StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial

Constituirea societatilor comerciale conform legii nr. 31/1990, modificata prin ou 32/1997, aprobata si modificata prin legea 195/1997, modificata ulterior prin legea 99/1999 si respective legea 127/2000

CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALEconform Legii nr. 31/1990, modificata prin OU 32/1997, aprobata si modificata prin Legea 195/1997, modificata ulterior prin Legea 99/1999 si respective Legea 127/2000


Constituirea societatilor comerciale
In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constituii societati comerciale, cu respectarea Legii nr. 31/1990. societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.

Societatile comerciale se vor constituii in una din urmatoarele forme:

a)      societate in nume colectiv;

b)      societate in comandita simpla;

c)      societate pe actiuni;

d)      societate in comandita pe actiuni;

e)      societate cu raspundere limitata.

Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in asociatia in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.

Actionarii, asociatii comanditati, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitataraspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Societatea comerciala va avea cel putin doi asociati in afara de cazul in care legea prevede altfel.


Actul constitutiv al societatii


Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni, sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. In cuprinsul legii denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic cat si contractul de societate si/sau statutul societatii.

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de to 747e43h ti asociatii sau in caz de subscriptie publica de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:

printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la Oficiul Registrului Comertului.

Semnatarii actului constitutiv precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care conform legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege.

Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:

numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, sediul si nationalitatea asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice; numarul de inregistrare in registrul comertului, sau codul unic de inregistrare potrivit legii nationale; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari, , asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal daca este cazul;

forma, denumirea, sediul si daca este cazul, emblema societatii;

obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii precum si data la care se va varsa intregul capital social si subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice sau juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se au in vedere o atare infiintare;

durata societatii;

modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:

numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, sediul si nationalitatea asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice; numarul de inregistrare in registrul comertului, sau codul unic de inregistrare potrivit legii nationale; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari, asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal daca este cazul;

forma, denumirea, sediul si daca este cazul emblema societatii;

obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;

valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;

numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominale sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;

numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea;

numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;

clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, controlul acesteia de catre actionari, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;

durata societatii;

modul de distribuire a beneficiarilor si de suportare a pierderilor;

sediile secundare, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare;

avantajele rezervate fondatorilor;

actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;

modul de dizolvare si lichidare a societatii.

Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.

Capitalul social al societatii p actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei.

Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5.

Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 lei.

Partile sociale pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

In societatea cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, conform legii, adunarii generale a asociatilor.

Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.

Aporturile in natura sunt admise la toate formele de societate, aceste aporturi se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare. Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.

Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport, asociatii au dreptul sa participe conform actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand totodata, obligati sa participe la pierderi.


Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica


Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un proiect de emisiune cu toate datele, si in care se va stabili data inchiderii subscriptiei.

Prospectul de emisiune semnat de fondatori in forma autentica va trebui depus, inainte de publicare, la Oficiul Registrului Comertului din judetul in care se va stabili sediul societatii.

Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului, constatand indeplinirea conditiilor, va autoriza publicarea prospectului de emisiune.

Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecatorul delegat.

Subscrierea va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul subscriitorului, numarul in litere al actiunilor subscrise, data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.

Cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in doua ziare cu larga raspandire, cu 15 zile inainte de data fixata pentru adunare.

Instiintarea va cuprinde locul si data adunarii,care nu poate depasi doua luni, de la data inchiderii subscrierii si precizarea problemelor care vor face obiectul discutiilor.

Daca subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut in prospectul de emisiune sau sunt mai mici decat acesta, fondatorii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii constitutive majorarea sau, dupa caz, reducerea capitalului social la nivelul subscriptiei.

Fondatorii sunt obligati sa intocmeasca o lista a celor care accepta subscriptia, au dreptul sa participe la adunarea constitutiva, cu mentionarea numarului actiunilor fiecaruia. Aceasta lista va fi afisata la locul unde se va tine adunarea cu cel putin 5 zile inainte de adunare.

Adunarea alege un presedinte si doi sau mai multi secretari. Participarea acceptantilor se va constata prin liste de prezenta, semnate de fiecare dintre ei si vizate de presedinte si de unul dintre secretari. In adunarea constitutiva fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala. Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti.

Adunarea constitutiva este legala daca sunt prezenti jumatate plus unul din numarul acceptantilor si ia hotarari cu votul majoritatii simple a celor prezenti. Daca majoritatea ceruta nu poate fi intrunita, desemnarea expertilor se va face de catre judecatorul delegat, la cererea oricarui acceptant.

Adunarea constitutiva are urmatoarele obligatii:

verifica existenta varsamintelor;

examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura;

aproba participarile la beneficii ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;

discuta si aproba actul constitutiv al societatii, membrii prezenti reprezentand in acest scop, si pe cei absenti, si desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si indeplinirea formalitatilor cerute pentru constituirea societatii;

numeste pe administratori si cenzori.

Fondatorii sunt obligati sa predea administratorilor documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii. Fondatorii sunt raspunzatori, de asemenea, de valabilitatea operatiunilor incheiate in contul societatii inainte de constituire si luate de aceasta asupra sa.

Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica. In cazul majorarii capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzator capitalului social initial. In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor. Dreptul la actiunea in daune seprescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata.


Inmatricularea societatii


In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii sau un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in Registrul Comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.

Cererea va fi insotita de urmatoarele:

actul constitutiv al societatii;

dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;

dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;

actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;

declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege.

Controlul legalitatii actelor sau faptelor care potrivit legii se inregistreaza in Registrul Comertului se exercita in justitie printr-un judecator delegat.

Judecatorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi.

La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul delegat numeste in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati.

Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat.

Raportul va fi depus in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora, li se pot elibera copii integrale sau partiale de pe raport.

Conform legii nu pot fi numiti experti:

rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv, ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;

persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie, de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura;

in cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin incheiere, pronuntata in 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in Registrul Comertului in conditiile prevazute de legea privind acest registru.

Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care seautorizeaza inmatricularea societatii comerciale.

Celelalte sedii secundare, agentii, reprezentante, sau alte asemenea sedii se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in Registrul Comertului sediului principal. Societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane, filiale precum si sucursale, agenti reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.

Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la Oficiul Registrului Comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.


Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii


Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricarei persoane care formuleaza o cerere de interventie, va respinge prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati.

Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.

In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere Oficiului Registrului Comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.

In cazul unor neregularitati constate dupa inmatriculare societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.

Daca societatea nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.

Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data inmatricularea societatii. Actele sau faptele pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunosteau.

Tertii pot invoca actele sau faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.

Fondatorii, reprezentantii si alte persoane care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa.

In raporturile cu tertii, societatile pe actiuni, in comandita pe actiuni, sau cu raspundere limitata este angajata prin actele organelor sale, chiar daca aceste acte depasesc obiectul de activitate, in afara de cazul in care ea dovedeste ca tertii cunosteau sau, in imprejurarile date, trebuia sa cunoasca depasirea acestuia.

Nulitatea unei societati inmatriculate in Registrul Comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:

toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;

obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;

lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;

lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;

actul constitutiv nu prevede, denumirea, sediul societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor si capitalul social subscris si varsat;

s-au incheiat dispozitiile legale privind capitalul social minim subscris si varsat;

nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.

Pe data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, societatea inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Prin hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii se vor numi si lichidarea societatii.

Tribunalul va comunica Hotararea Judecatoreasca Oficiului Registrului Comertului, care dupa mentionare, o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei spre publicare in Partea a IV-a in extras.

Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau. Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii.

Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in Registrul Comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului. Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau al actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

Recursul se depune si se mentioneaza in Registrul Comertului unde s-a facut inregistrarea. Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.

In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in Registrul Comertului.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact