StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale

Capitolul xiv - dispozitii finaleCAPITOLUL XIV
  Dispozitii finale


Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

   Art. 295. Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si penalitatile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.Impozitul pe cladiri, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata cladirea respectiva.

Impozitul pe teren, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul respectiv.

Cu exceptiile prevazute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum si amenzile si penalitatile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia trebuie inmatriculat mijlocul de transport respectiv.

Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilita in concordanta cu prevederile art. 263 alin. (4) si (5), precum si amenzile si penalizarile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul loca 959c27j l si 40% constituie venituri la bugetul judetean. In cazul municipiului Bucuresti, taxa constituie venituri in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si 40% la bugetul municipiului Bucuresti.

Taxele locale prevazute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local al comunelor si de 50% la bugetul local al consiliului judetean.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclama si publicitate. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul in scop de reclama si publicitate.

Impozitul pe spectacole, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Taxa hoteliera, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.

Celelalte taxe locale prevazute la art. 283, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul loca 959c27j l al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie inmatriculat vehiculul lent.

Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:

   a) dobanda pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale;

   b) taxele judiciare de timbru prevazute de lege;

   c) impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) ale art. 771 se distribuie in cota de 50% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii;

   d) taxele extra judiciare de timbru prevazute de lege.

Sumele prevazute la alin. (11) se ajusteaza pentru a reflecta rata inflatiei in conformitate cu normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

   Art. 2951. - In vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata.


Norme metodologice:

Penalitatile de intarziere datorate si calculate in conditiile Codului de procedura fiscala, aferente veniturilor bugetelor locale, constituie venituri proprii ale acestor bugete si se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzatoare categoriei de venit la care se refera. In acest sens se au in vedere si prevederile art. 295 din Codul fiscal.

Nedepunerea sumelor incasate reprezentand taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole, taxe hoteliere, taxe judiciare de timbru, taxe extrajudiciare de timbru, incasate de persoane care prin atributiile pe care le au de indeplinit efectueaza astfel de incasari, altele decat cele din structura compartimentelor de specialitate, precum si cele rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile la termenele prevazute de lege sau de prezentele norme metodologice, se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala, avand elementele constitutive ale obligatiilor bugetare locale calculate si retinute la sursa.@


@Pct. 262 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 81 din H.G. nr. 1861/2006.


La unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica unde unitatile administrativ-teritoriale si sectoarele municipiului Bucuresti au deschis conturile de venituri ale bugetelor locale se deschid conturi distincte pentru incasarea taxelor asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.

Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, vireaza cota de 40% din taxele asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, catre bugetele judetene si, respectiv, catre bugetul local al municipiului Bucuresti, lunar, pana cel tarziu la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta.

In situatia in care sumele ce urmeaza a fi restituite din taxele ce fac obiectul divizarii in cotele de 60% si, respectiv, 40%, potrivit art. 295 alin. (5) din Codul fiscal, catre contribuabilii care solicita aceasta in conditiile legii sunt mai mari decat cele constituite din cota de 40% pana la data solicitarii restituirii, compartimentul de specialitate mentionat la pct. 264 solicita, in scris, compartimentului de specialitate al consiliului judetean si, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa vireze suma necesara restituirii din cota de 40% incasata, iar acesta din urma are obligatia virarii sumei in cel mult 10 zile de la data solicitarii.

Dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite in conditiile Codului de procedura fiscala, aferente taxei asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, urmeaza regula divizarii in proportie de 60% si, respectiv, de 40%, potrivit art. 295 alin. (5) din Codul fiscal.

Resursele financiare constituite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal se pot utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene.

Taxele instituite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 146/1997, constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul autoritatilor publice care solutioneaza cererile ce intra sub incidenta aplicarii reglementarilor privind taxele judiciare de timbru.

La nivelul municipiului Bucuresti, taxa judiciara de timbru se incaseaza direct la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, in functie de raza teritoriala unde se afla autoritatile publice care solutioneaza actiunile si cererile ce intra sub incidenta Legii nr. 146/1997.

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@


@Pct. 270-278 de la Titlul IX au fost abrogate prin art. I pct. H pct. 82 din H.G. nr. 1861/2006.


Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.

Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. I, II si III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul prestatorului de servicii.

Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, dupa caz.

Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a initiat procedura eliberarii titlurilor de proprietate pentru care se plateste taxa respectiva.

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, taxele extrajudiciare de timbru, prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, nu se mai datoreaza.@


@Alineatul (2) de la pct. 282 a fost introdus prin art. I lit. H pct. 48 din H.G. nr. 84/2005.


Taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului, dupa caz, in a carei/carui raza administrativ-teritoriala se afla amplasata unitatea care vinde timbre fiscale.

Pentru determinarea destinatiei sumelor rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile, unitatea, in intelesul alin. (1), se identifica dupa adresa la care se afla situat punctul propriu-zis prin care se vand timbrele.

Unitatile care vand aceste timbre au obligatia sa depuna contravaloarea timbrelor fiscale la bugetele locale beneficiare pana cel tarziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta.

Nedepunerea sumelor rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile la termenul prevazut la alin. (3) se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala, avand elementele constitutive ale obligatiilor bugetare locale calculate si retinute la sursa.

La nivelul municipiului Bucuresti taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile se vireaza direct de catre unitatile care vand aceste timbre la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, in functie de raza teritoriala in care se afla amplasate unitatile respective.

Taxele prevazute la art. 295 alin. (11) lit. b) si d) din Codul fiscal nu intra sub incidenta prevederilor art. 287 din Codul fiscal.@


@Pct. 285 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 83 din H.G. nr. 1861/2006.


Formularele tipizate utilizate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in activitatea de colectare a veniturilor cuvenite bugetelor locale in conditiile prezentului titlu se vor aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor.

Pentru toate cazurile in care se acorda scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, precum si de obligatii de plata accesorii acestora, indiferent de categoria actului normativ prin care s-au stabilit, lege, ordonanta de urgenta/ordonanta/hotarare a Guvernului sau hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, compartimentele de specialitate au obligatia sa intocmeasca borderouri de scaderi.

Anual, intr-o anexa la hotararea privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar se vor inscrie, in mod obligatoriu:

   a) facilitatile fiscale acordate in anul fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare din reglementarile care au stat la baza acordarii facilitatilor respective;

   b) sumele inregistrate in evidenta separata a insolvabililor la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare an fiscal din cei 5 ani anteriori anului fiscal de referinta;

   c) sumele inregistrate in lista de ramasita la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare alt venit propriu al bugetului local respectiv.

Prin sintagma anul fiscal de referinta se intelege anul fiscal pentru care se adopta hotararea prevazuta la alin. (2).


Codul fiscal:

Dispozitii tranzitorii

   Art. 296. Pana la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor si taxelor prevazute in prezentul titlu este cel stabilit prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu exceptia taxelor prevazute la art. 267, 268 si art. 271.

Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevazute la art. 267, 268 si 271 va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentului Cod fiscal in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Prevederile art. 258 alin. (6) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287, incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

Taxele speciale adoptate de consiliile locale, pana la data de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin prevederilor art. 282, ii inceteaza valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentului cod.


Norme metodologice:

Pentru anul 2004, impozitele si taxele locale, precum si taxele asimilate acestora se datoreaza dupa cum urmeaza:

   a) impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, pe baza valorilor impozabile prevazute la cap. II in coloana 'Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 si in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, precum si a facilitatilor fiscale;

   b) impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor juridice, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   c) impozitul pe teren, in cazul terenurilor amplasate in intravilan, pe baza nivelurilor prevazute la cap. III in coloana 'Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 si in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, in cazul persoanelor fizice;

   d) impozitul pe teren, in cazul terenurilor amplasate in extravilan, pe baza nivelurilor prevazute la cap. III in coloana 'Nivelurile pentru anul 2004' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere prevederile art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, precum si pe cele ale hotararilor consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, in cazul persoanelor fizice, si a facilitatilor fiscale;

   e) taxa asupra mijloacelor de transport, pe baza nivelurilor prevazute la cap. IV in coloana 'Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   f) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, prevazute la art. 267 si 268 din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la cap. V in coloana 'Nivelurile pentru anul 2004' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile adoptate de consiliile locale in termenul prevazut la art. 296 alin. (2) din Codul fiscal;

   g) taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, prevazuta la art. 270 din Codul fiscal, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   h) taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, prevazuta la art. 271 din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la cap. VI in coloana 'Nivelurile pentru anul 2004' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile adoptate de consiliile locale in termenul prevazut la art. 296 alin. (2) din Codul fiscal;

   i) impozitul pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, pe baza nivelurilor prevazute la cap. VII in coloana 'Nivelurile pentru anul 2004 - art. 275 alin (2) coroborat cu art. 296 alin. (1)' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   j) taxa hoteliera, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   k) alte taxe locale, pe baza nivelurilor prevazute la cap. X in coloana 'Nivelurile pentru anul 2004 - art. 283 coroborat cu art. 296 alin. (1)' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   l) taxele prevazute la art. 295 alin. (11) din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la pct. II-IV din anexa la prezentele norme metodologice, in coloana 'Nivelurile actualizate pentru anul 2004'.

In anul 2004, potrivit prevederilor art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, majorarea anuala a impozitelor si taxelor locale are la baza hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004.

Pentru anul 2005, majorarea anuala, stabilita in conditiile art. 287 din Codul fiscal, poate fi adoptata prin hotarari ale autoritatilor deliberative pana la data de 31 mai 2004 si va fi aplicata incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

In anul 2004, se aplica scutirile prevazute la art. 284 alin. (4) din Codul fiscal, ca exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si c).

Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotararile prevazute la pct. 288 alin. (1) lit. f) si h) potrivit prevederilor art. 296 alin. (2) din Codul fiscal.

Facilitatile fiscale acordate prin alte acte normative decat cele prevazute in Codul fiscal isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu anul 2004.

Prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor se vor aproba normele metodologice pentru punerea in aplicare a reglementarilor privind taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare.@

Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005 se vor stabili avandu-se in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2004, prevazute in anexa la prezentele norme metodologice, indexate/ajustate/actualizate prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor art. 292 din Codul fiscal, pentru a reflecta rata estimata a inflatiei pentru anul 2005, exclusiv majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Codul fiscal.

Bonificatia pentru plata cu anticipatie a taxei asupra mijloacelor de transport, potrivit prevederilor art. 265 alin. (2) din Codul fiscal, se va stabili in luna mai a anului 2004, cu aplicabilitate in anul 2005.


@Alin. (3) al Pct. 289 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 84 din H.G. nr. 1861/2006.


Impozitele si taxele locale instituite prin reglementari anterioare intrarii in vigoare a Codului fiscal se urmaresc pe perioada de prescriptie, avandu-se in vedere reglementarile respective.

Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anii 2007, 2008 si 2009 se vor stabili avandu-se in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, in anexa la hotararea Guvernului adoptata in conditiile art. III din Legea nr. 343/2006.

Pentru anii fiscali 2008 si 2009, Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pana la data de 31 mai a anului precedent si vor fi aplicate incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.@


@Pct. 2901 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 85 din H.G. nr. 1861/2006.


   ANEXA *)@
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului IX din Codul fiscal


@Anexa la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, a fost modificata si inlocuita prin art. 3 din nr. 1514/2006.


TABLOUL
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE,
ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE CARE SE
INDEXEAZA
ANUAL PRIN HOTARARE A GUVERNULUI


   I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite si taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU INTR-O ANUMITA SUMA IN LEI SI CARE SE INDEXEAZA/AJUSTEAZA ANUAL, IN CONDITIILE ART. 292 SI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM SI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZA POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)


CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA*) PE CLADIRI |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| VALORILE IMPOZABILE |
| pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice |
|Art. 251 alin. (3) |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+-------- ----- ------ +-------- ----- ------ -+
| | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE APLICABILE |
| | PENTRU ANUL 2006 | IN ANUL FISCAL 2007 |
| +-------- ----- ------ +-------- ----- ------ -+
| | Valoarea impozabila | Valoarea impozabila |
| | - lei/m2 - | - lei/m2 - |
| Tipul cladirii +----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
| |Cu instalatii de| Fara |Cu instalatii de| Fara instalatii |
| |apa, canalizare,| instalatii de |
apa, canalizare,| de apa, |
| | electrice si |apa, canalizare,| electrice si | canalizare, |
| | incalzire | electricitate | incalzire | electricitate |
| | (conditii | sau incalzire | (conditii | sau incalzire |
| | cumulative) | | cumulative) | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|1. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, | | | | |
|din caramida arsa, piatra naturala sau alte | 669 | 397 | x | x |
|materiale asemanatoare | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|2. Cladiri cu pereti din lemn, caramida nearsa, | | | | |
|paianta, valatuci, sipci sau alte materiale | 182 | 114 | x | x |
|asemanatoare | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|3. Constructii anexe corpului principal al unei | | | | |
|cladiri

, avand peretii din beton, caramida arsa, | 114 | 102 | x | x |
|piatra sau alte materiale asemanatoare | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|4. Constructii anexe corpului principal al unei | | | | |
|cladiri, avand peretii din lemn, caramida nearsa, | 68 | 45 | x | x |
|valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti | | | | |
|exteriori din caramida arsa sau din orice alte | x | x | 669 | 397 |
|materiale rezultate in urma unui tratament termic | | | | |
|si/sau chimic | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din | | | | |
|piatra naturala, din caramida nearsa, din | x | x | 182 | 114 |
|valatuci sau din orice alte materiale nesupuse | | | | |
|unui tratament termic si/sau chimic | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+---

-------------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu | | | | |
|pereti exteriori din caramida arsa sau din orice | x | x | 114 | 102 |
|alte materiale rezultate in urma unui tratament | | | | |
|termic si/sau chimic | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, | | | | |
|din piatra naturala, din caramida nearsa, din | x | x | 68 | 45 |
|valatuci sau din orice alte materiale nesupuse | | | | |
|unui tratament termic si/sau chimic | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
| *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor|
|administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor |
|juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor |
|dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| CAPITOLUL III - IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN

|
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCTII |
|Art. 258 alin. (2) |
+-----------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
| | NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 | NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007 |
| Zona in | - lei/ha**) -| - lei/ha**) -|
| cadrul +-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|localitatii| Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati |Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati|
| +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | 0 | I | II | III | IV | V | 0 | I | II | III | IV | V |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| A | 7.404 | 6.148 | 5.401 | 4.681 | 636 | 509 | 7.404 | 6.148 | 5.401 | 4.681 | 636 | 509 |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| B | 6.148 | 4.648 | 3.768 | 3.180 | 509 | 382 | 6.148 | 4.648 | 3.768 | 3.180 | 509 | 382 |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| C | 4.648 | 3.180 | 2.385 | 1.511 | 382 | 254 | 4.648 | 3.180 | 2.385 | 1.511 | 382 | 254 |
+-----------+--------+--
------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| D | 3.180 | 1.511 | 1.261 | 880 | 249 | 127 | 3.180 | 1.511 | 1.261 | 880 | 249 | 127 |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN |
| - ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII - |
|Art. 258 alin. (4) |
+----+----- ----- --------------+-------- ----- ------ -----------+-------- ----- ------ -----------+
| | Zona | NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 | NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007 |
|Nr. | | - lei/ha**) -| Zona - lei/ha -|
|crt.| Categoria +-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| |de folosinta | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | A | B | C | D |
+----+----- ----- --------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| 1 |Teren arabil | 20 | 15 | 13 | 11 | 20 | 15 | 13 | 11 |
+----+----- ----- --------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| 2 |Pasune | 15 | 13 | 11 | 9 | 15 | 13 | 11 | 9 |
+----+----- ----- --------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| 3 |Faneata | 15 | 13 | 11 | 9

| 15 | 13 | 11 | 9 |
+----+----- ----- --------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| 4 |Vie | 33 | 25 | 20 | 13 | 33 | 25 | 20 | 13 |
+----+----- ----- --------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| 5 |Livada | 38 | 33 | 25 | 20 | 38 | 33 | 25 | 20 |
+----+----- ----- --------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| 6 |Padure sau alt teren cu | 20 | 15 | 13 | 11 | 20 | 15 | 13 | 11 |
| |vegetatie forestiera | | | | | | | | |
+----+----- ----- --------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| 7 |Teren cu ape | 11 | 9 | 6 | x | 11 | 9 | 6 | x |
+----+----- ----- --------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| 8 |Drumuri si cai ferate | x | x | x | x | x | x | x | x |
+----+----- ----- --------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| 9 |Neproductiv | x | x | x | x | x | x | x | x |
+----+----- ----- --------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
|*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor |
|administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe ter

en|
|care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,|
|dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.                                 |
|**) In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu majora sau diminua, dupa caz, nivelurile |
|respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr. 348/2004 |
|privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren in lei/ha, tinand |
|seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN |
|Art. 258 alin. (6) - lei/ha - |
+----+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ --------+
|Nr. | Zona | NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 |NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007|
|crt.| Categoria +-------- ----- ------ --------+-------- ----- ------ --------+
| | de folosinta | Zona | Zona |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 0 | 1 | A | B | C | D | A | B | C | D |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 1 |Teren cu constru

ctii | 22 | 20 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 16 |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 2 |Arabil | 36 | 34 | 32 | 30 | 36 | 34 | 32 | 30 |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 3 |Pasune | 20 | 18 | 16 | 14 | 20 | 18 | 16 | 14 |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 4 |Faneata | 20 | 18 | 16 | 14 | 20 | 18 | 16 | 14 |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 5 |Vie pe rod, alta decat cea | 40 | 38 | 36 | 34 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| |prevazuta la nr. crt. 5.1 | | | | | | | | |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
|5.1 |Vie pana la intrarea pe rod | x | x | x | x | x | x | x | x |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 6 |Livada pe rod, alta decat | | | | | | | | |
| |cea prevazuta la nr. crt. 6.1 | 40 | 38 | 36 | 34 | 40 | 38 | 36 | 34 |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
|6.1 |Livada pana la intrarea pe rod| x | x | x

| x | x | x | x | x |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 7 |Padure sau alt teren cu | | | | | | | | |
| |vegetatie forestiera, cu | 12 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| |exceptia celui prevazut la | | | | | | | | |
| |nr. crt. 7.1 | | | | | | | | |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
|7.1 |Padure in varsta de pana la | | | | | | | | |
| |20 de ani si padure cu rol | x | x | x | x | x | x | x | x |
| |de protectie | | | | | | | | |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 8 |Teren cu apa, altul decat cel | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| |cu amenajari piscicole | | | | | | | | |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
|8.1 |Teren cu amenajari piscicole | 24 | 22 | 20 | 18 | 24 | 22 | 20 | 18 |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 9 |Drumuri si cai ferate | x | x | x | x | x | x | x | x

|
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
| 10 |Teren neproductiv | x | x | x | x | x | x | x | x |
+----+----- ----- --------- ----- ------+----------+----------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+
|*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor |
|administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe |
|teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de |
|folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*) |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|Art. 263 alin. (2) |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
| | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE APLICABILE |
| | PENTRU ANUL 2006 | IN ANUL FISCAL 2007 |
| Mijloc de transport cu tractiune mecanica +----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
| | Valoarea taxei | Suma, in lei, pentru fiecare grupa |
|

|- lei/500 cm3 sau fractiune - | de 200 cm3 sau fractiune din aceasta |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la | 7 | x |
|2.000 cm3 inclusiv | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste | 9 | x |
|2.000 cm3 | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|Autobuze, autocare, microbuze | 15 | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa | | |
|totala maxima autorizata de pana la 12 tone | 16 | x |
|inclusiv | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|Tractoare inmatriculate | 10 | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|Motociclete, motorete si scutere
| 4 | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma 'impozitul pe mijloacele de transport' inlocuieste sintagma 'taxa |
|asupra mijloacelor de transport' |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|Tipuri de autovehicule | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme | | |
|cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 | x | 7 |
|inclusiv | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre | x | 15 |
|1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre | x | 30 |
|2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv | | |
+----- ----- --------- ----- --------
----- ----- -------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre | x | 60 |
|2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de | x | 120 |
|peste 3.001 cm3 | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|6. Autobuze, autocare, microbuze | x | 20 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|7. Alte autovehicule cu masa totala maxima | x | 25 |
|autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum | | |
|si autoturismele de teren din productie interna | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
|8. Tractoare inmatriculate | x | 15 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
| Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone |
|Art. 263 alin. (4) si art. 292 alin. (3)

|
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
| | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE APLICABILE |
| | PENTRU ANUL 2006 | IN ANUL FISCAL 2007 |
| +----- ----- --------- ----- ------+-------- ----- ------ -----+
| | Taxa, in lei | Impozitul, in lei |
| +----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
| Numarul axelor si masa totala maxima autorizata | Vehicule cu | |Vehicule cu sistem| |
| | sistem de |Vehicule cu alt| de suspensie | Vehicule cu alt |
| | suspensie | sistem de |pneumatica sau un | sistem de |
| |pneumatica sau| suspensie | echivalent | suspensie |
| |un echivalent | | recunoscut | |
| | recunoscut | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|I. Vehicule cu doua axe | x | x | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone| 100 | 110 | 100
| 110 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone| 110 | 167 | 110 | 218 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone| 167 | 235 | 218 | 307 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|4. Masa peste 15 tone | 235 | 533 | 307 | 694 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|II. Vehicule cu trei axe | x | x | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone| 110 | 120 | 110 | 137 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone| 120 | 216 | 137 | 281 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone| 216 | 280 | 281 | 365 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone| 280 | 432 | 365 | 563 |
+----- ----- -----

-------- ----- ------ -+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone| 432 | 671 | 563 | 874 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|6. Masa peste 25 tone | 432 | 671 | 563 | 874 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|III. Vehicule cu patru axe | x | x | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone| 280 | 284 | 365 | 370 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone| 284 | 443 | 370 | 578 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone| 443 | 704 | 578 | 917 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone| 704 | 1.044 | 917 | 1.361 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- ----+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
|5. Masa peste 31 tone | 704 | 1.044 | 917 | 1.361 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+------------

--+----- ----- -----+----- ----- --------+----- ----- ---------+
| Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa |
| cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone |
|Art. 263 alin. (5) si art. 292 alin. (3) |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE APLICABILE |
| | PENTRU ANUL 2006 | IN ANUL FISCAL 2007 |
| +-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| | Taxa, in lei | Impozitul, in lei |
| Numarul axelor si masa totala maxima autorizata +----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
| | Axa/axe motoare | |Axa/axe motoare| |
| | cu suspensie |Axa/axe motoare | cu suspensie | Axa/axe motoare |
| |pneumatica sau un |cu alt sistem de|pneumatica sau |cu alt sistem de |
| | echivalent | suspensie | un echivalent | suspensie |
| | recunoscut | | recunoscut | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|I. Vehicule cu 2 + 1 axe | x | x | x |

x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone| 100 | 110 | 100 | 110 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone| 110 | 120 | 110 | 120 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone| 120 | 130 | 120 | 130 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone| 130 | 140 | 130 | 140 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone| 140 | 150 | 140 | 190 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone| 150 | 189 | 190 | 246 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone| 189 | 340 | 246 | 443 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|8. Masa peste 25 tone | 340 | 597 | 443 | 778 |
+----- ----- --------- ----- -------

----- ----- --------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|II. Vehicule cu 2 + 2 axe | x | x | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone| 120 | 136 | 120 | 177 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone| 136 | 224 | 177 | 291 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone| 224 | 329 | 291 | 428 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone| 329 | 397 | 428 | 517 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone| 397 | 651 | 517 | 849 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone| 651 | 904 | 849 | 1.178 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone| 904 | 1.373 | 1.178 | 1.789 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+---------

-------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|8. Masa peste 36 tone | 904 | 1.373 | 1.178 | 1.789 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|III. Vehicule cu 2 + 3 axe | x | x | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone| 719 | 1.001 | 938 | 1.305 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|2. Masa peste 38 tone | 1.001 | 1.361 | 1.305 | 1.774 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|IV. Vehicule cu 3 + 2 axe | x | x | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone| 636 | 883 | 829 | 1.150 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone| 883 | 1.221 | 1.150 | 1.591 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|3. Masa peste 40 tone | 1.221 | 1.806 | 1.591 | 2.354 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|

V. Vehicule cu 3 + 3 | x | x | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone| 362 | 437 | 471 | 570 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone| 437 | 653 | 570 | 851 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
|3. Masa peste 40 tone | 653 | 1.040 | 851 | 1.356 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+----- ----- --------+----- ----- ------+----- ----- -----+----- ----- -------+
| Remorci, semiremorci sau rulote |
|Art. 263 alin. (6) |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE APLICABILE |
| Masa totala maxima autorizata | PENTRU ANUL 2006 | IN ANUL FISCAL 2007 |
| +-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| | Taxa, in lei | Impozitul, in lei |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|a. Pana la 1 tona inclusiv

| 7 | 7 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone | 24 | 24 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 37 | 37 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|d. Peste 5 tone | 46 | 46 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| Mijloace de transport pe apa |
|Art. 263 alin. (7) |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa, | 13 | x |
|folosite pentru uz si agrement personal | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri | 38 | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|3. Barci cu motor | 75 |

x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|4. Bacuri, poduri plutitoare | 627 | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|5. Salupe | 376 | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|6. Iahturi | 1.882 | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|7. Remorchere si impingatoare: | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|a) Pana la 500 CP inclusiv | 376 | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP | 627 | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP | 1.004 | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|d) Peste 4.000 CP | 1.505 | x |
+----- ----- ------
-------- ----- ------ +-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau | 126 | x |
|fractiune din acesta | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|9. Geamuri, slepuri si barje fluviale: | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 | 126 | x |
|tone inclusiv | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 | 188 | x |
|tone, dar nu peste 3.000 tone | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 | 314 | x |
|tone | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru | x | 15 |
|pescuit si uz personal |

| |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri | x | 40 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|3. Barci cu motor | x | 150 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|4. Nave de sport si agrement*) | x | intre 0 si 800 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|5. Scutere de apa | x | 150 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|6. Remorchere si impingatoare: | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|a) pana la 500 CP inclusiv | x | 400 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP, inclusiv | x | 650 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP, inclusiv | x | 1.000

|
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|d) peste 4.000 CP | x | 1.600 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau | x | 130 |
|fractiune din acesta | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|8. Geamuri, slepuri si barje fluviale: | x | x |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 | x | 130 |
|tone, inclusiv | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 | x | 200 |
|tone si pana la 3.000 tone, inclusiv | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 | | |
|tone | x | 350 |
+----- ----- --------- ----- --------
----- ----- -------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in normele metodologice de aplicare a |
|prezentului cod. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 267 alin. (1) |Taxa pentru eliberarea | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE APLICABILE |
| |certificatului de urbanism, | PENTRU ANUL 2006 | IN ANUL FISCAL 2007 |
| |in mediu urban | | |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Suprafata pentru care se obtine certificatul de | Taxa, in lei | Taxa, in lei |
|urbanism | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|a) Pana la 150 m2, inclusiv | 3-4 | 3-4 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|b) Intre 151 si 250 m2, inclusiv | 4-5 | 4-5 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------

----- ----- --------- ----- ----+-------- ----- ------ +
|c) Intre 251 si 500 m2, inclusiv | 5-7 | 5-7 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|d) Intre 501 si 750 m2, inclusiv | 7-8 | 7-8 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|e) Intre 751 si 1.000 m2, inclusiv | 8-10 | 8-10 |
+-------- ----- ------ ----- ----- ------+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|f) Peste 1.000 m2 |10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 | 10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare |
| | care depaseste 1.000 m2 | m2 care depaseste 1.000 m2 |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 267 alin. (4) |Taxa pentru eliberarea | intre 0 si 6, inclusiv, pentru | intre 0 si 6, inclusiv, pentru |
| |autorizatiei de foraje | fiecare m2 afectat | fiecare m2 afectat |
| |sau excavari | | |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 267 alin. (7) |Taxa pentru eliberarea | intre 0 si 6, inclusiv, pentru | intre 0 si 6, inclusiv, pentru |
| |autorizatiei de construire |fiecare m2 de suprafata ocupata de |

fiecare m2 de suprafata ocupata |
| |pentru chioscuri, tonete, | constructie | de constructie |
| |cabine, spatii de expunere, | | |
| |situate pe caile si in | | |
| |spatiile publice, precum si | | |
| |pentru amplasarea corpurilor | | |
| |si a panourilor de afisaj, a | | |
| |firmelor si reclamelor | | |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 267 alin. (11)|Taxa pentru eliberarea unei | intre 0 si 9, inclusiv, pentru | intre 0 si 9, inclusiv, pentru |
| |autorizatii privind | fiecare racord | fiecare racord |
| |lucrarile de racorduri si | | |
| |bransamente la retele | | |
| |publice de apa, canalizare, | | |
| |gaze, termice, energie | | |
| |electrica, telefonie si | | |
| |televiziune prin cablu | | |+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 267 alin. (12)|Taxa pentru avizarea | intre 0 si 11, inclusiv | intre 0 si 11, inclusiv |
| |certificatului de urbanism de| | |
| |catre comisia de urbanism si | | |
| |amenajarea teritoriului, de | | |
| |catre primari sau de | | |
| |structurile de specialitate | | |
| |din cadrul consiliului | | |
| |judetean | | |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 267 alin. (13)|Taxa pentru eliberarea | intre 0 si 7, inclusiv | intre 0 si 7, inclusiv |
| |certificatului de | | |
| |nomenclatura stradala si | | |
| |adresa | | |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 268 alin. (1) |Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice: |
| +----- ----- --------------

-----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| |1. in mediul rural | intre 0 si 11, inclusiv | intre 0 si 11, inclusiv |
| +----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| |2. in mediul urban | intre 0 si 57, inclusiv | intre 0 si 57, inclusiv |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 268 alin. (2) |Taxa pentru eliberarea | intre 0 si 14, inclusiv | intre 0 si 14, inclusiv |
| |autorizatiilor de functionare| | |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 268 alin. (3) |Taxa pentru eliberarea de | intre 0 si 23, inclusiv, pentru | intre 0 si 23, inclusiv, pentru |
| |copii heliografice de pe | fiecare m2 sau fractiune de m2 | fiecare m2 sau fractiune de m2 |
| |planuri cadastrale sau de pe | | |
| |alte asemenea planuri, | | |
| |detinute de consiliile locale| | |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 268 alin. (4) |Taxa pentru eliberarea | intre 0 si 57, inclusiv | intre 0 si 57, inclusiv |
| |certificatului de producator | | |
+----- ----- ---------+----- ----- -----------------

--+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 268 alin. (5) |Taxa pentru eliberarea/ | x | intre 0 si 3000, inclusiv |
| |vizarea anuala a autorizatiei| | |
| |privind desfasurarea | | |
| |activitatii de alimentatie | | |
| |publica | | |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 271 alin. (2) | | NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL | NIVELURILE APLICABILE IN ANUL |
| |Taxa pentru afisaj in scop de| 2006 | FISCAL 2007 |
| |reclama si publicitate: +-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| | | - lei/m2 sau fractiune de m2 - | - lei/m2 sau fractiune de m2 - |
| +----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| |a) in cazul unui afisaj | intre 0 si 23, inclusiv | intre 0 si 23, inclusiv |
| |situat in locul in care | | |
| |persoana deruleaza o |

| |
| |activitate economica | | |
| +----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| |b) in cazul oricarui alt | intre 0 si 17, inclusiv | intre 0 si 17, inclusiv |
| |panou, afisaj sau structura | | |
| |de afisaj pentru reclama si | | |
| |publicitate | | |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
|Art. 275 alin. (2) | | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE APLICABILE IN ANUL |
| |Manifestarea artistica sau | PENTRU ANUL 2006 | FISCAL 2007 |
| |activitatea distractiva: +-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| | | - lei/m2 - | - lei/m2 - |
| +----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| |a) in cazul videotecilor | intre 0 si 1, inclusiv | intre 0 si 1, inclusiv |
| +----- ----- --------- ----- -----+----- ----- ---------------

----------+-------- ----- ------ +
| |b) in cazul discotecilor | intre 0 si 2, inclusiv | intre 0 si 2, inclusiv |
+----- ----- ---------+----- ----- --------- ----- -----+-------- ----- ------ --+-------- ----- ------ +
| CAPITOLUL XIII - SANCTIUNI |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE |
+----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -------------+
|Art. 294 alin. (3) | NIVELURILE ACTUALIZATE | NIVELURILE ACTUALIZATE |
| | PENTRU ANUL 2006 | PENTRU ANUL 2007 |
| +-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -------------+
| |Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se |Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) |
| |sanctioneaza cu amenda de la 60 de lei la 110 lei, |se sanctioneaza cu amenda de la 50 de lei la |
| |iar cea de la lit. b) cu amenda de la 110 lei la 340|200 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu |
| |de lei. |amenda de la 200 de lei la 500 de lei. |
+----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -------------+
|Art. 294 alin. (4) |Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, |Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,|
| |inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, |inregistrarea, vanzarea, evidenta si || |dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare |gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a |
| |la spectacole constituie contraventie si se |biletelor de intrare la spectacole constituie |
| |sanctioneaza cu amenda de la 230 de lei la 1.130 |contraventie si se sanctioneaza cu amenda de |
| |de lei. |la 230 de lei la 1.130 de lei. |
+----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -------------+
| LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE |
+----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -------------+
|Art. 294 alin. (6) | NIVELURILE ACTUALIZATE | NIVELURILE ACTUALIZATE |
| | PENTRU ANUL 2006 | PENTRU ANUL 2007 |
| +-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -------------+
| | |(6) In cazul persoanelor juridice, limitele |
| | |minime si maxime ale amenzilor prevazute la |
| | |alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, |
| | |respectiv: |
| |Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se |Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) |
| |sanctioneaza cu amenda de la 240 de lei la 440 de |se sanctioneaza cu amenda de la 200 de lei la |
| |lei iar cea de la lit. b

) cu amenda de la 440 de |800 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu |
| |lei la 1.360 de lei. |amenda de la 800 de lei la 2.000 de lei. |
| |Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, |Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,|
| |inregistrarea, vanzarea, evidenta si |inregistrarea, vanzarea, evidenta si |
| |gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a |gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a |
| |biletelor de intrare la spectacole constituie |biletelor de intrare la spectacole constituie |
| |contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la |contraventie si se sanctioneaza cu amenda de |
| |920 lei la 4.520 de lei. |la 920 de lei la 4.520 de lei. |
+----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ -------------+


NOTA: Prin hotararile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007, adoptate de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale, in termen de pana la 45 de zile calendaristice de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, tinand seama de competenta acestor autoritati de a putea majora impozitele si taxele locale cu pana la 20%, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d), potrivit prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru usurarea calculelor se recomanda ca nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa sa fie rotunjite la leu prin adaos, fara a depasi cota aditionala de 20%.


   II. LEGEA nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare


|NIVELURILE AJUSTATE|NIVELURILE APLICABILE|
| Extras din norma juridica | PENTRU ANUL 2006 | IN ANUL FISCAL 2007 |
| +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| | Taxa, in lei | Taxa, in lei |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 2. - (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la | x | x |
|instantele judecatoresti, se taxeaza astfel: | | |
+---+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a) |pana la valoarea de 39,00 lei, inclusiv|- plafon valoric pentru anul 2006| 2 | 2 |
| +-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ + | |
| |pana la valoarea de 39,00 lei, inclusiv|- plafon valoric pentru anul 2007| | |
+---+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|b) |intre 39,01 lei si 388,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006|2 lei + 10% pentru | 2 lei + 10% pentru |
| +-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ + ce depaseste | ce de

paseste |
| |intre 39,01 lei si 388,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007| 39 lei | 39 lei |
+---+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|c) |intre 388,01 lei si 3.879,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006|37 lei + 8% pentru | 37 lei + 8% pentru |
| +-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ + ce depaseste | ce depaseste |
| |intre 388,01 lei si 3.879,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007| 388 lei | 388 lei |
+---+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|d) |intre 3.879,01 lei si 19.395,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006| 316 lei + 6% | 316 lei + 6% pentru |
| +-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +pentru ce depaseste| ce depaseste |
| |intre 3.879,01 lei si 19.395,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007| 3.879 lei | 3.879 lei |
+---+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|e) |intre 19.395,01 lei si 38.790,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006| 1.247 lei + 4% |1.247 lei + 4% pentru|
| +-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +pentru ce depaseste| ce depaseste |
| |intre 19.395,01 lei si 38.790,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007| 19.395 lei | 19.395 lei |
+---+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|f) |intre 38.790,01 lei si 193.948,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006| 2.023 lei + 2% |2.023 lei + 2% pentru|
| +-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +pentru ce depaseste| ce depaseste |
| |intre 38.790,01 lei si 19

3.948,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007| 38.790 lei | 38.790 lei |
+---+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|g) |peste 193.948,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006| 5.126 lei + 1% |5.126 lei + 1% pentru|
| +-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +pentru ce depaseste| ce depaseste |
| |peste 193.948,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007| 193.948 lei | 193.948 lei |
+---+-------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|(2) Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de ..*),| 194*) | 194*) |
|indiferent de valoarea contestata. | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 3. - Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza astfel: | x | x |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept, facute | 19 | 19 |
|in cadrul art. 111 din Codul de procedura civila | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a1) cereri in anularea sau declararea nulitatii unui act juridic | 12 | 12 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor

sau a unor | | |
|incaperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de | 10 | 10 |
|ordonanta presedintiala al caror obiect nu este evaluabil in bani | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|c) cereri pentru stabilirea calitatii de mostenitor, a masei succesorale, | 19 | 19 |
|cereri de raport, cereri de reductiune a liberalitatilor si cereri de partaj | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|d) cereri de recuzare in materie civila | 4 | 4 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii | 10 | 10 |
|vremelnice, precum si cereri in legatura cu masurile asiguratorii | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare | 10 | 10 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|g) contestatii in anulare | 10 | 10 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|h) cereri de revizuire | 10 |

10 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|i) actiuni de granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea unei | 19 | 19 |
|portiuni de teren | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti | 19 | 19 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|k) cereri de stramutare in materie civila | 4 | 4 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti| | |
|pronuntate in tara sau in alte tari si a oricaror alte hotarari sau | 4 | 4 |
|inscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act | | |
|administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative| x | x |
|de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege: | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|- cererea pentru anularea a

ctului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului | | |
|pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau | 4 | 4 |
|oricarui alt inscris | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea | 39*) | 39*) |
|pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de ..*)| | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute, precum | 4 | 4 |
|si cereri de repunere in termen | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|o) cereri pentru incuviintarea executarii silite | 10 | 10 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|o1) cereri pentru emiterea somatiei de plata | 39 | 39 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si | 388 | 388 |
|aeronavelor | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------

----- ----- ----+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritatile straine, daca | | |
|prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate nu s-a stabilit ca| x | x |
|asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit: | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|- inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare | 39 | 39 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|- efectuarea de comisii rogatorii | 78 | 78 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|s) cereri de infiintare a popririi | 10 | 10 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de | 2 | 2 |
|pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|t) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, | 1/pagina | 1/pagina |
|pentru fiecare exemplar de copie in parte | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+------------

---------+
|t1) cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta | | |
|fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata sau cu | 1 | 1 |
|privire la dosarele aflate in arhiva acestora | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de | 4 | 4 |
|fiecare comunicare | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea | 1 | 1 |
|inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in | | |
|strainatate | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea traducatorilor | 19 | 19 |
|si interpretilor | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 4. - Cereri pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea| x | x |
|functionarii | | |
+----- ----- -----------

-------- ----- ------ ----- ----- -------------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice | 39 | 39 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop | | |
|lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara | 19 | 19 |
|scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora| | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 5. - Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de | x | x |
|inventator se taxeaza dupa cum urmeaza: | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru | | |
|constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata | | |
|drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si | 39 | 39 |
|pentru luarea de masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente | | |
|sau pentru asigurarea repararii acestora | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|b) cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular d

e brevet,| | |
|a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si| 39 | 39 |
|licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 6. - In materie comerciala, se taxeaza urmatoarele cereri: | x | x |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, | | |
|precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru| 39 | 39 |
|excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei | | |
|societati comerciale | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic | 39 | 39 |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 64/1995 | | |
|privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si al Legii | 39 | 39 |
|nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----------

-----------+
|d) cereri pentru contestarea devizului lucrarilor reglementate de art. 67 | 19 | 19 |
|alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic) | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 7. - Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri | x | x |
|referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul | 39 | 39 |
|familiei | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|b) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei,| | |
|precum si in cazul in care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea | 8 | 8 |
|sunt inferioare salariului minim brut pe tara | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit | | |
|art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de incredintare a | | |
|copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pentru cererile de | | |
|re

incredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea | 6 | 6 |
|introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, in scopul| | |
|purtarii numelui sau, precum si pentru cererile de incredintare a copiilor | | |
|minori din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 8. - (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a | x | x |
|activitatii notariale nr. 36/1995 se taxeaza dupa cum urmeaza: | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile | 8 | 8 |
|notarilor publici | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|b) plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a | 8 | 8 |
|unui act notarial | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public| 4 | 4 |
|de catre Ministerul Justitiei | | |
+-------- ----- ------ ---------

-------- ----- ------ --+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 81. - (2) Dupa plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe | 2*) | 2*) |
|hotararile judecatoresti prevazute la alin. (1) se taxeaza cu ..*) lei.| | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 82. - Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii | | |
|judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza dupa | x | x |
|cum urmeaza: | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile | 8 | 8 |
|executorilor judecatoresti | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a indeplini un | 8 | 8 |
|act sau de a efectua o executare silita | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului | 4 | 4 |
|judecatoresc | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -----------------

----- ----- -------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 9. - (1) Transcrierea sau, dupa caz, intabularea in registrele de | | |
|publicitate a instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub semnatura | | |
|privata, si a ordonantelor de adjudecare se taxeaza in functie de valoarea | x | x |
|declarata de parti in act, dar nu mai putin decat valoarea terenurilor si | | |
|constructiilor, avuta in vedere la stabilirea impozitelor, astfel. | | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a)|pana la 388,00 lei, inclusiv |- plafon valoric pentru anul 2006 | 4%, dar nu mai | 4%, dar nu mai |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ putin de 4 lei | putin de 4 lei |
| |pana la 388,00 lei, inclusiv |- plafon valoric pentru anul 2007 | | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|b)|de la 388,01 lei la 1.940,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 |16 lei + 3% pentru | 16 lei + 3% pentru |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ suma ce depaseste | suma ce depaseste |
| |de la 388,01 lei la 1.940,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | 388 lei | 388 lei |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|c)|de la 1.940,01 lei la 3.879,00 lei|- plafon valoric pentru anul 2006 |62 lei + 2% pentru | 62 lei + 2% pentru |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ suma ce depaseste | suma ce

depaseste |
| |de la 1.940,01 lei la 3.879,00 lei|- plafon valoric pentru anul 2007 | 1.940 lei | 1.940 lei |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|d)|de la 3.879,01 lei la 5.784,00 lei|- plafon valoric pentru anul 2006 | 101 lei + 1,5% |101 lei + 1,5% pentru|
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ pentru suma ce | suma ce depaseste |
| |de la 3.879,01 lei la 5.784,00 lei|- plafon valoric pentru anul 2007 |depaseste 3.879 lei| 3.879 lei |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|e)|peste 5.784,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 |136 lei + 1% pentru| 136 lei + 1% pentru |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ suma ce depaseste | suma ce depaseste |
| |peste 5.784,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | 5.784 lei | 5.784 lei |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|(4) Inscrierea drepturilor reale de garantie (gaj, ipoteca, privilegii, | | |
|fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanta garantat, dar | 39 | 39 |
|nu mai mult de | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|(5) Orice alte transcrieri, inscrieri sau notari in registrele de publicitate| 4 | 4 |
|a situatiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de | | |
|garantie

| | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|(6) Actiunile si cererile prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru | | |
|unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea | 8 | 8 |
|cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, altele decat cererile de| | |
|efectuare a operatiunilor de publicitate | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|(7) Eliberarea certificatelor de sarcini in urma cercetarii registrelor de | | |
|transcriptiuni si inscriptiuni si, dupa caz, a extraselor sau copiilor de | 2 | 2 |
|carte funciara | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 11. - (2) Se timbreaza cu ..*) lei cererile pentru exercitarea | 4*) | 4*) |
|apelului sau recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti: | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 12. - Cererile in vederea declararii recursului in anulare in cauze | | |
|civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Curtea | 8 | 8 |
|Suprema de Justitie

| | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|Art. 13. - Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile in bani, cu | 8 | 8 |
|exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+


   III. ORDONANTA nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
|ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM SI A ACTELOR SI SERVICIILOR NOTARIALE |
| SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |NIVELURILE AJUSTATE|NIVELURILE APLICABILE|
| Extras din norma juridica | PENTRU ANUL 2006 | IN ANUL FISCAL 2007 |
| +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| | Taxa, in lei | Taxa, in lei |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|1. Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate| | |
|si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele | | |
|ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de | x | x |
|proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeaza la | |

|
|valoarea stabilita potrivit art. 4 alin. (1), dupa cum urmeaza: | | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a)|pana la 14.518 lei, inclusiv |- plafon valoric pentru anul 2006 |3% dar nu mai putin| x |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ de 29 lei | |
| |pana la 14.518 lei, inclusiv |- plafon valoric pentru anul 2007 | | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+ |
|b)|de la 14.518 lei la 29.149 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 |437 lei + 2% pentru| |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ suma ce depaseste | |
| |de la 14.518 lei la 29.149 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | 14.518 lei | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+ |
|c)|de la 29.149 lei la 58.185 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 | 728 lei + 1,5% | |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ pentru suma ce | |
| |de la 29.149 lei la 58.185 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | depaseste | |
| | | | 29.149 lei | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+ |
|d)|de la 58.185 lei la 291.036 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 | 1.164 lei + 1% | |
| +----- ----- ----------------

--------+-------- ----- ------ ------+ pentru suma ce | |
| |de la 58.185 lei la 291.036 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | depaseste | |
| | | | 58.185 lei | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+ |
|e)|de la 291.036 lei la 582.185 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 | 3.492 lei + 0,75% | |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ pentru suma ce | |
| |de la 291.036 lei la 582.185 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | depaseste | |
| | | | 291.036 lei | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+ |
|f)|peste 582.185 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 | 5.677 lei + 0,5% | |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ pentru suma ce | |
| |peste 582.185 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | depaseste | |
| | | | 582.185 lei | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|2. Autentificarea testamentelor | 9 | x |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|3. Autentificarea actelor de partaj

| 29 | x |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) | 9 | x |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|5. Autentificarea actelor de garantie, inclusiv a contractelor de ipoteca | 12 | x |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|6. Autentificarea contractelor de comodat si inchiriere de bunuri . 0,5% din | | |
|valoarea bunurilor declarate de parti sau, dupa caz, din cuantumul chiriei | 15*) | x |
|declarate de parti, dar nu mai putin de *) lei | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|7. Autentificarea procurilor | 6 | x |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|8. Autentificarea oricaror alte acte al caror obiect este evaluabil in bani, | | |
|necuprinse la pct. 1-8 . 0,5% din valoarea declarata de parti, dar nu mai | 15*) | x |
|putin de *) lei | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|9. Autentificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, precum si| 29 | x |
|a actelor de modificare a acestora | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|10. Autentificarea actelor constitutive ale societatilor agricole, precum si | 12 | x |
|a actelor de modificare a acestora | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|11. Autentificarea actelor de constituire si a statutelor asociatiilor fara | 12 | x |
|scop patrimonial si ale fundatiilor, inclusiv a actelor de modificare | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|12. Autentificarea oricaror alte acte al caror obiect este neevaluabil in | 2 | x |
|bani | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|13. Intocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri| 29 | x |
|la ordin | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|14. Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor, | 6 | x |
|dare de data certa, certificarea unor fapte, pentru fiecare act | | |
+-------- ----- ------ ------------

----- ----- --------- ----- --------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|15. Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din | 2 | x |
|arhiva notarului public, pentru fiecare copie | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|16. Legalizarea traducerii de catre notarul public autorizat sau legalizarea | 3 | x |
|semnaturii traducatorului, pentru fiecare exemplar | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|17. Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor pe timp de un an sau | 2 | x |
|fractiune de un an, pentru fiecare exemplar | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|18. Eliberari de duplicate de pe actele notariale si reconstituiri de acte | 3 | x |
|originale | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|19. Taxa asupra succesiunilor, dupa valoarea acestora, se stabileste astfel: | x | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|a)|pana la 5.784,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 | 3%, dar nu mai | X |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ putin de 6 l

ei | |
| |pana la 5.784,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | pentru fiecare | |
| | | | mostenitor | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+ |
|b)|de la 5.784,01 la 29.149,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 |175 lei + 2% pentru| |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ suma ce depaseste | |
| |de la 5.784,01 la 29.149,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | 5.784 lei | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+ |
|c)|de la 29.149,01 la 58.185,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 |641 lei + 1% pentru| |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ suma ce depaseste | |
| |de la 29.149,01 la 58.185,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | 29.149 lei | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+ |
|d)|peste 58.185,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2006 | 932 lei + 0,5% | |
| +-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+ pentru suma ce | |
| |peste 58.185,00 lei |- plafon valoric pentru anul 2007 | depaseste | |
| | | | 58.185 lei | |
+--+-------- ----- ------ -+-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|20. Efectuarea

oricaror altor acte notariale necuprinse la pct. 11-18, pentru| 2 | x |
|fiecare act | | |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+


Potrivit prevederilor art. VI pct. 9 din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se abroga dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002, pe cale de consecinta pentru anul 2007 nu sunt prevazute niveluri ale taxelor respective.


   IV. LEGEA nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru1)


+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| ANEXA - LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |NIVELURILE AJUSTATE| NIVELURILE AJUSTATE |
| Extras din norma juridica | PENTRU ANUL 2006 | PENTRU ANUL 2007 |
| +----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| | Taxa, in lei | Taxa, in lei |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| | CAPITOLUL I |
|Nr. | Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul |
|crt.| Justitiei Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si |
| | pentru alte servicii prestate de unele institutii publice |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 1. |Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, | 1 | 1 |
| |de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, in | |

|
| |exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite | | |
| |situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte | | |
| |inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia | | |
| |acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru| | |
| |mai mare | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 2. |Eliberarea certificatului de producator . Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 |
| |privind impozitele si taxele locale |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 3. |Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de | x | x |
| |animal: | | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |- pentru animale sub 2 ani | 1 | 1 |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |- pentru animale peste 2 ani | 1 | 1 |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 4. |Certificarea (tra

nscrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de |
| |proprietate: |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |- pentru animale sub 2 ani | 1 | 1 |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |- pentru animale peste 2 ani | 3 | 3 |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 5. |Eliberarea certificatelor de atestare fiscala | 4 | 4 |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 6. |Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor | 1 | 1 |
| |certificate medicale folosite in justitie | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 7. |Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar | 1 | 1 |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 8. |Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui| 11 | 11 |
| |si a sexului | | |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -------

--------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 9. |Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii | 1 | 1 |
| |casatoriei | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|10. |Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor| 1 | 1 |
| |de stare civila intocmite de autoritatile straine | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|11. |Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare | 1 | 1 |
| |civila | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
|12. |Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, | 1 | 1 |
| |sustrase, distruse sau deteriorate | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| | CAPITOLUL II |
| x | Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, |
| | precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- --------

---+
| 1. |Acte de identitate:                   | x | x |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusiv a celor| | |
| |provizorii) si a buletinelor de identitate pentru cetatenii romani, | | |
| |eliberarea carnetelor de identitate, precum si eliberarea sau | 1 | 1 |
| |prelungirea valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru cetatenii | | |
| |straini si persoanele fara cetatenie | | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a | 1 | 1 |
| |resedintei | | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale| 4 | 4 |
| |persoanelor fara cetatenie | | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si | 4 | 4 |
| |legitimatii provizorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorate | | |
+----+-------- ----- ------

-------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 2. |Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind | 1 | 1 |
| |furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 3. |Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare | 2 | 2 |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 4. |Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit | 1 | 1 |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| x | CAPITOLUL III |
| | Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----+
| 1. |Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule: |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din | 3 | 3 |
| |subcategoria A1 | | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din |

4 | 4 |
| |categoria A | | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule | 5 | 5 |
| |apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E | | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule | 10 | 10 |
| |apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr | | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule | | |
| |apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,| 12 | 12 |
| |Tb, Tv | | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din | 15 | 15 |
| |categoriile C+E, D+E | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 2. |Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoala de | de 5 ori taxele prevazute la pct. 1 |
| |co

nducatori de autovehicule, cu exceptia celor prevazute la pct. 3 | corespunzator fiecarei categorii si |
| | | subcategorii de autovehicule |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ --------+
| 3. |Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de | dublul taxelor prevazute la pct. 1 |
| |conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ --------+
| 4. |Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la |de 3 ori taxele prevazute la pct. 1 ori, |
| |examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere | dupa caz, la pct. 2 sau 3 |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+-------- ----- ------ --------+
| | CAPITOLUL IV |
| x | Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si |
| | autorizare de circulatie pentru probe |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----+
| 1. |Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor: |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la | 26 | 26 |
| |750 kg, inclusiv

| | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa | 52 | 52 |
| |intre 750 kg, inclusiv, si 3.500 kg, inclusiv | | |
| +-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| |c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare | 104 | 104 |
| |de 3.500 kg | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 2. |Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si | 7 | 7 |
| |remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| 3. |Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si | 296 | 296 |
| |remorcilor | | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+
| | CAPITOLUL V | 11 lei/hectar | |
| x | Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra | sau fractiune de | |
| | terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/19912) |

hectar | |
+----+-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------+----- ----- ---------+----- ----- -----------+


Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestarii de servicii, care se stabileste potrivit dispozitiilor legale.

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea nr. 34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate, de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit, astfel ca, taxele extrajudiciare de timbru, prevazute la capitolul V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, nu se mai datoreaza.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact