care sunt cerute numai pe exemplarul 2.

In cazul anumitor vinuri, atunci cand se considera necesar, certificatul referitor la originea si calitatea produselor, conform legislatiei comunitare.

In cazul anumitor bauturi spinoase, certificatul referitor la locul de productie, conform legislatiei comunitare.

In cazul berii produsa de micii producatori independenti conform definitiei din directiva specifica a Comisiei privind structura accizelor la alcool si bauturi alcoolice, pentru care se intentioneaza solicitarea unei cote reduse a accizei in statul membru de destinatie, certificarea expeditorului astfel: 'Prin prezenta se certifica faptul ca berea a fost produsa de o mica berarie independenta cu o productie a anului anterior de hectolitri de bere.'

In cazul alcoolului etilic produs de o mica distilerie, conform definitiei din directiva specifica a Comisiei privind structura accizelor la alcool si bauturi alcoolice, pentru care se intentioneaza solicitarea unei cote reduse a accizei in statul membru de destinatie, certificarea expeditorului astfel: 'Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost fabricat de o mica distilerie cu o productie a anului anterior de hectolitri de alcool pur.'

Casuta 15. Societatea semnatarului, etc.: documentul trebuie completat de catre sau in numele persoanei responsabile pentru circulatia produselor. Daca expeditorul solicita sa i se returneze exemplarul 3 cu un certificat de receptie, acesta va fi mentionat.

Casuta A. Mentiuni privind verificarea: autoritatile competente trebuie sa inregistreze pe exemplarele 2 si 3 controalele efectuate. Toate observatiile trebuie sa fie semnate, datate si stampilate de catre functionarul responsabil.

Casuta B. Certificat de primire: trebuie sa fie transmis de catre primitor si trebuie returnat expeditorului daca acesta din urma il solicita expres in scopul restituirii accizelor.


DOCUMENT DE INSOTIRE SIMPLIFICAT
pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile
deja eliberate pentru consum


- fata -
+-------------+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
| 2 |1. Expeditor nr. de TVA |2. Nr. referinta al operatiunii |
+-------------+(Nume si adresa) +-------- ----- ------ ----------+
| | |3. Autoritatea competenta a statului de |
| | |destinatie (Nume si adresa) |
| Exemplar | | |
| pentru +-------- ----- ------ ------------+ |
| primitor |4. Primitor nr. de TVA | |
| |(Nume si adresa) | |
| +-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
| |5. Transportator/mijloace de transport |6. Numarul de referinta si data declaratiei|
| +-------- ----- ------ ------------+ |
+-------------+7. Locul livrarii | |
| 2 | | |
+-------------+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
|8. Marci si numar de identificare, nr. si |9. Codul produsului (codul NC) |

|tipul ambalajelor, descrierea bunurilor +-------------+----- ----- --------- ----- -----+
| |10. Cantitate|11. Greutatea bruta (kg) |
| | +----- ----- --------- ----- -----+
| | |12. Greutatea neta (kg) |
| +-------------+----- ----- --------- ----- -----+
| |13. Pretul de facturare/valoarea comerciala|
+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
|14. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici producatori de bere si |
|mici distilerii) |
+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
|A. Mentiuni privind verificarea. Se |15. Casutele 1-13 corect completate |
| completeaza de autoritatea competenta |Restituirea exemplarului 3 |
| |solicitata Da [] Nu [](*) |
| +-------- ----- ------ ----------+
| |Societatea semnatara si numarul de telefon |
| +-------- ----- ------ ----------+
| |Numele semnatarului |
| +-------- ----- ------ ----------+
| |Locul si data

|
| +-------- ----- ------ ----------+
|Continua pe verso (exemplarele 2 si 3) |Semnatura |
+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
(*) Bifati casuta corespunzatoare.

- verso -
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+
|B. CERTIFICAREA RECEPTIEI |
| |
|Produse receptionate de primitor |
|Data Locul Numarul de referinta |
| |
|Accizele au fost platite(*)/declarate pentru plata autoritatii competente |
| |
|Data .. Numarul de referinta ..|
| |
|Alte observatii ale primitorului: |
| |
| |
| |
|

|
|Locul/Data .. Numele semnatarului |
| |
| Semnatura ..|
| |
|(*) Taiati mentiunea inutila |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+
|A. Mentiuni privind verificarea (continuare) |
| |
| |
| |
| |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+


DOCUMENT DE INSOTIRE SIMPLIFICAT
pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile
deja eliberate pentru consum


- fata -
+-------------+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
| 3 |1. Expeditor nr. de TVA |2. Nr. referinta al operatiunii |
+-------------+(Nume si adresa) +-------- ----- ------ ----------+
| | |3. Autoritatea competenta a statului de |
| | |destinatie (Nume si adresa) |
| Exemplar | | |
| de +-------- ----- ------ ------------+ |
| returnare |4. Primitor nr. de TVA | |
|expeditorului|(Nume si adresa) | |
| +-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
| |5. Transportator/mijloace de transport |6. Numarul de referinta si data declaratiei|
| +-------- ----- ------ ------------+ |
+-------------+7. Locul livrarii | |
| 3 | | |
+-------------+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
|8. Marci si numar de identificare, nr. si |9. Codul produsului (codul NC) |

|tipul ambalajelor, descrierea bunurilor +-------------+----- ----- --------- ----- -----+
| |10. Cantitate|11. Greutatea bruta (kg) |
| | +----- ----- --------- ----- -----+
| | |12. Greutatea neta (kg) |
| +-------------+----- ----- --------- ----- -----+
| |13. Pretul de facturare/valoarea comerciala|
+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
|14. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici producatori de bere si |
|mici distilerii) |
+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
|A. Mentiuni privind verificarea. Se |15. Casutele 1-13 corect completate |
| completeaza de autoritatea competenta |Restituirea exemplarului 3 |
| |solicitata Da [] Nu [](*) |
| +-------- ----- ------ ----------+
| |Societatea semnatara si numarul de telefon |
| +-------- ----- ------ ----------+
| |Numele semnatarului |
| +-------- ----- ------ ----------+
| |Locul si data

|
| +-------- ----- ------ ----------+
|Continua pe verso (exemplarele 2 si 3) |Semnatura |
+-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ----------+
(*) Bifati casuta corespunzatoare.

- verso -
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+
|B. CERTIFICAREA RECEPTIEI |
| |
|Produse receptionate de primitor |
|Data Locul Numarul de referinta |
| |
|Accizele au fost platite(*)/declarate pentru plata autoritatii competente |
| |
|Data .. Numarul de referinta ..|
| |
|Alte observatii ale primitorului: |
| |
| |
| |
|

|
|Locul/Data .. Numele semnatarului |
| |
| Semnatura ..|
| |
|(*) Taiati mentiunea inutila |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+
|A. Mentiuni privind verificarea (continuare) |
| |
| |
| |
| |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----+


   ANEXA Nr. 11

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


Denumirea operatorului economic ..

Sediul:

Judetul .. Sectorul . Localitatea

Strada . Nr. Blocul Scara Etaj Ap. .

Codul postal Telefon/fax ..

Codul de identificare fiscala .


CERERE
de restituire a accizelor
in luna . anul


+----+------------+----------+----- ----- ----+-------- ----- ------ -+----------+------------+----- ----- ------------+---------+
| | | | | | | | Date privind plata | |
| | Numarul | Simbolul | Denumirea | Descrierea produselor expediate | | | accizelor in statul | |
|Nr. |documentului| statului |destinatarului+----------+------------+----------+ Data | | membru de destinatie | Suma de |
|crt.|de insotire |membru de | si codul de | Codul NC | | Nivelul |receptiei | Cantitatea +------+----- ----- -----+restituit|
| |simplificat |destinatie| identificare | al |Cantitatea*)|accizei**)|produselor|receptionata| Data | Numarul si | |
| | | | fiscala |produsului| | | | |platii|documentul care| |
| | | | | | | | | | | atesta plata | |
+----+------------+----------+----- ----- ----+----------+------------+----------+----------+------------+------+----- ----- -----+---------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+----+------------+----------+----- ----- ----+----------+------------+----------+----------+------------+------+----- ----- -----+---------+
+----+------------+----------+----- ----- ----+----------+------------+----------+----------+------------+------+----- ----- -----+---------+
+----+------------+----------+----- ----- ----+----------+------------+----------+----------+------------+------+----- ----- -----+---------+
+----+------------+------

----+----- ----- ----+----------+------------+----------+----------+------------+------+----- ----- -----+---------+
| |TOTAL | | | | | | | | | | |
+----+------------+----------+----- ----- ----+----------+------------+----------+----------+------------+------+----- ----- -----+---------+
*) Pentru produsele energetice volumul va fi masurat la temperatura de 15°C; pentru alcool si bauturi alcoolice volumul se stabileste
la 20°C; in cazul tigaretelor se va mentiona pe un rand numarul de pachete de tigarete si pe urmatorul valoarea acestora in lei, cu un
singur numar de ordine si fara a repeta datele comune.
**) Se va consemna nivelul efectiv suportat. In cazul in care acesta este imposibil de stabilit, se va aplica nivelul accizelor in
vigoare in ultimele 3 luni anterioare datei la care s-a realizat plata in statul membru de destinatie.

Semnatura si stampila Data
.. .


   ANEXA Nr. 12

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


Denumirea operatorului economic ..

Sediul:

Judetul .. Sectorul Localitatea .

Strada .. Nr. Blocul Scara Etaj Ap.

Codul postal Telefon/fax ..

Codul de identificare fiscala .


CERERE
de rambursare a accizelor in cazul vanzarii la distanta
in trimestrul .. anul


+----+-------------+----- ----- ------+-------- ----- ------ ---------+
| | | Numarul de | PRODUSE |
|Nr. |Statul membru| ordine +-----------+------------+----- ----- -------+
|crt.|de destinatie| corespunzator |Codul NC al|Cantitatea*)|Suma solicitata a|
| | | livrarii |produsului | |fi rambursata**) |
+----+-------------+----- ----- ------+-----------+------------+----- ----- -------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+-------------+----- ----- ------+-----------+------------+----- ----- -------+
+----+-------------+----- ----- ------+-----------+------------+----- ----- -------+
+----+-------------+----- ----- ------+-----------+------------+----- ----- -------+
+----+-------------+----- ----- ------+-----------+------------+----- ----- -------+
+----+-------------+----- ----- ------+-----------+------------+----- ----- -------+
| |TOTAL | | | | |
+----+-------------+----- ----- ------+-----------+------------+----- ----- -------+
*) Pentru produsele energetice volumul va fi masurat la temperatura de 15°C;
pentru alcool si bauturi alcoolice volumul se stabileste la 20°C; in cazul
tigaretelor se va mentiona pe un rand numitul de pachete de tigarete si pe
urmatorul valoarea acestora in lei, cu un singur numar de ordine si fara a
repeta datele comune.
**) Se va consemna suma efectiv suportata. In cazul in care aceasta nu se
poate determina cu exactitate, se va calcula prin aplicarea nivelului accizelor
in vigoare in ultimele 3 luni anterioare de la data platii in starul membru de
destinatie

Semnatura si stampila Data
..

..


   ANEXA Nr. 13

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+----- ----- ----+
| |Nr. inregistrare |Data |
+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+----- ----- ----+

CERERE
privind acordarea autorizatiei de reprezentant fiscal

+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|1. Numele | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|2. Adresa |Judetul Sectorul |
| |Localitatea |
| |Strada Nr. |
| |Bloc Scara . Etaj .. Ap. .|
| |Cod postal .|
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|3. Telefon | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|4. Fax | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|5. Adresa e-mail | |
+-------- ----- ------ -

----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|6. Codul de identificare fiscala | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|7. Numele si numarul de telefon al | |
|reprezentantului legal sau al altei | |
|persoane de contact | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|8. Descrierea activitatilor | |
|economice desfasurate in Romania | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|9. Numele, adresa si codul fiscal al | |
|persoanelor afiliate cu solicitantul | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|10. Daca solicitantul este persoana | |
|juridica, numele, adresa si codul | |
|numeric personal al fiecarui | |
|administrator; se vor anexa si | |
|cazierele judiciare ale | |
|administratorilor | |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ------+----- ----- ----+
|11. Aratati daca solicitantul (sau in cazul in care solicitantul este persoana| Da [] Nu [] |
|ju

ridica, oricare dintre administratorii sai) a fost condamnat definitiv in | |
|ultimii 5 ani pentru infractiunile prevazute in legislatia fiscala | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------------+----- ----- ----+
|12. Anexati actul constitutiv al societatii care ii permite desfasurarea activitatii de |
|reprezentant fiscal |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|13. Anexati copia contractului de reprezentare incheiat cu antrepozitarul autorizat expeditor|
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|14. Anexati confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de platitor de accize |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|15. Nivelul garantiei | |
|Anexati scrisoarea de bonitate bancara| |
+-------- ----- ------ -----+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal, declar ca datele
inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

Semnatura solicitantului sau a reprezentantului fiscal Data
.


   ANEXA Nr. 14

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


Denumirea operatorului inregistrat/ +----- ----- --------- ----- -----+
operatorului neinregistrat/reprezentantului fiscal Autoritatea fiscala teritoriala |░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░|
+----- ----- --------- ----- -----+
Localitatea .. judetul/sector
Strada . Nr. ..
Bloc . Scara . Etaj Ap. Cod postal ..

SITUATIE CENTRALIZATOARE
PRIVIND ACHIZITIILE SI LIVRARILE DE PRODUSE ACCIZABILE
in luna .. anul

+---------+----------+------------+------------+----------+-----------+---------+------------+----- ----- ----+---------+--------+
|Document |Achizitie/| | Cod accize | | Starea |Densitate|Concentratie| Recipienti |Cantitate| |
| | Livrare |Provenienta/| expeditor/ | Codul |produsului | la 15°C | grad | (5) | | Acciza |
+---+-----+---+------+ Destinatia |Cod identif.| NC al | (vrac/ | Kg/l | alcoolic/ +----------+---+---+-----+datorata|
|Tip|Numar|Tip| Data | (3) | fiscala |produsului|imbuteliat)| (4) | grad plato |Capacitate|nr.|kg |litri| |
|(1)| |(2)| | | destinatar | | (V/I) | | (5) | nominala | | | | |
+---+-----+---+------+------------+------

------+----------+-----------+---------+------------+----------+---+---+-----+--------+
+---+-----+---+------+------------+------------+----------+-----------+---------+------------+----------+---+---+-----+--------+
+---+-----+---+------+------------+------------+----------+-----------+---------+------------+----------+---+---+-----+--------+
+---+-----+---+------+------------+------------+----------+-----------+---------+------------+----------+---+---+-----+--------+
+---+-----+---+------+------------+------------+----------+-----------+---------+------------+----------+---+---+-----+--------+
+---+-----+---+------+------------+------------+----------+-----------+---------+------------+----------+---+---+-----+--------+
(1) DAI, DAS, factura, (2) Pentru achizitii se va inscrie 'A'; pentru livrari se va inscrie 'L', (3) Se va inscrie codul tarii
in cazul provenientei/destinatiei U.E. (RO in cazul livrarilor nationale); se va indica 'EX' in cazul livrarilor in afara U.E.,
(4) Se va completa numai in cazul produselor energetice, (5) Se va completa numai in cazul alcoolului si bauturilor alcoolice.

+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|RECAPITULAREA PERIOADEI |
+----- ----- ------------+----- ----- -----+----- ----- -----+----------+----- ----- -----+---------+--------+------------+------------+
| | | Stoc la |Cantitatea| Surplus pe |Cantitate|Pierderi|Stoc efectiv| Diferenta |
|Codul NC al produsului|Vrac/Imbuteliat|inceputul lunii| intrata |parcursul lunii| iesita | U.M. | U.M. |(+) sau (-) |
| | (V/I) | U.M. | U.M. | U.M. | U.M. | | | U.M. |
+----- ----- ------------+----- ----- -----+----- ----- -----+----------+----- ----- -----+---------+--------+-------

-----+------------+
+----- ----- ------------+----- ----- -----+----- ----- -----+----------+----- ----- -----+---------+--------+------------+------------+
+----- ----- ------------+----- ----- -----+----- ----- -----+----------+----- ----- -----+---------+--------+------------+------------+

.. .
Semnatura si stampila operatorului Data


   ANEXA Nr. 15

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


[Autoritatea fiscala teritoriala]


NOTA DE COMANDA
pentru documente fiscale speciale
numarul . din data de .


Denumire

Cod de identificare fiscala ..

Localitatea . judetul/sectorul ..

Strada Nr. Bl. Sc. Et. Ap. .

Cod postal . Sector .

Domiciliul fiscal ..

Telefon/fax


+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
| Codul |Cantitatea|Unitatea de| |Valoare|T.V.A.|Valoare totala |
|documentului|solicitata| masura |Pret unitar| (lei) |(lei) |inclusiv T.V.A.|
| | | | | | | (lei) |
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+
+------------+----------+-----------+-----------+-------+------+----- ----- -----+

Autoritatea fiscala teritoriala ..
Data aprobarii comenzii .
Numarul documentelor aprobate .
Modalitatea de plata .


(semnatura si stampila solicitantului) (semnatura si stampila)   ANEXA Nr. 16.1.

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


[Autoritatea fiscala teritoriala]


Denumirea antrepozitului fiscal ..

Cod accize ..

Localitatea .. judetul/sectorul ..

Strada . Nr.

Cod postal ..

Domiciliul fiscal .


Situatia
privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal
de productie de alcool si bauturi spirtoase
in luna .. anul ..


I. Materii prime (exprimate in hectolitri alcool pur)
+----- ----- ------+-------------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------------+-------------+------+---------+
| | | Intrari (B) | | | |
| | +-------- ----- ------ +------------+------------+ | Stoc | |
| Tipul | Stoc | Operatii interne | | | Utilizat |final |Diferenta|
| produsului | initial +----- ----- -------+----- ----- -----+ U.E. | Import | (C) | (D) | (E) |
| | (A) | Din productie | Alte | | | | | |
| | | proprie | achizitii | | | | | |
+----- ----- ------+-------------+----- ----- -------+----- ----- -----+------------+------------+-------------+------+---------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----- ----- ------+-------------+----- ----- -------+----- ----- -----+------------+------------+-------------+------+---------+
+----- ----- ------+-------------+----- ----- -------+----- ----- -----+------------+------------+-------------+------+---------+
+----- ----- ------+-------------+----- ----- -------+----- ----- -----+------------+------------+-------------+------+---------+

II. Livrari (exprimate in hectolitri alcool pur)
+----------+-------+---------+----- ----- ----------------+-------- ----- ------ ----+-----------+-----+---------+
| | | | Intrari (C) | Iesiri (D)

| | | |
| | | +---------+---------+------+------+----- ----- --------- ----- ------+ | | |
| | Stoc |Cantitati| | | | | Fara accize | Utilizate | | |
| Tipul |initial| produse |Achizitii| Alte | | +----- ----- ------------+-------+ in |Stoc |Diferenta|
|produsului| (A) | (B) | interne |achizitii| | Cu | Regim suspensiv | |activitatea|final| (G) |
| | | | (RO) | (UE) |Import|accize+----------+----+------+Scutire| proprie | (F) | |
| | | | | | | |Teritoriul|U.E.|Export| | (E) | | |
| | | | | | | | national | | | | | | |
+----------+-------+---------+---------+---------+------+------+----------+----+------+-------+-----------+-----+---------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----------+-------+---------+---------+---------+------+------+----------+----+------+-------+-----------+-----+---------+
+----------+-------+---------+---------+---------+------+------+----------+----+------+-------+-----------+-----+---------+
+----------+-------+---------+---------+---------+------+------+----------+----+------+-------+-----------+-----+---------+
I. (A) Stocul initial cantitatea de materii prime existente la inceputul perioadei trebuie sa coincida cu stocul final
al perioadei anterioare; (B) Intrari: Cantitatile de materii prime intrate trebuie sa corespunda cu cele inscrise in
documentele de circulatie corespunzatoare fiecarei proveniente, aferente perioadei de raportare; (C) Cantitatile de materii
prime utilizate pentru fabricarea alcoolului, in perioada de raportare; (D) Cantitatile de materii prime existente l

a
finalul perioadei de raportare; (E) Diferente: Cantitatea rezultata pentru fiecare materie prima, dupa formula urmatoare:
Stoc initial + intrari - utilizat - stoc final E = A + B - C - D
II. Cantitatile de alcool se exprima in hectolitri, cu doua zecimale. Datele aferente (A), (B), (C), (D) si (E) sunt
corespunzatoare operatiunilor desfasurate in perioada de raportare; Diferenta (G) = A + B + C - D - E - F Diferenta = stoc
initial + (cantitati produse) + intrari - iesiri - stoc final

Data . Conducatorul antrepozitului fiscal .
Semnatura si stampila


   ANEXA Nr. 16.2.

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


[Autoritatea fiscala teritoriala]


Denumirea antrepozitului fiscal ..

Cod accize ..

Localitatea judetul/sectorul .

Strada . Nr.

Cod postal ..

Domiciliul fiscal .


Situatia
privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal
de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare
in luna .. anul ..


I. Materii prime
+----- ----- -------+----- ----- ----+-------- ----- ------ -----------+----- ----- ----+----- ----- ----+----- ----- ----+
| | Stoc initial | Intrari | | | |
| | (A) | (B) | Utilizat | Stoc final | Diferenta |
| Tipul +------+-------+----- ----- ----+----- ----- ----+----- ----- ----+ (C) | (D) | (E) |
| produsului | | | Operatii | U.E. | Import | | | |
| | | | interne | | | | | |
| |Canti-|Concen-+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
| | tate |tratie |Canti-|Concen-|Canti-|Concen-|Canti-|Concen-|Canti-|Concen-|Canti-|Concen-|Canti-|Concen-|
| | | | tate |tratie | tate |tratie | tate |tratie | tate |tratie | tate |tratie | tate |tratie |
+----- ----- -------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----- ----- -------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
+----- ----- -------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
+----- ----- -------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
A - cantitatile de materii prime existente

in antrepozit la inceputul perioadei, si care trebuie sa corespunda cu stocul
final din documentul lunii anterioare; B - Cantitatile de materii prime si de produse in curs de fabricatie intrate in
antrepozit - se va avea in vedere data receptiei inscrisa in DAI; C - cantitati de materie prima utilizate pe parcursul
lunii in procesul de productie al produselor intermediare; D - Stoc final - cantitatile de materii prime existente in
antrepozit la sfarsitul lunii; G - Diferenta = cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula: stoc initial +
intrari - utilizari-stoc final (E = A + B - C - D)

II. Produse in curs de fabricatie
+------------+------------+-------------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -----+
| | | | Iesiri | | |
| Tip produs |Stoc initial| Intrari +----- ----- --------------+----- ----- --------------+ Stoc final | Diferenta |
| | | | Catre alte depozite |Pentru prelucrare finala| | |
+------------+------------+-------------+----- ----- --------------+----- ----- --------------+----- ----- ------+----- ----- -----+
+------------+------------+-------------+----- ----- --------------+----- ----- --------------+----- ----- ------+----- ----- -----+
+------------+------------+-------------+----- ----- --------------+----- ----- --------------+----- ----- ------+----- ----- -----+

III. Produse obtinute
+----------+-------+---------+----- ----- ----------------+-------- ----- ------ ------+----------+-----+---------+
| | | | Intrari (C) | Iesiri (D) | | | |
| | | +---------+---------+------+------+----- ----- --------- ----- --------+ | | |
| | | | | | | |

Fara accize |Utilizate |Stoc | |
| Tipul | Stoc |Cantitati| | | | +----- ----- --------------+-------+ in |Final|Diferenta|
|produsului|initial| produse |Achizitii| Alte | | Cu | Regim suspensiv | |operatiuni| (F) | (G) |
| | (A) | (B) | interne |achizitii|Import|accize+----------+------+------+Scutire| proprii | | |
| | | | (RO) | (UE) | | |Teritoriul|Restul|Export| | (E) | | |
| | | | | | | | national | U.E. | | | | | |
+----------+-------+---------+---------+---------+------+------+----------+------+------+-------+----------+-----+---------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----------+-------+---------+---------+---------+------+------+----------+------+------+-------+----------+-----+---------+
A - cantitatile de produse existente in antrepozit la inceputul perioadei, si care trebuie sa corespunda cu stocul final
din documentul lunii anterioare; B - Cantitatea de produse fabricate in antrepozit pe parcursul perioadei; C - Cantitatile
de produse intrate in regim suspensiv in antrepozit. Se va avea in vedere data de receptie inscrisa pe D.A.I.; D - Iesiri
ca accize - cantitatile de produse eliberate in consum; Iesiri fara accize - cantitatile fiecarui produse intermediare
iesite in regim suspensiv sau in regim de scutire de la plata accizelor; E - cantitati de produse obtinute in antrepozit si
care ulterior sunt utilizate ca materie prima in noul proces de productie. F - Stocul final - cantitatile pe fiecare tip de
produs existente in antrepozit la sfarsitul lunii; G - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula
urmatoare G = A + B + C - D - E - F

Data ..

Conducatorul antrepozitului fiscal
Semnatura si stampila


   ANEXA Nr. 16.3.

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


[Autoritatea fiscala teritoriala]


Denumirea antrepozitului fiscal ..

Cod accize ..

Localitatea judetul/sectorul .

Strada . Nr.

Cod postal ..

Domiciliul fiscal .


Situatia
privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal
de productie de bere
luna .. anul ..


I. Materii prime
+----- ----- -----------------+----- ----- -----+-------------+----- ----- --------- ----- ----+----- ----- -----+-------------+
| Denumire | Kilograme |% extract sec| Denumire | Kilograme |% extract sec|
+----- ----- -----------------+----- ----- -----+-------------+----- ----- --------- ----- ----+----- ----- -----+-------------+
| | | | | | |
|Malt | | |Zahar si glucoza | | |
+----- ----- -----------------+----- ----- -----+-------------+----- ----- --------- ----- ----+----- ----- -----+-------------+
|Orz | | |Alte materii de extractie | | |
+----- ----- -----------------+----- ----- -----+-------------+----- ----- --------- ----- ----+----- ----- -----+-------------+
|Orez si gris | | |Malt colorat | | |
+----- ----- -----------------+----- ----- -----+-------------+----- ----- --------- ----- ----+----- ----- -----+-------------+
|Porumb | | | | | |
+----- ----- -----------------+----- ----- -----+-------------+----- ----- --------- ----- ----+----- ----- -----+-------------+

II. Bere fabricata in hectolitri
+----------+-------+---------+----- ----- ----------------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------+---------+
| | | | Intrari (C) | Iesiri | | |
| | | +---------+---------+------+-------------+---

----- ----- --------- ----- --------+ | |
| Tipul | Stoc |Cantitati| | | |Cu accize (D)| Fara accize | Stoc |Diferenta|
|produsului|initial| produse |Achizitii| Alte | +-----+-------+----- ----- --------------+----------+ final | (F) |
| | (A) | (B) | interne |achizitii|Import|Grad | | Regim suspensiv | | (E) | |
| | | | (RO) | (UE) | |Plato|Consum +----------+------+------+Operatiuni| | |
| | | | | | |mediu| |Teritoriul| U.E. |Export| scutite | | |
| | | | | | | | | national | | | | | |
+----------+-------+---------+---------+---------+------+-----+-------+----------+------+------+----------+-------+---------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----------+-------+---------+---------+---------+------+-----+-------+----------+------+------+----------+-------+---------+
+----------+-------+---------+---------+---------+------+-----+-------+----------+------+------+----------+-------+---------+
+----------+-------+---------+---------+---------+------+-----+-------+----------+------+------+----------+-------+---------+
A - cantitatile de bere existente in antrepozit la inceputul lunii trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul
lunii anterioare; B - Cantitatile de bere produse in antrepozit pe parcursul lunii; C - Cantitatile de bere intrate in
antrepozit. Se va avea in vedere data de receptie inscrisa pe D.A.I.; D - Iesiri cu accize: Gradul Plato mediu - daca berea
eliberata in consum prezinta diverse grade Plato, se va inscrie gradul mediu ponderat
Ex 1000 hl bere de 12 grade Plato: 2000 hl de bere de 13 grade Plato; 3000 hl de bere de 14 grade Plato

(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) = 13,33
Gradul Plato mediu ponderat = -------- ----- ------ ----- ----- ----
1000 + 2000 + 3000
F - Stocul final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente in antrepozit la sfarsitul lunii; G - Diferenta -
cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare F = A + B + C - D - E

Data Conducatorul antrepozitului fiscal ..
Semnatura si stampila


   ANEXA Nr. 16.4.

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


[Autoritatea fiscala teritoriala]


Denumirea antrepozitului fiscal ..

Cod accize ..

Localitatea judetul/sectorul .

Strada . Nr.

Cod postal ..

Domiciliul fiscal .


Situatia
privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal
de productie de tutunuri prelucrate
in luna . anul ..


+----------+-------+---------+----- ----- ----------------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------------+-----+---------+
| | | | Intrari (C) | Iesiri | | |
| | | +---------+---------+------+------------+-------- ----- ------ -------------+ | |
| | | | | | | Cu accize | Fara accize | | |
| | | | | | | (D) | (E) | | |
| Tipul | Stoc |Cantitati| | | +-----+------+-------- ----- ------ -----+-------+Stoc |Diferenta|
|produsului|initial| produse |Achizitii| Alte | | | | Regim suspensiv | |final| (G) |
| | (A) | (B) | interne |achizitii|Import| | +------------+------------+------------+ | (F) | |
| | | | (RO) | (UE) | | Va- |Canti-| Teritoriu | U.E. | Export |Scutire| | |
| | | | | | |loare| tate | national | | | | | |
| | | | | | | | +-----+------+-----+------+-----+------+ | | |
| | | | | | | | | Va- |Canti-| Va- |Canti-| Va- |Canti-| | | |
| | | | | | | | |loare| tate |loare| tate |loare| tate | | | |
+----------+-------+---------+---------+---------+------+-----+------+-----+-

-----+-----+------+-----+------+-------+-----+---------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+----------+-------+---------+---------+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+-----+---------+
+----------+-------+---------+---------+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+-----+---------+
+----------+-------+---------+---------+---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-------+-----+---------+
In cazul tigaretelor, al tigarilor si tigarilor de foi cantitatile vor fi exprimate in mii bucati iar in cazul tutunurilor de fumat
se vor exprima in kg.
A - cantitatile de produse existente in antrepozit la inceputul perioadei, si care trebuie sa corespunda cu stocul final din
documentul lunii anterioare; B - Cantitatea de produse fabricate in antrepozit pe parcursul perioadei care se considera finite;
C - Cantitatile de produse intrate in regim suspensiv in antrepozit. Se va avea in vedere data de receptie inscrisa pe D.A.I.;
D - Iesiri cu accize - cantitatile de produse eliberate in consum; E - Iesiri fara accize - cantitatile fiecarui produs iesit in
regim suspensiv sau in regim de scutire de la plata accizelor; F - Stocul final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente in
antrepozit la sfarsitul lunii; G - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare
G = A + B + C - D - E - F

Data . Conducatorul antrepozitului fiscal ..
Semnatura si stampila


   ANEXA Nr. 16.5.

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


[Autoritatea fiscala teritoriala]


Denumirea antrepozitului fiscal ..

Cod accize ..

Localitatea judetul/sectorul .

Strada . Nr.

Cod postal ..

Domiciliul fiscal .


Situatia
privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal
de productie de produse energetice
in luna .. anul ..


+----------+-------+---------+----- ----- ----------------+-------- ----- ------ ------+----- ----- ----+-----+---------+
| | | | Intrari (C) | Iesiri |Autoconsum (F)| | |
| | | +---------+---------+------+------+----- ----- --------- ----- --------+------+-------+ | |
| | | | | | | | Fara accize | | | | |
| Tipul | Stoc |Cantitati| | | | +----- ----- --------------+-------+ | |Stoc |Diferenta|
|produsului|initial| produse |Achizitii| Alte | | Cu | Regim suspensiv | | Cu | Fara |final| (H) |
| | (A) | (B) | interne |achizitii|Import|accize+----------+------+------+Scutire|accize|accize | (G) | |
| | | | (RO) | (UE) | | (D) |Teritoriul| U.E. |Export| | | | | |
| | | | | | | | national | | | | | | | |
+----------+-------+---------+---------+---------+------+------+----------+------+------+-------+------+-------+-----+---------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
+----------+-------+---------+---------+---------+------+------+----------+------+------+-------+------+-------+-----+---------+
+----------+-------+---------+---------+---------+------+------+----------+------+------+-------+------+-------+-----+---------+
+----------+-------+---------+---------+---------+------+------+----------+------+------+-------+------+-------+-----+---------+
Cantitatil

e de produse se vor inscrie in tone sau 1000 litri, potrivit anexei de la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in care sunt stabilite nivelurile accizelor.
A - cantitatile de produse existente in antrepozit la inceputul perioadei, si care trebuie sa corespunda cu stocul final din
documentul lunii anterioare; B - Cantitatea de produse fabricate in antrepozit pe parcursul perioadei care se considera finite;
C - Cantitatile de produse intrate in regim suspensiv in antrepozit. Se va avea in vedere data de receptie inscrisa pe D.A.I.;
D - Iesiri cu accize - cantitatile de produse eliberate in consum; E - Iesiri fara accize - cantitatile fiecarui produs iesit in
regim suspensiv sau in regim de scutire de la plata accizelor; F - Autoconsum - cantitatile de produse consumate sau utilizate
in cadrul antrepozitului fiscal; Stocul final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente in antrepozit la sfarsitul
lunii; G - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare H = A + B + C - D - E - F - G

Data Conducatorul antrepozitului fiscal ..
Semnatura si stampila


   ANEXA Nr. 17
(Anexa nr. 14 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


CERTIFICAT DE SCUTIRE DE ACCIZE (RO)


+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
|Seria nr. (optional) |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
|1. INSTITUTIA/PERSOANA BENEFICIARA |
|Denumirea/numele |
|Strada si numarul ..|
|Codul postal, locul |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
|2. AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU VIZARE |
|(Denumire, adresa si numar de telefon) |
|..|
|..|
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
|3. DECLARATIA BENEFICIARULUI |
|Institutia/persoana beneficiara(1) declara:

|
|(a) ca produsele prevazute la casuta 5 sunt destinate(2): |
|[] Pentru uzul oficial al: [] Pentru uzul personal al: |
| [] Unei misiuni diplomatice straine [] Unui membru al unei misiuni diplomatice straine |
| [] Unei reprezentante consulare straine [] Unui membru al unei reprezentante consulare straine|
| [] Unei organizatii internationale [] Unui membru din conducerea unei organizatii |
| internationale |
| [] Fortei armate a unui stat parte la |
| Tratatul Atlanticului de Nord (NATO) |
| |
| (Denumirea institutiei) (vezi casuta 4) |
|(b) ca produsele descrise la casuta 5 corespund conditiilor si limitelor aplicabile scutirii, si |
|(c) ca informatiile de mai sus sunt reale. |
|Prin prezenta, institutia sau persoana beneficiara se obliga ca in cazul in care produsele nu |
|corespund conditiilor scutirii sau in cazul in care produsele nu au fost utilizate in scopul |
|prevazut prin prezenta sa achite accizele care s-ar datora in |
| . |
| Locul, data Numele si statutul semnatarului |
| . |
| Stampila |
+-------- ----- ------ -

-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -------+
|4. STAMPILA INSTITUTIEI (in cazul scutirii pentru uz personal) |
| . |
| Locul, data STAMPILA Numele si statutul semnatarului |
| . |
| Semnatura |
| |
| (continua pe verso) |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
|5. DESCRIEREA PRODUSELOR LIVRATE PENTRU CARE SE SOLICITA SCUTIREA DE ACCIZE |
|A. Informatii cu privire la antrepozitarul autorizat/furnizorul de gaz natural si electricitate |
| (1) Numele si adresa ..|
| (2) Codul de accize |
| (optional) |
| |
| B. Informatii cu privire la produse |
|+---+-------- ----- ------ ----- ----- --------+----------+----- ----- ----------+--------+|
|| | |Cantitatea|Valoarea fara accize| ||
||Nr.| Descrierea detaliata a produselor)(3) | sau +--------+-----------+ Mone

da ||
|| | (sau referinta la formularul de comanda atasat) | numarul |Valoarea| Valoarea | ||
|| | | |unitara | totala | ||
|+---+-------- ----- ------ ----- ----- --------+----------+--------+-----------+--------+|
|| | | | | | ||
|| | | | | | ||
|| | | | | | ||
|+---+-------- ----- ------ ----- ----- --------+----------+--------+-----------+--------+|
||Suma totala | | | | ||
|+-------- ----- ------ ----- ----- ------------+----------+--------+-----------+--------+|
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
|6. CERTIFICAREA DE CATRE AUTORITATEA COMPETENTA |
|Livrarea produselor descrise la casuta 5 indeplineste |
|. in totalitate |
|. pana la cantitatea de (numar)(4) |
| conditiile de scutire de accize |
| |
| STAMPILA .. |
| Locul, data Numele si statutul semnatarului |
|

.. |
| Semnatura |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+
|6. PERMISIUNEA DE A FOLOSI STAMPILA (doar in caz de scutire pentru uz oficial) |
|Prin scrisoarea nr. .. din ..|
| (referire la dosar) (data) |
|.. i se acorda permisiunea de catre|
| (denumirea institutiei beneficiare) |
| de a folosi stampila in cadrul casutei 6|
| (denumirea autoritatii competente) |
| |
| . . |
| Locul, data STAMPILA Numele si statutul semnatarului |
| Semnatura |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------+


(1) Taiati daca este cazul.

(2) Bifati rubrica potrivita.

(3) Taiati spatiul care nu este utilizat. Aceasta obligatie se aplica si in cazul in care este anexat formularul de comanda.

(4) Bifati bunurile care nu sunt scutite la casuta 5.


Instructiuni de completare la Anexa nr. 17


Pentru antrepozitarul autorizat, acest certificat este utilizat ca document justificativ pentru scutirea de la plata accizelor a produselor destinate institutiilor/persoanelor beneficiare, in sensul art. 199 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In acest sens, se va emite un certificat distinct pentru fiecare antrepozitar. Antrepozitarul trebuie sa pastreze acest certificat in evidentele proprii.

(a) Hartia trebuie sa fie alba pentru toate exemplarele si trebuie sa aiba 210 mm x 297 mm cu o toleranta maxima de 5 mm in minus sau 8 milimetri in plus in ceea ce priveste lungimea.

Certificatul de scutire se emite in doua exemplare:

un exemplar care se pastreaza de expeditor,

un exemplar care insoteste transportul.

   (b) Orice spatiu neutilizat in casuta 5.B. se va bara, astfel incat sa nu fie posibile adaugiri.

   (c) Documentul trebuie completat lizibil si intr-o maniera care sa nu permita stergerea datelor. Nu sunt permise stersaturi sau corecturi. Documentul trebuie completat in limba romana.

Prin declaratia din casuta 3 a certificatului, institutia/persoana beneficiara furnizeaza informatiile necesare pentru evaluarea solicitarii de scutire.

Prin declaratia de la casuta 4 a certificatului, institutia confirma detaliile in casutele 1 si 3 (a) ale documentului si certifica faptul ca persoana beneficiara face parte din personalul institutiei.

(a) Trimiterea la formularul de comanda (casuta 5.B) trebuie sa contina cel putin data si numarul comenzii. Formularul de comanda trebuie sa contina toate elementele inscrise in casuta 5 a certificatului, si sa fie si el vizat de autoritatea competenta.

   (b) Indicatia privind codul de accize al antrepozitarului autorizat

   (c) Moneda se indica folosind un cod din 2 litere.

Declaratia institutiei/persoanei beneficiare mentionata anterior se autentifica la casuta 6 prin stampila autoritatii competente a acesteia. Autoritatea respectiva poate conditiona aprobarea de acordul unei alte autoritati. Obtinerea acestui acord depinde de autoritatea fiscala competenta.

Pentru a simplifica procedura, autoritatea competenta poate dispensa institutia beneficiara de obligatia de a solicita stampila in cazul scutirii pentru utilizare oficiala. Institutia beneficiara mentioneaza aceasta dispensa la casuta 7 a certificatului.


   ANEXA Nr. 18

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


CERTIFICAT DE SCUTIRE DE ACCIZE
[Regulamentul Comisiei nr. 96/31/CEE]


+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|Seria nr. (optional) |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|1. INSTITUTIA/PERSOANA BENEFICIARA |
|Denumirea/numele .|
|Strada si numarul |
|Codul postal, locul .|
|Statul membru (gazda) ..|
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|2. AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU VIZARE |
|(Denumire, adresa si numarul de telefon) |
||
||
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|3. DECLARATIA BENEFICIARULUI |
|Institutia/persoana beneficiara(1) declara:

|
|(a) ca produsele prevazute la casuta 5 sunt destinate(2): |
| [] Pentru uzul oficial al: [] Pentru uzul personal al: |
| [] Unei misiuni diplomatice straine [] Unui membru al unei misiuni diplomatice|
| straine |
| [] Unei reprezentante consulare straine [] Unui membru al unei reprezentante |
| consulare straine |
| [] Unei organizatii internationale [] Unui membru din conducerea unei |
| organizatii internationale |
| [] Fortei armate a unui stat parte la |
| Tratatul Atlanticului de Nord (NATO) |
| . |
| (Denumirea institutiei) (vezi casuta 4) |
|(b) ca produsele descrise la casuta 5 corespund conditiilor si limitelor aplicabile scutirii |
|in statul membru mentionat la casuta 1, si |
|(c) ca informatiile de mai sus sunt reale. Institutia sau persoana beneficiara se obliga |
|prin prezenta sa achite statului membru de livrare a produselor, accizele care s-ar datora |
|in cazul in care aceste produse nu corespund conditiilor scutirii sau in cazul in care |
|produsele nu au fost utilizate in scopul prevazut. |
| |
| . |
| Locul, data

Numele si statutul semnatarului |
| . |
| Stampila |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|4. STAMPILA INSTITUTIEI (in cazul scutirii pentru uz personal) |
| . |
| Locul, data STAMPILA Numele si statutul semnatarului |
| . |
| Semnatura |
| (Continua pe verso) |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|5. DESCRIEREA PRODUSELOR LIVRATE PENTRU CARE SE SOLICITA SCUTIREA DE ACCIZE |
|A. Informatii cu privire la antrepozitarul autorizat/furnizorul de gaz natural si |
| electricitate |
| (1) Numele si adresa |
| (2) Statul membru |
| (3) Codul de accize . |
| (optional) |
|B. Informatii cu privire la produse:

|
|+----+-------- ----- ------ -+----- ----- ----+----- ----- ---------------+----------+|
|| | Descrierea detaliata a | Cantitatea | Valoarea fara accize | ||
||Nr. | produselor(3) (sau referinta la | sau +------------+------------+ Moneda ||
|| | formularul de comanda atasat) | numarul | Valoarea | Valoarea | ||
|| | | | unitara | totala | ||
|+----+-------- ----- ------ -+----- ----- ----+------------+------------+----------+|
|| | | | | | ||
|+----+-------- ----- ------ -+----- ----- ----+------------+------------+----------+|
||Suma totala | | | ||
|+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+------------+------------+----------+|
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|6. CERTIFICAREA DE CATRE AUTORITATEA COMPETENTA A STATULUI MEMBRU GAZDA |
|Livrarea produselor descrise la casuta 5 indeplineste |
|. in totalitate |
|. pana la cantitatea de . (numar)(4) |
| conditiile de scutire de accize |
| |
| . |
| Locul, data STAMPILA Numele si statutul semnatarului |
|

. |
| Semnatura |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|7. PERMISIUNEA DE A FOLOSI STAMPILA (doar in caz de scutire pentru uz oficial) |
|Prin scrisoarea nr. din . |
| (referire la dosar) (data) |
| i se acorda permisiunea de catre|
| (denumirea institutiei beneficiare) |
|. de a folosi stampila in cadrul casutei 6|
|(denumirea autoritatii competente din statul gazda) |
| |
| . |
| Locul, data STAMPILA Numele si statutul semnatarului |
| Semnatura |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+


(1) Taiati daca este cazul.

(2) Bifati rubrica potrivita.

(3) Taiati spatiul care nu este utilizat. Aceasta obligatie se aplica si daca este anexat formularul de comanda.

(4) Bifati produsele care nu sunt scutite de la plata accizelor, de la casuta 5.


Instructiuni de completare la Anexa nr. 18


Pentru antrepozitarul autorizat, acest certificat este utilizat ca document justificativ pentru scutirea de la plata accizelor a produselor destinate institutiilor/persoanelor beneficiare, in sensul art. 23 alin. (1) al Directivei 92/12/CEE. In acest sens, se va emite un certificat distinct pentru fiecare antrepozitar. Antrepozitarul trebuie sa pastreze acest certificat in evidentele proprii potrivit prevederilor legale aplicabile in statul sau membru.

(a) Specificatiile generale cu privire la hartia ce trebuie utilizata sunt stabilite in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. C 164 din 1.7.1989.

Hartia trebuie sa fie alba pentru toate exemplarele si trebuie sa aiba 210 mm x 297 mm cu o toleranta maxima de 5 mm in minus sau 8 milimetri in plus in ceea ce priveste lungimea.

Certificatul de scutire scutire se emite in doua exemplare:

un exemplar care se pastreaza de expeditor,

un exemplar care insoteste documentul administrativ de insotire.

   (b) Orice spatiu neutilizat in casuta 5.B. se va bara, astfel incat sa nu fie posibile adaugiri.

   (c) Documentul trebuie completat lizibil si intr-o maniera care sa nu permita stergerea datelor. Nu sunt permise stersaturi sau corecturi. Documentul trebuie completat intr-o limba recunoscuta de statul membru gazda.

   (d) Daca descrierea produselor (casuta 5.B a certificatului) se refera la un formular de comanda intocmit in alta limba decat cea recunoscuta de statul membru gazda, institutia/persoana beneficiara va trebui sa ataseze o traducere.

   (e) Pe de alta parte, daca certificatul este intocmit in alta limba decat cea recunoscuta de statul membru al antrepozitarului, institutia/persoana beneficiara va anexa o traducere a informatiilor cu privire la produsele din casuta 5.B.

   (f) Limba recunoscuta inseamna una dintre limbile oficiale utilizate in statul membru sau orice alta limba oficiala din Comunitate, pe care statele membre o declara ca fiind utilizabila in acest sens.

Prin declaratia din casuta 3 a certificatului, institutia/persoana beneficiara furnizeaza informatiile necesare pentru evaluarea solicitarii de scutire in statul membru gazda.

Prin declaratia de la casuta 4 a certificatului, institutia confirma detaliile in casutele 1 si 3 (a) ale documentului si certifica faptul ca persoana beneficiara face parte din personalul institutiei.

(a) Trimiterea la formularul de comanda (casuta 5.B) trebuie sa contina cel putin data si numarul comenzii. Formularul de comanda trebuie sa contina toate elementele inscrise in casuta 5 a certificatului. Daca acest certificat trebuie vizat de autoritatea competenta a statului membru gazda, formularul de comanda va trebui sa fie si el vizat.

   (b) Indicatia privind numarul de accize al antrepozitarului autorizat, conform art. 15(a) alin. (2) al Directivei 92/12/EEC.

   (c) Moneda se indica folosind un cod din 3 litere, potrivit standardului international ISO IDIS 4127, stabilit de Organizatia Internationala de Standardizare.

Declaratia institutiei/persoanei beneficiare mentionata anterior se autentifica la casuta 6 prin stampila autoritatii competente din statul membru gazda. Autoritatea respectiva poate conditiona aprobarea de acordul unei alte autoritati din statul membru in care se gaseste. Obtinerea acestui acord depinde de autoritatea fiscala competenta.

Pentru a simplifica procedura, autoritatea competenta poate dispensa institutia beneficiara de obligatia de a solicita stampila in cazul scutirii pentru utilizare oficiala. Institutia beneficiara mentioneaza aceasta dispensa la casuta 7 din certificat.


   ANEXA Nr. 19

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


CERERE
de restituire a accizei in baza prevederilor art. 199 din Codul fiscal


1. Denumirea solicitantului .
2. Adresa din Romania: localitatea , str. ..
nr. .., sectorul , codul postal ., codul de identificare
fiscala . judetul ..
In conformitate cu prevederile art. 199 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta cerere solicitam restituirea
accizelor aferente cantitatii de . litri de , achizitionati
conform centralizatorului anexat.
Solicitam restituirea prin virament in contul ., deschis
la ..

Semnatura solicitantului Data


   ANEXA Nr. 20
(Anexa nr. 15 la normele metodologice de
aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea fiscala teritoriala .


AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL
nr. ../(ZZ)/(LL)/(AA) ..


cu sediul in
str. .. nr. ., bl. ., sc. ., et. ., ap. ., tel/fax .,
inregistrata la registrul comertului cu nr. .. avand codul de identificare
fiscala .. se autorizeaza ca utilizator final de produse accizabile.
Aceasta autorizatie permite achizitionarea de la*) ..
in regim de scutire de la plata accizelor, in scopul prevazut de Codul fiscal la art.
alin. lit. , a urmatoarelor produse:
- denumire produs, cod NC si cantitate ..
- denumire produs, cod NC si cantitate ..
- denumire produs, cod NC si cantitate ..

Autorizatia este valabila incepand cu data de . .


Conducatorul autoritatii fiscale,


se vor inscrie numele si adresa furnizorului, respectiv antrepozit fiscal expeditor, sau importator


   ANEXA Nr. 21

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


Denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie
..
Sediul:
Judetul Sectorul Localitatea
Strada Nr. . Blocul . Scara . Etaj . Ap. .
Codul postal .. Telefon/fax
Codul de accize/Codul de identificare fiscala

JURNAL
privind livrarile de combustibil pentru motor destinat utilizarii exclusive pentru aeronave/vapoare
in luna anul

+----+----------+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ---------------+----------+----------+
| | | | Beneficiarul livrarii | | |
| | | +-------- ----- ------ ------------+-------- ----- ------ ------------+Cantitatea|Destinatia|
|Nr. | Tipul | | Antrepozite de depozitare | Alti beneficiari | totala |produselor|
|crt.|produsului|U.M.+------------+------------+--------+----------+------------+------------+--------+----------+ livrata |(aeronave/|
| | | | Denumirea | Codul de |Numarul |Cantitatea| Denumirea | Codul de |Numarul |Cantitatea| (6+10) | vapoare) |
| | | |operatorului|identificare|si data | livrata |operatorului|identificare|si data | livrata | | |
| | | | | fiscala |facturii| | | fiscala |facturii| | |

|
+----+----------+----+------------+------------+--------+----------+------------+------------+--------+----------+----------+----------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+----+----------+----+------------+------------+--------+----------+------------+------------+--------+----------+----------+----------+
+----+----------+----+------------+------------+--------+----------+------------+------------+--------+----------+----------+----------+
+----+----------+----+------------+------------+--------+----------+------------+------------+--------+----------+----------+----------+
+----+----------+----+------------+------------+--------+----------+------------+------------+--------+----------+----------+----------+
| |TOTAL | | | | | | |
+----+----------+-------- ----- ------ ------+----------+-------- ----- ------ -+----------+----------+----------+

Certificata de conducerea antrepozitarului
..
Stampila Data


   ANEXA Nr. 22

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


Denumirea antrepozitarului autorizat pentru depozitare
..
Sediul:
Judetul Sectorul Localitatea
Strada Nr. . Blocul . Scara . Etaj . Ap. .
Codul postal .. Telefon/fax
Codul de accize/Codul de identificare fiscala

JURNAL
privind achizitiile/livrarile de combustibil pentru motor destinat utilizarii exclusive pentru aeronave/vapoare
in luna anul ..

+----+-------------+----------+----+-------- ----- ------ ---+-------- ----- ------ -------+----------+
| | | | | Antrepozitul fiscal de la care | Beneficiarul livrarii | |
| | | | | s-a facut achizitia | |Destinatia|
|Nr. | Numarul si | Tipul |U.M.+---------+------------+-------------+---------+----- ----- ---------+----------+produselor|
|crt.|data facturii|produsului| | | Codul de | Cantitatea |Denumirea| Nr. de | |(aeronave/|
| | | | |Denumirea|identificare|achizitionata|companiei| inmatriculare al |Cantitatea| vapoare) |
| | | | | | fiscala | | |aeronavei/vaporului| | |
+----+-------------+----------+----+---------+------------+-------------+---------+----- ----- ---------+----------+----------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 |
+----+-------------+----------+----+---------+------------+-------------+---------+----- ----- ---------+----------+----------+
+----+-------------+----------+----+---------+------------+-------------+---------+----- ----- ---------+----------+----------+
+----+-------------+----------+----+---------+------------+-------------+---------+----- ----- ---------+----------+----------+
+----+-------------+----------+----+---------+------------+-------------+---------+----- ----- ---------+----------+----------+
+----+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------------+----- ----- --------- ----- -----+----------+----------+
Certificata de conducerea antrepozitarului
..
Stampila Data


   ANEXA Nr. 23
(Anexa nr. 17 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


Nr. .. din .


CERERE
privind acordarea autorizatiei de importator


Societatea importatoare .., cu sediul social
in . str. . nr. ., inregistrata in registrul
comertului la nr. . din data de ., codul de identificare
fiscala . telefon ., fax ,
e-mail , reprezentata prin .,
domiciliat in ., str. .. nr. ., bl. .,
sc. ., et. ., ap. ., sectorul ., judetul ., posesorul
buletinului/cartii de identitate seria .. nr. ., eliberat/a de .,
avand functia de .., pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea
autorizatiei de importator pentru urmatoarele produse:
1.
2.
3.

Data Semnatura si stampila
.. ..


   ANEXA Nr. 24
(Anexa nr. 16 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


MACHETELE
timbrelor si banderolelor


   a) Timbre pentru marcarea tigaretelor si produselor din tutun prelucrat


- 45 mm -
+----- ----- -----+
| | - 22 mm -
+----- ----- -----+


   b) Banderole pentru marcarea produselor intermediare si alcoolului etilic


- butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., peste sau egale cu 500 ml:
. aplicare in forma de 'U'
- 160 mm -
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ --+ - 18 mm -
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ --+
. aplicare in forma de 'L'
- 80 mm -
+-------- ----- ------ --+ - 18 mm -
+-------- ----- ------ --+
- butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., sub 500 ml:
. aplicare in forma de 'U'
- 120 mm -
+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+ - 18 mm -
+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
. aplicare in forma de 'L'
- 60 mm -
+----- ----- ----------------+ - 18 mm -
+----- ----- ----------------+
- butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., sub sau egale cu 50 ml:
. aplicare in forma de 'U'
- 60 mm -
+----- ----- ----------------+ - 18 mm -
+----- ----- ----------------+
. aplicare in forma de 'L'
- 40 mm -
+----- ----- --------+ - 18 mm -
+----- ----- --------+


   ANEXA Nr. 25
(Anexa nr. 18 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


NOTA DE COMANDA Nr. ..
pentru timbre si banderole din
.
(ziua)/(luna)/(anul)


Denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie/antrepozitarului autorizat pentru depozitare/operatorului inregistrat/operatorului neinregistrat/importatorului autorizat

Codul de identificare fiscala ..

Codul de accize .

Codul de marcare

Sediul:

Judetul . Sectorul . Localitatea ..

Strada . Nr. .

Bloc Scara .. Etaj .. Ap. ..

Cod postal .

Telefon/fax


+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -----------+------+-------------+------+----- ----- -----+
|Tipul marcajului|Tipul de produs|Cantitatea de marcaje| U.M. |Pretul unitar|T.V.A.|Valoarea totala|
+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -----------+------+-------------+------+----- ----- -----+
+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -----------+------+-------------+------+----- ----- -----+
+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -----------+------+-------------+------+----- ----- -----+
+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -----------+------+-------------+------+----- ----- -----+
+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -----------+------+-------------+------+----- ----- -----+
Semnatura si stampila solicitantului Data aprobarii comenzii ..
. Numarul marcajelor aprobate .
Modalitatea de plata ..


   ANEXA Nr. 26
(Anexa nr. 19 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


EVIDENTA
achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor
in luna anul .


Denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie/antrepozitarului autorizat pentru depozitare/operatorului inregistrat/importatorului autorizat .

Sediul:

Judetul Sectorul Localitatea .

Strada . Nr. . Blocul . Scara . Etaj . Ap. .

Codul postal Telefon/fax

Codul de identificare fiscala ..

Codul de accize .. Codul de marcare ..


+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
|Nr. | | Numarul |Numarul de|
|crt.| |de timbre|banderole |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| |Pentru productia interna | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 1 |Stoc la inceputul lunii | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 2 |Cumparari in cursul lunii | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 3 |TOTAL (rd. 1 + rd. 2) | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 4 |Marcaje utilizate pentru produsele din productia interna | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 5 |Marcaje deteriorate | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 6 |TOTAL MARCAJE UTILIZATE (rd. 4 + rd. 5) | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 7 |Stoc la sfarsitul lunii (rd. 3 - rd. 6) |

| |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| |Pentru achizitii intracomunitare sau achizitii din import | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 1 |Stoc la inceputul lunii (la producator) | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 2 |Stoc la inceputul lunii (la operator/importator) | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 3 |Cumparari in cursul lunii, din care: | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
|3.1 |expediate producatorului | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
|3.2 |ramase de expediat | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 4 |TOTAL marcaje la producator (rd. 2+ rd. 3.1) | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 5 |Marcaje reintroduse in tara | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 6 |Marcaje deteriorate in procesul de productie | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 7 |TOTAL MARCAJE UTILIZATE de producator (rd. 5 + rd. 6) | | |
+----+-------- ----- ------ -----

----- ----- --------- ----- -----+---------+----------+
| 8 |Stoc la producator la sfarsitul lunii (rd. 4 - rd. 7) | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
| 9 |Stoc la operator/importator la sfarsitul lunii (rd. 2 + rd. 3.2.) | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -+---------+----------+
Certificata de conducerea antrepozitarului autorizat/
operatorului autorizat/importatorului autorizat
Verificat de . Data ..
Data Semnatura


   ANEXA Nr. 27
(Anexa nr. 20 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


EVIDENTA
marcajelor deteriorate si a celor distruse
in luna .. anul .


Denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie/antrepozitarului autorizat pentru depozitare/operatorului inregistrat/importatorului autorizat .

Sediul:

Judetul Sectorul Localitatea .

Strada Nr. ..

Blocul .. Scara .. Etaj .. Ap. .. Codul postal

Telefon/fax ..

Codul de identificare fiscala ..

Codul de accize .

Codul de marcare


+-----+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- -----------------+----- ----- --------- ----- ----+
|Nr. | Cauzele deteriorarii | Numarul de timbre | Numarul de banderole |
|crt. | | | |
+-----+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- -----------------+----- ----- --------- ----- ----+
+-----+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- -----------------+----- ----- --------- ----- ----+
+-----+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- -----------------+----- ----- --------- ----- ----+
+-----+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- -----------------+----- ----- --------- ----- ----+
+-----+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- -----------------+----- ----- --------- ----- ----+
+-----+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- -----------------+----- ----- --------- ----- ----+
|TOTAL| X | | |
+-----+----- ----- --------- ----- ------+----- ----- -----------------+----- ----- --------- ----- ----+
Certificata de conducerea antrepozitarului/
operatorului inregistrat/importatorului autorizat
Data
Semnatura .

Organul fiscal Verificat de .
Semnatura . Data


   ANEXA Nr. 28
(Anexa nr. 21 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


Denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie/

antrepozitarului autorizat pentru depozitare/

operatorului inregistrat/importatorului autorizatMARCAJE DETERIORATE


+-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------+----- ----- --------- ----- --------+
+-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------+----- ----- --------- ----- --------+
+-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------+----- ----- --------- ----- --------+
| |Loc pentru lipire| |
+-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------+----- ----- --------- ----- --------+
+-------- ----- ------ ---------+----- ----- -------+----- ----- --------- ----- --------+
Numele si prenumele persoanei care le-a utilizat Semnatura sefului de sectie
..

Semnatura ..


   ANEXA Nr. 29

NOTA INDACO!


In Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, la titlul VII se introduc anexele 1-29 din H.G. nr. 1861/2006, vechile anexe 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 si 23 fiind abrogate, iar anexele 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si 21 au fost inlocuite in conformitate cu pct. 42 de la Titlul VII


+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --------+----- ----- -----------+
| |Nr. inregistrare .. |Data |
+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --------+----- ----- -----------+

CERERE
privind acordarea autorizatiei de operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate
(atasati numarul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura informatiile complete)

+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|1. Numele | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|2. Adresa |Judetul Sectorul .|
| |Localitatea .|
| |Strada Nr. .|
| |Bloc Scara Etaj Ap. ..|
| |Cod postal ..|
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|3. Telefon | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|4. Fax | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|5. Adresa e-mail

| |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|6. Codul de identificare fiscala | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|7. Numele si numarul de telefon al | |
|reprezentantului legal sau al altei | |
|persoane de contact | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|8. Descrierea activitatilor economice | |
|desfasurate in Romania | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|9. Numele, adresa si codul fiscal al | |
|persoanelor afiliate cu operatorul economic| |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|10. Daca operatorul economic este persoana | |
|juridica, numele, adresa si codul numeric | |
|personal al fiecarui administrator; se vor | |
|anexa si cazierele judiciare ale | |
|administratorilor | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----+-----------+
|11. Aratati daca operatorul economic (sau in cazul in care operatorul economic | []

[] |
|este persoana juridica, oricare dintre administratorii sai) a fost condamnat | |
|definitiv in ultimii 5 ani pentru infractiunile prevazute in legislatia fiscala | Da Nu |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----+-----------+
|12. Anexati certificatul de atestare fiscala sau, dupa caz, extrasul de rol privind |
|obligatiile fiscale la bugetul de stat, precum si cazierul fiscal al operatorului economic |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|13. Anexati copia situatiilor financiare anuale (bilant) din ultimii doi ani |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|14. Anexati confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de platitor de accize |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|15. Anexati un certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care |
|sa rezulte: capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, precum si |
|copia certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|II. INFORMATII PRIVIND LOCUL UNDE URMEAZA SA FIE RECEPTIONATE PRODUSELE |
|(pentru fiecare locatie se depune separat cate o parte a II-a) |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|1. Adresa locului unde se receptioneaza |Judetul Sectorul .|
| produsele |Localitatea .|
| |Strada . Nr. |
| |Bloc

Scara Etaj Ap. ..|
| |Cod postal ..|
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|2. Enumerati tipurile de produse accizabile| |
|ce urmeaza a fi achizitionate si tarile de | |
|provenienta | |
| | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|III. INFORMATII PRIVIND GARANTIA |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|1. Tipul de garantie propusa | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|2. Suma propusa pentru garantie | |
+-------- ----- ------ ----------+-------- ----- ------ ----- ----- ------+
|3. In cazul unui depozit in bani, anexati scrisoarea de bonitate bancara |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|4. In cazul unei garantii bancare, anexati urmatoarele: |
|Numele, adresa si telefonul garantului propus. |
|Declaratia garantului propus cu privire la intentia de a asigura garantia bancara pentru o |
|suma si perioada de timp specificata. (Scrisoare de garantie bancara). |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
Cunoscand dispozitiile a

rt. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal, declar ca
datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

.
Semnatura solicitantului Data
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact