StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Management bun inseamna oameni de CALITATE
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management general
Trimite articolul prin email Organizarea activitatii fiscale in profil teritorial : Management general Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Organizarea activitatii fiscale in profil teritorialOrganizarea activitatii fiscale in profil teritorial

Strategia si programul guvernului in domeniul finantelor publice, precum si aplicarea politicii fiscale a statului se realizeaza prin intermediul unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

De modul cum este realizata organizarea activitatii fiscale in profil teritorial depinde in mare masura eficienta activitatii fiscale in profil teritorial, in scopul colectarii veniturilor cuvenite statului.

Situatia actuala a organizarii activitatii fiscale in profil teritorial

La nivel judetean, in baza legilor, ordonantelor guvernului, ordinelor si instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, direct raspunzatoare de activitatea fiscala din teritoriu este Directia Generala a Finantelor Publice.
Conform art. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Directiilor Generale ale Finantelor Publice din judete, prezentat in Anexa nr. 1 la Ordinul MF 450/1999, dintre atributiile DGFP Sibiu, prezentam urmatoarele:

Organizeaza activitatea de inregistrare fiscala a platitorilor de impozite si taxe din judet.

Organizeaza activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului de stat, a bugetelor locale potrivit legii si a mijloacelor din veniturile extrabugetare.

Organizeaza actiuni de control financiar-fiscal la contribuabili persoane fizice si persoane juridice, cu privire la indeplinirea obligatiilor financiare si fiscale, la evidenta si varsarea impozitelor si taxelor la bugetul de stat.

Organizeaza la nivel teritorial activitatea de trezorerie, asigurand incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor pe bugete, precum si exercitarea controlului in conformitate cu prevederile legale.

Asigura primirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile, a darilor de seama, a declaratiilor intocmite si depuse de catre contribuabili, potrivit normelor legale.

Analizeaza rezultatele financiare pe ansamblul judetului.

Analizeaza si solutioneaza obiectiunile si contestatiile formulate de contribuabili, potrivit competentelor legale.

Ia masuri de prevenire, depistare si combatere a fenomenelor de evaziune fiscala, de coruptie si pentru protectia patrimoniului public.

Asigura asistenta tehnica pentru elaborarea si executarea bugetelor locale.

Reprezinta interesele statului in litigiile legate de activitatea pe care o desfasoara.

Potrivit Ordinului Ministerului Finantelor nr. 1374/1998 si a Notei nr. 160151/1999 a Directiei Generale Organizare, Resurse Umane si Financiar, la nivelul judetului Sibiu, a functionat Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Sibiu, ce avea in subordine administratii financiare municipale, circumscriptii financiare orasenesti si perceptii rurale.

Administratia Financiara era unitatea fiscala teritoriala organizata la nivel de municipiu, subordonata directorului general, prin care se realizau in plan teritorial atributiile DGFPCFS.

Circumscriptiile financiare orasenesti si perceptiile fiscale rurale erau unitati fiscale teritoriale, organizate la nivel de oras, respectiv mediu rural, subordonate directorului general, prin care se realizau in plan teritorial atributiile DGFPCFS.

Administratia financiara, circumscriptia financiara si perceptia rurala se subordonau metodologic conducerii directiilor si serviciilor independente din 525g68f cadrul DGFPCFS, inclusiv directorului general adjunct, in limita competentelor stabilite.

Structura organizatorica a unitatilor fiscale teritoriale, potrivit prevederilor mai sus mentionate, presupunea urmatoarele:

Reorganizarea Directiei de Impozite si Taxe in directia Administrarii Veniturilor Statului.

Reorganizarea anumitor servicii, birouri sau compartimente (de ex.: la nivel de municipiu „Serviciul de constatare si impunere persoane fizice“ din cadrul Administratiei Financiare municipale s-a reorganizat sub denumirea de „Serviciul de impozit pe venit“; la nivelul circumscriptiilor fiscale si perceptiilor rurale, compartimentele cu atributii de constatare si impunere persoane fizice, din cadrul „Serviciului administrarii veniturilor statului“, s-au reorganizat corespunzator serviciului din cadrul Administratiilor Financiare municipale etc.).

In cadrul aparatului propriu al DGFPCFS s-a infiintat un „Compartiment de aplicare a conventiilor privind evitarea dublei impuneri“, in subordinea directorului Directiei Administrarii Veniturilor Statului.

Organizarea unor servicii, compartimente si birouri noi, pentru o mai buna desfasurare a activitatii fiscale in teritoriu (Directia controlului financiar-fiscal; Serviciul de analiza, sinteza, rapoarte si relatii cu mass-media; Serviciul de metodologie si asistenta contribuabili; Biroul de pregatire profesionala; Serviciul metodologia si implementarea aplicatiilor informatice etc.).

Realizarea deconcentrarii prin transferarea responsabilitatilor din cadrul structurilor administratiei centrale, de la centru catre nivelurile sale locale.

Respectarea principiului de descentralizare intemeiat pe o larga autonomie a autoritatilor locale din unitatile fiscale teritoriale.

Reorganizarea Ministerului Finantelor (actuala titulatura este Ministerul Finantelor Publice) si analiza eficientei activitatii desfasurate de organele fiscale in profil teritorial au condus, incepand cu luna mai 2001, la o noua reorganizarea a unitatilor fiscale din teritoriu.

Astfel, Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat se reorganizeaza sub titulatura Directia Generala a Finantelor Publice; Administratiile financiare municipale se reoganizeaza sub titulatura Administratia Finantelor Publice a Municipiului; Circumscriptiile financiare orasenesti se reorganizeaza sub titulatura Administratia Finantelor Publice a Orasului; Perceptiile fiscale rurale se reorganizeaza sub titulatura Administratia Finantelor Publice a Comunei

Avand in vedere sfera de cuprindere a activitatii in profil teritorial, DGFP judeteana poate fi privita ca o „unitate cu noua sectii“, respectiv:

Directia Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului.

Directia Trezorerie si Contabilitate Publica.

Directia Controlului Fiscal.

Directia Servicii Interne.

Garda Financiara.

Administratiile Finantelor Publice municipal.

Administratiile Finantelor Publice orasenesti.

Administratiile Finantelor Publice comunale

Alte servicii independente.

Pe baza Regulamentului de organizare si functionare, vom prezenta in continuare principalele atributii ale compartimentelor existente in structura DGFP Sibiu.

Directia Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului functioneaza sub directa coordonare a directorului general adjunct si are urmatoarele atributii principale:[1]

elaboreaza propuneri privind evaluarea anuala si de perspectiva a veniturilor bugetului de stat in profil teritorial, pe baza informatiilor existente pe plan local;

propune repartizarea pe trimestre si luni a veniturilor bugetului de stat, in functie de termenele de plata a impozitelor, taxelor si celorlalte venituri;

intocmeste rapoarte asupra realizarii evaluarilor bugetare, in corelatie cu aspectele economice si fiscale la nivelul judetului;

informeaza periodic conducerea DGFP asupra mersului incasarilor, in vederea cunoasterii fenomenului din judet si propune luarea de masuri corespunzatoare;

urmareste si analizeaza realizarea veniturilor bugetului de stat pe unitatile fiscale teritoriale, propunand masurile ce se impun;

organizeaza si intretine baza de date statistice privind veniturile bugetului de stat la nivelul judetului;

asigura indeplinirea sarcinilor ce revin DGFP pe linia mediatizarii problematicii fiscale, in vederea cunoasterii de catre contribuabil;

organizeaza, conduce si coordoneaza activitatea de informare, educare si asistenta a contribuabililor;

elaboreaza programe periodice de informare, educare si asistenta pentru contribuabili;

evalueaza activitatea de asistenta a contribuabililor si informeaza conducerea DGFP;

organizeaza activitatea de inregistrare fiscala si evidenta platitorilor de impozite si taxe;

asigura activitatea de indrumare a organelor teritoriale fiscale, in vederea crearii conditiilor necesare pentru cresterea gradului de conformare fiscala;

asigura receptionarea si verificarea dosarelor prezentate de agentii economici in vederea obtinerii autorizatiilor de comercializare prevazute de lege, solicitand, acolo unde este cazul, completarea acestora cu documentele prevazute de reglementarile legale;

asigura organizarea si desfasurarea sedintelor comisiei pentru aprobarea eliberarii autorizatiei de comercializare prevazute prin lege;

asigura eliberarea autorizatiilor de comercializare; organizeaza evidenta autorizatiilor emise, a taxelor incasate si prezinta periodic informari DGFP;

asigura si organizeaza la toate nivelurile impunerea, calcularea si incasarea veniturilor bugetului de stat si bugetelor locale conform legii, pe baza unei evidente stricte a obligatiilor fiscale;

coordoneaza activitatea de colectare a veniturilor cuvenite bugetului de stat la termenele prevazute de legislatia fiscala si de executare silita la nivelul unitatilor subordonate;

analizeaza operativ si periodic modul de incasare a veniturilor statului si dispune masuri pentru verificarea pe teren a persoanelor juridice si fizice care au restante in achitarea obligatiilor catre stat;

asigura ca activitatea de urmarire a incasarii impozitelor si taxelor de la persoane fizice si juridice sa fie aplicata intr-un mod unitar pe intregul aparat fiscal;

asigura raportarea la Ministerul Finantelor Publice a indicatorilor privind obligatiile bugetare si incasarea acestora la termen si in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice;

coordoneaza metodologic si aproba inlesnirile la plata potrivit competentelor stabilite prin actele normative;

asigura preluarea si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor devenite proprietate de stat;

stabileste necesarul de formulare tipizate specifice activitatii, asigura gestionarea corespunzatoare a formularelor si distribuirea acestora catre contribuabili;

indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea Ministerului Finantelor Publice in legatura cu domeniul de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri;

indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite de directorul general si directorul general adjunct.

Directia Trezorerie si Contabilitate, ca organ de specialitate, aplica mecanismele privind administrarea finantelor publice in profil teritorial, executia de casa a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale si mijloacelor extrabugetare, precum si efectuarea de operatiuni rezultate din lansarea titlurilor de stat catre persoane fizice si juridice. Principalele atributii ale Directiei Trezorerie si Contabilitate Publica sunt urmatoarele:[2]

organizeaza si coordoneaza activitatea de trezorerie la organele financiare fiscale teritoriale in conformitate cu dispozitiile legale si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

organizeaza executia financiara pe bugete, fonduri speciale si mijloace extrabugetare pe baza conturilor deschise potrivit normelor metodologice, administreaza contul curent general al trezoreriei judetene, deschis la Sucursala judeteana a Bancii Nationale, asigurand efectuarea operatiilor de decontare intre trezoreriile locale si institutiile bancare corespondente;

gestioneaza conturile corespondente ale trezoreriilor din subordine;

elaboreaza bilantul trezoreriei si alte lucrari de sinteza privind executia bugetara, conturile de trezorerie s.a., pe care le raporteaza operativ si periodic la Ministerul Finantelor Publice;

supravegheaza modul de efectuare prin conturi deschise la bancile comerciale a platilor in numerar la trezoreriile care nu au tezaur si dispune masuri pentru mobilizarea disponibilitatilor in contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Sucursala Bancii Nationale a Romaniei;

asigura evidenta creditelor bugetare repartizate pentru actiunile finantate din bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale de ordonatorii secundari si le transmite trezoreriilor teritoriale la care ordonatorii tertiari au conturi deschise;

organizeaza la toate trezoreriile din judet activitatea de lansare a emisiunilor de certificate de trezorerie, asigurand repartizarea imprimatelor respective, functionarea casieriilor, instruirea personalului s.a.;

asigura functionarea in bune conditii a sistemului informational la nivelul fiecarei trezorerii, pe baza caruia au loc contabilitatea si raportarea executiei bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale si extrabugetare;

colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Directiei generale, pe baza programelor informatice stabilite in acest scop pentru furnizarea datelor privind incasarea veniturilor bugetare, atat pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cat si pe persoane juridice, pentru conturile prevazute in norme a se conduce evidenta analitica pe platitori;

dispune masuri pentru asigurarea incheierii exercitiului financiar in activitatea de trezorerie a statului la nivelul judetului;

intocmeste bilantul contabil centralizat al trezoreriei la nivelul judetului, analizeaza conturile de activ si pasiv si elaboreaza raportul de analiza;

coordoneaza si organizeaza activitatea compartimentelor casierie-tezaur in ceea ce priveste asigurarea numerarului necesar efectuarii platilor, redistribuirea soldului de casa si stabilirea plafoanelor de casa;

verifica activitatea trezoreriei locale din subordine pe baza planului tematic transmis de Directia Generala a Trezoreriei din cadrul Ministerului Finantelor Publice si stabileste masuri pentru imbunatatirea functionarii mecanismelor Trezoreriei Statului;

analizeaza periodic, pe baza rapoartelor intocmite in urma verificarii, activitatea fiecarei trezorerii si stabileste masuri pentru perfectionarea muncii;

examineaza functionarea sistemului informational, a bazei tehnice din dotare si propune masuri pentru eliminarea neajunsurilor rezultate;

propune incheierea de conventii cu Casa de Economii si Consemnatiuni privind incasarea unor venituri bugetare, precum si cu bancile comerciale in legatura cu efectuarea platilor in numerar catre institutiile publice, in conditiile in care trezoreriile nu au organizate casierii-tezaur.

Directia Controlului Fiscal este organul de specialitate al Ministerului Finantelor Publice care exercita in teritoriu controlul financiar-fiscal, in baza legilor in vigoare, a hotararilor si programelor Guvernului, a sarcinilor Ministerului Finantelor Publice si a limitelor de competenta stabilite prin ordin al ministrului finantelor. Directia Controlului Fiscal are urmatoarele atributii principale:[3]

verifica documente, inscrisuri, registre sau evidente contabile ale unitatilor controlate sau tertilor, necesare realizarii obiectului controlului;

stabileste in sarcina contribuabililor diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligatiilor fiscale, potrivit legii, si calculeaza majorari de intarziere pentru neplata in termenele legale a impozitelor datorate;

efectueaza constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile;

confisca, in conditiile legii, bunurile sustrase de la plata impozitelor si taxelor, precum si sumele in lei si valuta dobandite ilicit;

constata contraventiile si aplica amenzile si penalitatile prevazute de legile financiar-fiscale;

solicita, conform legii, infiintarea masurilor asiguratorii, in vederea realizarii creantelor bugetare ce se stabilesc prin acte de control;

solutioneaza obiectiunile formulate de agentii economici, la actele de control intocmite din personalul din subordine, conform competentelor stabilite prin lege;

verifica modul de administrare si gestionare a mijloacelor materiale si financiare ale regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul este actionar, precum si ale institutiilor publice;

verifica respectarea reglementarilor financiar-valutare si bugetare;

verifica angajamentele si creantele interne si externe ale statului, precum si modul de constituire si utilizare a rezervelor statului;verifica respectarea prevederilor legale referitoare la constituirea si utilizarea fondurilor speciale, subventiilor, realizarea investitiilor publice;

verifica organizarea si exercitarea controlului financiar propriu;

verifica si avizeaza, potrivit legislatiei in vigoare, documentele justificative prezentate de agentii economici prin care se solicita acordarea de subventii, prime, diferente de pret de la bugetul de stat;

dispune masurile prevazute de lege pentru prevenirea si inlaturarea abaterilor si deficientelor constatate si aplica sanctiunile prevazute de lege;

verifica sesizarile primite pe linia controlului financiar;

verifica organizarea si conducerea evidentelor contabile ale contribuabililor;

efectueaza analize pe probleme de interes general dispuse de conducerea Directiei generale;

organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a personalului de control fiscal;

prezinta directorului general al DGFP propuneri pentru imbunatatirea reglementarilor din domeniul financiar-fiscal;

intocmeste si prezinta periodic rapoarte privind modul de realizare a sarcinilor din programele de activitate si face propuneri pentru imbunatatirea activitatii;

dispune masuri in vederea inlaturarii si prevenirii neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila a agentilor economici;

dispune suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor financiar-contabile si fiscale si urmareste realizarea acestora;

sesizeaza organele de cercetare penala in cazul constatarii de abateri care indeplinesc conditiile de a fi infractiuni;

urmareste realizarea sarcinilor transmise prin programul de activitate si asigura nominalizarea agentilor economici la care urmeaza a se efectua verificarea.

Directia Servicii Interne functioneaza sub directa coordonare a directorului general si asigura indeplinirea atributiilor[4] ce revin acesteia referitoare la:

incadrarea si perfectionarea personalului;

aplicarea prevederilor legale privind salarizarea pentru personalul din aparatul propriu si unitatile subordonate;

activitatea financiar-contabila;

activitatile de investitii proprii;

activitatile de reparatii capitale si curente;

asigurarea si buna gospodarire a bunurilor materiale si banesti pentru functionarea unitatii;

asigurarea pazei si securitatii bunurilor materiale si banesti;

activitatea de secretariat si administrativa;

activitatea de gestionare a formularelor cu regim special.

Garda Financiara este un corp de control financiar specializat al statului, militarizat, neincazarmat, care functioneaza potrivit Legii nr. 30/1991 si a Regulamentului privind organizarea si functionarea Garzii Financiare aprobat prin Ordinul Ministrului Finantelor
nr. 817/1998, in cadrul DGFP judetene. Sectia Garzii Financiare indeplineste urmatoarele atributii principale[5]:

efectueaza controale operative si inopinate pe teritoriul judetului in care sunt organizate, cu respectarea competentelor stabilite de lege, pe baza programelor de control si a tematicilor stabilite si aprobate la nivel central si la nivelul fiecarei directii generale;

efectueaza controale in locurile unde se produc, depoziteaza si comercializeaza bunuri sau se desfasoara activitati impozabile;

intocmeste acte de control si propune sau aplica, dupa caz, sanctiuni contraventionale, sesizand in scris, sub semnatura, organele de procuratura cu privire la infractiunile constatate, informand totodata despre aceasta pe directorul general al DGFP;

verifica existenta si realitatea documentelor justificative pe timpul transportului, precum si locurile de desfasurare a unor activitati;

verifica respectarea prevederilor legale privind conducerea evidentei primare si contabile, registrele si orice alte documente sau inscrisuri, in care sunt consemnate operatiuni economice;

efectueaza perchezitii, cu respectarea dispozitiilor codului de procedura penala, in locurile publice sau particulare, atunci cand exista indicii de ascundere a unor marfuri sau activitati;

aplica masuri de confiscare, potrivit legii, a obiectivelor sau produselor sustrase de la plata impozitelor si taxelor datorate statului sau a caror fabricatie si desfacere sunt interzise si asigura gestionarea si predarea acestora in conditiile legii;

ridica documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau a contraventiilor descoperite, cu respectarea dispozitiilor legale;

sesizeaza organele de urmarire penala in legatura cu faptele ce reprezinta infractiuni constatate ca urmare a verificarilor efectuate;

in indeplinirea atributiilor ce ii revin, sectia Garzii Financiare colaboreaza cu toate structurile Directiei generale, precum si cu cele ale Ministerului Finantelor Publice si alte organe, in vederea identificarii si combaterii fenomenelor de evaziune fiscala si contrabanda;

sprijina, prin mijloacele si procedeele specifice de care dispune, celelalte structuri ale Directiei generale la cererea acestora, in indeplinirea atributiilor acestora;

intocmeste acte de control, pentru consemnarea deficientelor constatate, cu respectarea prevederilor legale si a metodologiei de control aprobate, asigura intocmirea situatiilor de raportare si inaintarea acestora conducerii DGFP si Ministerului Finantelor Publice;

solutioneaza obiectiunile formulate de agentii economici, la actele de control intocmite de personalul din subordine, conform competentelor stabilite prin lege;

verifica sesizarile si reclamatiile inregistrate, in limita competentelor aprobate si ia masuri operative de intrare in legalitate;

indeplineste orice alte atributii primite de la comisarul general al Garzii Financiare centrale si de la directorul general.

Administratiile finantelor publice municipale, orasenesti si comunale sunt unitati fiscale teritoriale, organizate la nivel de municipiu, oras si comuna, subordonate directorului general, prin care se realizeaza in plan teritorial atributiile DGFP. Atributiile principale ale administratiilor finantelor publice municipale, orasenesti si comunale sunt urmatoarele[6]:

organizeaza si executa activitatea de constatare si stabilire a tuturor categoriilor de impozite si taxe datorate bugetului de stat de persoane fizice si juridice;

organizeaza si exercita activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului de stat si aplica masurile de executare silita potrivit legii;

organizeaza si executa controlul respectarii reglementarilor legale privind calcularea, evidenta si varsarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, potrivit competentelor stabilite;

conduce evidenta veniturilor bugetului de stat si asigura organizarea sistemului informational privind obligatiile fiscale si materia impozabila, precum si prelucrarea automata a datelor in vederea solutionarii si simplificarii sistemului de evidenta fiscala;

intocmeste si prezinta periodic conducerii DGFP situatiile statistice, contabile si rapoartele de analiza, prevazute de actele normative;

organizeaza activitatea de trezorerie privind incasarea veniturilor si efectuarea platilor din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, precum si mijloacelor extrabugetare si fondurilor cu destinatie speciala;

reprezinta in justitie interesele proprii in litigiile pentru care actele normative ii confera calitatea procesuala;

organizeaza activitatea de primire a declaratiilor de impozite si taxe si asigura formarea si gestionarea dosarelor fiscale;

verifica datele declarate de catre rezidentii romani, persoane fizice si juridice, in vederea intocmirii si eliberarii certificatului de rezidenta fiscala;

verifica datele declarate de catre persoanele fizice si juridice nerezidente privind impozitul platit in Romania pentru veniturile realizate in tara noastra, in vederea intocmirii si eliberarii certificatului prin care se atesta impozitul platit la bugetul de stat;

verifica datele privind rezidentii romani, mentionate in fisele primite de la autoritatile competente din statele cu care avem incheiate conventii de evitare a dublei impuneri referitoare la veniturile cuprinse in aceste fise si modul de calcul si de retinere a impozitului aferent acestor venituri, platit in statele cu care au intocmit fisele respective;

asigura preluarea, verificarea si centralizarea, potrivit normelor legale, a bilanturilor contabile si a altor situatii de raportare, intocmite si prezentate de catre agentii economici si organizatiile obstesti si efectueaza controlul respectarii prevederilor legale privind conducerea evidentei contabile si respectarea termenelor de raportare;

intocmeste informari periodice privind situatia economico-financiara a agentilor economici din raza de activitate;

organizeaza si acorda asistenta de specialitate contribuabililor, pe linie de impozite si taxe, conducerea evidentelor contabile si depunerea raportarilor periodice;

stabileste necesarul de formulare specifice domeniului financiar-fiscal si comune pe economie si il transmite Directiei generale;

asigura distribuirea formularelor specifice activitatii.

Direct subordonate directorului general al DGFP sunt si alte servicii independente, ce vizeaza:

analiza, sinteza, rapoarte si relatiile cu mass-media;

administrarea bazelor de date si exploatarea echipamentelor de comunicatii;

controlul si auditul intern;

solutionarea contestatiilor pentru audit intern;

servicii juridice.

Modificarile intervenite la nivel judetean in structura organizatorica a Directiei generale au impus modificari si in ceea ce priveste structura organizatorica a unitatilor fiscale municipale, orasenesti si comunale.

Posibilitati de perfectionare a organizarii activitatii fiscale in profil teritorial

Activitatea fiscala in profil teritorial trebuie sa fie analizata nu numai prin prisma unitatilor fiscale teritoriale, ci si tinand cont de activitatea desfasurata de alte institutii publice in plan teritorial (Directia Muncii si Protectiei Sociale, Politia Economica, Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul Teritorial pentru Handicapati etc.).

Avand in vedere legatura ce trebuie sa existe intre unitatile fiscale teritoriale si celelalte institutii publice din teritoriu, la nivelul judetului Sibiu, se constata ca acestea sunt dispersate ca amplasare in teritoriu. Aceasta amplasare ingreuneaza atat activitatea desfasurata de catre institutii, cat si activitatea contribuabililor.

La aceasta data, amplasarea in teritoriu a unitatilor directe implicate in activitatea fiscala este urmatoarea:


Figura 4.8. Amplasarea in teritoriu a unitatilor implicate in activitatea fiscala

Legenda:

Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu; Administratia Financiara Sibiu; Directia Trezorerie Sibiu.

Directia Muncii si Protectiei Sociale Sibiu.

Directia de Sanatate Publica Sibiu.

Directia Muncii si Protectiei Sociale Sibiu.

Directia Administrarii Veniturilor Statului Sibiu; Directia Controlului Financiar-Fiscal Sibiu; Garda Financiara Sibiu.

Ca urmare a actualei amplasari, la nivelul municipiului Sibiu se constata urmatoarele:

Nemultumiri in randul contribuabililor atat in ceea ce priveste timpul necesar pentru depunerea declaratiilor (declaratii ce atesta desfasurarea activitatii, obtinerea de venituri, stabilirea obligatiilor de plata pentru impozite si taxe, stingerea obligatiilor fiscale), cat si in ceea ce priveste obligatia de a completa declaratiile cu acelasi continut, dar care sunt centralizate separat de catre institutiile implicate in aceasta activitate.

Existenta unor spatii necorespunzatoare desfasurarii in bune conditii a activitatii fiscale, precum si accesul dificil al contribuabililor in incinta unitatilor fiscale.

Existenta unui numar necorespunzator de personal de specialitate care sa-si exercite cu un inalt profesionalism atributiile si sarcinile ce ii revin.

Aparitia a numeroase deficiente ale sistemului informational (redundanta, distorsiunea, filtrajul).

Existenta unor neconcordante in ceea ce priveste completarea dosarelor fiscale pentru fiecare contribuabil.

Dificultati in ceea ce priveste controlul si urmarirea agentilor economici etc.

Pentru evitarea acestei situatii, consideram ca se impune definitivarea cat mai repede cu putinta a lucrarilor privind amplasarea institutiilor cu atributii in domeniul financiar-fiscal intr-un singur centru financiar-fiscal (vezi pct. 6 din figura 3.14).
Figura 4.9. Amplasarea in teritoriu a unitatilor implicate in activitatea fiscala

La nivelul judetului Sibiu s-a efectuat o analiza privind numarul si structura contribuabililor (persoane fizice si persoane juridice) ce isi desfasoara activitatea sau detin in proprietate bunuri pe raza judetului, analiza ce a condus la infiintarea de unitati fiscale teritoriale si la arondarea contribuabililor la aceste unitati.

La data de 30 iunie 2000, localitatile din judetul Sibiu erau arondate la unitatile fiscale astfel:

Tabelul 4.3. Arondarea localitatilor din judetul Sibiu la unitatile fiscale teritoriale,

la data de 30.06.2000

Nr.

crt.

Denumirea unitatii fiscale

Municipiu sau oras arondat

Comune arondate

Sate apartinatoare


Administratia Financiara Sibiu

Municipiul Sibiu
Administratia Financiara Medias

Municipiul Medias


Ighisu Nou


Circumscriptia Financiara Agnita

Oras Agnita


Coves, Ruja


Circumscriptia Financiara Avrig

Oras Avrig

Arpasu de Jos, Carta, Cartisoara, Porumbacu de JosCircumscriptia Financiara Cisnadie

Oras Cisnadie

Sadu, Rau Sadului

Cisnadioara


Circumscriptia Financiara Copsa Mica

Oras Copsa Mica

Seica Mare, Seica Mica, Micasasa, Axente Sever, Valea ViilorCircumscriptia Financiara Dumbraveni

Oras Dumbraveni

Hoghilag, Laslea

Ernea, Sarosu pe Tarnave


Circumscriptia Financiara Ocna Sibiului

Oras Ocna Sibiului

Pauca, LoamnesCircumscriptia Financiara Talmaciu

Oras Talmaciu

Turnu Rosu, RacovitaPerceptia Rurala Agnita


Altana, Marpod, Nocrich, Bradeni, Chirpar, Mihaileni, Barghis, Bruiu, Iacobeni, MerghindealPerceptia Rurala Medias


Bazna, Darlos, Mosna, Atel, Tarnava, Blajel, Brateiu, BiertanPerceptia Rurala Sibiu


Sura Mica, Slimnic, Selimbar, Rosia, Cristian, Rasinari, Poplaca, Vurpar, Sura MarePerceptia Rurala Saliste


Poiana Sibiului, Miercurea Sibiului, Gura Raului, Orlat, Ludos, Tilisca, Jina, Apoldu de Sus, Saliste


Aceasta arondare s-a impus a fi necesara la nivelul judetului Sibiu, deoarece in ultimii anii a crescut numarul agentilor economici si institutiilor publice ce isi desfasoara activitatea pe raza judetului, a crescut cifra de afaceri a acestora, iar activitatea privind evidenta, urmarirea si incasarea obligatiilor fiscale nu se mai desfasura cu maxima eficienta.

Arondarea agentilor economici la unitatile fiscale teritoriale s-a realizat in functie de sediul fiecarui agent economic, netinandu-se seama daca activitatea se desfasoara efectiv in zona geografica respectiva.

La nivelul judetului, exista un numar mare de societati ce au sediul in Sibiu, dar desfasoara activitate efectiva in comunele si satele judetului (declarand acest fapt prin deschiderea unui punct de lucru).

Unitatea fiscala are obligatia ca pentru fiecare agent economic arondat sa intocmeasca dosarul fiscal, sa urmareasca modul in care acesta respecta prevederile legale in ceea ce priveste desfasurarea activitatii, gestiunea patrimoniului, stabilirea cuantumului obligatiilor fiscale, stingerea obligatiilor fiscale etc.

In ultima perioada se constata un anumit comportament al contribuabililor persoane juridice fata de unitatea fiscala la care sunt arondati, in sensul ca, daca exista senzatia ca numarul controalelor la care sunt supusi de catre organele fiscale este considerabil mai mare, incearca schimbarea sediului societatii, in asa fel incat arondarea sa se realizeze la o unitate fiscala teritoriala cu un numar mare de contribuabili luati in evidenta.

Repetandu-se acest proces, s-a ajuns in situatia in care anumite circumscriptii financiare si perceptii fiscale (de ex.: Circumscriptia Financiara Copsa Mica, Perceptia Rurala Agnita) sa piarda „obiectul muncii“, fiind necesare reorganizarea unitatilor si restructurarea personalului.

Ca urmare a acestui fapt si a noii structuri organizatorice a unitatilor fiscale subordonate Directiei Generale a Finantelor Publice Sibiu, la data de 30.06.2001 arondarea localitatilor din judetul Sibiu la unitatile fiscale este cea prezentata in tabelul nr. 3.5

Consideram ca este necesar sa fie luate masuri la nivel local privind „migrarea“ agentilor economici spre acele unitati fiscale considerate a fi „binefacatoare“.

In acest sens, propunem o analiza concreta privind sediul fiecarui agent economic si locul de desfasurare a activitatii, iar schimbarea sediului sa se realizeze numai in situatia in care motivele sunt bine intemeiate

Tabelul 4.4. Arondarea localitatilor din judetul Sibiu la unitatile fiscale teritoriale,

la data de 30.06.2001

Nr.

crt.

Denumirea unitatii fiscale

Municipiu sau oras arondat

Comune arondate

Sate apartinatoare


Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu

Municipiul SibiuAdministratia Finantelor Publice a Municipiului Medias

Municipiul Medias

Comune: Bazna, Blajel; Sate: Ighisu Nou


Administratia Finantelor Publice a orasului Agnita

Oras Agnita

Comune: Altana, Marpod, Nocrich; Bradeni, Chirpar, Mihaileni, Barghis, Bruiu, Iacobeni, Merghindeal


Administratia Finantelor Publice a orasului Avrig

Oras Avrig

Comune: Arpasu de Jos, Carta, Cartisoara, Porumbacu de Jos


Administratia Finantelor Publice a orasului Cisnadie

Oras Cisnadie

Comune: Sadu, Rau Sadului; Sate: Cisnadioara


Administratia Finantelor publice a orasului Copsa Mica

Oras Copsa Mica

Comune: Seica Mare, Seica Mica, Micasasa, Axente Sever, Valea Viilor, Darlos, Mosna, Atel, Tarnava, Brateiu, Biertan


Administratia Finantelor Publice a orasului Dumbraveni

Oras Dumbraveni

Comune: Hoghilag, Laslea; Sate: Ernea, Sarosu pe Tarnave


Administratia Finantelor Publice a orasului Ocna Sibiului

Oras Ocna Sibiului

Comune: Pauca, Loamnes


Administratia Finantelor Publice a orasului Talmaciu

Oras Talmaciu

Comune: Turnu Rosu, Racovita
Administratia Finantelor Publice Sibiu

Comune: Sura Mica, Slimnic, Selimbar, Rosia, Cristian, Rasinari, Poplaca, Vurpar, Sura Mare


Administratia Finantelor Publice a comunei Saliste

Comune: Poiana Sibiului, Miercurea Sibiului, Gura Raului, Orlat, Ludos, Tilisca, Jina, Apoldu de Sus, Saliste

Situatia privind arondarea persoanelor juridice din judetul Sibiu la unitatile fiscale teritoriale este prezentata in tabelul 3.6.

Tabelul 4.5. Arondarea persoanelor juridice din judetul Sibiu la unitatile fiscale

teritoriale

Denumirea unitatii fiscale[7]

Numar persoane juridice arondate
Administratia Financiara Sibiu
Administratia Financiara Medias
Circumscriptia Financiara Agnita
Circumscriptia Financiara Avrig
Circumscriptia Financiara Cisnadie
Circumscriptia Financiara Copsa Mica
Circumscriptia Financiara Dumbraveni
Circumscriptia Financiara Ocna Sibiului
Circumscriptia Financiara Talmaciu
Perceptia Rurala Agnita
Perceptia Rurala Medias
Perceptia Rurala Sibiu
Perceptia Rurala Saliste
Comune – jud. Sibiu
TOTAL
La 31 decembrie 1995, numarul persoanelor juridice inregistrate in judetul Sibiu a fost de 8.372, asadar, se constata o crestere substantiala, cu 22.684 persoane juridice in anul 2000, fata de anul 1995 si cu 24.490 persoane juridice in anul 2001, fata de anul 1995.

Daca in anul 1995 atributiile privind inregistrarea, urmarirea si controlul persoanelor juridice reveneau in proportie de 90% administratiilor financiare, aceasta arondare permite o mai buna desfasurare a activitatii organelor fiscale judetene, in scopul accelerarii colectarii veniturilor cuvenite statului. In acest sens, in anul 2000, doar 68% din totalul persoanelor juridice de pe raza judetului Sibiu sunt arondate Administratiilor Financiare Sibiu si Medias, iar in anul 2001, din totalul persoanelor juridice de pe raza judetului Sibiu, sunt arondate administratiilor finantelor publice municipale 70,07%.

Reprezentarea grafica a structurii arondarii persoanelor juridice pe unitati fiscale in judetul Sibiu este redata in figura urmatoare.

Figura 4.10. Structura arondarii persoanelor fizice pe unitati fiscale

Un alt aspect privind organizarea activitatii fiscale in profil teritorial il constituie eficienta activitatii desfasurate de fiecare directie, serviciu sau compartiment din cadrul unitatilor fiscale.

Necesitatea desfasurarii unei activitati eficiente la nivelul unitatilor fiscale teritoriale decurge si din prevederile Ordinului nr. 125 al Ministrului Finantelor din data de 15.02.1999, care include urmatoarele:

Directiile generale ale finantelor publice judetene, administratiile finantelor publice municipale, orasenesti si comunale au buget propriu de venituri si cheltuieli, contabilitate proprie, cont la trezorerie sau, dupa caz, la banca si sunt finantate din bugetul de stat.

Directorul general al DGFP conduce intreaga activitate a unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la nivel de judet; inclusiv aceea a sectiei Garzii Financiare, are calitatea de ordonator secundar de credite, este autorizat sa repartizeze creditele bugetare aprobate pe unitati ierarhic inferioare si sa aprobe efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu, cu respectarea dispozitiilor legale.

Ca urmare a renuntarii la limitele normative de posturi pe fiecare compartiment si, implicit, prin cresterea competentelor acordate directorilor generali, acestia au obligatia de a analiza cu maxima atentie si obiectivitate repartizarea numarului de posturi pe fiecare segment al activitatii, in masura sa asigure eficientizarea tuturor compartimentelor de munca, act pentru indeplinirea caruia poarta intreaga raspundere.

Pentru a stabili cu ce eficienta isi desfasoara activitatea fiecare directie, serviciu si compartiment existent la nivelul unitatilor fiscale teritoriale (la nivelul judetului Sibiu), trebuie analizate urmatoarele:

Structura organizatorica a unitatilor fiscale din teritoriu;

Atributiile, competentele si responsabilitatile ce revin compartimentelor din aparatul fiscal teritorial stabilite prin regulamentul de organizare si functionare;

Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului unitatilor fiscale teritoriale, stabilite prin regulamentul de organizare si functionare;

Coordonarea activitatilor desfasurate de catre unitatile fiscale teritoriale etc.

Pentru cuantificarea eficientei activitatii desfasurate de fiecare unitate fiscala, propunem calculul si analiza urmatorilor indicatori de eficienta:

Randamentul actiunilor de control intr-o perioada de timp (RC)

unde:

CEF = numar controale fiscale efectuate intr-o perioada de timp;

CPL = numar controale fiscale planificate a fi realizate intr-o perioada de timp.

Ponderea cazurilor de evaziune fiscala depistate ca urmare a controalelor fiscale efectuate intr-o perioada de timp (EF)

unde:

NEF = numar cazuri de evaziune fiscala depistate intr-o perioada de timp;

CEF = numar controale fiscale efectuate intr-o perioada de timp.

Ponderea sumelor atrase suplimentar ca urmare a controalelor efectuate
intr-o perioada de timp (SS)

unde:

SAS = valoarea sumelor atrase suplimentar intr-o perioada de timp;

STA = total sume atrase intr-o perioada de timp.

O problema cu care se confrunta si la aceasta data anumite unitati fiscale teritoriale este problema personalului de specialitate pentru anumite servicii si compartimente (chiar si in cadrul DGFP Sibiu functioneaza compartimente cu personal format din sef compartiment si inspector de specialitate sau referent de specialitate – respectiv doua persoane).

Pentru anumite functii, atragerea de personal de specialitate se realizeaza destul de greu, datorita nivelului scazut al salarizarii functionarilor din sistemul public si datorita restrictiilor impuse de Statutul functionarului public

Un exemplu concludent in acest sens este incompatibilitatea exercitarii profesiunii de contabil autorizat si expert contabil concomitent cu profesiunea de inspector de specialitate in cadrul unitatilor fiscale. In urma acestei interdictii, un numar mare de personal de specialitate a parasit unitatile fiscale, preferand sa se ocupe in calitate de expert contabil sau contabil autorizat de evidente contabile pentru agentii economici (de ex.: din cadrul Serviciului Bilanturi apartinand de Administratia Financiara Sibiu au optat pentru renuntarea la statutul de functionar public in activitatea fiscala 45% din structura personalului existent, fapt ce a condus la o scadere a eficientei activitatii acestui serviciu din lipsa de personal).

Pentru evitarea acestor situatii, propunem o mai buna motivare a personalului unitatilor fiscale printr-un sistem de salarizare stimulativ si prin cote-parti din sumele atrase suplimentar la bugetul de stat si bugetul local pentru cei care au contribuit la atragerea acestor sume

Acordarea acestor stimulente ii determina pe inspectorii de specialitate sa desfasoare o activitate eficienta, sa stabileasca cu corectitudine si pe baza legilor in vigoare toate obligatiile fiscale ale contribuabililor.

Eficienta activitatii fiscale presupune astfel si corelarea veniturilor personalului angrenat in aceasta activitate cu performantele obtinute. Existenta unui sistem de salarizare motivant va determina ca acestia sa lucreze cu constiinciozitate si sa-i tina departe de tentatia mitei.

Existenta la nivel teritorial a unei structuri organizatorice bine conturate da posibilitatea unei mai bune desfasurari a activitatii fiscale, prin stabilirea sarcinilor si obiectivelor fiecarui compartiment in parte, prin stabilirea sarcinilor si atributiilor fiecarui salariat in parte. Astfel, se poate verifica corect, obiectiv si in timp modul de constituire a impozitelor si taxelor de catre contribuabili, achitarea obligatiilor fiscale, respectarea disciplinei fiscale etc
Art. 14, Regulament de organizare si functionare a DGFP.

Art. 29, Regulament de organizare si functionare DGFP.

Art. 38, Regulament de organizare si functionare a DGFP.

Art. 54, Regulament de organizare si functionare a DGFP.

Art. 45, Regulament de organizare si functionare a DGFP.

Art.3, Regulament de organizare si functionare a Administratiei financiare municipale.

Pentru a se realiza mai usor comparatia, s-a utilizat structura organizatorica valabila pana in luna mai 2001.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact