StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale

Capitolul ii - impozitul si taxa pe cladiri

CAPITOLUL II
  Impozitul si taxa pe cladiri


Reguli generale

   Art. 249. Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit.Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe cladiri, precum si taxa pe cladiri prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea.

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.

In intelesul prezentului titlu, cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite, incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.


Norme metodologice:

Impozitul pe cladiri se datoreaza bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situata cladirea.

Contribuabili, in cazul impozitului pe cladiri, sunt proprietarii acestora, indiferent de cladire si de locul unde sunt situate in Romania. Contribuabilii datoreaza impozitul pe cladiri si in situatia in care cladirea este administrata sau folosita de alte persoane decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul sau concesionarul datoreaza chirie ori redeventa in baza unui contract de inchiriere, locatiune sau concesiune, dupa caz.

In cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala doar pentru persoanele juridice, concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.@

Contribuabilii prevazuti la alin. (2) vor anexa la declaratia fiscala, in fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective. In situatia in care in acest act nu sunt inscrise valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanei juridice care a hotarat concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii, precum si data inregistrarii in contabilitate a cladirii respective, iar in cazul efectuarii unor reevaluari, data ultimei reevaluari, la act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de catre proprietari, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective.@


@Pct. 17 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 1 din H.G. nr. 84/2005.

Alin. (2) al Pct. 17 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 4 din H.G. nr. 1861/2006.


Identificarea proprietatilor atat in cazul cladirilor, cat si in cel al terenurilor cu sau fara constructii, situate in intravilanul localitatilor rurale si urbane, precum si identificarea domiciliului fiscal al contribuabililor se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.@

Fiecare proprietate situata in intravilanul localitatilor se identifica prin adresa acesteia, individualizata prin denumirea proprie a strazii si a numarului de ordine atribuit dupa cum urmeaza:

   a) pe partea stanga a strazii se incepe cu numarul 1 si se continua cu numerele impare, in ordine crescatoare, pana la capatul strazii;

   b) pe partea dreapta a strazii se incepe cu numarul 2 si se continua cu numerele pare, in ordine crescatoare, pana la capatul strazii.

In cazul blocurilor de locuinte, precum si in cel al cladirilor alipite situate in cadrul aceleiasi curti - lot de teren, care au un sistem constructiv si arhitectonic unitar si in care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/resedinta/sediu cuprind strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul.@

Sunt considerate cladiri distincte, avand elemente proprii de identificare a adresei potrivit alin. (1)-(3), dupa cum urmeaza:

   a) cladirile distantate spatial de celelalte cladiri amplasate in aceeasi curte - lot de teren, precum si cladirile legate intre ele prin pasarele sau balcoane de serviciu;

   b) cladirile alipite, situate pe loturi alaturate, care au sisteme constructive si arhitectonice diferite - fatade si materiale de constructie pentru peretii exteriori, intrari separate din strada, curte sau gradina - si nu au legaturi interioare.

Adresa domiciliului fiscal al oricarui contribuabil, potrivit prevederilor prezentului punct, se inscrie in registrul agricol, in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si in orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar.

La elaborarea si aprobarea nomenclaturii stradale se au in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2003.

Fiecare proprietate situata in extravilanul localitatilor, atat in cazul cladirilor, cat si in cel al terenurilor cu sau fara constructii, se identifica prin numarul de parcela, acolo unde aceasta este posibil, sau prin denumirea punctului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este inregistrata in registrul agricol.


@Alineatul (3) de la pct. 18 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 2 din H.G. nr. 84/2005.

Alin. (1) al Pct. 18 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 5 din H.G. nr. 1861/2006.


Abrogat.@


@Pct. 19 a fost abrogat prin art. I lit. H pct. 3 din H.G. nr. 84/2005.


Pentru aplicarea prevederilor art. 249 alin. (4) din Codul fiscal se identifica urmatoarele situatii:

   a) cladire aflata in proprietate comuna, dar fiecare dintre contribuabili au determinate cotele-parti din cladire, caz in care impozitul pe cladiri se datoreaza de fiecare contribuabil proportional cu partea din cladire corespunzatoare cotelor-parti respective;

   b) cladire aflata in proprietate comuna, dar fara sa aiba stabilite cotele-parti din cladire pe fiecare contribuabil, caz in care impozitul pe cladiri se imparte la numarul de coproprietari, fiecare dintre acestia datorand in mod egal partea din impozit rezultata in urma impartirii.


Codul fiscal

   Art. 250. Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt dupa cum urmeaza:

cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

cladirile care potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

cladirile care prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;

cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu exceptia incaperilor care sunt folosinte pentru activitati economice;

cladirile funerare din cimitire si crematorii;

cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;

cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

cladirile care prin natura lor fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;

cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.

Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri.

Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1) pct. 10-13 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.


Norme metodologice

Notiunea institutii publice, mentionata la art. 250 alin. (1) pct. 1 din Codul fiscal, reprezinta o denumire generica ce include: Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome, unitatile administrativ-teritoriale, precum si institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare.

Prin sintagma 'incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice', mentionata la art. 250 alin. (1) pct. 1-5, 7, 11, 14, 15, si 17 din Codul fiscal, se intelege spatiile utilizate pentru realizarea oricaror fapte de comert, astfel cum sunt definite in Codul comercial, altele decat destinatiile specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri.@

Pentru calculul impozitului pe cladiri in cazul incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, se vor efectua urmatoarele operatiuni:

   a) se determina suprafata construita desfasurata a cladirii;

   b) se determina suprafata construita desfasurata a incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

   c) se determina cota procentuala din cladire ce corespunde incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin impartirea suprafetei prevazute la lit. b) la suprafata prevazuta la lit. a);

   d) se determina valoarea de inventar a incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii de inventar a cladirii cu cota procentuala determinata la lit. c);

   e) se determina impozitul pe cladiri corespunzator incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii determinate la lit. d) cu cota de impozit prevazuta la art. 253 alin. (2) sau alin. (6) din Codul fiscal, dupa caz;

   f) in cazul in care consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat majorarea impozitului pe cladiri potrivit art. 287 din Codul fiscal, impozitul pe cladiri datorat este cel care corespunde rezultatului inmultirii prevazute la lit. e) cu cota de majorare respectiva.@


@Pct. 22 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 4 din H.G. nr. 84/2005.

Alin. (1) al Pct. 22 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 6 din H.G. nr. 1861/2006.


Prin sintagma cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, mentionata la art. 250 alin. (1) pct. 3, se intelege bisericile - locasurile de inchinaciune, casele de rugaciuni - si anexele acestora. Termenul lacas este varianta a termenului locas.

Anexele bisericilor se refera la orice incinta care are elementele constitutive ale unei cladiri, proprietatea oricarui cult recunoscut oficial in Romania, cum ar fi: clopotnita, cancelaria parohiala, agheasmatarul, capela mortuara, casa parohiala cu dependintele sale, destinata ca locuinta a preotului/preotilor slujitori/personalului deservent, incinta pentru aprins lumanari, pangarul, troita, magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult, asezamantul cu caracter social-caritabil, arhondaricul, chilia, trapeza, incinta pentru desfasurarea activitatilor cu caracter administrativ-bisericesc, resedinta chiriarhului, precum si altele asemenea; prin asezamant cu caracter social-caritabil se intelege caminul de copii, azilul de batrani, cantina sociala sau orice alta incinta destinata unei activitati asemanatoare.

Cultele religioase recunoscute oficial in Romania, organizate potrivit statutelor proprii, sunt persoane juridice. Pot fi persoane juridice si componentele locale ale acestora, precum si asezamintele, asociatiile, ordinele si congregatiile prevazute in statutele lor de organizare si functionare, daca acestea au elementele constitutive ale persoanelor juridice, potrivit prevederilor Decretului nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 4 august 1948, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cultele religioase recunoscute oficial in Romania sunt:

   a) Biserica Ortodoxa Romana;

   b) Biserica Romano-Catolica;

   c) Biserica Romana Unita cu Roma (Greco-Catolica);

   d) Biserica Reformata (Calvina);

   e) Biserica Evanghelica Lutherana de Confesiune Augustana (C.A.);

   f) Biserica Evanghelica Lutherana Sinodo-Presbiteriala (S.P.);

   g) Biserica Unitariana;

   h) Biserica Armeana;

   i) Cultul Crestin de Rit Vechi;

   j) Biserica Crestina Baptista;

   k) Cultul Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica;

   l) Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea;

   m) Cultul Crestin dupa Evanghelie;

   n) Biserica Evanghelica Romana;

   o) Cultul Musulman;

   p) Cultul Mozaic;

   r) Organizatia Religioasa 'Martorii lui Iehova';

   s) alte culte religioase recunoscute oficial in Romania.

Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri, constructiile care nu intrunesc elementele constitutive ale unei cladiri, prevazute de art. 249 alin. (5).

Constructiile care pana la data de 1 ianuarie 2007 au fost avizate prin hotararile adoptate de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti ca fiind de natura similara constructiilor speciale, pentru care nu s-a datorat impozitul pe cladiri pe durata existentei constructiei si care nu au elementele constitutive ale unei cladiri, sunt scutite pana la data cand intervin modificari care determina datorarea de impozit. In aceasta ultima situatie, contribuabilii in cauza au obligatia ca in termen de 30 de zile calendaristice de la data aparitiei modificarii sa depuna declaratia fiscala.

In cazul constructiilor care pana la data de 1 ianuarie 2007 aveau elementele constitutive ale cladirii si pentru care, prin hotarare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti adoptata pana la aceasta data s-a respins cererea, contribuabilul respectiv datoreaza impozitul pe cladiri in conditiile Titlului IX din Codul fiscal.

Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat', atribuite conform legii, prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 7 din Codul fiscal, sunt cele ce intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat', cu modificarile si completarile ulterioare.

Constructiile speciale situate in subteran, prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 19 care nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri, sunt acele constructii care nu au elementele constitutive ale unei cladiri.@


@Pct. 24 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 7 din H.G. nr. 1861/2006.


Abrogat.@

Abrogat.@


@Pct. 25 si 26 de la Titlul IX au fost abrogate prin art. I pct. H pct. 8 din H.G. nr. 1861/2006.


Atat persoanele fizice cat si persoanele juridice, inclusiv institutiile publice, pentru cladirile pe care le dobandesc, construiesc sau instraineaza au obligatia sa depuna declaratiile fiscale, conform art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza se afla cladirile, chiar daca, potrivit prevederilor Codului fiscal, pentru acestea nu datoreaza impozit pe cladiri sau sunt scutite de la plata acestui impozit.@


@Pct. 27 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 9 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Calculul impozitului pentru persoane fizice

   Art. 251. In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (3), valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2, din tabelul urmator:


| Valoarea impozabila |
| | - lei/m2 - |
| +----- ----- -----------+----- ----- ----------+
| Tipul cladirii |Cu instalatii de apa,| Fara instalatii de |
| |canalizare, electrice| apa, canalizare, |
| | si incalzire | electricitate sau |
| |(conditii cumulative)| incalzire |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- -----------+----- ----- ----------+
| 0 | 1 | 2 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- -----------+----- ----- ----------+
|A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti | 669 | 397 |
|exteriori din caramida arsa sau din orice alte | | |
|materiale rezultate in urma unui tratament termic | | |
|si/sau chimic | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- -----------+----- ----- ----------+
|B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din | 182 | 114 |
|piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci| | |
|sau din orice alte materiale nesupuse unui |
| |
|tratament termic si/sau chimic | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- -----------+----- ----- ----------+
|C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu | 114 | 102 |
|pereti exteriori din caramida arsa sau din orice | | |
|alte materiale rezultate in urma unui tratament | | |
|termic si/sau chimic | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- -----------+----- ----- ----------+
|D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, | 68 | 45 |
|din piatra naturala, din caramida nearsa, din | | |
|valatuci sau din orice alte materiale nesupuse | | |
|unui tratament termic si/sau chimic | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- -----------+----- ----- ----------+
|E. In cazul contribuabilului care detine la | 75% din suma care | 75% din suma care |
|aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la |s-ar aplica cladirii |s-ar aplica cladirii|
|demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta,| | |
|in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la| | |
|lit. A-D | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- -----------+----- ----- ----------+
|F. In cazul contribuabilului care detine la | 50% din suma care | 50% din suma care |
|aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol |s-ar aplica cladirii |s-ar aplica cladirii|
+----- ----- --------- ----- --------
----- ----- --------+----- ----- -----------+----- ----- ----------+


Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:


+----- ----- --------------+-------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| Zona in cadrul | Rangul localitatii |
| localitatii | |
+----- ----- --------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | 0 | I | II | III | IV | V |
+----- ----- --------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|A | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 |
+----- ----- --------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|B | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1,00 |
+----- ----- --------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|C | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 1,00 |
+----- ----- --------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|D | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 0,95 | 1,00 |
+----- ----- --------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+


In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

   a) cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

   b) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.


Norme metodologice

Impozitul pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice, se determina pe baza de cota de impozitare, indiferent de locul in care se afla situata cladirea, respectiv, in mediul urban sau mediul rural, prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.@


@Pct. 28 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 10 din H.G. nr. 1861/2006.


Pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor, stabilita pe baza criteriilor si normelor de evaluare prevazute de art. 251 alin. (3) din Codul fiscal, se au in vedere instalatiile cu care este dotata cladirea, respectiv:

   a) se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile prezentate in coloana 1 acele cladiri care sunt dotate, cumulativ, cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de incalzire, dupa cum urmeaza:

cladirea se considera dotata cu instalatie de apa daca alimentarea cu apa se face prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din retele publice sau direct dintr-o sursa naturala - put, fantana sau izvor - in sistem propriu;

cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica;

cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaje interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa de energie electrica - grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala;

cladirea se considera ca are instalatie de incalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic - abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii - si il transmit in sistemul de distributie in interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor incalzite cu gaze/convectoarelor;@

   b) se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile prevazute in coloana a doua, acele cladiri care nu se regasesc in contextul mentionat la lit. a), respectiv cele care nu au nici una dintre aceste instalatii sau au una, doua ori trei astfel de instalatii.@

Mentiunea cu privire la existenta/inexistenta instalatiilor se face prin declaratia fiscala, model stabilit potrivit pct. 256.

In situatia in care, pe parcursul anului fiscal, cladirea incadrata pentru aplicarea valorilor impozabile prevazute in coloana 'Cladire fara instalatii de apa, canalizare, electricitate sau incalzire (lei/m2)' din tabelul prevazut la art. 251 alin. (3) din Codul fiscal, face obiectul aplicarii valorilor impozabile prevazute in coloana 1, ca efect al dotarii cu toate cele patru instalatii, modificarea impozitului pe cladiri se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a aparut aceasta situatie, necesitand depunerea unei noi declaratii fiscale. In mod similar se procedeaza si in situatia in care la cladirea dotata cu toate cele patru instalatii, pe parcursul anului fiscal, se elimina din sistemul constructiv oricare dintre aceste instalatii, prevazute la alin. (1) lit. a), pe baza de autorizatie de desfiintare eliberata in conditiile legii.@


@Litera a), alin. (1), Pct. 29 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 11 din H.G. nr. 1861/2006.

Litera b), alin. (1), Pct. 29 de la Titlul IX a fost modificata prin art. I pct. H pct. 12 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (3) al Pct. 29 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 13 din H.G. nr. 1861/2006.


Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, atat pentru intravilan, cat si pentru extravilan, incadrarea cladirilor urmeaza incadrarea terenurilor efectuata de catre consiliile locale, avandu-se in vedere precizarile de la pct. 1-9.

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri, ce sta la baza calculului impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, rezulta din actul de proprietate sau din planul cadastral, iar in lipsa acestora, din schita/fisa cladirii sau din alte documente asemanatoare.

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafetele balcoanelor, ale loggiilor si ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta, precum si cele ale scarilor si teraselor neacoperite.

Pentru calculul impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, in cazul in care dimensiunile exterioare ale cladirii nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientul de transformare de 1,20 prevazut la art. 251 alin. (9) din Codul fiscal. Coeficientul de transformare serveste la stabilirea relatiei dintre suprafata utila, potrivit dimensiunilor interioare dintre pereti, si suprafata construita desfasurata determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al cladirii.

La stabilirea coeficientului de transformare mentionat la alin. (3) s-a avut in vedere potentiala diferenta dintre suprafata construita desfasurata si suprafata utila a cladirii; prin potentiala diferenta se cuantifica suprafata sectiunii peretilor, a balcoanelor, a loggiilor, precum si a cotei-parti din eventualele incinte de deservire comuna, acolo unde este cazul.

Daca in documente este inscrisa suprafata construita desfasurata a cladirii, determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru determinarea impozitului pe cladiri nu se ia in calcul suprafata utila si, implicit, nu se aplica coeficientul de transformare.

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si notiunile de mai sus au urmatoarele intelesuri:

   a) acoperis - partea de deasupra care acopera si protejeaza o cladire de intemperii, indiferent de materialul din care este realizat; planseul este asimilat acoperisului in cazul in care deasupra acestuia nu mai sunt alte incaperi/incinte;

   b) balcon - platforma cu balustrada pe peretele exterior al unei cladiri, comunicand cu interiorul prin una sau mai multe usi;

   c) cladire finalizata - constructie care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea;

are elementele structurale de baza ale unei cladiri, respectiv: pereti si acoperis;

are expirat termenul de valabilitate prevazut in autorizatia de construire si nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii acesteia ori cladirea a fost realizata fara autorizatie de construire; pentru stabilirea impozitului pe cladiri, se ia in calcul numai suprafata construita desfasurata care are elementele de la pct. 2.

   d) incinta de deservire comuna - spatiu inchis in interiorul unei cladiri, proprietatea comuna a celor care detin apartamente in aceasta, afectat scarilor, lifturilor, uscatoriilor sau oricaror alte utilitati asemanatoare;

   e) loggie - galerie exterioara incorporata unei cladiri, acoperita si deschisa catre exterior printr-un sir de arcade sprijinite pe coloane sau pe stalpi;

   f) nivel - fiecare dintre partile unei cladiri cuprinzand incaperile/incintele situate pe acelasi plan orizontal, indiferent ca acestea sunt la subsol, la nivelul solului sau la orice inaltime deasupra solului;

   g) perete - element de constructie asezat vertical sau putin inclinat, facut din beton armat, din caramida arsa sau nearsa, din piatra, din lemn, din valatuci, din sticla, din mase plastice sau din orice alte materiale, care limiteaza, separa sau izoleaza incaperile/incintele unei cladiri intre ele sau de exterior si care sustine planseele, etajele si acoperisul;

   h) suprafata sectiunii unui nivel - suprafata unui nivel, rezultata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al peretilor, inclusiv suprafata balcoanelor si a loggiilor; in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior al peretilor, suprafata sectiunii unui nivel reprezinta suma suprafetelor utile ale tuturor incaperilor/incintelor, inclusiv a suprafetelor balcoanelor si a loggiilor si a suprafetelor sectiunilor peretilor, toate aceste suprafete fiind situate la acelasi nivel, la suprafetele utile ale incaperilor/incintelor adunand si suprafetele incintelor de deservire comuna.

In categoria cladirilor supuse impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice se cuprind:

   a) constructiile utilizate ca locuinta, respectiv unitatile construite formate din una sau mai multe camere de locuit, indiferent unde sunt situate, la acelasi nivel sau la niveluri diferite, inclusiv la subsol sau la mezanin, prevazute, dupa caz, cu dependinte si/sau alte spatii de deservire;

   b) constructiile mentionate la lit. a), dezafectate si utilizate pentru desfasurarea de profesii libere;

   c) constructiile-anexe situate in afara corpului principal de cladire, cum sunt: bucatariile, camarile, pivnitele, grajdurile, magaziile, garajele si altele asemenea;

   d) constructiile gospodaresti, cum sunt: patulele, hambarele pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproanele si altele asemenea;

   e) orice alte constructii proprietatea contribuabililor, neprevazute la lit. a) - d), care au elementele constitutive ale cladirii.

Pentru calculul impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, sunt necesare urmatoarele date:

   a) rangul localitatii unde se afla situata cladirea;

   b) teritoriul unde se afla:

in intravilan; sau

in extravilan;

   c) zona in cadrul localitatii, potrivit incadrarii de la lit. b);

   d) suprafata construita desfasurata a cladirii, respectiv:

cea determinata pe baza dimensiunilor masurate pe conturul exterior al acesteia; sau

in cazul in care cladirea nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior, suprafata utila a cladirii se inmulteste cu coeficientul de transformare de 1,20;

   e) tipul cladirii si instalatiile cu care este dotata aceasta;

   f) in cazul apartamentului, daca acesta se afla amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente;

   g) data finalizarii cladirii, respectiv, pentru:

cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.@

   h) in cazul celor care au in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea in care a fost dobandita cladirea, precum si care dintre aceste cladiri sunt inchiriate, in vederea majorarii impozitului datorat de contribuabilii care intra sub incidenta art. 252 din Codul fiscal;

(h1) majorarea stabilita in conditiile art. 251 alin. (8) din Codul fiscal;@

   i) majorarea stabilita in conditiile art. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe cladiri.


@Litera g) a Pct. 33 de la Titlul IX a fost modificata prin art. I pct. H pct. 14 din H.G. nr. 1861/2006.

Litera h1) a Pct. 33 de la Titlul IX a fost introdusa prin art. I pct. H pct. 15 din H.G. nr. 1861/2006.


Pentru aplicarea prevederilor art. 251 alin. (7), in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.@


@Pct. 331 de la Titlul IX a fost introdus prin art. I pct. H pct. 16 din H.G. nr. 1861/2006.


Exemplu de calcul pentru impozitul pe cladiri aferent anului 2004, in cazul unui abator, proprietatea unei persoane fizice:

   A. Date despre cladire, potrivit structurii prevazute la pct. 33:

   a) rangul satului Amnas care apartine orasului Saliste, unde este situat abatorul: V;

   b) teritoriul unde se afla: in extravilan;

   c) zona in cadrul localitatii, potrivit incadrarii de la lit. b): C;

   d) suprafata construita desfasurata: 368,23 m2;

   e) tipul cladirii: cu pereti din caramida arsa si dotata cu toate cele patru instalatii mentionate la pct. 29 alin. (1) lit. a);

   f) nu este cazul;

   g) data finalizarii: 1 ianuarie 1951;

   h) nu este cazul;

   i) Consiliul Local al Comunei Saliste a hotarat, in anul 2006 pentru anul 2007, stabilirea in intravilanul satului Amnas, a unei singure zone, respectiv zona A, iar in extravilan a 4 zone, respectiv zona I, zona a II-a, zona a III-a si zona a IV-a, precum si majorarea impozitului pe cladiri cu 20%.@


@Litera i), subpct. A, alin. (1), Pct. 34 de la Titlul IX a fost modificata prin art. I pct. H pct. 17 din H.G. nr. 1861/2006.


   B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe cladiri, astfel cum rezulta din economia textului art. 251 din Codul fiscal:

Se determina suprafata construita desfasurata a cladirii: este cea determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al cladirii, respectiv de: 368,23 m2.

Se determina valoarea impozabila a acestei cladiri:

suprafata construita desfasurata prevazuta la pct. 1 se inmulteste cu valoarea impozabila a cladirii cu pereti din caramida arsa, dotata cu toate cele patru instalatii, respectiv cea din tabloul prevazut la pct. 11 alin. (3) 'Nivelurile stabilite in anul 2006 pentru anul 2007 - art. 296 alin. (1)', corespunzator randului 1 si coloanei 2, astfel: 368,23 m2 x 669 lei/m2 = 246.345,87 lei;@

se identifica coeficientul de corectie din tabelul prevazut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal, corespunzator zonei A si rangului V, respectiv 1,05; deoarece numarul zonelor din intravilan este diferit de numarul zonelor din extravilan, avand in vedere prevederile pct. 9 alin. (3) lit. a) si alin. (4) si ale pct. 30, pentru identificarea coeficientului de corectie in tabelul prevazut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal, zona a III-a din extravilan, potrivit delimitarii efectuate in anul 2006 pentru anul 2007, are echivalenta zona C careia ii corespunde zona A;@

potrivit prevederilor art. 251 alin. (5) din Codul fiscal, valoarea impozabila determinata la subpct. 2.1 se ajusteaza cu coeficientul de corectie determinat la subpct. 2.2, respectiv: 246.345,87 lei x 1,05 = 258.663,16 lei;@

abatorul fiind finalizat la data 1 ianuarie 1951, potrivit prevederilor art. 251 alin. (8) din Codul fiscal, valoarea impozabila determinata la subpct. 2.3 se reduce cu cu 10%, sau, pentru usurarea calculului, valoarea impozabila se inmulteste cu 0,90, respectiv: 258.663,16 lei x 0,90 = 232.796,84 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) si alin. (3) lit. c), fractiunea de 0,84 lei se intregeste la un leu prin adaos, iar valoarea impozabila astfel calculata se rotunjeste la 232.797 lei.@


@Subpunctele 2.1-2.4, pct. 2, subpct. B, alin. (1), Pct. 34 de la Titlul IX au fost modificate prin art. I pct. H pct. 18 din H.G. nr. 1861/2006.


Se determina impozitul pe cladiri anual:

potrivit art. 251 alin. (1) din Codul fiscal, asupra valorii impozabile a cladirii determinate la subpct. 2.4 se aplica cota de impozitare prevazuta la art. 251 alin. (2) din Codul fiscal de 0,1%, pentru usurarea calculului, valoarea impozabila se inmulteste cu 0,001, respectiv: 232.797 lei x 0,001 = 232,797 lei;

avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, deoarece in anul 2006 pentru anul 2007, Consiliul Local al Comunei Saliste a hotarat majorarea impozitului pe cladiri cu 20%, impozitul determinat la subpct. 3.1 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, impozitul pe cladiri se inmulteste cu 1,20 respectiv: 232,797 lei x 1,20 = 279,35 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fractiunea de 0,35 fiind sub 50 de bani inclusiv, se neglijeaza, iar impozitul pe cladiri astfel determinat se rotunjeste la 279 lei.

In luna mai 2006, cand s-au adoptat hotararile prin care s-au stabilit impozitele si taxele locale pentru anul 2004, autoritatea deliberativa se intitula Consiliul Local al Comunei Saliste. Prin Legea nr. 336/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 dm 10 iulie 2006, comuna Saliste, judetul Sibiu, a fost declarata oras, astfel ca, potrivit prevederilor pct. 6 alin. (2), incepand cu data de 1 ianuarie 2007, impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice, se determina potrivit noii ierarhizari.@


@Pct. 3, subpct. B, alin. (1) si alineatul (2), Pct. 34 de la Titlul IX au fost modificate prin art. I pct. H pct. 19 din H.G. nr. 1861/2006.


   C. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 251 alin. (8) din Codul fiscal, in cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, se are in vedere ca valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia care depasesc cei 150 m2.

Exemplu de calcul al impozitului pe cladiri pentru anul 2007, in cazul unei locuinte cu pereti exteriori din caramida arsa, ce are toate instalatiile, construita in anul 2000, situata intr-o localitate de rangul III, zona B, pentru care consiliul local nu a hotarat majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal:@


+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
| Suprafata construita desfasurata Impozit datorat in anul fiscal 2007 |
| mp lei/an |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|150 mp inclusiv 150 m2 x 669 RON/m2 x 2,20 (coeficientul |
|calcul pentru 150 mp de corectie) x 0,1% = 221 RON |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|cuprinsa intre 175 m2 x 669 RON/m2 x 2,20 x 105% x 0,1% |
|151 mp - 200 mp, inclusiv = 270 RON |
|calcul pentru 175 mp |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|cuprinsa intre 225 m2 x 669 RON/m2 x 2,20 x 110% x 0,1% |
|201 mp - 250 mp, inclusiv = 364 RON |
|calcul pentru 225 mp |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|Cuprinsa intre 275 m2 x 669 RON/m2 x 2,20 x 115% x 0,1% |
|251 mp - 300 mp inclusiv = 465 RON |
|calcul pentru 275 mp

|
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+
|In continuare, in functie de marimea suprafetei x |
|locuintei, se are in vedere ca pentru fiecare |
|50 de metri patrati sau fractiune din acestia |
|care depasesc 150 mp, valoarea impozabila a |
|cladirii se majoreaza cu cate 5%. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------------+@Subpct. C, alin. (1), Pct. 34 de la Titlul IX a fost introdus prin art. I pct. H pct. 20 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal

   Art. 252. Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:

   a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

   b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

   c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

   d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.


Norme metodologice:

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta, altele decat cele inchiriate, se majoreaza conform prevederilor art. 252 alin. (1) si (2) din Codul fiscal.

Sunt considerate ca fiind inchiriate numai acele cladiri utilizate ca locuinta pentru care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

   a) proprietarul, in calitatea sa de locator, are contract de inchiriere incheiat in forma scrisa;

   b) contractul prevazut la lit. a) este inregistrat la organul fiscal competent in scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de folosinta a bunurilor, in conditiile legii;

   c) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, in sensul prezentei litere, se desemneaza sotul, sotia si copiii lor necasatoriti. Aceasta conditie nu se urmareste in cazul in care cladirea utilizata ca locuinta se inchiriaza unei persoane juridice.

Impozitul pe cladiri majorat in conditiile art. 252 alin. (1) din Codul fiscal se aplica dupa cum urmeaza:

   a) pentru acele cladiri pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. 36, precum si pentru partea din cladire pentru care nu se face dovada indeplinirii acestor conditii:

   b) proportional cu perioada pentru care nu sunt indeplinite conditiile de la pct. 36, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care nu sunt indeplinite aceste conditii.

O persoana fizica ce detine in proprietate doua cladiri utilizate ca locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum urmeaza:

   a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina potrivit art. 251 din Codul fiscal;

   b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 115% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,15.

Exemplu de calcul pentru impozitul pe cladiri aferent anului 2007, in cazul unui apartament utilizat ca locuinta, care este prima in afara celei de la adresa de domiciliu, proprietatea unei persoane fizice:

   A. Date despre apartament, potrivit structurii prevazute la pct. 33:

   a) rangul localitatii unde este situat apartamentul: 0;

   b) teritoriul unde se afla: in intravilan;

   c) zona in cadrul localitatii, potrivit incadrarii de la lit. b): A;

   d) suprafata utila a apartamentului: 107,44 m2;

   e) tipul cladirii: cu pereti din caramida arsa si dotata cu toate cele patru instalatii mentionate la pct. 29 alin. (1) lit. a);

   f) amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente;

   g) data finalizarii: 31 decembrie 1950;

   h) prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu si nu este inchiriata;

   i) Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat, in anul 2006 pentru anul 2007, majorarea impozitului pe cladiri cu 20%.

   B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe cladiri, astfel cum rezulta din economia textului art. 251, 252 si 287 din Codul fiscal:

Se determina suprafata construita desfasurata a apartamentului: deoarece dimensiunile exterioare ale apartamentului nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, acesta avand pereti comuni cu apartamentele invecinate, potrivit prevederilor art. 251 alin. (9) din Codul fiscal, coroborate cu cele ale pct. 31 din prezentele norme metodologice, suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile cu coeficientul de transformare de 1,20, respectiv: 107,44 m2 x 1,20 = 128,928 m2.

Se determina valoarea impozabila a acestui apartament:

suprafata construita desfasurata prevazuta la pct. 1 se inmulteste cu valoarea corespunzatoare cladirii cu pereti din caramida arsa, dotata cu toate cele patru instalatii, respectiv cea din tabloul prevazut la pct. 11 alin. (3) 'Nivelurile stabilite in anul 2006 pentru anul 2007 - art. 296 alin. (1)', 3, astfel: 128,928 m2 x 669 lei/m2 = 86.252,832 lei;

se identifica coeficientul de corectie din tabelul prevazut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal, corespunzator zonei A si rangului 0, respectiv 2,60; deoarece apartamentul este amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, potrivit prevederilor art. 251 alin. (6) din Codul fiscal, acest coeficient de corectie se reduce cu 0,10, determinand astfel coeficientul de corectie specific acestui apartament: 2,60 - 0,10 = 2,50;

potrivit prevederilor art. 251 alin. (5) din Codul fiscal, valoarea impozabila determinata la subpct. 2.1 se ajusteaza cu coeficientul de corectie determinat la subpct. 2.2, respectiv: 86.252,832 lei x 2,50 = 215.632,08 lei;

apartamentul fiind finalizat inainte de 1 ianuarie 1951, potrivit prevederilor art. 251 alin. (7) din Codul fiscal, valoarea impozabila determinata la subpct. 2.3 se reduce cu 20% sau, pentru usurarea calculului, valoarea impozabila se inmulteste cu 0,80, respectiv: 215.632,08 lei x 0,80 = 172.505,664 lei.

Se determina impozitul pe cladiri anual:

potrivit art. 251 alin. (1) din Codul fiscal, asupra valorii impozabile a apartamentului, determinata la subpct. 2.4, se aplica cota de impozitare prevazuta la art. 251 alin. (2) din Codul fiscal de 0,1% sau, pentru usurarea calculului, valoarea impozabila se inmulteste cu 0,001, respectiv: 172.505,664 lei x 0,001 = 172,506 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) si alin. (3) lit. c) fractiunea de 0,506 lei se rotunjeste, iar impozitul astfel calculat este de 173 lei;

deoarece apartamentul este prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu, potrivit prevederilor art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, impozitul pe cladiri determinat la subpct. 3.1 se majoreaza cu 15% sau, pentru usurarea calculului, impozitul pe cladiri se inmulteste cu 1,15, respectiv: 173 lei x 1,15 = 198,95 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) si alin. (3) lit. c) fractiunea de 0,95 lei se rotunjeste, iar impozitul astfel calculat este de 199 lei;

avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, deoarece, in anul 2006 pentru anul 2007, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat majorarea impozitului pe cladiri cu 20%, impozitul determinat la subpct. 3.2 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, impozitul pe cladiri se inmulteste cu 1,20, respectiv: 199 lei x 1,20 = 238,8 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) fractiunea de 0,81 lei depasind 50 de bani se majoreaza la 1 leu, impozitul pe cladiri astfel determinat se rotunjeste la 239 lei.@


@Alin. (2) al Pct. 38 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 21 din H.G. nr. 1861/2006.


O persoana fizica ce detine in proprietate trei cladiri utilizate ca locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum urmeaza:

   a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina potrivit art. 251 din Codul fiscal;

   b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 115% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,15;

   c) pentru cea de-a treia cladire, care este a doua in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 150% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,50.

O persoana fizica ce detine in proprietate patru cladiri utilizate ca locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum urmeaza:

   a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina potrivit art. 251 din Codul fiscal;

   b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 115% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,15;

   c) pentru cea de-a treia cladire, care este a doua in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 150% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,50;

   d) pentru cea de-a patra cladire, care este a treia in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 175% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,75.

O persoana fizica ce detine in proprietate cinci cladiri utilizate ca locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum urmeaza:

   a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina potrivit art. 251 din Codul fiscal;

   b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 251 din Codul fiscal se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 252 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu 115% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,15;

   c) pentru cea de-a treia cladire, care este a doua in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 150% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,50;

   d) pentru cea de-a patra cladire, care este a treia in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 175% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,75%;

   e) pentru cea de-a cincea cladire, care este a patra in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 200% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 2,00.

In cazul persoanelor fizice care detin in proprietate mai mult de cinci cladiri utilizate ca locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri majorat potrivit art. 252 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru fiecare dintre acestea, se calculeaza prin inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit art. 251 din Codul fiscal, cu 200% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 2,00.

In cazul cladirilor aflate in proprietate comuna, coproprietarii avand determinate cotele-parti din cladire, impozitul calculat potrivit prevederilor art. 251 din Codul fiscal se imparte proportional cotelor-parti respective, iar asupra acestuia se aplica, dupa caz, majorarea prevazuta la art. 252 alin. (1) din Codul fiscal in functie de ordinea in care aceste cote-parti au fost dobandite, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, rezultand astfel impozitul pe cladiri datorat de fiecare contribuabil.

In cazul cladirilor aflate in proprietate comuna, coproprietarii neavand stabilite cotele-parti din cladire, impozitul calculat potrivit prevederilor art. 251 din Codul fiscal se imparte la numarul de coproprietari, iar asupra partii din impozit rezultate in urma impartirii se aplica, dupa caz, majorarea prevazuta la art. 252 alin. (1) din Codul fiscal in functie de ordinea in care aceste cote-parti au fost dobandite, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, rezultand astfel impozitul pe cladiri datorat de fiecare contribuabil.

In situatiile in care consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, a aprobat majorarea anuala a impozitului pe cladiri, in conditiile art. 287 din Codul fiscal, aceasta majorare se aplica asupra impozitului pe cladiri determinat potrivit prevederilor art. 251 din Codul fiscal si celor ale pct. 38-42.@


@Pct. 43 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 6 din H.G. nr. 84/2005.


Prevederile pct. 35-43 se aplica in mod corespunzator persoanelor care beneficiaza de facilitati fiscale la plata impozitului pe cladiri.

Majorarea impozitului pe cladiri, conform art. 287 din Codul fiscal, se calculeaza si in cazul persoanelor fizice straine care detin pe teritoriul Romaniei mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea acestora fiind determinata de succesiunea in timp a dobandirii lor, cu obligativitatea depunerii declaratiei speciale.

In cazul in care in acelasi bloc o persoana fizica detine in proprietate mai multe apartamente, pentru calculul impozitului pe cladiri, majorat potrivit prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare apartament este asimilat unei cladiri.@

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta, dobandite prin succesiune legala nu se majoreaza.@


@Pct. 45 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 7 din H.G. nr. 84/2005.

Alin. (3) al Pct. 45 de la Titlul IX a fost introdus prin art. I pct. H pct. 22 din H.G. nr. 1861/2006.


Pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat potrivit prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, ordinea in care proprietatile au fost dobandite se determina in functie de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

In cazul in care in acelasi an se dobandesc mai mult cladiri utilizate ca locuinta, ordinea este determinata de data dobandirii.

In cazul in care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea este cea pe care o declara contribuabilul respectiv.

In cazul persoanei fizice care detine in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta, iar domiciliul sau resedinta sa nu corespunde cu adresa nici uneia dintre aceste cladiri, prima cladire dobandita in ordinea stabilita potrivit prevederilor pct. 41 alin. (1)-(3) este asimilata cladirii de la adresa de domiciliu.

Declaratia speciala pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri utilizate ca locuinta, corespunde modelului prevazut la pct. 256.

Declaratia fiscala, conform modelului stabilit potrivit pct. 256, se depune separat pentru fiecare cladire la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale unde sunt situate cladirile.

In cazul contribuabililor care dobandesc cladiri care intra sub incidenta prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, declaratia fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii.

Pentru veridicitatea datelor inscrise in declaratiile prevazute la alin. (2) intreaga raspundere juridica o poarta contribuabilul atat in cazul in care este semnatar al declaratiei respective, cat si in cazul in care semnatar al declaratiei este o persoana mandatata in acest sens de contribuabil.

Cladirile distincte utilizate ca locuinta, situate la aceeasi adresa, proprietatea aceleiasi persoane fizice, nu intra sub incidenta prevederilor art. 252 din Codul fiscal.


Codul fiscal

   Art. 253. In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului - persoana juridica.

In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2).

In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:

   a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar;

   b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale in vigoare;

   c) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator.

Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.


Norme metodologice:

Prin sintagma valoarea de inventar a cladirii, in scopul determinarii impozitului pe cladiri, se intelege valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, si care, dupa caz, poate fi:

   a) costul de achizitie, pentru cladirile dobandite cu titlu oneros;

   b) costul de productie, pentru cladirile construite de persoana juridica;

   c) valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ, tinandu-se seama de valoarea cladirilor cu caracteristici tehnice si economice similare sau apropiate, pentru cladirile obtinute cu titlu gratuit;

   d) valoarea de aport pentru cladirile intrate in patrimoniu in cazul asocierii/fuziunii, determinata prin expertiza, potrivit legii;

   e) valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru cladirile reevaluate in baza unei dispozitii legale;

   f) in cazul persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. Potrivit alin. (3) al art. 253 din Codul fiscal valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului, valoare care nu se diminueaza cu amortizarea calculata potrivit legii, cu exceptia cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, pentru care legea prevede ca valoarea impozabila se reduce cu 15%.@

La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scarile, ascensoarele, instalatiile de iluminat, instalatiile sanitare, instalatiile de incalzire, instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii.


@Litera f), alin. (1), Pct. 52 de la Titlul IX a fost introdus prin art. I pct. H pct. 23 din H.G. nr. 1861/2006.


Pentru anul fiscal 2007, in termen de pana la 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. III alin (2) din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea cotei pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, in conditiile legii. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.@


@Pct. 53 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 24 din H.G. nr. 1861/2006.


Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta se calculeaza pe baza cotei stabilite intre 5% si 10%, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare se intelege reevaluarea cea mai apropiata de anul fiscal 2002.

In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe cladiri se calculeaza pe baza cotei stabilite intre 0,25% si 1,50% inclusiv, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, redusa cu 15%.@

Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc de consiliile locale prin hotarare, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.@

In cazul cladirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de inchiriere, valoarea lucrarilor executate de catre locatar, de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, prevazuta de art. 253 alin. (31) din Codul fiscal, este valoarea reala declarata a lucrarilor pentru regularizarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.@

Din punct de vedere fiscal, locatorul depune o noua declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie, dupa cum acesta este persoana fizica sau juridica, dupa caz.@


@Pct. 54 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 9 din H.G. nr. 84/2005.

Alin. (2) al Pct. 54 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 25 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (4) si (5) ale Pct. 54 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 26 din H.G. nr. 1861/2006.


Pentru executarea prevederilor art. 253 alin. (6) din Codul fiscal se au in vedere urmatoarele:

   a) in cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii de inventar a cladirii;

   b) In cazul cladirii care a fost reevaluata conform prevederilor legale in vigoare, valoarea de inventar a cladirii este valoarea inregistrata in contabilitatea proprietarului. Dupa reevaluare, daca in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal prin procesul verbal incheiat in urma sedintei Consiliului de Administratie s-a aprobat noua valoare a cladirii ca urmare a efectuarii reevaluarii si aceasta a fost inregistrata in contabilitate, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de inventar a cladirii. Sunt considerate ca fiind reevaluate si cladirile la care s-au executat lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, cu aprobarea Consiliului de Administratie.@

   c) in cazul cladirilor dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta precum si pe parcursul acestuia, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de intrare in patrimoniu;

   d) in cazul cladirii a carei valoare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii si la care s-au efectuat lucrari de modernizare, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza in contabilitate reevaluarea in urma lucrarilor de modernizare;

   e) pentru cladirea prevazuta la lit. d), dar la care nu a fost efectuata reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii rezultate din insumarea valorii de inventar a cladirii si a valorii lucrarilor de modernizare.@


@Pct. 55 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 10 din H.G. nr. 84/2005.

Lit. b) a Pct. 55 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 27 din H.G. nr. 1861/2006.


Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar.@


@Pct. 56 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 28 din H.G. nr. 1861/2006.


Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice pe perioada de leasing financiar se determina pe baza valorii negociate intre parti, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, si inscrise in contract, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului. In cazul contractelor in care valoarea negociata este in valuta, plata impozitului pe cladiri se face in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data efectuarii platii.

Pentru persoanele juridice, in cazul in care ulterior recunoasterii initiale ca activ a cladirii, valoarea este determinata pe baza reevaluarii, valoarea rezultata din reevaluare va sta la baza calcularii impozitului pe cladiri.

In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator, iar impozitul pe cladiri se determina pe baza valorii inregistrata in contabilitate.

Pentru contractele incheiate pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica are obligatia depunerii declaratiei fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, pana la data de 31 ianuarie 2007, insotita de o copie a contractului de leasing.@


@Pct. 57 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 29 din H.G. nr. 1861/2006.


In cazul cladirilor proprietate a persoanelor juridice si a caror valoare de inventar a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila a cladirilor respective se reduce cu 15%.@


@Pct. 58 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 11 din H.G. nr. 84/2005.


Impozitul pe cladiri este datorat de persoana juridica atat pentru cladirile aflate in functiune, in rezerva sau in conservare, cat si pentru cele aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

Pentru aplicarea prevederilor art. 253 alin. (8) din Codul fiscal se au in vedere reglementarile legale privind reevaluarea imobilizarilor corporale.


Codul fiscal:

Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

   Art. 254. In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.

In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.

In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.

Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.

Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.


Norme metodologice:

Prin expresia cladire dobandita se intelege orice cladire intrata in proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice.

In cazul cladirilor dobandite/instrainate prin acte intre vii, translative ale dreptului de proprietate, data dobandirii/instrainarii este cea mentionata in actul respectiv.

In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care se dobandeste/instraineaza dreptul de proprietate asupra unei cladiri se mentioneaza valoarea de achizitie a acesteia, precum si suprafata construita la sol a cladirii.@

In cazul cladirilor dobandite prin hotarari judecatoresti, data dobandirii este data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.

Impozitul pe cladiri, precum si obligatiile de plata accesorii acestuia, datorate pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care se realizeaza instrainarea intre vii a cladirii, reprezinta sarcina fiscala a partii care instraineaza. In situatia in care prin certificatul fiscal eliberat de catre compartimentul de specialitate se atesta existenta unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului notarial pana la prezentarea documentului in original privind stingerea obligatiilor respective.


@Alineatul (21) de la pct. 61 a fost introdus prin art. I lit. H pct. 12 din H.G. nr. 84/2005.


Atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:@

   a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;

   b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;

   c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport de care se stabileste impozitul pe cladiri.

Prin grija structurilor de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii din aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice locale, denumite in continuare structuri de specialitate, se intocmesc procesele-verbale mentionate la alin. (1) care servesc la inregistrarea in evidentele fiscale, in registrele agricole sau in orice alte evidente cadastrale, dupa caz, precum si la determinarea impozitului pe cladiri.


@Partea introductiva a alin. (1) de la pct. 62 a fost mopdificata prin art. I lit. H pct. 13 din H.G. nr. 84/2005.


Data dobandirii/construirii cladirii, potrivit mentiunii prevazute la pct. 62, determina concomitent, in conditiile Codului fiscal si ale prezentelor norme metodologice, urmatoarele:

   a) datorarea impozitului pe cladiri;

   b) diminuarea suprafetei de teren pentru care se datoreaza impozitul pe teren cu suprafata construita la sol a cladirii respective.

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se stabileste pe baza datelor extrase din actele care atesta dreptul de proprietate.

Pentru cladirile dobandite/construite, instrainate, demolate, distruse sau carora li s-au adus modificari de natura extinderii, imbunatatirii ori distrugerii partiale a celei existente, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladiri se recalculeaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care aceasta a fost dobandita/construita, instrainata, demolata, distrusa sau finalizata modificarea.

Impozitul pe cladiri se datoreaza pana la data de la care se face scaderea.

Scaderea de la impunere in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile prevazute la art. 254 alin. (2) din Codul fiscal, se face dupa cum urmeaza:

   a) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia respectiva;

   b) proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii;

   c) proportional cu perioada cuprinsa intre data mentionata la lit. a) si sfarsitul anului fiscal respectiv.

Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe cladiri la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza se afla cladirile, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, conform prevederilor art. 254 alin. (5) si ale art. 290 din Codul fiscal.

Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza cladiri.

Declaratiile fiscale se depun in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

   a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

   b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe cladiri datorat;

   c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri.

   d) intervin schimbari privind numele si prenumele, in cazul contribuabilului - persoana fizica sau schimbari privind denumirea, in cazul contribuabilului - persoana juridica.@


@Litera d) de la pct. 67 a fost introdusa prin art. I lit. H pct. 14 din H.G. nr. 84/2005.


Contribuabilii persoane fizice care detin mai multe cladiri utilizate ca locuinta sunt obligati sa depuna si declaratia speciala, model stabilit conform pct. 256, in conditiile prevazute la art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, atat la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza isi au domiciliul, cat si la cele in a caror raza sunt situate cladirile respective.

Abrogat.@


@Pct. 69 de la Titlul IX a fost abrogat prin art. I pct. H pct. 30 din H.G. nr. 1861/2006.


Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice sunt obligati sa depuna declaratiile fiscale in conditiile prevazute la pct. 66-68, chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului pe cladiri, ori pentru cladirile respective nu se datoreaza impozit pe cladiri.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie sa fie insotite de un certificat de atestare fiscala emis de organele fiscale locale in a caror raza teritoriala se afla inregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscala se atesta achitarea la zi a tuturor obligatiilor bugetare locale scadente la data de intai a lunii urmatoare instrainarii. In certificatul de atestare fiscala nu se cuprind creantele bugetare aflate in litigiu, in schimb se va mentiona despre faptul ca sunt in litigiu creante in cuantum de . lei.

Instrainarea imobilelor fara respectarea prevederilor alin. (2) conduce la nulitatea actelor de instrainare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizeaza de orice persoana interesata la instanta de judecata competenta. Declararea nulitatii actului de instrainare se comunica organului fiscal, contribuabililor implicati si unitatilor teritoriale ale Agentiei de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea rectificarii situatiei fiscale si cadastrale.@


@Pct. 70 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 31 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal

   Art. 255. Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.


Norme metodologice

Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, respectiv:

   a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv, si

   b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv.

Calculul impozitului pe cladiri datorat pentru perioade mai mici de un an fiscal se face dupa cum urmeaza:

   a) impozitul anual determinat se imparte la 12, respectiv la numarul de luni dintr-un an fiscal;

   b) suma rezultata in urma impartirii prevazute la lit. a) se inmulteste cu numarul de luni pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri.

Pentru cladirile dobandite in cursul anului, impozitul pe cladiri, datorat de la data de intai a lunii urmatoare celei in care aceasta a fost dobandita si pana la sfarsitul anului respectiv, se repartizeaza la termenele de plata ramase, iar ratele scadente se determina pentru impozitul anual, proportional cu numarul de luni pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri.

Exemple de calcul privind determinarea ratelor, la termene de plata, in cazul impozitului pe cladiri:

Exemplul I. Considerand ca un contribuabil datoreaza impozitul pe cladiri anual de 188 lei, potrivit prevederilor art. 255 alin. (1) din Codul fiscal, coroborate cu cele ale pct. 71 alin. (1) din prezentele norme metodologice, acesta se plateste in doua rate egale, astfel:

   a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv, si

   b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv.

iar impozitul pe cladiri aferent unei luni se determina, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), prin impartirea impozitului anual la numarul de luni dintr-un an fiscal, respectiv: 188 lei : 12 luni = 15,66 lei, impozitul astfel calculat, potrivit prevederilor pct. 15 alin. (2) si alin. (3) lit. a), se rotunjeste la 16 lei, in sensul ca fractiunea de 0,66 lei se intregeste la un leu, prin adaos.

Exemplul II. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna ianuarie.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 februarie, respectiv 16 lei lei/luna x 11 luni = 176 lei.

   B. Impozitul pe cladiri prevazut la lit. A se plateste, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plata pana la sfarsitul anului fiscal, respectiv:


a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv 80 lei
b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv 96 lei


Exemplul III. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna februarie.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 martie, respectiv: 16 lei lei/luna x 10 luni = 160 lei.

   B. Impozitul pe cladiri prevazut la lit. A se plateste, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plata pana la sfarsitul anului fiscal, respectiv:


a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv 64 lei
b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv 96 lei


Exemplul IV. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna martie.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 aprilie, respectiv: 16 lei lei/luna x 9 luni = 144 lei.

   B. Impozitul pe cladiri prevazut la lit. A se plateste, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenul de plata ramas pana la sfarsitul anului fiscal, respectiv:


a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv x lei
b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv 144 lei


Exemplul V. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna aprilie.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 mai, respectiv: 16 lei lei/luna x 8 luni = 128 lei.

   B. Impozitul pe cladiri prevazut la lit. A se plateste, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenul de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal, respectiv:


a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv x lei
b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv 128 lei


Exemplul VI. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna mai.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 iunie, respectiv: 16 lei lei/luna x 7 luni = 112 lei.

   B. Impozitul pe cladiri prevazut la lit. A se plateste, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal, respectiv:


a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv x lei
b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv 112 lei


Exemplul VII. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna iunie.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 iulie, respectiv: 16 lei lei/luna x 6 luni = 96 lei.

   B. Impozitul pe cladiri prevazut la lit. A se plateste, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenul de plata ramas pana la sfarsitul anului fiscal, respectiv:


a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv x
b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv 96 lei


Exemplul VIII. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna iulie.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 august, respectiv: 16 lei lei/luna x 5 luni = 80 lei.

   B. Impozitul pe cladiri prevazut la lit. A se plateste, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenul de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal, respectiv:


a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv x
b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv 80 lei


Exemplul IX. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna august.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 septembrie, respectiv: 16 lei lei/luna x 4 luni = 64 lei.

   B. Impozitul pe cladiri prevazut la lit. A se plateste, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenul de plata ramas pana la sfarsitul anului fiscal, respectiv:


a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv x
b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv 64 lei


Exemplul X. Dreptul de proprietate se dobandeste intre 1 si 30 septembrie inclusiv.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 octombrie, respectiv: 16 lei lei/luna x 3 luni = 48 lei.

   B. Impozitul pe cladiri prevazut la lit. A se plateste, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal, respectiv:


a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv x
b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv 48 lei


Exemplul XI. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna octombrie.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 noiembrie, respectiv: 16 lei lei/luna x 2 luni = 32 lei.

   B. Impozitul pe cladiri prevazut la lit. A se plateste, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (3), la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal, respectiv:


a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv x
b) rata a II-a, pana la data 30 septembrie inclusiv 32 lei


   C. Avand in vedere prevederile art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, cum ultimul termen de plata prevazut este depasit, plata se considera in termen daca impozitul datorat, mentionat la lit. A, se plateste pana la expirarea perioadei de 30 de zile de la dobandire, inauntrul careia contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia fiscala pentru cladirile dobandite, dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.

Exemplul XII. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna noiembrie.

   A. Se calculeaza impozitul pe cladiri datorat, potrivit prevederilor pct. 71 alin. (2), proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de 1 decembrie, respectiv: 16 lei lei/luna x 1 luna = 16 lei.

   B. Avand in vedere prevederile art. 254 alin. (5) din Codul fiscal, cum ultimul termen de plata prevazut este depasit, plata se considera in termen daca impozitul datorat, mentionat la lit. A, se plateste pana la expirarea perioadei de 30 de zile de la dobandire, inauntrul careia contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia fiscala pentru cladirile dobandite, dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.

Exemplul XIII. Dreptul de proprietate se dobandeste in luna decembrie.

Avand in vedere ca impozitul pe cladiri se datoreaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita, adica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator, pentru anul curent nu se datoreaza impozit pe cladiri.@


@Pct. 71 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 32 din H.G. nr. 1861/2006.


Prin plata cu anticipatie se intelege stingerea obligatiei de plata a impozitului pe cladiri datorat aceluiasi buget local in anul fiscal respectiv, pana la data de 31 martie inclusiv. Prevederile pct. 15 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

In situatia in care contribuabilul a platit cu anticipatie pana la data de 31 martie inclusiv, impozitul pe cladiri pentru care a beneficiat de bonificatie, iar in cursul aceluiasi an fiscal instraineaza cladirea, scaderea se face proportional cu perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat instrainarea si sfarsitul anului fiscal, luandu-se in calcul suma efectiv incasata la bugetul local.

Consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea bonificatiei de pana la 10% in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Exemplu privind calculul restituirii de sume in cazul unui contribuabil care a platit cu anticipatie impozitul pe cladiri:

   a) un contribuabil persoana fizica a avut stabilit pentru un an fiscal impozit pe cladiri in suma de 214 lei;

   b) in unitatea administrativ-teritoriala in care se afla situata cladirea, consiliul local a stabilit prin hotarare acordarea unei bonificatii de 7% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri;

   c) la data de 24 ianuarie contribuabilul a platit integral impozitul pe cladiri datorat, respectiv: 199 lei, acordandu-i-se o bonificatie de 15 lei;

   d) la data de 1 mai instraineaza cladirea;

   e) potrivit datelor prevazute la lit. a)-d), avand in vedere prevederile alin. (2), acestui contribuabil trebuie sa i se restituie urmatoarea suma: 199 lei: 12 luni = 16 lei/luna x 7 luni = 112 lei, unde '7' reprezinta numarul de luni incepand ou data de 1 iunie si pana la 31 decembrie;

   f) restituirea catre contribuabil se face in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.@


@Pct. 72 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 33 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact