StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale
Trimite articolul prin email Capitolul iii - impozitul si taxa pe teren - reguli generale : Impozite si taxe locale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Capitolul iii - impozitul si taxa pe teren - reguli generale



CAPITOLUL III
  Impozitul si taxa pe teren
Reguli generale


   Art. 256. Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.




Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.

In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.


Norme metodologice:

Impozitul pe teren se datoreaza bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat terenul.

Contribuabili, in cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor, oriunde ar fi situate acestea in Romania si indiferent de categoria de folosinta a lor, atat pentru cele din intravilan, cat si pentru cele din extravilan

Pentru terenurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar. Pentru contractele incheiate pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica are obligatia de a depune declaratia fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla terenul, pana la data de 31 ianuarie 2007 insotita de o copie a contractului de leasing.

In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

In cazul terenurilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta persoanelor fizice sau persoanelor juridice, se stabileste taxa pe teren in sarcina concesionarilor, locatarilor ori titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.@

Contribuabilii prevazuti la alin. (2) vor anexa la declaratia fiscala, in fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective. In situatia in care in act nu sunt inscrise suprafata terenului, categoria de folosinta si suprafata construita la sol a cladirilor, acolo unde sunt amplasate cladiri, la act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de catre persoana juridica care a transmis aceste date, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective.@


@Alineatul (3) de la pct. 73 a fost introdus prin art. I lit. H pct. 17 din H.G. nr.

Alin. (2) al Pct. 73 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 34 din H.G. nr.

Alin. (21), (22), (23) al Pct. 73 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 35 din H.G. nr.


Se considera proprietari de terenuri si acei contribuabili carora, in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 18/1991, si ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, dupa caz, de la data punerii in posesie constatata prin procese-verbale, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisiile locale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, chiar daca nu este emis titlul de proprietate.

In cazul in care terenul, proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice este inchiriat, concesionat sau arendat in baza unui contract de inchiriere, de concesiune ori de arendare, dupa caz, impozitul pe teren se datoreaza de catre proprietar, cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 73 alin. (21)


@Pct. 75 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 36 din H.G. nr.


Pentru identificarea terenurilor, precum si a proprietarilor acestora, se au in vedere prevederile pct. 18 alin. (1), (2), (5) si (7).

Pentru aplicarea prevederilor art. 256 alin. (4) din Codul fiscal se aplica in mod corespunzator prevederile pct. 20.


Codul fiscal

Scutiri

   Art. 257. - Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

   a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

   b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

   c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

   d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;

   e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

   f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

   g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

   h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

   i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

   j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;

   k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

   l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

   m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

   n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice;

   o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;

   p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;

   r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.


Norme metodologice:

Prin sintagma suprafata de teren care este acoperita de o cladire, prevazuta la art. 257 lit. a) din Codul fiscal, se intelege suprafata construita la sol a cladirilor.@

In cazul terenurilor pe care sunt amplasate cladiri, pentru stabilirea impozitului pe teren, din suprafata inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta «terenuri cu constructii» se scade suprafata construita la sol a cladirilor respective.@

In cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte constructii care nu sunt de natura cladirilor, pentru stabilirea impozitului pe teren, din suprafata inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta «terenuri cu constructii» nu se scade suprafata ocupata de constructiile respective.@

Termenul unitatile, prevazut la art. 257 lit. b) din Codul fiscal, corespunde termenului componente din cuprinsul pct. 23 alin. (3).

In cazul terenurilor prevazute la art. 257 lit. f) si g) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului pe teren, in situatia in care pe acesta se afla amplasata o cladire cu incaperi care sunt folosite pentru activitati economice din cele prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 1, 3, 4 si 6 din Codul fiscal, se vor efectua urmatoarele operatiuni:

   a) din suprafata terenului se scade suprafata construita la sol a cladirii respective;

   b) suprafata prevazuta la lit. a), determinata in urma scaderii, se inmulteste cu cota procentuala prevazuta la pct. 22 alin. (2) lit. c), rezultand astfel suprafata terenului aferenta cotei-parti de cladire care corespunde incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

   c) se determina impozitul pe teren pentru suprafata terenului aferenta cotei-parti de cladire care corespunde incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea suprafetei determinate la lit. b) cu nivelul impozitului corespunzator, potrivit prevederilor art. 258 din Codul fiscal

Pentru incadrarea terenurilor degradate sau poluate incluse in perimetrul de ameliorare, prevazute la art. 257 lit. h) din Codul fiscal, se au in vedere urmatoarele reglementari:

   a) Ordonanta Guvernului nr. 81/1998 privind unele masuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/1999;

   b) Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 786/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994.

Terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol pot face parte din categoria celor pentru care nu se datoreaza impozit pe teren, potrivit prevederilor art. 257 lit. i) din Codul fiscal, numai daca acestea sunt incadrate ca atare, prin hotarare a consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Pentru incadrarea terenurilor parcurilor industriale, prevazute la art. 257 lit. l) din Codul fiscal, se vor avea in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490/2002, precum si hotararile Guvernului Romaniei de constituire a parcurilor industriale.

Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, nu se datoreaza impozit pe teren, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care contribuabilul depune cerere in acest sens, la care anexeaza avizul conform privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara. Prin sintagma infrastructura portuara se intelege ansamblul constructiilor destinate adapostirii, acostarii si operarii navelor si protectiei porturilor, precum si totalitatea cailor de comunicatie pentru activitatile industriale si comerciale.@

Pentru incadrarea terenurilor prevazute la art. 257 lit. n) din Codul fiscal se aplica in mod corespunzator prevederile pct. 22.


@Alineatul (1) de la pct. 77 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 19 din H.G. nr.

Alineatele (11) si (12) de la pct. 20 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 20 din H.G. nr.

Alineatul (21) de la pct. 77 a fost introdus prin art. I lit. H pct. 21 din H.G. nr.

Alineatul (6) de la pct. 77 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 22 din H.G. nr.

Alin. (21) al Pct. 77 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 37 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Calculul impozitului

   Art. 258. Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:


| Nivelurile impozitului/taxei, pe |
| Zona in cadrul localitatii | ranguri de localitati - lei/ha |
| +-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| | 0 | I | II | III | IV | V |
+----- ----- --------- ----- -----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| A | 7.404 | 6.148 | 5.401 | 4.681 | 636 | 509 |
+----- ----- --------- ----- -----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| B | 6.148 | 4.683 | 3.768 | 3.180 | 509 | 382 |
+----- ----- --------- ----- -----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| C | 4.648 | 3.180 | 2.385 | 1.511 | 382 | 254 |
+----- ----- --------- ----- -----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
| D | 3.180 | 1.511 | 1.261 | 880 | 249 | 127 |
+----- ----- --------- ----- -----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+


In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).



Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator:


+----+-------- ----- ------ -----------+----- ----- --------- ----- ----+
|Nr. | | Zona (lei/ha) |
|crt.| +-------+------+------+------+
| | | A | B | C | D |
+----+-------- ----- ------ -----------+-------+------+------+------+
| 1 |Teren arabil | 20 | 15 | 13 | 11 |
+----+-------- ----- ------ -----------+-------+------+------+------+
| 2 |Pasune | 15 | 13 | 11 | 9 |
+----+-------- ----- ------ -----------+-------+------+------+------+
| 3 |Faneata | 15 | 13 | 11 | 9 |
+----+-------- ----- ------ -----------+-------+------+------+------+
| 4 |Vie | 33 | 25 | 20 | 13 |
+----+-------- ----- ------ -----------+-------+------+------+------+
| 5 |Livada | 38 | 33 | 25 | 20 |
+----+-------- ----- ------ -----------+-------+------+------+------+
| 6 |Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera| 20 | 15 | 13 | 11 |
+----+-------- ----- ------ -----------+-------+------+------+------+
| 7 |Teren cu apa | 11 | 9 | 6 | x |
+----+-------- ----- ------ -----------+-------+------+------+------+
| 8 |Drumuri si cai ferate | x | x | x | x |
+----+-------- ----- ------ -----------+-------+------+------+------+
| 9 |Teren neproductiv | x | x | x | x |
+----+----

-------- ----- ------ -------+-------+------+------+------+


Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:


+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+
| Rangul localitatii | Coeficientul de corectie |
+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+
| 0 | 8,00 |
+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+
| I | 5,00 |
+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+
| II | 4,00 |
+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+
| III | 3,00 |
+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+
| III | 3,00 |
+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+
| IV | 1,10 |
+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+
| V | 1,00 |
+-------- ----- ------ ---------+-------- ----- ------ --+


Ca exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (3) 5) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

   a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;

   b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).

In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin. (2).

In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5):


+----+----- ----- --------- ----- ----+-------- ----- ------ ----------+
|Nr. | Categoria de folosinta | ZONA |
|crt.| | LEI (RON)/HA |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
| 0 | | A | B | C | D |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
| 1 |Teren cu constructii | 22 | 20 | 18 | 16 |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
| 2 |Arabil | 36 | 34 | 32 | 30 |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
| 3 |Pasune | 20 | 18 | 16 | 14 |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
| 4 |Faneata | 20 | 18 | 16 | 14 |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
| 5 |Vie pe rod, alta decat | | | | |
| |cea prevazuta la nr. crt. | 40 | 38 | 36 | 34 |
| |5.1 | | | | |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
|5.1 |Vie pe rod, alta decat | X | X | X | X |
| |cea prevazuta la nr. crt. | | | | |
| |5.1 40 38| | | | |
| |36 34 | | | | |
+----+----- ----- ----------------

--+----------+----------+----------+----------+
| 6 |Livada pe rod, alta | | | | |
| |decat cea prevazuta la | 40 | 38 | 36 | 34 |
| |nr. crt. 6.1 | | | | |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
|6.1 |Livada pana la intrarea | X | X | X | X |
| |pe rod | | | | |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
| 7 |Padure sau alt teren cu | | | | |
| |vegetatie forestiera, cu | | | | |
| |exceptia celui prevazut | 12 | 10 | 8 | 6 |
| |la nr. crt. 7.1 | | | | |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
|7.1 |Padure in varsta de pana | X | X | X | X |
| |la 20 de ani si padure | | | | |
| |cu rol de protectie | | | | |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
| 8 |Teren cu apa, altul decat | 4 | 3 | 2 | 1 |
| |cel cu amenajari piscicole | | | | |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
|8.1 |Teren cu amenajari piscicole| 24 | 22 | 20 | 18 |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
| 9 |Drumuri si cai ferate | X | X | X | X |
+----+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+
| 10 |Drumuri si cai ferate | X | X | X | X |
+---

-+----- ----- --------- ----- ----+----------+----------+----------+----------+


Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.

Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.


Norme metodologice:

Impozitul pe teren se stabileste anual in suma fixa, in lei pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in intravilanul si extravilanul localitatilor, dupa cum urmeaza:

   a) in intravilan:

pe ranguri de localitati, identificate prin cifrele romane: 0, I, II, III, IV si V;

pe zone, identificate prin literele: A, B, C si D;

pe categorii de folosinta, astfel cum sunt evidentiate in tabloul prevazut la pct. 80;

prin aplicarea nivelurilor si a coeficientilor de corectie prevazuti la art. 258 alin. (2), (4) si (5) din Codul fiscal;



   b) in extravilan, in functie de categoria de folosinta, de zone, identificate prin literele: A, B, C si D, prin aplicarea nivelurilor prevazute la art. 258 alin. (6) din Codul fiscal, inmultite cu coeficientii de corectie corespunzatori prevazuti la art. 251 alin. (5):@

Pentru stabilirea impozitului pe teren, prevederile pct. 1-9, pct. 11 alin. (3), pct. 15 si 18 se aplica in mod corespunzator.


@Litera b), alin. (1), Pct. 78 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 38 din H.G. nr.


Pentru terenurile din intravilanul localitatilor, inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se determina prin inmultirea nivelurilor prevazute la art. 258 alin. (4) din Codul fiscal cu coeficientii de corectie de la alin. (5) al aceluiasi articol, diferentiati pe ranguri de localitati.

La incadrarea terenurilor pe categorii de folosinta, in functie de subcategoria de folosinta, se are in vedere tabloul urmator:


+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
| Categoria | Subcategoria |Simbol|
| de folosinta | de folosinta |(cod) |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
|1. Terenuri |- constructii | C |
|cu constructii|- curti si constructii | CC |
| |- diguri | CD |
| |- cariere | CA |
| |- parcuri | CP |
| |- cimitire | CI |
| |- terenuri de sport | CS |
| |- piete si targuri | CT |
| |- pajisti si stranduri | CPJ |
| |- taluzuri pietruite | CTZ |
| |- fasie de frontiera | CFF |
| |- exploatari miniere si petroliere | CMP |
| |- alte terenuri cu constructii | CAT |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
|2. Arabil |- arabil propriu-zis | A |
| |- pajisti cultivate | AP |
| |- gradini de legume | AG |
| |- orezarii | AO |
|

|- sere | AS |
| |- solarii si rasadnite | ASO |
| |- capsunarii | AC |
| |- alte culturi perene | AD |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
|3. Pasuni |- pasuni curate | P |
| |- pasuni impadurite | PP |
| |- pasuni cu pomi fructiferi | PL |
| |- pasuni cu tufarisuri si maracinis | PT |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
|4. Fanete |- fanete curate | F |
| |- fanete cu pomi fructiferi | FL |
| |- fanete impadurite | FPF |
| |- fanete cu tufarisuri si maracinis | T |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
|5. Vii |- vii nobile | VN |
| |- vii hibride | VH |
| |- plantatii hamei | VHA |
| |- pepiniere viticole | P |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
|6. Livezi |- livezi clasice | L |
| |- livezi intensive si superintensive | LI |
| |- livezi plantatii arbusti | LF |
| |- plantatii dud | LD |
| |- pepiniere pomicole

| LP |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
|7. Paduri si |- paduri | PD |
|alte terenuri |- perdele de protectie | PDP |
|de vegetatie |- tufarisuri si maracinisuri | PDT |
|forestiera |- rachitarii | PDR |
| |- pepiniere silvice | PDPS |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
|8. Terenuri |- ape curgatoare | HR |
|cu ape |- lacuri si balti naturale | HB |
| |- lacuri de acumulare | HA |
| |- amenajari piscicole | HP |
| |- ape cu stuf | HS |
| |- canaluri | HC |
| |- marea teritoriala | HM |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
|9. Drumuri si |- autostrazi | DA |
|cai ferate |- drumuri nationale | DN |
| |- drumuri judetene | DJ |
| |- drumuri comunale | DC |
| |- strazi si ulite | DS |
| |- drumuri de exploatare (agricole, silvice, | |
| | petroliere, industriale etc.) | DE |
| |- drumuri si poteci turistice | DT |
| |- cai ferate
| DF |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+
|10. Terenuri |- nisipuri zburatoare | NN |
|neproductive |- bolovanisuri, stancarii, pietrisuri | NB |
| |- rape, ravene, torenti | NR |
| |- saraturi cu crusta | NS |
| |- mocirle si smarcuri | NM |
| |- gropi imprumut, deponii | NG |
| |- halde | NH |
+----- ----- ----+-------- ----- ------ ----- ----- -------------+------+


Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate in intravilanul localitatilor, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor juridice, sunt necesare urmatoarele date:

   a) rangul localitatii unde se afla situat terenul;

   b) zona in cadrul localitatii prevazute la lit. a);

   c) categoria de folosinta;

   d) suprafata terenului;

   e) in cazul terenului incadrat la categoria de folosinta 'terenuri cu constructii', suprafata construita la sol a cladirilor;

   f) majorarea stabilita in conditiile art. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren.

Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate in extravilanul localitatilor, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor juridice, sunt necesare urmatoarele date:

   a) suprafata terenului;

   b) in cazul terenului incadrat la categoria de folosinta 'terenuri cu constructii', suprafata construita la sol a cladirilor;

   c) majorarea stabilita in conditiile art. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren.


Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent anului 2007, in cazul unui teren amplasat in intravilan, avand categoria de folosinta 'terenuri cu constructii':

   A. Datele despre teren, potrivit structurii prevazute la pct. 81 alin. (1):

   a) rangul localitatii unde este situat terenul: 0;

   b) zona in cadrul localitatii: A;

   c) categoria de folosinta: terenuri cu constructii;

   d) suprafata terenului: 598 m2;

   e) suprafata construita la sol a cladirilor: 56 m2;

   f) Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat, in anul 2006 pentru anul 2007, majorarea impozitului pe teren cu 19%.

   B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe teren, astfel cum rezulta din economia textului art. 258 alin. (2) din Codul fiscal:

Se determina suprafata pentru care se datoreaza impozit pe teren: din suprafata terenului detinut in proprietate se scade suprafata construita la sol, respectiv: 598 m2 - 56 m2 = 542 m2;

Se determina impozitul pe teren:

in tabloul prevazut la pct. 11 alin. (3), la cap. III - impozitul pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri cu constructii, in coloana 'Nivelurile stabilite in anul 2006 pentru anul 2007 - art. 296 alin. (1)' se identifica suma corespunzatoare unui teren amplasat in zona A din localitatea care are rangul O, respectiv: 7404 lei/ha, respectiv 0 lei/m2;

suprafata de teren pentru care se datoreaza impozit pe teren, prevazuta la pct. 1, se inmulteste cu suma prevazuta la subpct. 2.1, respectiv: 542 m2 x 0 lei/ha = 401,296 lei;

avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, deoarece, in anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat majorarea impozitului pe teren cu 19%, impozitul determinat la subpct. 2.2 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, impozitul pe teren se inmulteste cu 1 , respectiv: lei 401,296 x 1,19 = 477,54 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fractiunea depasind 50 de bani se majoreaza la 1 leu, impozitul pe teren astfel determinat se rotunjeste la 478 lei.

Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent anului 2007, in cazul unui teren amplasat in intravilan, avand categoria de folosinta 'faneata':

   A. Datele despre teren, potrivit structurii prevazute la pct. 81 alin. (1):

   a) rangul localitatii unde este situat terenul: 0;

   b) zona in cadrul localitatii: C;

   c) categoria de folosinta: faneata;

   d) suprafata terenului: 1.214 m2;

   e) suprafata construita la sol a cladirilor: 0 m2;

   f) Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat, in anul 2006 pentru anul 2007, majorarea impozitului pe teren cu 19%.

   B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe teren, astfel cum rezulta din economia textului art. 258 alin. (3) 5) din Codul fiscal:

Se determina suprafata pentru care se datoreaza impozit pe teren: este efectiv suprafata terenului, respectiv: 1.214 m2;

Se determina impozitul pe teren:

in tabloul prevazut la pct. 11 alin. (3), la cap. III - impozitul pe terenurile amplasate in intravilan - orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, in coloana 'Nivelurile stabilite in anul 2006 pentru anul 2007 - art. 296 alin. (1)' se identifica suma corespunzatoare unui teren avand categoria de folosinta 'faneata', amplasat in zona C, respectiv: 11 lei/ha, respectiv 0 lei/m2;

suprafata de teren pentru care se datoreaza impozit pe teren, prevazuta la pct. 1, se inmulteste cu suma prevazuta la subpct. 2.1, respectiv: 1.214 m2 x 0 lei/m2 = 13,354 lei;

suma stabilita la subpct. 2.2 se inmulteste cu coeficientul de corectie 8 din tabelul prevazut la art. 258 alin. (5) din Codul fiscal, corespunzator rangului 0 al localitatii unde este amplasat terenul, respectiv; 13,354 lei x 8,00 = 106,832 lei;



avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, deoarece, in anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat majorarea impozitului pe teren cu 19%, suma determinata la subpct. 2.3 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, aceasta suma se inmulteste cu 1 , respectiv: 106,832 lei x 1,19 = 127,13 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fractiunea de 0, fiind sub 50 de bani se neglijeaza, impozitul pe teren astfel determinat se rotunjeste la 127 lei.

Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent anului 2007, in cazul unui teren amplasat in extravilan:

   A. Datele despre teren, potrivit structurii prevazute la pct. 81 alin. (2):

   a) suprafata terenului arabil, zona A, in Bucuresti, 0,0607 ha;

   b) suprafata construita la sol a cladirilor: 245 m2;

   c) Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat, in anul 2006 pentru anul 2007, majorarea impozitului pe teren cu 19%.

   B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe teren, astfel cum rezulta din economia textului art. 258 alin. (6) din Codul fiscal:

Se determina suprafata pentru care se datoreaza impozit pe teren: din suprafata terenului detinut in proprietate se scade suprafata construita la sol, respectiv: 607 m2 - 245 m2 = 362 m2;

Se determina impozitul pe teren:

suprafata prevazuta la pct. 1, potrivit art. 258 alin. (6) din Codul fiscal, se inmulteste cu 36 lei/ha sau, pentru usurarea calculului, 362 m2 se imparte la 10.000, respectiv: 0,0362 ha x 36 lei/ha = 1,303 lei;

2.2 suma stabilita la subpct. 2.1 se inmulteste cu coeficientul de corectie 8 din tabelul prevazut la art. 258 alin. (5) din Codul fiscal, corespunzator rangului 0 al localitatii unde este amplasat terenul, respectiv: 1.303 lei x 8,00 = 10,424 lei;

avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, deoarece, in anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat majorarea impozitului pe teren cu 19%, suma determinata la subpct. 2.1 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, aceasta suma se inmulteste cu 1 , respectiv: 10,424 lei x 1,19 = 12,404 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fractiunea de 0,508 lei fiind sub 50 de bani se neglijeaza, impozitul pe teren astfel determinat se rotunjeste la 12 lei.@


@Pct. 82 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 39 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului

   Art. 259. Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.

Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.

Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.

Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.

Instrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza terenuri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.


Norme metodologice:

Referitor la circulatia juridica a terenurilor se vor avea in vedere, cu precadere, urmatoarele reglementari:

   a) Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998, cu modificarile ulterioare;

   b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2000 privind circulatia juridica a terenurilor cu destinatie forestiera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

Impozitul pe teren, precum si obligatiile de plata accesorii acestuia, datorate pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care se realizeaza instrainarea intre vii a terenurilor, reprezinta sarcina fiscala a partii care instraineaza. In situatia in care prin certificatul fiscal eliberat de catre compartimentul de specialitate se atesta existenta unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului notarial pana la prezentarea documentului, in original, privind stingerea obligatiilor bugetare locale datorate.

Ori de cate ori intervin modificari in registrul agricol, referitoare la terenurile, la cladirile, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale prevazute de titlul IX din Codul fiscal, functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor in registrele agricole au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

Referitor la registrele agricole se vor avea in vedere, cu precadere, urmatoarele reglementari:

   a) Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 28 noiembrie 1991;

   b) Ordonanta Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992;

   c) Hotararea Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001-2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 7 martie 2001;

   d) Normele tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001-2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrului finantelor publice, ministrului administratiei publice si al ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 95.136/282/712/10/806/21/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 28 mai 2001.

In cazul in care terenul este administrat sau folosit de alte persoane decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul, concesionarul ori arendasul datoreaza chirie, redeventa sau arenda in baza unui contract de inchiriere, locatiune, concesiune sau arendare, dupa caz, impozitul/taxa pe teren se datoreaza de catre proprietar, in masura in care:

   a) proprietarul nu este scutit de aceasta obligatie; sau

   b) pentru terenul respectiv nu se datoreaza impozit/taxa, potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie sa fie insotite de un certificat de atestare fiscala emis de organele fiscale locale in a caror raza teritoriala se afla inregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscala se atesta achitarea la zi a tuturor obligatiilor bugetare locale scadente la data de intai a lunii urmatoare instrainarii, in certificatul de atestare fiscala nu se cuprind creantele bugetare aflate in litigiu, in schimb se va mentiona despre faptul ca sunt in litigiu creante in cuantum de . lei.

Instrainarea imobilelor fara respectarea prevederilor alin. (2) conduce la nulitatea actelor de instrainare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizeaza de orice persoana interesata la instanta de judecata competenta. Declararea nulitatii actului de instrainare se comunica organului fiscal, contribuabililor implicati si unitatilor teritoriale ale Agentiei de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea rectificarii situatiei fiscale si cadastrale


@Alin. (2) si (3) ale Pct. 85 de la Titlul IX au fost introduse prin art. I pct. H pct. 40 din H.G. nr.


In situatiile in care terenul se afla in proprietate comuna, impozitul pe teren se datoreaza dupa cum urmeaza:

   a) in cazul in care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-parti, impozitul se datoreaza de fiecare dintre contribuabili, proportional cu partea de teren corespunzatoare cotelor-parti respective;

   b) in cazul in care contribuabilii nu au stabilite cotele-parti din teren pe fiecare contribuabil, impozitul se imparte la numarul de coproprietari, fiecare dintre acestia datorand, in mod egal, partea din impozit rezultata in urma impartirii.

Impozitul pe teren se datoreaza pana la data de la care se face scaderea.

Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile prevazute de lege, se face dupa cum urmeaza:

   a) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia respectiva;

   b) proportional cu partea de teren supusa unei astfel de situatii;

   c) proportional cu perioada cuprinsa intre data mentionata la lit. a) si sfarsitul anului fiscal respectiv.

In situatia in care pe parcursul anului fiscal apar schimbari ale categoriei de folosinta, in conditiile legii, impozitul pe teren se modifica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care se prezinta un act/acte prin care se atesta schimbarea respectiva.@


@Pct. 88 a fost modificat prin art. I lit. H pct. 23 din H.G. nr.


Contribuabilii care achizitioneaza terenuri sunt obligati sa depuna declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora se afla terenurile, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, conform prevederilor art. 259 alin. (6) din Codul fiscal.

Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza teren.

Declaratiile fiscale se depun in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

   a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

   b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;

   c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren.


Codul fiscal:

Plata impozitului

   Art. 260. Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.


Norme metodologice

Procedura de calcul pentru determinarea impozitului/taxei pe teren, datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, este similara cu cea pentru impozitul/taxa pe cladiri, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile pct. 71.@


@Pct. 90 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 41 din H.G. nr.


Procedura de calcul in cazul bonificatiei pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe teren este similara cu cea pentru impozitul/taxei pe cladiri, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile pct. 72


@Pct. 91 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 42 din H.G. nr.


Declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, in cazul persoanelor fizice, si, respectiv, declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren, in cazul persoanelor juridice, sunt modelele stabilite potrivit pct. 256.@


@Pct. 92 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 43 din H.G. nr.


Codul fiscal:








Politica de confidentialitate



Copyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact