StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Emitenti : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

EmitentiEmitenti


DefinitiiIn art. 2 al OUG nr. 28/2002 intalnim urmatoarele definitii:
1. emitent - persoana juridica care in conditiile legii a emis, emite sau intentioneaza sa emita valori mobiliare;

2. emisiune:

a) operatiunea prin care valorile mobiliare de acelasi tip si de aceeasi clasa sunt oferite de catre emitent spre subscriptie investitorilor potentiali;

b) totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip si de aceeasi clasa emise de un emitent la o anumita data;

3. valori mobiliare - instrumente financiare negociabile transmisibile prin traditiune sau prin inscriere in cont, care confera drepturi egale pe categorie, dand detinatorilor dreptul la o fractiune din capitalul social al emitentului sau un drept de creanta general asupra patrimoniului emitentului, si sunt susceptibile de tranzactionare pe o piata reglementata. Valorile mobiliare includ:

a) actiuni;

b) titluri de stat, obligatiuni emise de administratia publica centrala sau locala si societati comerciale, precum si alte titluri de imprumut cu scadenta mai mare de un an;

c) drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni si drepturi de conversie a unor creante in actiuni;

d) alte instrumente financiare, cu excluderea instrumentelor de plata, care dau dreptul de a dobandi valori mobiliare echivalente celor mentionate mai sus prin subscriere, schimb sau la o compensatie baneasca;

e) orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M. ca valori mobiliare;

4. societate detinuta public - o societate comerciala pe actiuni constituita prin subscriptie publica sau o societate ale carei valori mobiliare au facut obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes;

5. societate de tip inchis - societatea comerciala care nu indeplineste conditiile pentru a fi calificata drept societate detinuta public;

6. investitor - orice persoana fizica sau juridica, care, pe cont si risc propriu, cumpara, detine, vinde si/sau schimba instrumente financiare cu intentia de a obtine profit din dividende ori dobanzi la instrumentele financiare respective sau la cresterea valorii de piata a acestora;

7. actionar semnificativ - persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane actionand in mod concertat, exercita drepturi aferente unor actiuni care cumulate fie ar reprezenta cel putin 10% din capitalul social al emitentului, fie i-ar conferi cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala;

8. pozitie de control - orice participare la capital care confera unui actionar sau unui grup de actionari care actioneaza in mod concertat cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului;

9. pozitie majoritara - orice participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari care actioneaza in mod concertat fie mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor emitentului;

10. pozitie majoritara absoluta - orice participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari care actioneaza in mod concertat fie mai mult de 75% din to talul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului, fie drepturi de vot suficiente pentru a alege si a revoca toti membrii consiliului de administratie si cenzorii emitentului


Categorii de emitentiCategoriile de emitenti care opereaza pe piata de capital sunt:

1. Societati comerciale detinute public in conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2002 aprobata prin Legea nr. 525/2002 si completata cu OUG nr. 165/2002, si care sunt organizate si functioneaza in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata. Aceste societati comerciale au devenit societati comerciale detinute public prin;

subscriptie publica;

oferta publica initiala de vanzare de actiuni, regulat promovata si incheiata cu succces;

oferta publica secundara de vanzare de actiuni pentru cel putin 10% din actiunile emise;

oferta publica de vanzare de obligatiuni convertibile in actiuni, regulat promovata si incheiata cu succces;

fuziune cu o societate comerciala detinuta public;

efect al derularii programului de privatizare in masa.

Acestea pot emite actiuni, obligatiuni neconvertibile sau convertibile in actiuni, drepturi si warante.

2. Societati comerciale asimilate societatilor comerciale detinute public in ceea ce priveste regulile privind protectia investitorilor, care au facut o oferta publica initiala de obligatiuni, regulat promovata si incheiata cu succes.

3. Judete, orase, comune si alte autoritati ale administratiei publice care pot emite obligatiuni si alte instrumente financiare de natura acestora;

4. Ministerul Finantelor Publice care poate emite obligatiuni si alte instrumente de natura acestora, numite generic titluri de stat.


Admiterea pe o piata reglementata


Pe o piata reglementata sunt admise numai valori mobiliare si alte instrumente financiare care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

sunt inregistrate la OEVM;este asigurat accesul egal al investitorilor la informatiile referitoare la acestea;

emitentul respectivelor valori mobiliare respecta cerintele privind obligatiile de transparenta ale pietei;

Observatie: admiterea unei emisiuni de valori mobiliare se extinde asupra tuturor valorilor mobiliare de acelasi tip sau clasa ale emitentului respectiv, care sunt in circulatie la data admiterii.


“Art. 36 - (1) Pe o piata reglementata sunt admise numai valori mobiliare si alte instrumente financiare inregistrate la OEVM.

(2) Pe o piata reglementata sunt admise numai valori mobiliare si alte instrumente financiare pentru care se asigura accesul egal al investitorilor la informatii.

(3) Admiterea unei emisiuni de valori mobiliare se extinde asupra tuturor valorilor mobiliare de acelasi tip sau clasa ale emitentului respectiv, care sunt in circulatie la data admiterii.”


“Art. 38 - (1) Un emitent ale carui valori mobiliare sunt admise pe o piata reglementata trebuie sa respecte cerintele acesteia privind obligatiile de transparenta.”


Piata reglementata isi va elabora propriile regulamente de admitere, mentinere si retragere de pe piata a valorilor mobiliare si a altor instrumente financiare, iar aceste regulamente vor trebui sa fie aprobate de CNVM.


“Art. 36 - (4) Regulamentele de admitere, mentinere si retragere de pe piata a valorilor mobiliare si a altor instrumente financiare vor fi elaborate de respectiva piata reglementata si aprobate de CNVM.”


Admiterea la Cota


Piata bursiera poate fi impartita in sectiuni diferite, care vor avea conditii specifice privind admiterea, mentinerea si retragerea instrumentelor financiare.


Conditiile generale pentru admiterea la Cota a valorilor mobiliare ale emitentilor trebuie sa fie urmatoarele:

emitentul este obligat sa redacteze un document de prezentare sau un prospect in vederea listarii;

emitentul trebuie sa se supuna obligatiilor privind raportarea continua si periodica, in conformitate cu regulamentele CNVM si ale pietei;

emitentul va pune la dispozitia publicului informatiile continute in prospect;

emitentul va face un anunt referitor la admiterea la Cota in cel putin un ziar de difuzare nationala, in conformitate cu regulamentele CNVM si ale pietei;


“Art. 39 - (1) In cadrul fiecarei piete reglementate pot functiona sectiuni distincte cu conditii specifice privind admiterea, mentinerea si retragerea instrumentelor financiare. Pentru sectiunile unde va exista o cota, emitentul va fi obligat sa redacteze un document de prezentare sau prospect in vederea listarii si sa se supuna obligatiilor privind raportarea continua si periodica, in conformitate cu regulamentele CNVM si ale pietei.

(2) In cazul admiterii la cota, emitentul va pune la dispozitia publicului informatiile continute in prospect si va face un anunt cu privire la admitere in cel putin un ziar de difuzare nationala, in conformitate cu regulamentele CNVM si ale pietei.”


Conditiile minime pentru admiterea la Cota a valorilor mobiliare emise de societatile detinute public trebuie sa fie urmatoarele:

emitentul trebuie sa aiba o capitalizare bursiera anticipata de cel putin 1 milion de euro, exprimata in lei sau cu un capital social reprezentand echivalentul in lei de cel putin 1 milion de euro, in masura in care valoarea capitalizarii bursiere nu se poate anticipa;

minim 25% din actiunile emitentului sa fie detinute de catre public;

emitentul trebuie sa fi functionat in ultimii 3 ani anterior admiterii la Cota si sa fi publicat situatiile financiare anuale din ultimii 3 ani.


Exceptie: Bursele de valori pot admite la Cota valori mobiliare emise de societati detinute public care nu indeplinesc cele 3 cerinte de mai sus, numai cu aprobarea CNVM.


“Art. 40 - (1) Pentru a putea fi introduse in bursa de valori societatile detinute public trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:

(a)   sa aiba o capitalizare bursiera anticipata de cel putin 1 milion de euro, exprimata in lei sau cu un capital social reprezentand echivalentul in lei de cel putin 1 milion de euro, in masura in care valoarea capitalizarii bursiere nu se poate anticipa;

(b)   sa fi functionat in ultimii 3 ani anterior listarii si sa fi publicat situatiile financiare anuale pentru aceeasi perioada;

(c)    minim 25% din actiuni sa fie detinute de catre public.

(2) Bursele de valori, cu aprobarea CNVM, pot admite la cota oficiala valori mobiliare emise de societati detinute public care nu indeplinesc cerintele de la alin.(1).”


Admiterea la Cota BVB este un proces complex, facut indirect prin SSIF, care se realizeaza pe doua paliere, astfel:

Orice solicitare de admitere la Cota BVB este analizata de catre Comisia de Inscriere la Cota, care are un caracter consultativ, si este finalizata printr-un aviz consultativ adresat Comitetului BVB;Comitetul BVB, care are rol decizional, va analiza avizul consultativ si va emite o decizie de inscriere la Cota favorabila sau nefavorabila.Admiterea la tranzactionare


Orice emitent poate solicita direct, printr-o cerere adresata unei burse de valori, admiterea la tranzactionare a valorilor sale mobiliare, iar bursa de valori va trebui sa transmita in termen de 30 de zile de la primirea cererii decizia sa, favorabila sau nefavorabila. Daca sunt cerute informatii suplimentare emitentului in intervalul de 30 de zile mentionat mai sus, atunci decizia bursei va fi data intr-un interval de 30 de zile de la data depunerii informatiilor solicitate suplimentar emitentului.


“Art. 38 - ….

(2) Decizia cu privire la o cerere de admitere la tranzactionare se aduce la cunostinta solicitantului in termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii, sau, in cazul in care piata reglementata solicita informatii suplimentare in acest interval, in termen de 30 zile de la data depunerii de catre solicitant a informatiilor respective.”


Retragerea de la Cota si de la tranzactionare


Retragerea de Cota bursei de valori va fi facuta de catre comitetul bursei in urmatoarele situatii:

valorile mobiliare si alte instrumente financiare admise la Cota au fost radiate de la OEVM;

se apreciaza ca nu mai poate fi mentinuta sau restabilita o piata ordonata.


“Art. 42 - (1) Valorile mobiliare si alte instrumente financiare cotate sau tranzactionate pe o piata reglementata vor fi retrase de pe aceasta piata odata cu radierea inregistrarii lor la OEVM.

(2) Consiliul de administratie al pietei reglementate, respectiv comitetul bursei pot dispune retragerea de la cota oficiala daca apreciaza ca o piata ordonata a respectivelor valori mobiliare si alte instrumente financiare nu mai poate fi mentinuta sau restabilita.”


Retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare si a altor instrumente financiare admise la tranzactionare la bursa de valori va fi facuta numai cu aprobarea CNVM, exceptie facand valorile mobiliare si alte instrumente financiare radiate de la OEVM.


“Art. 42 - …..

(3) Retragerea de la tranzactionarea pe piete reglementate a valorilor mobiliare si a altor instrumente financiare, cu exceptia cazului prevazut la alineatul (1), se va face numai cu aprobarea CNVM.”


Titluri de stat si titluri de credit ale administratiei publice local


Titlurile de stat

Obligatiunile si alte instrumente de natura acestora emise de stat (titlurile de stat) vor fi admise de drept la Cota unei burse de valori atunci cand va fi depus la aceasta prospectul de oferta publica avizat de CNVM si dupa inregistrarea titlurilor de stat la OEVM.


“Art. 3. (1) Obligatiunile si alte instrumente de natura acestora, emise de stat, sunt admise de drept la cota bursei de valori respective prin simpla depunere a prospectului de oferta publica avizat de C.N.V.M. si prin inregistrarea acestora la O.E.V.M.”


“Art. 37 - Dupa inregistrarea la OEVM, titlurile de stat sunt de drept admise la cotare, la primirea de catre piata reglementata a prospectului de emisiune din partea Ministerului Finantelor Publice sau a agentului desemnat de catre acesta.”Titluri de credit ale administratiei publice locale

Oferta publica de vanzare de obligatiuni si alte instrumente financiare de natura acestora facuta de judet, oras, comuna si de alte autoritati ale administratiei publice are urmatoarele caracteristici:

prospectul de oferta publica va trebui sa fie autorizat de CNVM;

inregistrarea titlurilor de credit la OEVM, dupa inchiderea ofertei publice de vanzare;

titlurile de credit vor putea sa fie tranzactionate pe piata reglementata precizata in prospectul de oferta publica;

tranzactionarea se poate realiza de catre societati de servicii de investitii financiare si de alte entitati autorizate in acest scop de C.N.V.M.


“Art. 3. ……..

(2) Emisiunea publica de obligatiuni si alte instrumente financiare de natura acestora de catre judet, oras, comuna si de alte autoritati ale administratiei publice va fi supusa autorizarii C.N.V.M. Tranzactionarea acestora pe o piata reglementata se poate realiza de catre societati de servicii de investitii financiare si de alte entitati autorizate in acest scop de C.N.V.M.

(3) Obligatiunile si alte instrumente financiare de natura acestora, emise de entitatile prevazute la alin. (2), precum si de societati comerciale care ofera public astfel de instrumente, vor avea la baza prospecte de oferta publica autorizate de C.N.V.M. si vor fi inregistrate la O.E.V.M. in vederea tranzactionarii pe piata reglementata precizata in prospect.”
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact