StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » piata bursiera

Constituirea, organizarea si functionarea bursei de valori bucuresti

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BURSEI DE VALORI BUCURESTI

In conformitate cu Legea nr.52/1994, Bursa de valori Bucuresti a luat fiinta in 21 aprilie 1995 (prin decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare) iar Asociatia Bursei de Valori Bucuresti este constituita la 27 aprilie 1995 de catre 24 de societati de valori mobiliare fondatoare.

Asociatia Bursei reprezinta organul suprem de luare a deciziilor privind activitatea bursei (fiecare societate de valori mobiliare membrii avand dreptul la un vot in adunarile generale ale Asociatiei Bursei). 515j95fConducerea Bursei de Valori Bucuresti revine Comitetului Bursei, format din 9 reprezentanti alesi de catre Asociatia Bursei de Valori Bucuresti.

Directorul General al Bursei, numit de catre Comitetul Bursei, exercita competentele de administrare a activitatii curente a institutiei si este abilitat pentru a reprezenta institutia in fata autoritatilor publice si in relatiile acesteia cu persoanele fizice si juridice.

Comisarul General al Bursei, numit de catre Comisia Nationala a valorilor Mobiliare ca reprezentant al acesteia, are misiunea de a supraveghea si controla activitatea Bursei. Activitatea Comitetului Bursei este sprijinita de doua comisii speciale.

Comisia de Etica si Conduita, care vegheaza la respectarea regimului juridic bursier.

Comisia de Inscriere la Cota Bursei, care hotaraste asupra inscrierii, promovarii, suspendarii, retrogadarii sau eliminarii (retragerii) valorilor mobiliare de la cota Bursei de Valori Bucuresti.

Camera Arbitrala solutioneaza diferendele dintre membrii Asociatiei Bursei, dintre acestia si agentii lor, pentru valori mobiliare, dintre agenti , precum si dintre clienti si membrii Asociatiei bursei.

Indicele BET

Numele oficial al indicelui este :

in limba romana Indicele Bursei de valori Bucuresti

in limba engleza : Bucharest Exchange Trading

numele abreviat BET.

Data si valoarea de referinta:

data de referinta este 19 septembrie 1997;

data de start este 22 septembrie 1997;

valoarea de start:1000 de puncte

Scopul crearii indicelui BET

Indicele BET este un indice ponderat de capitalizarea bursiera si este creat pentru a reflecta tendinta de ansamblu a preturilor celor mai lichide 10 actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti.

Prin constructie (metodologie de calcul, reguli de selectie a actiunilor si actualizare), el are si scopul de a furniza o baza adecvata pentru tranzactiile deviate pe indici.Acestea sunt : options si futures, si combinatii ale acestora.Ele fac obiectul Ordonantei de Guvern nr.68 din 28 august 1997 privind bursele de marfuri.

Tranzactionarea instrumentelor derivate pe indici are ca scop acoperirea riscului investitorilor in actiunile ce compun portofoliu indicelui, prin angajarea de tranzactii pe instrumente derivate in sensul invers al celor pe valorile mobiliare respective.Aceasta operatie se numeste arbitrajul pe index ( index arbitrage ).

Indicele BET permite managerilor de portofoliu calcularea coeficientului beta, avand astfel la dispozitie o masura mai precisa a volatilitatii actiunilor cotate.

Indicele BET este exprimat si in USD ( dolar termis ), prin convertirea preturilor in lei, la cursul BNR din ziua respectiva servind astfel si investitorilor straini care doresc si o alta exprimare a indicelui.

Indicele BET este calculat ca o medie ponderata cu capitalizarea preturilor celor mai 10 lichide actiuni cotate la Bursa de Valori Bucuresti.Valoarea preturilor din fiecare zi este raportata la preturile corespunzatoare din data de referinta (momentul t=0).

Unde :

N este numarul de actiuni din portofoliul indicelui : 10,

Pio este pretul mediu ponderat actiunii i la momentul de referinta t=0(adica 19 septembrie 1997),

Pit este pretul mediu ponderat al actiunii i la momentul curent t ;

qi0 este numarul total de actiuni emise din actiunea i la momentul t=0.

Pentru a compensa orice efect artificial asupra pretului de tranzactionare datorat masuratorilor de :

a)                divizari/consolidari de actiuni, fuzionari ale firmelor sau

b)                orice modificari ale capitalului social al unei actiuni aflate in portofoliul indicelui, valoarea indicelui este ajustata (indicele este racordat) cu un factor de corectie f in ziua in care are loc schimbarea care afecteaza pretul.Astfel se realizarea continuitatea si comparabilitatea valorilor indicelui.

In cazul in care exista actiuni care nu mai corespund regulilor de includere in portofoliul indicelui, iar altele care sunt tranzactionate corespund acestor reguli, se procedeaza la o actualizare a portofoliului indicelui.Si in acest caz, factorul de corectie este recalculat , pentru a compensa aceasta modificare.Astfel se asigura cerinta ca indicele sa reflecte zilnic schimbarile preturilor actiunilor fata de preturile acelorasi actiuni, la un moment de referinta.

Toate modificarile portofoliului indicelui se fac periodic si se decid de catre Comitetul Indicelui, care analizeaza si decide trimestrial actualizarea acestuia conform celor de mai sus.

Regulile selectiei valorilor imobiliare in portofoliul indicelui

Regulile selectiei celor 10 actiuni care formeaza portofoliul indicelui sunt urmatoarele :

actiunile trebuie sa fie cotate la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti ;

actiunile trebuie sa aiba cea mai mare capitalizare bursiera ; de asemenea, se urmareste ca suma capitalizarilor firmelor ale caror actiuni sunt in portofoliul indicelui sa depaseasca 60% din capitalizarea bursiera totala ;

actiunile trebuie astfel alese incat sa se asigure diversificarea portofoliului indicelui ;

actiunile trebuie sa fie cele mai lichide, aceasta caracteristica fiind aproximata prin totalul valorii tranzactiilor pe actiunea respectiva ; se urmareste ca suma valorii totale a tranzactiilor actiunilor din portofoliul indicelui sa fie cel putin 70% din valoarea totala tranzactionata.

Comitetul Indicelui, rolul sau in actualizarea indicelui

Competenta si componenta Comitetului Indicelui a fost decisa de catre Comitetul Bursei.Acesta este abilitat sa ia toate deciziile necesare respectarii regulilor de selectie si a metodologiei de calcul a indicelui.

Comitetul Indicelui se intruneste lunar, luand dupa caz deciizile necesare de actualizare trimestriala a portofoliului indicelui.Comitetul Indicelui face propuneri catre Comitetul Bursei pentru marketingul indicelui, inclusiv pentru folosirea valorilor indicelui in tranzactii cu instrumente derivate.

In acceptiunea legislatiei in vigoare, principalele concepte si termeni de bursa sunt prezentate astfel :

valori mobiliare sunt :

a)                          actiuni intr-o societate sau orice alt instrument financiar care confera detinatorului drepturi patrimoniale asupra emitentului ;

b)                          obligatiuni si orice alte titluri de credit negociabile pe piata de capital cu o scadenta de cel putin 12 luni ;

c)                          orice alte instrumente financiare negociabile echivalente celor de mai sus,care confera dreptul de a dobandi asemenea valori mobiliare prin subscriptie sau schimb, sau prin decontare in numerar ;

d)                          orice alte instrumente financiare tranzactionabile pe piata de capital pe care C.N.V.M. le poate incadra ca valori mobiliare in intelesul legi, neincluzand instrumentele de plata.

investitor este orice persoana care pe cont propriu cumpara si vinde instrumentele financiare fara a practica intermedierea cu titlu profesional ;

investitor sofisticat este acel investitor institutional care cumpara valori mobiliare in nume si pe cont propriu precum banci, organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, societati de asigurari, fonduri de pensii, precum si alti investitori calificati ca atare de C.N.V.M.Societatile de investitii nu pot actiona in calitate investitori sofisticati.

actionar semnificativ este orice persoana care, nemijlocit singura, sau impreuna cu o persoana implicata sau in legatura cu alte persoane detine o participare de, sau mai mare de, 10%, 20%,33%, 50% sau 66% la capitalul unei societati sau al societatilor a carei filiala este sise poate constitui astfel o participare semnificativa.

pozitie de control este participarea la capital care confera actionarului semnificativ autoritatea de a exercita o influienta hotaratoare asupra societatii comerciale al carei actionar este, ca urmare a :

a)detinerii majoritatii drepturilor de vot dintr-o participare directa sau prin persoane implicate ;

b)dreptului de a numi si revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, prin detineri directe de valori mobiliare ce confera drept de vot si prin detinerea de procuri prin care ii sunt delegate un numar suficient de drepturi de vot ;

c)                           detinerii autorizatieie de a exercita dreptul de vot si altor actionari, ca urmare a inchiderii unui acord cu acestia si cu care actioneaza concentrat.

preluare inseamna o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin valorile mobiliare astfel dobandite,singure sau impreuna cu cele detinute sau controlate, o participatie semnificativa sau o pozitie de control in capitalul emitentului ;

persoana implicata este sotul sau orice ruda pana la grasul al treilea sau un afin pana la gradul al doilea al persoanei care, detine o participatie semnificativa asa cum este definita mai sus, sau persoana juridica in care o astfel de persoana fizica, singura sau impreuna cu alte persoane implicate, detine o participatie semnificativa, fie nemijlocit si singura , fie in mod direct sau indirect, sau in orice alt mod in cadrul aceluiasi grup de societai, actionand concentrat cu alte persoane fizice sau juridice.

emitent este persoana juridica sau orice entitate legal constituita si autorizata de C.N.V.M. care in conditiile legii a emis, emite sau intentioneaza sa emita valori mobiliare si care are obligatia de a recunoaste si onora drepturile evidentiate de respectivele valori mobiliare ;

emisiune este operatiunea prin care valorile mobiliare de acelasi tip si clasa sunt oferite de catre emitent pentru subscriptie investitorilor potentiali ;emisiune reprezinta de asemenea, totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip si clasa si emise de un emitent la o anumita data.

oferta publica este oferta facuta de un emitent, sau de catre investitori de a vinde, acumpara, a transforma, a schimba, sau a transfera prin orice alt mod instrumente financiare sau drepturi aferente acestora, comunica prin mijloace de informare in masa sau prin orice alta modalitate care conduce sau poate conduce la receptarea propunerii din partea a minim 50 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul propunerii.

societate deschisa este o societate comerciala pe actiuni construita prin subscriptie publica,respectiv o societate comerciala privatizata in baza Legii nr.55/1995, sau o societate ale carei actiuni au facut obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes.O societate comerciala a afectuat o oferta publica de valori mobiliare, altele decat cele de natura actiunilor se asimileaza societatii deschise in ceea ce priveste protectia investitorilor ;

intermediere de investitii este o activitate desfasurata de persoane autorizate pentru prestarea de servicii de investitii in contul lor si/sau in contul altor persoane, pentru transferul de instrumente financiare sau drepturi aferente acestora si de servicii accesorii sau conexe ;

societate de investitii este o persoana juridica autorizata de C.N.V.M. conform legii, sa presteze servicii de investitii financiare prin intermedierea de instrumentare financiare cu titlu profesional, fie in contul tertilor, ca broker, fie pe cont propriu ca dealer.

agent de investitii este o persoana fizica legal autorizata, angajat al unei societati de investitii, care,actionand ca reprezentant exclusiv al unei societati de investitii, executa ordine de dobandire si/sau instrainare de instrumente financiare in numele si in contul acelei societati ;

plasament garantat este contractul incheiat de o societate de investitii prin care aceasta se angajeaza sa subscrie sau sa cumpere o cantitate de instrumente financiarein scopul plasarii lor, cu obligatia de a prelua pe cont propriu toate instrumentele financiare care nu au fost plasate in conditiile contractului.

Bursa de Valori si RASDAQ sunt piete organizate, reglementate si autorizate de C.N.V.M. conform legi sa ofere publicului prin intermediul societatilor de investitii autorizate sisteme, mecanisme si proceduri pentru negocierea instrumentelor financiare admise la cota ;

informatii confidentiale sunt informatii de orice natura care nu au devenit publice, privitoare la un emitent sau la oricare din valorile mobiliare emise de acestea ;

informatii privilegiate sunt informatii confidentiale cu caracter precis privitoare la unul sau mai multi emitenti de valori mobiliare care, daca sunt facute public, sunt susceptibile de a afecta decizia unui investitor si de a avea un efect semnificativ asupra pretului valorii mobiliare respective sau a oricarui instrument derivat ;

organism de autoreglementare este aceea organizatie autorizata de catre C.N.V.M. care are obiect reglementarea activitatii membrilor sai si respectarea de catre acestia a legii, a regulamentelor C.N.V.M. si a regulilor proprii ;

registrul independent este o componenta a sistemului de compensare, decontare si depozitare a valorilor mobiliare infiintata ca societate pe actiuni si autorizata de C.N.V.M. sa desfasoare pentru emitentii care au incheiat contract, activitati de monitorizare a valorii mobiliare emise, in scopul de a prevenii supra sau subemisiunea, si de furnizare a listei actionarilor la cererea emitentilor in perioada de timp si in formatul prevazut de regulamentele C.N.V.M. ;

depozitar este persoana juridica autorizata de C.N.V.M. care indeplineste cumulativ urmatoarele functii privind tranzactionarea de instrumente financiare pe pietele reglementate de C.N.V.M. si care face parte dintr-un sistem de compensare,decontare, inregistrare si depozitare a valorilor mobiliare sau instrumentelor derivate :

a)      compararea termenilor tranzactiei intre societatile de investitii si investitori ;

b)      stabilirea responsabilitatilor pentru decontarea tranzactiilor si efectuarea unor astfel de decontari ;prestarea de servicii depozitare, retragere sau custodie a valorilor mobiliare si facilitatea decontarii prin inscrierea in cont a tranzactiilor ;

c)      mentinerea listei actionarilor/investitorilor.

22)persoana reglementala reprezinta persoana fizica sau juridica autorizata de C.N.V.M. si supusa reglementelor C.N.V.M. conform legii;

23)informatii semnificative sunt informatiile care, puse la dispozitia publicului au o influienta importanta in stabilirea valorii de piata a instrumentelor financiare negociabile ;

24) instrumente derivate includ contracte financiare la termen (futures), contracte la termen asupra ratei de domanda (FRA), contracte de schimb de actiuni si alte valori mobiliare(SWAP), optiuni pentru a cumpara sau vinde oricare dintre instrumentele mentionate, precum si orice alte valori mobiliare si alte instrumente financiare calificate ca atare de C.N.V.M.

25) instrumente financiare sunt valorile mobiliare incluzand instrumentele derivate calificate de C.N.V.M. ca valori mobiliare, instrumentele pietei monetare si titlurile de participare la organismele de plasament colectiv in valori mobiliare ;

26)plasament privat reprezinta vanzarea de catre emitent a intregii emisiuni de valori mobiliare unui numar de maximum 35 de investitori sofisticati rezidenti si nerezidenti in Romania in conditiile contractarii a maximum 50 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite ;

27)banca este orice banca sau alta institutie de credit autorizata ca atare de catre Banca Nationala a Romaniei ;

28)tranzactiile directe cu valori mobiliare sunt tranzactii la care nu participa o societate de investitii nici pe cont propriu( ca dealer), nici pe contul clientului(ca broker) in calitate de principal sau agent, si care nu sunt realizate in vreun fel de o societate de investigatii ;

29)piata reglementata este o piata de instrumente financiare autorizata ca atare de C.N.V.M. si care este inscrisa in lista pietelor reglementate, publicata in Monitorul Oficial, are o functionare regulara si aplica norme de admitere la cota si tranzactionare stabilite sau aprobate de C.N.V.M. ;

30)oferta publica de preluare este o oferta facuta detinatorilor de valori mobiliare intr-o societate, de a prelua toate sau o parte a acestora prin plata in numerar si/sau in schimbul altor valori mobiliare ;

31)legatura stransa inseamna o situatie in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice legate prin :

a) participare, care inseamna detinerea, direct sau prin controlul a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau capital unei societati;

b) control, care inseamna reatia dintre o societate si filiala acesteia, sau o relatie similara dintre orice persoana fizica sau juridica si o societate ;orice filiala a unei filiale va fi asemenea considerata o filiala a societatii -mama care se afla in fruntea acestor persoane juridice ;

Situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate cu o alta persoana printr-o relatie de control va fi interpretata ca o legatura stransa intre asemenea persoane.

Termenii si expresiile au semnificatia stabilita lor cand aceste dispozitii se refera la prerogative, atributii sau acte ale unor autoritati ori institutii publice, la obligatii de evidenta, informare si publicare ori regimuri de autorizare saiu dispensa privind intermediari, agenti sau investitori, la piete de, ori tranzactii cu valori mobiliare reglementate, controlate sau numai supravegheate, la intermediari si emitenti de, sau investitori in valori mobiliare circuland pe asemenea piete or formand obiectul unor astfel de tranzactii.

In caz de indoiala, calificarea unei persoane,institutii, situatii, informatii, operatiuni sau a unui act juridic ori instrument negociabil, cu privire la includerea in sau excluderea din sfera termenilor si expresiilor se face de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare din oficiu sau la cererea partii nteresate.

32)fondul de compensare , ca parte componenta a schemei de compensare a investitorilor este destinat acoperirii la un anumit nivel a pierderilor inregistrate de investitorii persoane fizice in investitiile pe care le realizeaza prin intermediul pietellor reglementare.Constituirea, sursele de alimentare, administrarea si modalitatile de compensare a investitorilor se vor stabili prin regulamentele C.N.V.M.

Emisiunea de obligatiuni si alte instrumente financiare de natura acestora de catre stat,judet,oras,comuna si de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale nu este supusa prevederilor legii bursei.Tranzactionarea acestora cade sub incidenta acestei legi si se realizeaza de catre societatile de investitii autorizate de C.N.V.M.

Valori mobiliare emise de societatile constituite prin subscriptie publica si functionand dupa Legea 31/1990, precum si emiterii acestora cad sub incidenta prevederilor legii bursei.

Valorile mobiliare emise de societatile deschise vor fi tranzactionate pe o piata reglementata.Prin regulamente, sau la cererea unei parti interesate, C.N.V.M. poate acorda dispensa de la aplicarea unor prevederi ale acestei legi, dar numai daca aceasta nu aduce prejudicii intereselor investitorilor.

Decizia luata de C.N.V.M. de a acorda unei oferte sau unei persoane o dispensa de la dispozitiile legale va fi publicata de catre C.N.V.M. in Monitorul Oficial cu mentionarea prevederilor din lege sau din regulamentul in vigoare, in baza caruia se acorda dispensa C.N.V.M. va aduce la cunostinta publicului elementele deciziei.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact