StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » dreptul de autor
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Analiza unor infractiuni prevazute de legea 8/1996ANALIZA UNOR INFRACTIUNI PREVAZUTE DE LEGEA 8/1996Analiza infractiunilor prevazute de articolul
Conform art. alin. constituie infractiuni si se pe- depsesc cu inchisoare de la la ani sau cu amenda de la RON la RON urmatoarele fapte:

a) realizarea, in scopul distribuirii, fara se urmari, direct sau indirect, un avantaj material, cu orice mijloace si in orice mod de marfuri pirat;

b) plasarea marfurilor pirat sub regim vamal de- finitiv de import sau export, sub regim vamal suspensiv ori in zone libere;

c) orice alta modalitate de introducere a marfu- rilor pirat pe piata interna;

Potrivit alin. al aceluiasi articol, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la la ani sau cu amenda de la RON la RON oferirea, distribuirea, detinerea ori de- pozitarea sau transportul, in scopul distribuirii, de marfuri pirat, precum si detinerea acestora in scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice.

In aliniatul al aceluiasi articol este prevazut a constitui infractiune, pedepsibila cu inchisoare de la luni la ani sau cu amenda de la RON la RON, promovarea de marfuri pirat prin orice mijloace si in orice mod,inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea catre public a l 757e47h istelor sau a cataloagelor de produse.

Asa cum se observa, legiuitorul roman a inteles sa san- ctioneze ca infractiuni, faptele expuse mai sus, care aduc atingere grava titularilor drepturilor patrimoniale de autor sau concesio- narilor acestor drepturi, precum si titularilor drepturilor conexe dreptului de autor. Necesitatea pedepsirii acestor infractiuni re- iese din valoarea imensa a profiturilor pe care le realizeaza cei care produc si pun in valoare marfuri pirat. Asa cum se remarca in literatura de specialitate, desi nu prezinta acelasi grad de pe- ricol social ca traficul de droguri, pirateria CD-urilor aduce pro- fituri mult mai mari. Astfel, Cristophe Zimmerman, expert al Co- misiei Europene, arata ca pirateria CD-urilor comporta mult mai putine riscuri decat traficul de droguri, insa aduce venituri mai mari. Astfel, daca un kilogram de rasina de canabis costa de euro, kilogram de CD-uri costa de euro; de asemenea, da- ca un gram de canabis costa euro si se vinde cu circa euro,un CD costa euro pe copie si se vinde cu de euro

Dupa cum se observa, legiuitorul a grupat in acelasi ar- ticol un numar de infractiuni, ale caror elemente constitutive prezinta mai multe caracteristici comune.

Obiectul juridic special comun acestor infractiuni il repre- zinta relatiile sociale care se nasc, dezvolta si se desfasoara in le- gatura cu dreptul de autor si, in aceeasi masura, cu drepturile conexe dreptului de autor.

Existenta infractiunilor prevazute de art. este condi- tionata de existenta unui produs purtator de drepturi de autor sau drepturi conexe, aceasta constituind o conditie anterioara co- muna tuturor acestor infractiuni. Cu o singura exceptie, aceste in- fractiuni au ca obiect material marfurile pirat. Dupa cum rezulta din dispozitivul alin. al art. prin "marfuri pirat" se inte- lege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, reali- zate fara consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de aceasta si care sunt executate, direct sau in- direct, total sau partial, de pe un produs purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora. Se prezinta ca exceptie infractiunea prevazuta de alin. al carei obiect material il constituie listele sau cataloagele folosite pentru promovarea produselor pirat.†††††††† Subiectul activ al infracti- unilor nu este unul calificat, putand fi orice persoana care indepli- neste conditiile legale pentru a raspunde penal. Participatia pe- nala este posibila in toate formele sale.

Subiectul pasiv este reprezentat de titularul dreptului de autor sau de titularul drepturilor conexe de autor. Titularul drep- tului de autor poate fi conform art. alin. "persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera", sau, asa cum rezulta din lin. al aceluiasi articol "calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii". In consecinta, alin. ofera explicit posibilitatea de a beneficia de protectia acordata autoru- lui persoanele juridice si persoanele fizice altele decat autorul, a- dica acele persoane care au dobandit in conditiile legii preroga- tivele pe care le ofera dreptul de autor si care pot face obiectul u- nei transmisiuni. Conform art. alin. autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile patrimoniale. In consecinta, pot fi subiectul pasiv al infractiunilor prevazute de art. cesionarii drepturilor patri- moniale de autor, fie ei cu titlu exclusiv sau nu. De asemenea, pot fi subiect pasiv al infractiunilor analizate editorii, care conform art. prin contractul de editare dobandeste dreptul de a repro- duce si de a distribui opera.

Titulari ai dreptului de autor, si implicit subiecti pasivi ai infractiunilor studiate, sunt si mostenitorii autorului care con- form art. alin. dobandesc drepturile patrimoniale de autor. La aceleasi concluzii se poate ajunge si raportat la organismul de gestiune colectiva care dobandeste toate drepturile patrimoniale si morale supuse transmisiunii succesorale in lipsa unor moste- nitori legali sau testamentari. Prin organism de gestiune colec- tiva, in sensul Legii , se intelege persoana juridica consti- tuita prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in prin- cipal, colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. Este important de subliniat ca a- ceste organisme pot fi subiect pasiv al infractiunilor prevazute de art. numai ca titular drepturilor de autor dobandite conform art. alin. ([.]. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau, in lipsa unui mandat, organis- mului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie.) In celelalte cazuri, organisme- le de gestiune colectiva nu pot fi subiectul pasiv al infractiunilor mentionate. In sprijinul acestor afirmatii aducem urmatoarele ar- gumente: i) din textul art. alin. rezulta ca titularii dreptului de autor pot exercita drepturile recunoscute de lege in mod in- dividual sau, pe baza de mandat, prin organismele de gestiune colectiva in conditiile prezentei legi. Potrivit contractului de man- dat este ca mandantul, in cazul nostru organismul de gestiune colectiva, incheie acte juridice pe seama si in numele mandata- rului, in speta titularul dreptului de autor sau a drepturilor co- nexe . Acest aspect este intarit si de alin. al aceluiasi articol care prevede ca titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu pot cesiona drepturile patrimoniale recunoscute prin lege ca- tre organismele de gestiune colectiva; ii) al doilea argument con- sta in faptul ca in prin natura lor aceste infractiuni prezinta pe- ricol social prin prejudiciul material pe care producerea si pu- nerea in circulatie a marfurilor pirat le cauzeaza titularilor drep- turilor de autor si al drepturilor conexe, ori asa cum rezulta din art. alin. organismele de gestiune colectiva [.] functionea- za potrivit reglementarilor privind asociatiile fara scop patri- monial [.], in consecinta pierderile patrimoniale pe care pre- zenta marfurilor pirat pe piata le cauzeaza, sunt exclusiv in seama titularului de drepturi de autor sau conexe.††

Potrivit art. alin. beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor de autor, deci implicit este un virtual subiect pasiv al infractiunilor prevazute de art. , persoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta pu- blica, in mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata ina- inte.

Din dispozitia art. alin. atunci cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exer- cita de catre persoana fizica sau juridica ce o face publica numai cu consimtamantul autorului, atata timp cat acesta nu-si dezva- luie identitatea. Consideram ca, persoana care exercita drepturile de autor in conditiile acestui text legal poate fi subiectul pasiv al infractiunilor prevazute de art.

Titularii drepturilor conexe dreptului de autor sunt, asa cum rezulta din art. , artistii interpretii sau executantii, pentru propriile interpretari ori executii, producatorii de inregistrari so- nore si producatorii de inregistrari audio vizuale, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifuziune si de televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe.

Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru titularii dreptului de autor sau pentru titularii drepturilor conexe dreptului de autor, stare ce decurge din realizarea actiu- nilor incriminate de lege. Legatura dintre actiunea incriminata si urmarea imediata rezulta din insasi materialitatea faptei. Existen- ta marfurilor pirat pe piata interna, fie ele rezultat al infractiunii prevazute la lit. a) fie introduse pe piata interna prin una din mo- dalitatile prevazute de lit. b) si c), precum si promovarea lor prin orice mijloace este de natura a produce un prejudiciu titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe dreptului de autor. Raportat la valoarea prejudiciului cauzat legiuitorul a considerat a fi circumstanta agravanta atunci cand consecintele sunt deose- bit de grave. Pentru evaluarea gravitatii consecintelor se au in ve- dere: a) calculul pagubei materiale efectuat tinandu-se seama de marfurile pirat identificate ca fiind obiectul material al infracti- unii si de pretul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele incasate ilegal de faptuitor.

Infractiunea prevazuta de art. alin. lit. a) consta in realizarea, in scopul distribuirii, fara a se urmari, direct sau indi- rect, un avantaj material, cu orice mijloace si in orice mod de marfuri pirat. Elementul material al acestei infractiuni consta in actiunea de realizare a marfurilor pirat, facuta in scopul distribu- irii. Asa cum rezulta din textul legal realizarea de marfuri pirat nu constitui infractiune daca latura subiectiva nu este intregita de scopul faptuitorului, anterior actiunii de realizare, de a vinde, transmite in orice mod, cu titlu oneros sau gratuit, precum si o- ferirea publica a produsului pirat. Astfel nu constituie o incalcare a dreptului de autor, deci nici infractiune, reproducerea fara con- simtamantul titularului dreptului de autor a unei opere, facuta pentru uzul personal sau pentru cercul normal al unei familii (art. alin. ). De asemenea pentru a nu intra in sfera circumstantei agravante prevazuta de alin. , actiunea de reproducere nu tre- buie sa fie motivata de vreun interes material direct sau indirect. Daca latura subiectiva din continutul acestei infractiuni inglobea- za si prefigurarea unui avantaj ce poate fi obtinut prin fructifica- rea comerciala a marfurilor pirat ne aflam in situatia prevazuta de alin. ce constituie forma agravata a acestei infractiuni.

Sanctiunea prevazuta pentru aceasta infractiune este de inchisoare de la ani la ani sau cu amenda de la RON la RON. In cazul formei agravate sanctiunea este de inchi- soare de la ani la ani.

Elementul material al infractiunii prevazute de alin. lit. b) consta in plasarea marfurilor pirat sub regim vamal definitiv de import sau export, sub un regim suspensiv sau in zone libere. Conform art. alin. din Codul vamal, la introducerea sau la scoaterea din tara a marfurilor prezentate la vama, autoritatea vamala stabileste un regim vamal, care cuprinde totalitatea nor- melor ce se aplica in cadrul procedurii de vamuire, in functie de scopul operatiunii comerciale si de destinatia marfii. Astfel din categoria regimurilor vamale definitive fac parte: a) importul, ca- re consta in introducerea marfurilor in circuitul economic; b) ex- portul, care consta in scoaterea marfurilor din tara; c) introdu- cerea si scoaterea din tara de bunuri apartinand calatorilor sau altor persoane fizice, necomercianti.

Din categoria regimurilor vamale suspensive fac parte: a) tranzitul marfurilor; b) antrepozitul marfurilor; c) perfectionarea activa a marfurilor; d) transformarea sub control vamal a marfu- rilor; e) admiterea temporara a marfurilor; f) perfectionarea pa- siva a marfurilor.

Pentru protejarea proprietatii intelectuale exista si masuri active de preventie a unei eventuale prejudicieri a titularilor unor astfel de drepturi. In acest sens Legea prevede in art. ca marfurile care s-au dovedit ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala nu pot intra sau iesi de pe teritoriul Ro- maniei ori in/din zone libere sau antrepozite libere, nu pot fi importate, exportate, reexportate, plasate sub un regim vamal suspensiv. Art. al legii mai sus mentionate ofera posibilitatea titularilor de drepturi intelectuale de a depune o cerere scrisa la Autoritatea Nationala a Vamilor, pe baza careia, atunci cand este cazul, autoritatea vamala retine marfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si/sau suspenda operatiunea de vamuire. Daca titularul dreptului de proprietate intelectuala, in termen de zece zile lucratoare de la data primirii notificarii privind retinerea marfii si/sau suspendarea operatiunii de vamuire, face dovada formularii unei actiuni civile in justitie sau a unei plangeri penale, autoritatea vamala va retine marfurile pana la data cand hotararea judecatoreasca ramane definitiva si irevocabila. Mai mult, conform art. din aceeasi lege, in cazul in care autoritatea vamala a retinut marfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si/sau a suspendat operatiune de vamuire, marfurile pot fi distruse daca se indepli- nesc cumulativ urmatoarele conditii:a) titularul dreptului informeaza in scris autoritatea va- mala, in termen zile lucratoare de la data primirii notificarii ca marfurile retinute aduc atingere unui drept de proprietate inte- lectuala;

b) titularul dreptului depune la autoritatea vamala, in ter- menul prevazut la litera a), acordul scris al declarantului/deti- natorului/destinatarului marfurilor ca abandoneaza aceste mar- furi, in vederea distrugerii; acest acord poate fi transmis autori- tatilor vamale direct de catre declarantul/detinatorul/destinata- rul marfurilor. Aceasta conditie se prezuma a fi indeplinita daca in termenul prevazut la lit. a) declarantul/detinatorul/destinata- rul marfurilor nu se opune in mod expres, in scris, retinerii si/sau suspendarii operatiunii de vamuire ori distrugerii marfurilor.

Din continutul art. al legii se desprinde obli- gatia autoritatii vamale, la cererea titularului dreptului de propri- etate intelectuala, de a-l informa, in cazul in care detine astfel de informatii, asupra numelui si adresei declarantul/detinatorul/ destinatarul marfurilor, originea si tara de expeditie a marfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelec- tuala. Cel care primeste informatii conform dispozitiilor acestui articol nu le poate utiliza decat in scopul apararii drepturilor sale pe calea actiunii civile sau a plangerii penale.

Infractiunea prevazuta in art. lit. b are un subiect activ calificat, asa cum spuneam, activitatile de import sau export pot fi realizate numai de catre comercianti. Daca aceasta calitate nu este indeplinita, dar marfurile pirat patrund pe piata interna sau sunt exportate, ne aflam in ipoteza prevazuta de lit. c a a- celuiasi articol, care nu face distinctie asupra modului in care res- pectivele produse pirat ajung pe piata interna. Una din modalitati este cea prevazuta in Codul vamal care prevede o varianta a re- gimului definitiv ca fiind introducerea si scoaterea din tara de bu- nuri apartinand calatorilor sau altor persoane fizice, necomerci- anti.

Consideram ca sub aspectul laturii subiective aceasta in- fractiune se savarseste cu intentie directa sau indirecta. Desi, apa- rent plasare marfurilor in una din formele regimului vamal se poate face si din culpa, spre exemplu daca faptuitorul nu a stiut, dar ar fi trebuit sa stie, ce fel de marfuri importa sau exporta (art. alin. paragraf. lit. b) sau chiar fara vinovatie (in cazul unei erori grave asupra calitatilor substantiale ale marfurilor), daca legiuitorul nu a prevazut expres ca fiind infractiune fapta savar- sita cu aceasta forma de vinovatie, prin aplicare art. alin. , rezulta ca intentia, sub ambele sale forme este forma de vinovatie ce poate constitui elementul subiectiv al acestei infractiuni. Subli- niem ca asupra posibilitatii de apreciere a marfurilor ca fiind pi- rat sau nu de catre faptuitor, in opinia noastra, trebuie sa se e- fectueze dupa criterii obiective, impuse de calitatea de comerciant a faptuitorului, care presupune responsabilitate si cunostinte te- meinice legate de propria profesie.

Sanctiunea prevazuta pentru aceasta infractiune este de inchisoare de la la ani au amenda de la RON la RON.

Elementul material al infractiunii prevazute de lit. c con- sta in actiunea de a introducere a marfurilor pirat pe piata in- terna, in alte modalitati decat cele prevazute la lit. b. Prin"orice alta modalitate", in context, se intelege introducerea marfurilor pirat in bagajul personal al calatorilor, in limita permisa de lege; in colete trimise de sau primite de persoane fizice sau juridice etc

Sub aspect subiectiv aceasta infractiune se savarseste cu intentie directa sau indirecta, iar subiectul activ este unul neca- lificat, infractiune putand fi savarsita de orice persoana care este responsabila penal.

Elementul material al infractiunii prevazute in art. are mai multe modalitati. Astfel actiunea incriminata poate fi:

a)     oferirea de marfuri pirat;

b)     distribuirea de marfuri pirat;

c)      detinerea in scopul distribuirii de marfuri pirat;

d)     depozitarea in scopul distribuirii de marfuri pirat;

e)     transportul in scopul distribuirii de marfuri pirat;

f)       detinerea de marfuri pirat in scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale per- soanelor juridice.

In incercarea de a gasi o justificare a folosirii deopotriva, de catre legiuitor, a modalitatilor prin "distribuire" si prin "ofe- rire", termeni care in interpretarea legala data de art. sunt sinonimi vom expune trei ipoteze:

a) in cazul in care legiuitorul a avut in vedere sensul de "a propune spre cumparare o marfa" a verbului "a oferi", actiunile de "oferire" si cea de "distribuire", in sensul care se desprinde din art. alin. , nu si din art. , sunt diferite sub raportul apropierii fata de cel care cumpara spre folosul propriu si nu in scop comercial un exemplar din marfa pirat. Contactul direct cu acest tip de cumparator il are ofertantul, adica acel care ofera spre vanzare. "Distribuirea" presupune repartizarea marfurilor la ofer- tanti in scopul de a fi revandute, fara a presupune un contact direct cu cel care cumpara spre folosul propriu. Este adevarat ca in cazul variantelor simple diferentierea dintre "oferire" si "distri- butie" nu prezinta interes, acceptand in acest caz sinonimia lor data de interpretarea legala, dar lucrurile sunt total diferite in cazul variantei agravante prevazute de alin. al aceluiasi articol. Argumentam aceasta prin faptul ca "distribuirea" in scop comer- cial presupune un grad de pericol social mai ridicat dat in primul rand de cantitatea mai mare de marfa pirat pe care opune in cir- culatie, implicit de veniturile mai mari realizate,pe care le obtine "distribuitorul" in comparatie cu cel care ofera spre vanzare celor care cumpara pentru uzul propriu, cat si de natura vanzarii co- merciale dintre "distribuitor" si "ofertant", care presupune inten- tia de revanzare a "ofertantului", deci a unei noi conduite infrac- tionale fata care "distribuitorul" ramane in pasivitate, fapt ce re- leva un grad de pericol social mai ridicat al actiunii de "distri- buire" de marfuri pirat.

b) daca legiuitorul a folosit termenul "oferire" in sensul de "a da in dar" consideram ca prin aceasta a dorit sa diferentieze "distribuirea" si "oferirea" dupa cum transmiterea s-a facut cu titlu gratuit sau nu. Si in aceasta varianta suntem in afara inter- pretarii legal care defineste "distribuirea" ca fiind "vanzare sau orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau gratuit [.]". Di- ferenta este ca in textul art. "distributie" este sinonima cu "oferirea publica", pe cand in textul art. alin. atributul de "publica" al actiunii de "oferire" dispare, fapt ce ne conduce spre ideea ca motivatia legiuitorului este aceea de a incrimina actiunea de oferire indiferent daca aceasta se produce in public sau nu, in sensul in care termenul public, asa cum rezulta din textul art. , inseamna "[.]un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia [.]".

c) in literatura de specialitate , tinandu-se seama de in- terpretare legala a actiunii de "distribuire" data art. , s-a con- siderat ca "[.] prin distribuire se intelege si oferirea publica" con- siderandu-se criticabila incriminarea distincta a actiunii de ofe- rire.

Variantele alternative, detinere, depozitare sau transport, pentru a constitui infractiune, trebuie indeplinita conditia ca a- ceste actiuni sa fie intreprinse in scopul distribuirii. Indeplinirea acestei conditii este esentiala, in lipsa ei actiunea nu are relevanta penala. Este de observat ca, legiuitorul, prin sanctionarea acestor actiuni ca infractiuni, a dorit sa previna distribuirea produselor pirat, actiune care este de natura a produce un prejudiciu imediat titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe. Actiunile incriminate alternativ, detinere, transport, depozitare, sunt acti- uni premergatore actiunii de distribuire, care nu prezinta caracter penal daca nu sunt direct legate prin scop de cea din urma. In concluzie, detinatorul, transportatorul sau depozitarul acestor marfuri, in virtutea unui contract civil, fie el cu titlu gratuit sau oneros, sau a unui contract comercial, a carui cauza o constituite reprezentarea remuneratiei datorata pentru serviciile prestate, nu pot fi subiectul activ al acestei infractiuni. Insa, cel care incheie un astfel de contract, avand drept cauza punerea marfurilor pirat in conditia de a fi distribuite, este subiect activ al acestei infrac- tiuni. In cazul in care transportatorul, depozitarul sau detinatorul avea cunostinta de faptul ca bunurile care fac obiectul contractu- lui sunt marfuri pirat care urmeaza a fi distribuite de cocontrac- tantul sau, dar cauza angajarii sale contractuale este una licita (ex.: reprezentarea remuneratiei datorate pentru serviciul pres- tat), ne aflam in situatia participatiei penale sub forma compli- citatii.

Detinerea de marfuri pirat este de asemenea infractiune daca se realizeaza in scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice. "Comunicare publica", conform art. , este considerata orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cu- nostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice modalitate publica de executie ori prezentare directa a o- perei, expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta apli- cata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor ci- nematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul in- registrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere ra- diodifuzate. De asemenea, se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv pe internet sau alte re- tele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces din orice loc sau in orice moment ales in mod individual.

Pentru a fi infractiune, comunicarea publica trebuie sa ai- ba loc la un punct de lucru apartinand unei persoane juridice. "Punctul de lucru" reprezinta o forma exogena a unei societati co- merciale si poate fi un magazin, o taraba amplasata intr-un loc anume, o terasa, un bar

Infractiunile de oferire, distribuire se savarsesc cu intentie directa sau indirecta, iar cele de detinere, transport sau depozita- re se savarsesc cu intentie directa calificata prin scop. Infracti- unea de detinere in vederea utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice se savarseste prin in- tentie directa calificata prin scop.

In alin. al art. legiuitorul a prevazut ca fiind cir- cumstanta agravanta a infractiunilor prevazute de primele doua aliniate ale aceluiasi articol, savarsirea acestora in scop comercial. Prin "scop comercial", asa cum reiese din art. alin. , se in- telege urmarirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj eco- nomic sau material. In savarsirii acestor forme agravate ale in- fractiunilor, pedeapsa este majorata de la ani la ani sau a- menda de la RON la RON, in cazul alin. , si in- chisoare de la an la ani sau amenda de la RON la RON, in cazul alin. , la pedeapsa cu inchisoarea de la ani la ani.††††

Infractiunea prevazuta de art. alin. consta in in- chirierea sau oferirea spre inchiriere de marfuri pirat. Elementul material al acestei infractiuni este unul alternativ. O modalitate o constituie inchirierea de marfuri pirat, iar cea de a doua consta in oferirea spre inchiriere de marfuri pirat. Prin "inchiriere", asa cum rezulta din art. , se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect al unei opere. In literatura de specialitate s-a considerat ca aceasta infractiune se savarseste cu intentie directa sau indirecta . Consideram ca aceasta infractiune se savarseste cu intentie directa, argumentul regasindu-se in tex- tul art. care specifica in mod expres ca inchirierea consta in punerea la dispozitie pentru un avantaj economic sau material. Este evident ca sintagma "pentru un avantaj economic sau ma- terial" este echivalenta cu sintagma "in scop comercial" prevazuta de alin. , fapt justificat si de echivalenta sanctiunii. Or, daca in cazul infractiunilor prevazute de alin. elementul subiectiv este intentia directa calificata prin scop, pentru identitate de ratiune trebuie sa admitem ca si in cazul infractiunii prevazute de alin. situatie este aceeasi. Este adevarat ca in continutul laturii subi- ective a infractiunilor prevazute de alin. apare expresis verbis scopul comercial, ceea ce nu este valabil si in cazul infractiunilor prevazute de alin. . Consideram ca scopul comercial, asa cum re- zulta din dispozitia art. , este continut in actiunea de inchi- riere.Infractiunea prevazuta de art. alin. consta in pro- movarea marfurilor pirat prin orice mijloc si in orice mod, inclu- siv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunere sau prezentarea catre public a l 757e47h istelor sau a cataloagelor de produse.

Infractiunea prevazuta de acest alineat are ca element dis- tinctiv fata de celelalte infractiuni prevazute de art. obiectul material care nu mai este reprezentat de marfurile pirat, ci de lis- tele si cataloagele de produse folosite pentru promovare marfu- rilor pirat.††

Elementul material al acestei infractiuni poate consta in "promovarea marfurilor pirat", actiune care se poate savarsi in orice mod, inclusiv prin:

a) utilizarea anunturilor publice;

b) utilizarea mijloacelor electronice de comunicare;

c) prin expunerea sau prezentarea catre public a l 757e47h istelor sau a cataloagelor de produse.

Sub aspectul subiectiv, aceasta infractiune, indiferent de modalitatea elementului material, se savarseste cu intentie direc- ta sau indirecta.

In cuprinsul alin. , legiuitorul a instituit pe langa varian- tele tip, variantele agravate ale acestora. Astfel, daca prin infrac- tiunile prevazute la alin. s-au produs consecinte deosebit de grave, sanctiunea este inchisoarea de la ani la ani. Pentru evaluarea gravitatii consecintelor, calculul pagubei materiale se e- fectueaza tinandu-se seama de marfurile pirat identificate in con- ditiile prevazute la alin. si de pretul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele incasate ilegal de faptuitor. Conform alin. , cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si savarsire infracti- unilor prevazute de alin. daca au fost savarsite de un grup infractional organizat. Conform art. lit. a din Legea , prin "grup infractional organizat" se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exista pentru o pe- rioada si actioneaza in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine direct sau in- direct un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu con- stituie grup infractional organizat grupul format ocazitional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multorinfractiuni si care nu are continuitate sau o structura determinata ori roluri prestabilite pentru membrii sai in cadrul grupului.

Constatarea faptelor prevazute de acest articol se face, po- trivit art. alin. de catre structurile specializate ale Inspecto- ratului General al Politiei Romane si ale Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. Infractiunea prevazuta la alin. ce se face, potrivit alin. al art. , si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, in conditiile prevazute de art. din Codul de procedura penala. Competenta de jude- cata in prima instanta revine tribunalului.Aspecte privind infractiunea prevazuta de art.


Dificultatile intalnite in probarea faptelor ce aduc atingere drepturilor de autor, prin Legea , s-a introdus in conti- nutul Legii art. care sanctioneaza ca infractiune re- fuzul de a declara provenienta marfurilor pirat ori a dispozitive- lor pirat de control al accesului . Aceeasi fapta este sanctionata prin art. din noul Cod penal sub titulatura de "Refuzul co- operarii cu organele competente".

Obiectul juridic special este reprezentat de relatiile ce se stabilesc in legatura cu protectia drepturilor patrimoniale de au- tor si a drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor, cat si "relatiile sociale referitoare la interesul statului de a stabili prove- nienta tuturor marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de con- trol al accesului, pentru a putea limita amploarea fenomenului si a sanctiona persoanele care savarsesc infractiuni de natura a a- duce atingere dreptului de autor prin aceasta modalitate"

Infractiunea presupune situatia premisa a detinerii de ca- tre autor a marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului. O a doua imprejurare consta in solicitarea de informa- tii cu privire la provenienta acestor marfuri, venita de la organele competente, care, potrivit art. , pot fi lucratorii structurilor specializate ale Inspectoratului General al Politiei Romane si In- spectoratul General al Politiei de Frontiera, procurorul cat si in- stanta de judecata in cazul in care se afla deja pe rol un proces penal.

Elementul material al infractiunii prevazuta de art. consta in refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului, utilizate pentru servi- ciile de programe cu acces conditionat. Prin "marfuri pirat" in context se intelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv co- pertele, realizate fara consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de aceasta si care sunt executate, direct ori indirect, total sau partial, de pe un produs purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora; iar prin "dispozitive pirat de control al accesu- lui" se intelege orice dispozitiv a carui confectionare nu a fost au- torizata de catre titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege in raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces conditionat, realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu.

In literatura de specialitate s-a considerat o persoana nu poate intra in posesia acestui gen de bunuri decat prin savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, fie prin realizarea lor, care reprezinta latura obiectiva a infractiunii prevazute de art. alin. , fie prin primirea de la alte persoane, ceea ce se circum- scrie laturii obiective a infractiunilor de tainuire sau de favorizare a infractorului ori a unei din infractiunile incriminate de art. alin , astfel incat, considera autorul citat, in momentul in care se constata detinerea de catre aceasta persoana de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului se constata implicit savarsirea unei fapte penale.

Consideram ca generalizarea cazurilor de detentie a mar- furilor pirat ca fiind consecinta a unei infractiuni se poate face doar prin omiterea dispozitiilor art. , potrivit caruia nu consti- tuie o incalcare a dreptului de autor (pe cale de consecinta nici in- fractiune) reproducerea unei opere, cu exceptia partiturilor mu- zicale, fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu con- travina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor ori pe titularul drepturilor de utilizare. Din acest text rezulta, cel putin in opinia noastra, ca nu toate reproducerile facute fara con- simtamantul autorului sunt si marfuri pirat, cum de altfel nici toate reproducerile dupaproduse purtatoare de drepturi de autor sau drepturi conexe dreptului de autor nu sunt de genul celei in- criminate de art. alin. lit. a). Ba mai mult, in cazul detinerii unei singure copiidetinatorul se circumscrie dispozitiilor art. , deoarece prin cantitate de marfa poate fi prezumat ca aceasta ser- veste uzului propriu, iar cantitatea de marfa presupusa a fi pirat nu prezinta pericolul social necesar calificarii detineri sale ca fiind potential de genul celei incriminate de art. alin. , detinerea in scopul distribuiri nu poate fi presupus in conditiile unei astfel de cantitati de marfa pirat. In cazul detinerii unei cantitati mai mari de marfuri pirat situatia este cu totul alta, chiar daca deti- nerea nu este de genul care sa poata fi calificata ca infractiune (lipsa scopului distribuirii), consideram ca un astfel de detinator poate si este obligat sa puna la dispozitia organelor competente informatiile cunoscute privitoare la modul in care aceste marfuri au intrat in detentia sa. Intr-o astfel de situatie incidenta art. este exclusa,justificare folosiri pentru uzul personal a unei can- titati mai mari de reproduceri a operelor protejate nu poate fi primita.

In cazul dispozitivelor de control al accesului utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat ne raliem o- piniei exprimate, deoarece simpla detinere a unui astfel de pro- dus este calificata de art. ca fiind infractiune, situatie in care, asa cum remarca si autorul citat , se ajunge la o contradictie in- tre dispozitiile art. si normele care stabilesc drepturile per- soanelor fata de care se efectueaza cercetarile in cadrul unui pro- ces penal, de a nu face nici o declaratie. Pedepsirea conform art. ar constitui tocmai pedepsirea acestei prerogative, "echiva- land cu obligatia de a se autoincrimina" . In cazul surprinderii avand in detentie marfuri pirat, detinere ce constituie infractiune, declaratiile prin care se denunta participarea la o asociere sau in- telegere in vederea savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute de art. , prin care se faciliteaza identificarea si tragerea la ras- pundere penala a celorlalti participanti, facute inainte de incepe- rea urmaririi penale constituie cauza de nepedepsire instituita de art. alin. , sau de atenuare a pedepsei instituita de alin. al aceluiasi articol, situatie in care nu mai suntem in situatia obliga- rii faptuitorului, invinuitului sau inculpatului la autoincriminare. Faptuitorul, invinuitul sau inculpatul are posibilitatea de a alege daca profita sau nu de avantajele pe care art. i le poate oferi. In ipoteza in care faptuitorul, invinuitul sau inculpatul nu doreste sa faca nici o declaratie, pedepsirea conform art. este inapli- cabila, deoarece ea ar echivala cu obligarea la autoincriminare. Dreptul unui acuzat de a pastra tacerea cu privire la faptele ce-i sunt reprosate si de a nu contribui la propria incriminare repre- zinta aspecte esentiale ale unei proceduri echitabile in procesul penal, garantate de art. al Conventiei Europene a Drepturilor Omului. Curtea Europeana a decis in mod constant ca, ele repre- zinta norme general recunoscute situate in centrul notiunii de "proces echitabil". Instanta europeana a decis ca dreptul de a nu contribui la propria incriminare presupune ca, intr-o cauza pe- nala, acuzatia incearca sa-si intemeieze argumentele sale fara sa recurga la elemente de proba obtinute prin constrangere sau pre- siuni, in dispretul vointei acuzatului

Subiectul activ al acestei infractiuni nu este unul calificat, iar participatia penala este posibila sub forma instigarii si a com- plicitatii morale (i.e., intarirea hotararii infractionale prin sfaturi etc.

Sanctiunea prevazuta pentru aceasta infractiune consta in inchisoare de la luni la ani sau cu amenda de la lei (RON) la lei (RON). Competenta de judecata apartine tri- bunalului. Infractiune este prevazuta si in noul cod penal in art.
Aspecte privind infractiunea prevazuta de art.


Conform acestui text legal, constituie infractiune si se pe- depseste cu inchisoare de la an la ani sau cu amenda de la lei (RON) la lei (RON) punerea la dispozitie pu- blicului, inclusiv pe Internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, in- diferent de suport, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual.Obiect juridic special consta in relatiile ce se stabilesc si se dezvolta in legatura cu exploatarea patrimoniala a dreptul de au- tor, drepturile conexe dreptului de autor sau drepturilor sui-ge- neris al fabricantilor de date.

Obiectul material consta in operele ori produsele purta- toare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis, puse la dis- pozitia publicului prin una din modalitatile incriminate in textul legal.

Subiectul activ al acestei infractiuni poate fi orice persoa- na responsabila din punct de vedere penal. Participatia penala es- te posibila sub toate formele sale. Subiectul pasiv al infractiunii poate fi numai titularul drepturilor de autor, a drepturilor conexe dreptului de autor sau titularul unui drept sui-generis asupra u- nei baze de date.

Elementul material consta in punerea la dispozitie publi- cului, inclusiv prin Internet sau alte retele de calculatoare a ope- relor sau produselor purtatoare de drepturi recunoscute de Legea , astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual. Din punct de vedere subi- ectiv aceasta infractiune se savarseste cu intentie directa sau in- directa.

Sanctiunea prevazuta pentru aceasta infractiune consta in inchisoare de la la ani sau amenda de la lei (RON) la lei (RON).Analiza infractiunii prevazuta de art.


In prezent, computerul a devenit unul din elementele in- dispensabile vietii cotidiene, iar lumea juridica trebuie sa tina pa- sul cu ritmul de dezvoltare alert al acestui domeniu. Legea SUA din , este prima lege care a inclus programele pentru calcu- latoare in randul operelor protejate, iar prin modificarea ce i-a fost adusa in a definit programele de calculator ca fiind "o suita de instructiuni destinate a fi utilizate direct sau indirect intr-un calculator pentru a obtine anumite rezultate" . Protectia de fapt a acestor programe, realizata prin parole, sau prin folosirea "virusurilor", au devenit insuficiente in prezent , iar pagubele su- portate de producatorii de software justifica incriminarea penala a actiunilor care nesocotesc drepturile de creatie intelectuala a producatorilor de programe pentru calculator. Astfel, componen- tele programelor de calculator care au legatura cu protectia aces- tuia sunt in numar de patru, respectiv

a)     materialul de conceptie pregatitor;

b)     codul sursa sau programul editat in cod sursa;

c)      codul obiect, reprezentand traducerea progra- mului sursa in program inteligibil pentru ma- sina;

d)     manualul de utilizare, reprezentat de docu- mentatia conexa si documentatia auxiliara;

Prin art. se sanctioneaza ca infractiune si pedepseste cu inchisoare de la an la ani sau cu amenda de la lei (RON) la lei (RON) reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urma- toarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere in retea interna.

Obiectul juridic special este reprezentat de relatiile sociale ce se nasc si dezvolta in legatura cu drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator.

Subiectul activ al infractiunii nu este calificat, putand fi orice persoana care raspunde din punct de vedere penal. Subiec- tul pasiv al infractiunii este reprezentat de titularul dreptului de autor asupra programului pentru calculator. Participatia penala este posibila si se poate realiza sub toate formele sale.

Elementul material este unul alternativ, textul legal incri- minand mai multe variante de actiune ilicita:

a)     instalare;

b)     stocare;

c)      rulare;

d)     executare;

e)     afisare;

f) transmitere in retea;

Din punct de vedere subiectiv, aceasta infractiune, indife- rent de modalitatea de savarsire, se comite cu intentie directa au indirecta.

Sanctiunea prevazuta este de inchisoare de la an la ani sau amenda de la lei (RON) la lei (RON).


REFERINTE BIBLIOGRAFICE


Romitan, C.R., "Analiza infractiunilor de producere si punere in

circulatie de marfuri pirat", in Dreptul, , p.

. Deak, F., Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, , p.

. Fapta constand intr-o actiune savarsita din culpa constituie infrac- tiune numai atunci cand in lege se prevede in mod expres aceasta.

. Romitan, C.R., [ ], p.

. Coteanu, I.. Seche, L.. Seche M., Dictionarul explicativ al limbii

romane, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, , p.

. Idem.

. Romitan, C.R., [ ], p.

. Ibid., p.

. Ibid., p.

10. Ibidem.

11. Conform art. alin. prin "marfuri pirat" se inteleg toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fara consimtamantul titularului de drepturi sau a persoanei legal autorizate de aceasta si care sunt executate, di- rect sau indirect, total sau partial, dupa un produs purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora.

. Conform art. alin. prin "dispozitive pirat de control al ac- cesului" se intelege orice dispozitiv a carui confectionare nu a fost autorizata de catre titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege in raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces conditionat, realizat pentru facili- tarea accesului la acel serviciu. ††††††

. Bulancea, M.B., "Consideratii privind neconstitutionalitatea infrac- tiunilor prevazute de art. din Legea a Dreptului de autor", in Drep- tul, , p.

. Ibid., p.

. Ibidem.

. Ibid., p.

. Birsan, C., Conventia europeana a drepturilor omului. Comentariupe articole, Vol. I., Editura All Beck, Bucuresti, , p.

. Mitrache, C. . Mitrache, C., Drept penal roman. Partea generala, Casa de editura si presa Sansa, Bucuresti, , p.

. Ros, V., Dreptul proprietatii intelectuale, Editura Global Lex,

Bucuresti, p.

. Puscas, N., Dreptul proprietatii intelectuale. Note de curs, tiparit la Fundatia Alma Mater, Ramnicu Valcea, , p.

. Ros, V., [ ], pp.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact