StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale

Capitolul xi - facilitati comuneCAPITOLUL XI
  Facilitati comune


Facilitati pentru persoane fizice

   Art. 284. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 nu se aplica pentru:   a) veteranii de razboi;

   b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:

   a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;

   b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a);

   c) taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice 151d37b nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.

In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).

Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

Persoanele fizice si/sau juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si 283 se reduc cu 50%, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei 'Delta Dunarii', republicata, cu modificarile ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliaza si traiesc in localitatile precizate in:

   a) Hotararea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni, cu modificarile ulterioare;

   b) Hotararea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', cu modificarile ulterioare.

Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice, daca:

   a) cladirea este o locuinta noua, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau

   b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scutirile de impozit prevazute la alin. (13) se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia.


Norme metodologicePotrivit art. 10 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea locuintei nr. 114/1996, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinte cu credit sau ai contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintelor noi care se realizeaza in conditiile art. 7-9 din legea mentionata mai sus, scutirea de la plata impozitului pe cladiri se acorda pe timp de 10 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta respectiva.

Beneficiarii de credite, in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, sunt scutiti de la plata impozitului pe cladiri pe o perioada de 10 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta respectiva.

Persoanele fizice beneficiare de credite care au dobandit locuinte, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri incepand cu aceasta data si pana la implinirea termenului de 10 ani, calculat incepand cu data dobandirii locuintelor.

Pentru a putea beneficia de scutirile prevazute la pct. 2151 persoanele in cauza vor prezenta o cerere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu originalul si copia actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinte cu credit, contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintei sau contractul de dobandire a locuintei, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuintei in cauza, numai pentru o cladire. Aceste scutiri se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care prezinta cererea si documentele conexe acesteia, numai pana la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobandirii locuintei.

In cazul instrainarii locuintelor dobandite in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 si al Legii nr. 114/1996, noii proprietari nu mai beneficiaza de scutire de la plate impozitului pe cladiri.

Declaratiile fiscale pentru cazurile care intra sub incidenta alin. (2) se depun la compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale in a caror raza de competenta sunt situate cladirile, in termen de 30 de zile de la data instrainarii/dobandirii acestora sau de la data de la care au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului pe cladiri datorat atat de catre contribuabilul care instraineaza, cat si de catre cel care dobandeste.@


@Pct. 2151 si 2152 de la Titlul IX au fost introduse prin art. I pct. H pct. 69 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal

   Art. 285. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe locale precizate la art. 282 si art. 283 nu se aplica:

   a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

   b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

   c) organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii.

Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, cu exceptia celor folosite in scop economic.


Norme metodologice:

Sub incidenta art. 285 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se regaseste Fundatia Menachem Elias a carei legatara universala este Academia Romana.

Sunt scutite de impozit pe cladiri, impozit pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor si de alte taxe locale prevazute la art. 282 si 283 din Codul fiscal organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate.@
@Pct. 217 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 70 din H.G. nr. 1861/2006.


Prin servicii turistice in contextul art. 285 alin. (2) din Codul fiscal se intelege numai combinatia oricarora dintre activitatile: 5510 - Hoteluri, 552 - Campinguri si alte facilitati pentru cazare de scurta durata, 5522 - Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote si 5523 - Alte mijloace de cazare, pe de o parte, si oricare dintre activitatile: 5530 - Restaurante, 5540 - Baruri, 5551 - Cantine, 5552 - Alte unitati de preparare a hranei, pe de alta parte, astfel cum sunt prevazute de Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

Obiectivele nou-construite care apartin cooperatiei de consum sau mestesugaresti sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri in proportie de 50% pe o perioada de 5 ani de la data achizitiei cladirii.

Scutirea se acorda cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune o cerere in acest sens si numai pentru cladirile realizate cu respectarea autorizatiei de construire.


Codul fiscal:

Scutiri si facilitati pentru persoane juridice

   Art. 2851 - Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.


Norme metodologice:

Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, coroborate cu cele ale art. 2851 din Codul fiscal, elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.@


@Pct. 2191 a fost introdus prin art. I lit. H pct. 37 din H.G. nr. 84/2005.


Avand in vedere si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului administrat potrivit Codului silvic de catre Regia Nationala a Padurilor, nu se datoreaza impozit pe teren.

In categoria terenurilor folosite in scop economic de catre Regia Nationala a Padurilor, se incadreaza urmatoarele terenuri:

   a) rachitarii, cod EFF-PDs;

   b) arbusti fructiferi, cod PSz;

   c) pastravarii, cod PSp;

   d) fazanerii, cod PSf;

   e) crescatorii animale cu blana fina, cod PSb;

   f) centre fructe de padure, cod PSd;

   e) puncte achizitie fructe, ciuperci, cod Psu;

   f) ateliere impletituri, cod Psi;

   g) sectii si puncte apicole, cod Psa;

   h) uscatorii si depozite de seminte, cod PSs;

   i) ciupercarii, cod PSc;   i) depozite forestiere, cod Paz.@


@Pct. 2192 de la Titlul IX a fost introdus prin art. I pct. H pct. 71 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

   Art. 286. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit.

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaza acest impozit.

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

In cazul unei calamitati naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.

Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii sau reducerii.

Consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre persoanele juridice care efectueaza investitii de peste 500.000 euro pe o perioada de pana la 5 ani inclusiv, astfel:

   a) scutirea de impozit pe cladiri, de la data de intai a lunii urmatoare finalizarii cladirii;

   b) scutirea de impozit pe teren, de la data de intai a lunii urmatoare eliberarii autorizatiei de construire.

In cazul investitiilor de peste 500.000 euro, finalizate si puse in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei legi, consiliul local poate stabili cota de 0,25% la calculul impozitului pe cladiri, pe o perioada de 3 ani inclusiv.


Norme metodologice:

Facilitatile prevazute la art. 286 alin. (1)-(4) din Codul fiscal pot fi acordate prin hotarari ale consiliilor locale adoptate in cursul anului pe baza criteriilor si procedurilor stabilite de catre acestea.

La acordarea scutirilor sau reducerilor, dupa caz, prevazute la art. 286 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, numai in cazul persoanelor fizice, autoritatile deliberative pot avea in vedere facilitatile fiscale acordate persoanelor fizice prin reglementari neprevazute in titlul IX din Codul fiscal.

Abrogat.@


@Pct. 221 de la Titlul IX a fost abrogat prin art. I pct. H pct. 72 din H.G. nr. 1861/2006.


Facilitatile prevazute la art. 286 alin. (6) din Codul fiscal pot fi acordate prin hotarari ale consiliilor locale adoptate in cursul anului pe baza criteriilor si procedurilor stabilite de catre acestea.

Prin efectuarea de investitii in sensul art. 286 alin. (6), se inteleg investitiile de capital plasat in scopul obtinerii de profit in legatura cu crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, demararea sau dezvoltarea unei activitati care implica o schimbare in produsul sau procesul de fabricatie al unei unitati existente, prin aceasta urmarindu-se diversificarea, modernizarea precum si atingerea unei mai bune eficiente economice.@


@Pct. 2211 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 73 din H.G. nr. 1861/2006.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact