StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Notiunea, definirea si clasificarea actelor juridice civile

Notiunea, definirea si clasificarea actelor juridice civile

Notiune; intelesurile expresiei "act juridic civil".

Sensuri. Actul juridic are doua sensuri:actiune volitionala (negotium juris - operatie juridica)

inscrisul, suportul material ce fixeaza operatia juridica (instrumentum probationis).

Notiune. Poate fi definit c 323b12d a fiind manifestarea de vointa, expresa sau tacita, facuta cu intentia de a produce efecte juridice, concretizata in crearea, modificarea, transmiterea ori stingerea unui raport civil concret.

Clasificare - criterii.

Dupa numarul partilor (dupa cum vointa este unica sau comuna) actele juridice civile sunt: unilaterale si bilaterale (multilaterale).

- actul unilateral este rezultatul unei singure vointe, al unei singure parti (testamentul, renuntarea la un drept). Actul unilateral nu trebuie confundat cu contractul unilateral (imprumutul, depozitul, mandatul, donatia fara sarcina, fidejusiunea etc.)

- actul bilateral exprima un acord de vointa intre doua parti; exemplul tipic de act bilateral este contractul (vanzare-cumparare; donatie, schimb, locatie etc.).

- actul multilateral exprima vointa a trei sau a mai multor parti (contractul de societate - art. 1491 C. civ.).

Dupa scopul urmarit de parti la incheierea lor, actele juridice civile sunt: cu titlu oneros si cu titlu gratuit (art. 945 si urm. C. civ.).

- actele cu titlu oneros, se subclasifica in acte comutative, la incheierea carora partile cunosc existenta si intinderea obligatiilor lor, si acte aleatorii, la a caror incheiere partile nu cunosc intinderea prestatiilor.

- actele cu titlu gratuit sunt: liberalitati, care micsoreaza patrimoniul dispunatorului (donatie, legat), si acte dezinteresate, prin care se procura un avantaj fara micsorarea patrimoniului (mandat gratuit, depozit gratuit, imprumut (comodat) gratuit).

Dupa modul de incheiere, actele civile sunt: consensuale, solemne (formale) si reale.

- actele consensuale se incheie prin simpla manifestare de vointa.

- actele solemne se incheie cu indeplinirea unor formalitati, solemnitati cerute de lege ad validitatem;

- actele reale se incheie valabil prin remiterea (predarea) bunului.

Dupa efectul lor, actele civile sunt constitutive, translative si declarative.

- actele constitutive dau nastere la drepturi subiective noi care n-au existat anterior.

- actele translative au ca efect stramutarea unui drept subiectiv dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu.

- actele declarative sunt acelea care constata, definitiveaza sau consolideaza situatii juridice preexistente.

Dupa importanta lor asupra patrimoniului, actele civile sunt:

acte de administrare - acte savarsite asupra unui bun ori a patrimoniului pentru intretinerea si folosirea lui (incasarea veniturilor, culegerea fructelor, inchirierea, etc.).

acte de conservare - orice actiune avand ca scop ocrotirea si pastrarea unui drept, evitandu-se astfel pierderea lui (inscrierea unei ipoteci, intrerupereaunei prescriptii).

acte de dispozitie - acte juridice prin care un bun este scos dintr-un patrimoniu, fie pentru a fi trecut in alt patrimoniu, fie pentru a fi consumat ori distrus (contractul de vanzare - cumparare, de schimb, donatie, actele de constituire a unor drepturi reale, uzufruct, uz, abitatie, servitute, etc.).

Dupa continutul lor, actele civile sunt: patrimoniale si nepatrimoniale.

Dupa rolul vointei partilor la determinarea continutului, distingem intre acte subiective si acte conditie, la care partile adera.

Dupa legatura cu modalitatile (termen, conditie) distingem: acte pure si simple si acte afectate de modalitati (termen si conditie).

Dupa modalitatea incheierii lor, se disting: acte strict personale si acte ce se pot incheia prin reprezentare.

Dupa momentul producerii efectelor, sunt: acte inter vivos (intre vii) si acte mortis causa, pentru cauza de moarte (testamentul).

Dupa raportul dintre ele, sunt: acte principale si acte accesorii, cu aplicarea regulii " accesorium sequitur principalem".

Dupa modul de executare distingem: acte cu executare dintr-o data (uno ictu) si acte cu executare succesiva (locatiunea, renta viagera).

Dupa cum sunt ori nu sunt reglementate distingem intre acte numite sau tipice si acte nenumite.

act juridic numit - act juridic al carui continut este reglementat expres prin norme de drept fie in codul civil, fie in diferite alte acte normative.

act juridic nenumit act juridic al carui continut nu este reglementat expres prin norma de drept ci este stabilit de parti in considerarea principiilor care guverneaza obligatiile civile. El se interpreteaza si se executa potrivit vointei comune a partilor si a reglementarilor cu caracter general privitoare la contracte.

Dupa raportul lor cu elementul cauza sunt: acte cauzale si acte abstracte; la primele elementul cauza este esential, iar daca lipseste ori este imoral sau ilicit actul este nul, la a doua categorie nu se analizeaza cauza (titlurile de valoare).

Precizari:

q           In determinarea caracterului bi sau unilateral al unui act juridic civil nu se ia in considerare numarul persoanelor care participa la incheierea lui ci numarul partilor interesate. Astfel, intr-un contract de vanzare - cumparare incheiat intre un vanzator si 3 cumparatori, desi participa 4 persoane, in realitate exista 2 (doua) parti - o parte interesata sa vanda sio parte interesata sa cumpere, ceea ce face ca actul juridic sa fie bilateral.


q           Nu trebuie confundata clasificarea actelor juridice civile unilaterale si bilaterale cu clasificarea contractelor civile in unilaterale si bilaterale. Din punct de vedere al formarii lor, toate contractele fac parte dincategoria actelor juridice de formatie bi sau multilaterala, fiind rezultatul unui acord de vointa.

Contractele (acte juridice bi sau multilaterale), in raport de criteriul continutului, se clasifica in contracte unilaterale si contracte bilaterale.

contractul unilateral da nastere la obligatii in sarcina unei singure parti. In cazul acestui contract, doar una dintre parti are calitatea de creditor (are drepturi) cealalta parte avand calitatea de debitor (are obligatii) (spre exemplu, contractul de donatie).

contractul bilateral (sinalagmatic) da nastere la obligatii pentru ambele parti; fiecare parte avand atat calitatea decreditor cat si de debitor (contractul de vanzare-cumparare, de schimb, de locatiune).
q           In dreptul civil roman, conventia se confunda cu contractul. Legislatia franceza rezerva numele de contract numai acelor conventii care au drept scop crearea sau transmiterea unui drept, conventiile care au drept scop numai stingerea unui drept nefiind contracte. Cu toate acestea, in limbajul curent, se confunda adesea conventiile cu contractele.

Legiuitorul roman a adoptat limbajul uzual si, inspirandu-se din Codul civil italian, defineste contractul in art. 942 C. civ. ca fiind "acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dansii un raport juridic."

Reprezentare grafica

Vocabular

 • act juridic unilateral - manifestarea de vointa a unei singure persoane (testament, acceptarea ori renuntarea la succesiune, renuntarea la un drept, confirmarea unui act lovit de nulitate absoluta, etc.).
 • act abstract - inscris care constata existenta unei creante, valabila independent de cauza obligatiei corelative (titlurile de credit).
 • act juridic aleatoriu - act juridic cu titlu oneros, la incheierea caruia partile nu cunosc exact existenta ori intinderea obligatiilor, obligandu-se in functie de un eveniment viitor si incert.
 • act juridic comutativ - act juridic cu titlu oneros, la incheierea caruia fiecare parte cunoaste intinderea prestatiei la care se obliga.
 • liberalitate - act juridic cu titlu gratuit prin care dispunatorul - debitor isi asuma obligatia de a da beneficiarului - creditor un bun, diminuandu-si patrimoniul, fara a primi in schimb un echivalent (donatie,legatul).
 • act dezinteresat - act juridic cu titlu gratuit prin care dispunatorul - debitor isi asuma obligatia de a procura beneficiarului - creditor un avantaj patrimonial, fara sa-si micsoreze patrimoniul sau (contractul de mandat gratuit, contractul de depozit gratuit, prestarea unui serviciu gratuit, etc.).
 • contract de vanzare - cumparare - act juridic civil prin care una dintre parti, vanzatorul, stramuta proprietatea sau un alt drept privitor la un bun asupra celeilalte parti, cumparatorul, care se obliga a plati vanzatorului pretul bunului vandut.
 • contractul de donatie - act juridic civil prin care o parte (donator) transmite celeilalte parti (donatar) un drept subiectiv civil fara a primi altceva in schimb.
 • contract de depozit - act juridic civil prin care o parte (deponent) incredinteaza celeilalte (depozitar) un bun spre pastrare, urmand ca acesta din urma sa-l restituie la implinirea termenului sau la cererea deponentului.
 • contractul de renta viagera - act juridic prin care o persoana (credirentier) instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (capital) in schimbul unei prestatii periodice in bani platita pana la decesul sau.
 • locator - persoana din contractul de locatiune care se obliga sa asigure unei alte persoane (locatar) folosinta temporara a unui bun.
 • locatar - persoana care in schimbul folosintei temporare a bunului este obligata la plata unei sume de bani sau la alta prestatie cu titlu de chirie.
 • instrumentum probationis - inscris constatator, act juridic.
 • negotium iuris - operatiune juridica, act juridic.
 • testamentul - act juridic unilateral, gratuit, personal, solemn, revocabil, prin care o persoana (testator) dispune in tot sau in parte de patrimoniul sau pentru timpul cand nu va mai fi in viata.

Intrebari, exercitii, aplicatii.

Clasificati, in functie de criteriile cunoscute din literatura de specialitate, urmatoarele acte juridice:

a)      contractul de vanzare - cumparare;

b)      contractul de donatie;

c)      contractul de depozit;

d)      testamentul.

Ce fel de act juridic este, din punct de vedere al importantei asupra patrimoniului, vanzarea cainelui unui minor de catre tutorele acestuia, intrucat mijloacele financiare pentru procurarea hranei si medicamentelor cainelui devenisera prea oneroase pentru patrimoniul minorului?

Ce fel de act juridic este o vanzare facuta in schimbul unei rente viagere: comutativ sau aleatoriu?

In ce consta evenimentul incert in contractul de renta viagera?

Propuneti 3 exemple de acte juridice aleatorii.

Cum calificati actul juridic prin care o persoana transporta o alta persoana cu masina sa proprie fara a-i cere nimic in schimb: liberalitate, act dezinteresat sau aleatoriu?

Ce fel de act juridic este acela prin care o persoana isi greveaza cu o ipoteca un imobil aflat in proprietatea sa: de conservare sau de dispozitie? Dar actul juridic prin care creditorul constituie o ipoteca asupra unui imobil al debitorului in scopul garantarii recuperarii creantei?

Realizati o comparatie intre actul unilateral si contractul unilateral precum si intre actul bilateral si contractul bilateral.

Comentati caracterul unilateral sau sinalagmatic al contractului de donatie cu sarcina.

Care este regimul juridic aplicabil actelor juridice nenumite?

Precizati sensurile notiunii de "act" in dreptul civil.

Rezolvati urmatoarele teste grila:

De regula, vanzarea cumpararea este un contract:

a)      solemn;

b)      real;

c)      consensual.

Contractul de vanzare cumparare:

a)      este un contract unilateral;

b)      poate fi cu titlu gratuit;

c)      este solemn cand are ca obiect un teren.

Donatia este:

a)      un contract unilateral;

b)      un contract bilateral;

c)      un act juridic unilateral.

Sunt acte juridice civile cu titlu gratuit:

a)      actele comutative;

b)      actele dezinteresate;

c)      actele aleatorii.

Actele juridice reale sunt:

a)      acte juridice autentice;

b)      acte juridice care se incheie prin predarea bunului;

c)      acte juridice care se executa prin predarea bunului.

Contractul de donatie este:

a)      solemn;

b)      consensual;

c)      real.

Testamentul este:

a)      un act juridic strict personal;

b)      un act juridic inter vivos;

c)      un act juridic afectat de modalitati.

Dupa importanta asupra patrimoniului, actele juridice civile sunt:

a)      acte de conservare, de administrare, declarative;

b)      acte de conservare, de administrare, de dispozitie;

c)      acte de conservare, de administrare reale.

Dupa efectele pe care le produc, actele juridice civile sunt:

a)      acte constitutive, de administrare, declarative;

b)      acte consensuale, translative, de dispozitie;

c)      acte constitutive, translative, declarative.

Contractul de renta viagera este:

a)      un act juridic comutativ;

b)      un act juridic aleatoriu;

c)      un act juridic dezinteresat.

Bibliografie:

Ø      I. R. Urs††††††††††††††† - op. cit., p. 181 - 204;

Ø      I. R. Urs††††††††††††††† - op. cit., p. 118 - 122;

S. Angheni

Ø      Gh. Beleiu††††††††††††††††††††††† - op. cit., p. 125 - 134;

Ø      G. Boroi††††††††††††††† - op. cit., p. 141 - 154;

Ø      V. D. Zlatescu††††† - op. cit., p. 85 - 88;

Ø      I. Dogaru††††††††††††† - op. cit., p. 181 - 200;
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact