StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Accize

Capitolul i - accize armonizate - regimul de antrepozitare

   SECTIUNEA a 4-a
  Regimul de antrepozitare


Reguli generale

   Art. 178.

Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost platita, poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea de produse accizabile.

Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.

Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada platii accizelor, atrage plata acestora.

Fac exceptie de la prevederile alin. (3) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau furnizeaza produse accizabile din magazinele duty free, in conditiile prevazute in norme.

Fac exceptie de la prevederile alin. (1) micii producatori de vinuri linistite care produc in medie mai putin de 200 hl de vin pe an.


Norme metodologice:

Intr-un antrepozit fiscal de productie si depozitare se pot produce si depozita numai produsele accizabile apartinand uneia din urmatoarele grupe de produse:

   a) alcool etilic si bauturi alcoolice prevazute la art. 162 lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

   b) tutun prelucrat;

   c) produse energetice.

Intra sub incidenta regimului de antrepozitare productia si/sau depozitarea de arome alimentare; extracte si concentrate alcoolice care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum.@

Nu intra sub incidenta regimului de antrepozitare micii producatori de vinuri linistite care produc in medie mai putin de 200 hl de vin pe an, precum si gospodariile individuale prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care produc pentru consumul propriu.

In intelesul prezentelor norme, prin mici producatori de vinuri linistite se intelege operatorii economici producatori de vin linistit, care din punct de vedere juridic si economic sunt independenti fata de orice alt 646h79g operator economic producator de vin, utilizeaza mijloace proprii pentru producerea vinului, folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de vin si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de vin.

In cazul in care prin circuitul economic nu se poate face dovada ca produsele accizabile detinute in scopuri comerciale provin de la un antrepozit fiscal, operator inregistrat, operator neinregistrat sau de la un importator, acciza se datoreaza de catre persoana la care se intrerupe acest circuit, in termen de cinci zile de la data la care s-a facut constatarea.

Nu se considera vanzare cu amanuntul:

   a) livrarile de produse energetice catre avioane si nave;

   b) livrarile de produse accizabile din magazinele duty free;

   c) acele livrari care indiferent de tipul destinatarului - consumator final sau nu -, se efectueaza prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare, care fac parte integrata din mijlocul de transport care efectueaza livrarea.

   d) livrarile de produse energetice in scopurile prevazute la art. 1754 alin. (1) pct. 2 din Codul fiscal.@

In cazul antrepozitelor fiscale autorizate exclusiv pentru productia de vinuri linistite si/sau spumoase, nu se considera vanzare cu amanuntul vanzarea buteliilor de vin din cramele sau expozitiile din interiorul antrepozitului.

Magazinele autorizate potrivit legii sa comercializeze produse in regim duty-free sunt asimilate antrepozitelor fiscale de depozitare in care pot fi depozitate atat bauturi alcoolice cat si tutunuri prelucrate. Aceste magazine primesc produse accizabile in regim suspensiv in baza autorizatiilor de duty-free si pentru aceste produse nu se datoreaza accize atunci cand sunt achizitionate de persoane care se deplaseaza in afara spatiului comunitar.

Producatorii de vinuri linistite care intentioneaza sa produca in vederea comercializarii o cantitate medie anuala mai mica de 200 hl de vin, trebuie sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala prin administratia finantelor publice in raza careia isi au sediul/domiciliul si sa depuna trimestrial o declaratie privind cantitatea de vin linistit produsa si comercializata in luna de raportare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.

In cazul in care in timpul anului, producatorul inregistreaza o productie mai mare de 200 hl de vin si daca doreste sa continue aceasta activitate, este obligat ca in termen de 15 zile de la data inregistrarii sa depuna cerere de autorizare ca antrepozitar autorizat. Pana la obtinerea autorizatiei, producatorul poate desfasura numai activitate de productie, dar nu si de comercializare. Dupa obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal, indiferent de productia realizata in perioada urmatoare, producatorul nu mai poate reveni la statutul de mic producator de vinuri linistite.

In situatia in care cererea de autorizare este respinsa, activitatea de productie inceteaza iar valorificarea stocurilor se poate efectua numai cu aprobarea autoritatii fiscale teritoriale, sub supraveghere fiscala.

In situatia in care producatorul de vinuri linistite nu respecta prevederile alin. (8) se considera ca productia de vinuri se realizeaza in afara unui antrepozit fiscal, fapt ce atrage oprirea activitatii si aplicarea pedepselor prevazute de lege.

Micii producatori pot comercializa in vrac vinuri linistite, in sistem angro, catre magazine specializate in vanzarea vinurilor, catre unitati de alimentatie publica sau catre antrepozite fiscale.

In situatia in care micii producatori de vinuri linistite fac tranzactii intracomunitare, acestora le revine obligatia de a informa autoritatea fiscala centrala - in vederea atribuirii codului de acciza - si se vor supune cerintelor prevazute la pct. 14.@


@Pct. 7 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 13 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (11) al Pct. 7 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 5 din H.G. nr. 213/2007.

Lit. d), Alin. (5) al Pct. 7 de la Titlul VII a fost introdusa prin art. I pct. C pct. 6 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

   Art. 179. Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emisa de autoritatea fiscala competenta.

In vederea obtinerii autorizatiei pentru ca un loc sa functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala competenta in modul si sub forma prevazute in norme.

Cererea trebuie sa contina informatii si sa fie insotita de documente cu privire la:

   a) amplasarea si natura locului;

   b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate in decursul unui an;

   c) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat;

   d) capacitatea persoanei care urmeaza a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerintele prevazute la art. 183.

Prevederile alineatului (3) se vor adapta potrivit specificului de activitate ce urmeaza a se desfasura in antrepozitul fiscal, conform precizarilor din norme.

Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat.

Persoana care isi manifesta in mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea fiscala competenta o singura cerere. Cererea va fi insotita de documentele prevazute de prezentul titlu, aferente fiecarei locatii.


Norme metodologice:

Un antrepozit fiscal poate functiona doar in baza unei autorizatii emise de autoritatea fiscala centrala, prin comisia instituita in acest scop prin ordin al ministrului finantelor publice, denumita in continuare Comisie.

Pentru a obtine o autorizatie de antrepozit fiscal, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala teritoriala.

Cererea trebuie sa contina informatiile si sa fie insotita de documentele specificate in modelul prevazut in anexa nr. 6, inclusiv de manualul de procedura in care este descris procesul de productie.

Persoanele, care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari pentru productie sau depozitare de produse accizabile, trebuie sa detina in proprietate sau sa aiba drept de folosinta a cladirilor si a terenurilor. Documentele care atesta detinerea in proprietate sau in folosinta a cladirilor si a terenurilor sunt:

   a) pentru cladiri, extrasul de carte funciara insotit de copia titlului de proprietate sau, dupa caz, a procesului-verbal de receptie, atunci cand acestea au fost construite in regie proprie sau copia actului care atesta dreptul de folosinta sub orice forma legala;

   b) pentru terenuri, extrasul de carte funciara insotit de copia titlului de proprietate sau copia actului care atesta dreptul de folosinta sub orice forma legala.

Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari de productie de produse accizabile, trebuie sa detina in proprietate sau sa detina contracte de leasing pentru instalatiile si echipamentele care contribuie direct la productia de produse accizabile pentru care urmeaza sa fie autorizat.

Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari de depozitare si care efectueaza operatiuni exclusive de imbuteliere bauturi spirtoase trebuie sa detina in proprietate sau sa detina contracte de leasing pentru instalatiile de imbuteliere.@

Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (4) si (5) unitatile de cercetare-dezvoltare organizate potrivit reglementarilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-Sisesti', cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul productiei de produse energetice, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna documentatia conform prevederilor prezentelor norme metodologice, dupa ce a fost avizata din punct de vedere tehnic de Ministerul Economiei si Comertului. Documentatia va cuprinde si lista cu semifabricatele si produsele finite inscrise in nomenclatorul de fabricatie, domeniul de utilizare al acestora, precum si acciza aferenta fiecarui produs, dupa ce aceasta lista a fost verificata si avizata din punct de vedere al incadrarii pe pozitii tarifare de catre Autoritatea Nationala a Vamilor. Documentatia specifica trebuie sa contina: descrierea detaliata a produselor care sa permita identificarea acestora; compozitia produselor stabilita inclusiv pe baza de analiza de laborator, cu mentionarea metodei de expertizare utilizata, precum si alte date si elemente care sa permita Autoritatii Nationale a Vamilor sa verifice daca a fost corect stabilita clasificarea tarifara.

Prevederile alin. (7) vor fi aplicate oricarui nou produs intrat in nomenclatorul de fabricatie.

Autoritatea fiscala teritoriala verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de antrepozitarul autorizat propus. Se au in vedere in special indeplinirea conditiilor prevazute la art. 180 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si capacitatea antrepozitarului autorizat propus de a indeplini conditiile prevazute la art. 183 alin. (1) lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Antrepozitarul autorizat propus este obligat ca pe durata actiunii de verificare sa asigure conditiile necesare bunei desfasurari a acesteia.

In actiunea de verificare, autoritatea fiscala poate solicita sprijinul organelor cu atributii de control si, dupa caz, al Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de autorizare a fiecarui solicitant.

In termen de 30 de zile de la depunerea cererilor, documentatiile vor fi inaintate autoritatii fiscale centrale, insotite de un referat care sa cuprinda punctul de vedere asupra oportunitatii emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de antrepozitarul autorizat propus. Aceste referate vor purta semnatura si stampila autoritatii fiscale teritoriale.

Autoritatea fiscala centrala poate sa solicite antrepozitarului autorizat propus orice informatie si documente pe care le considera necesare, cu privire la:

   a) amplasarea si natura antrepozitului fiscal propus;

   b) tipurile si cantitatile de produse accizabile ce urmeaza a fi produse si/sau depozitate in antrepozitul fiscal propus;

   c) identitatea antrepozitarului autorizat propus;

   d) capacitatea antrepozitarului autorizat propus de a asigura garantia.@


@Pct. 8 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 14 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (51) al Pct. 8 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 7 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Conditii de autorizare

   Art. 180. Autoritatea fiscala competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, imbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decat cantitatea prevazuta in norme, diferentiata in functie de grupa de produse depozitate si de accizele potentiale aferente;


Norme metodologice:

Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare atunci cand cantitatea depozitata in acesta corespunde unui volum mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile inregistrate in ultimul an calendaristic, care depaseste limitele prevazute mai jos:

   a) bere - 150.000 litri;

   b) vin si bauturi fermentate - 150.000 litri;

   c) produse intermediare - 150.000 litri;

   d) bauturi spirtoase - 25.000 litri de alcool pur;

   e) alcool etilic - 400.000 litri de alcool pur;

   f) bauturi alcoolice in general - 30.000 litri de alcool pur;

   g) tigarete - o cantitate a carei valoare la pretul maxim de vanzare cu amanuntul sa nu fie mai mica de 2.500,000 euro;

   h) produse energetice - 2.500.000 kg. Aceasta cantitate minima nu este obligatorie in cazul antrepozitelor fiscale de depozitare destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor si, respectiv, a navelor si a ambarcatiunilor.@

   i) arome alimentare, extracte si concentrate alcoolice - 1.500 litri de alcool pur.@

In situatia unui antrepozit fiscal nou autorizat pentru depozitare, cantitatea minima prevazuta la alin. (1) va fi estimata.

In situatia unui antrepozitar autorizat de depozitare, care pe durata unei perioade continue de 6 luni nu respecta prevederile alin. (1), autorizatia se revoca. Revocarea autorizatiei se face de catre autoritatea fiscala centrala.@

Limitele prevazute la alin. (1) nu sunt obligatorii pentru:

   a) antrepozitele fiscale autorizate in exclusivitate pentru a efectua operatiuni de distributie a bauturilor alcoolice si de tutunuri prelucrate destinate consumului sau vanzarii la bordul navelor si aeronavelor;

   b) antrepozitele fiscale de depozitare de bauturi alcoolice si tutunuri prelucrate situate in porturi si aeroporturi si care functioneaza in exclusivitate in regim duty free;

   c) rezerva de stat si de mobilizare.@

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare vor inregistra in evidentele proprii toate operatiunile efectuate privind achizitiile si livrarile de produse accizabile si vor depune lunar la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi au domiciliul fiscal cate o situatie centralizatoare a acestor operatiuni, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei la care se refera situatia. Modelul situatiei centralizatoare este similar celui prevazut in anexa nr. 14.@


@Pct. 9 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 15 din H.G. nr. 1861/2006.

Lit. h), Alin. (1) al Pct. 9 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 8 din H.G. nr. 213/2007.

Lit. i), Alin. (1) al Pct. 9 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 9 din H.G. nr. 213/2007.

Alin. (3) al Pct. 9 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 10 din H.G. nr. 213/2007.

Alin. (5) al Pct. 9 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 11 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Conditii de autorizare

   Art. 180. []

   b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor, conform prevederilor din norme;

Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizarilor din norme.


Norme metodologice:

Locul trebuie sa fie strict delimitat - acces propriu, imprejmuire -, iar activitatea ce se desfasoara in acest loc sa fie independenta de alte activitati desfasurate de societatea care solicita autorizarea ca antrepozit fiscal.

Locurile destinate productiei de alcool etilic si de distilate ca materie prima si locurile destinate productiei de bauturi alcoolice obtinute exclusiv din prelucrarea alcoolului si a distilatelor, trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare legala pentru determinarea concentratiei alcoolice, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala.

In cazul antrepozitelor fiscale de productie de alcool si de distilate, coloanele de distilare, rafinare, trebuie sa fie dotate cu contoare pentru determinarea cantitatii de produse obtinute, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala.

In cazul antrepozitelor fiscale - mici distilerii - care utilizeaza pentru realizarea productiei instalatii tip alambic, acestea trebuie sa fie dotate cu vase litrate avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala.

In cazul antrepozitelor fiscale prevazute la alin. (4), pe perioada de nefunctionare se va aplica procedura de sigilare si desigilare, prevazuta la pct. 4.

Locurile destinate productiei de alcool etilic si distilate, ca materie prima, trebuie sa fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele si rezervoarele de alcool si distilate, precum si a cailor de acces in antrepozitul fiscal. Abrogat@. Nu intra sub incidenta acestor prevederi micile distilerii a caror productie nu depaseste 10 hl de alcool pur pe an.

Intr-un antrepozit fiscal de depozitare se pot depozita produse din grupa bauturilor alcoolice, in stare imbuteliata, in locuri compartimentate distinct, respectiv bere, vinuri, bauturi fermentate altele decat bere si vinuri, produse intermediare, bauturi spirtoase.

Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare de alcool etilic si de distilate in stare varsata numai daca detine in proprietate rezervoare calibrate avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala.

In vederea inregistrarii productiei de bere obtinute, fiecare antrepozitar autorizat pentru productie este obligat:

   a) sa inregistreze productia de bere rezultata la sfarsitul procesului tehnologic, prin aparatura adecvata de masurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paletilor sau a berii filtrate la vasele de depozitare, si sa inscrie aceste date in rapoartele de productie si gestionare, cu specificarea capacitatii ambalajelor si a cantitatii de bere exprimata in litri;

   b) sa determine concentratia zaharometrica a berii, conform standardelor in vigoare privind determinarea concentratiei exprimate in grade Plato a berii, elaborate de Asociatia de Standardizare din Romania, si sa elibereze buletine de analize fizico-chimice. La verificarea realitatii concentratiei zaharometrice a sortimentelor de bere se va avea in vedere concentratia inscrisa in specificatia tehnica interna, elaborata pe baza standardului in vigoare pentru fiecare sortiment.

Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare produse energetice numai daca este echipat cu rezervoare standardizate distincte pentru fiecare tip de produs in parte, calibrate de Biroul Roman de Metrologie Legala.

Locurile destinate productiei de produse energetice trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare a debitului volumic sau masic.

Locurile destinate producerii de produse energetice pentru care se datoreaza accize numai in euro/tona sau euro/1000 kg, locurile destinate producerii combustibililor al caror cod tarifar se incadreaza la art. 175 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si locurile destinate imbutelierii gazului petrolier lichefiat vor fi dotate cu mijloace de masurare a masei.

Orice iesire in regim suspensiv a alcoolului si distilatelor in stare varsata, precum si a produselor energetice din rezervoarele antrepozitului fiscal va fi comunicata inainte de producerea acesteia autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitul respectiv, pe baza unei proceduri stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.@


@Pct. 91 a fost introdus prin art. I lit. F pct. 8 din H.G. nr. 84/2005.

Pct. 91 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 16 din H.G. nr. 1861/2006.

Fraza a doua a alin. (6) al Pct. 91 de la Titlul VII a fost abrogata prin art. I pct. C pct. 12 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

   Art. 180.

Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din norme.


Norme metodologice:

Rezerva de stat si rezerva de mobilizare va fi autorizata ca un singur antrepozit fiscal de depozitare, indiferent de numarul locurilor de depozitare pe care le detine.

Pentru obtinerea autorizatiei, institutiile care gestioneaza rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor depune o cerere la autoritatea fiscala centrala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6.@


@Pct. 92 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 17 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Autorizarea ca antrepozit fiscal

   Art. 181. Autoritatea fiscala competenta va notifica in scris autorizarea ca antrepozit fiscal, in termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare.


Norme metodologice:

Comisia instituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice emite decizii de aprobare sau de respingere a cererii antrepozitarului autorizat propus, dupa analizarea documentatiilor complete depuse de solicitant.

La lucrarile comisiei va fi invitat, dupa caz, cate un reprezentant din partea Ministerului Administratiei si Internelor, a Ministerului Economiei si Comertului si a Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, precum si cate un reprezentant al patronatelor producatorilor de produse accizabile sau al depozitarilor de astfel de produse, legal infiintate.

Autorizatia pentru un antrepozit fiscal are ca data de emitere data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata de catre comisie cererea de autorizare.

In cazul pierderii autorizatiei de antrepozit fiscal, titularul autorizatiei va anunta pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

In baza documentului care atesta ca anuntul referitor la pierdere a fost inaintat spre publicare in Monitorul Oficial, autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei va elibera la cerere un duplicat al acesteia.@


@Alin. (4) si (5) ale Pct. 10 de la Titlul VII au fost introduse prin art. I pct. G pct. 18 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

   Art. 181.

Autorizatia va contine urmatoarele:


   f) perioada de valabilitate a autorizatiei;


In cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea maxima de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinata de comun acord cu autoritatea fiscala competenta, in conformitate cu precizarile din norme.


Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritatii fiscale competente modificarea autorizatiei in conditiile prevazute in norme.


Norme metodologice:

Perioada de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal de productie este de 5 ani, iar cea pentru antrepozit fiscal de depozitare este de 3 ani.

In cazul antrepozitarului propus care indeplineste conditiile pentru autorizare ca antrepozit fiscal de depozitare si se incadreaza in limitele prevazute la pct. 9, acesta va prezenta si o declaratie privind capacitatea maxima de depozitare.

Antrepozitarii autorizati pot solicita autoritatii fiscale centrale modificarea autorizatiei atunci cand constata erori in redactarea autorizatiei de antrepozit fiscal sau in alte situatii in care se justifica acest fapt.@


@Pct. 101 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 19 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Obligatiile antrepozitarului autorizat

   Art. 183. Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte:

   a) sa depuna la autoritatea fiscala competenta, daca se considera necesar, o garantie, in cazul productiei, transformarii si detinerii de produse accizabile, precum si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse, in conditiile stabilite prin norme;


Norme metodologice:

Garantia pentru circulatia produselor accizabile se constituie pentru produsele deplasate in regim suspensiv si este valabila pe intreg teritoriul Comunitatii Europene.

Nu sunt supuse obligatiei de a constitui garantie produsele energetice supuse accizelor care sunt transportate in interiorul comunitatii exclusiv pe mare sau prin conducte.@


@Pct. 11 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 20 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

   Art.

i1) sa instiinteze autoritatea fiscala competenta despre orice modificare adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozit fiscal, in termen de 15zile de la data inregistrarii modificarii;

i2) pentru productia de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate sa depuna la autoritatea fiscala competenta certificatul ISO 9001, in conditiile stabilite prin norme.


Norme metodologice:

Abrogat.@


@Alineatul (111) a fost introdus prin art. I lit. F pct. 9 din H.G. nr. 84/2005.

Pct. 111 de la Titlul VII a fost abrogat prin art. I pct. G pct. 21 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal

   Art. 183. Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte: []

   l) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin norme.


Norme metodologice:

Antrepozitarii autorizati trebuie sa detina un sistem computerizat de evidenta a produselor aflate in antrepozite, a celor intrate sau iesite, a celor pierdute prin deteriorare, spargere, furt, precum si a accizelor aferente acestor categorii de produse. In cazul antrepozitelor fiscale de productie pentru alcool etilic si distilate ca materie prima, sistemul trebuie sa asigure si evidenta materiilor prime introduse in fabricatie, precum si a semifabricatelor aflate pe linia de fabricatie.

Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1) antrepozitele fiscale - mici distilerii -, care utilizeaza pentru realizarea productiei instalatii tip alambic.

Abrogat.@


@Pct. 12 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 23 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (3) al Pct. 12 de la Titlul VII a fost abrogata prin art. I pct. C pct. 13 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal

Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei

   Art. 185.

Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendarii, revocarii sau anularii, pot valorifica produsele inregistrate in stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritatii fiscale competente, in conditiile prevazute de norme.


Norme metodologice:

Masura suspendarii - cu exceptia cazului de la alin. (4) -, a revocarii sau a anularii autorizatiilor se va dispune de catre Comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale, in baza actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au consemnat incalcari ale prevederilor legale care atrag aplicarea acestor masuri.@

Actele de control prevazute la alin. (1), temeinic justificate, vor fi inaintate, in termen de 2 zile lucratoare de la finalizare, comisiei instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale, care va analiza propunerea organului de control si va dispune in consecinta.

Decizia comisiei instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale va fi adusa la cunostinta antrepozitarului autorizat sanctionat si organului fiscal teritorial.

In situatia neplatii accizelor la termenele prevazute de lege, masura suspendarii autorizatiilor se va dispune la momentul constatarii, de catre autoritatea fiscala teritoriala.

Atunci cand deficientele care atrag masura revocarii nu au consecinte fiscale si sunt remediate in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii actului de control de catre organele cu atributii in acest sens, acestea vor comunica operativ comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale faptul ca deficientele au fost remediate, situatie in care aceasta comisie nu va mai dispune masura de revocare.@

Abrogat.@

In toate situatiile privind suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei, aceasta atrage suspendarea activitatii si, dupa caz, aplicarea sigiliilor pe instalatiile de productie, operatiune care va fi efectuata de autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitarul autorizat.@

Antrepozitarii autorizati a caror autorizatie a fost suspendata, revocata sau anulata pot sa valorifice produsele inregistrate in stoc - materii prime, semifabricate, produse finite -, numai cu acordul autoritatii fiscale care a dispus masura de sanctionare.

In toate cazurile, valorificarea produselor inregistrate in stoc se efectueaza sub supraveghere fiscala, astfel:

   a) fie catre alte antrepozite fiscale, in regim suspensiv de accize;

   b) fie catre alti operatori economici la preturi cu accize.@

In cazul anularii sau revocarii autorizatiei, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de 5 ani, respectiv 6 luni de la data la care decizia de anulare sau revocare a autorizatiei devine definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.@

Cererea de renuntare la un antrepozit fiscal, in care se vor mentiona si motivele acesteia, se depune la organul fiscal teritorial. Organul fiscal teritorial are obligatia de a verifica daca la data depunerii cererii antrepozitarul autorizat detine stocuri de produse accizabile si daca au fost respectate prevederile legale in materie. Dupa verificare, cererea de renuntare, insotita de actul de verificare, va fi transmisa autoritatii fiscale centrale.@


@Pct. 121 a fost introdus prin art. I lit. F pct. 11 din H.G. nr. 84/2005.

Pct. 121 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 23 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (1), (5) si (7) ale Pct. 121 de la Titlul VII au fost modificate prin art. I pct. C pct. 14 din H.G. nr. 213/2007.

Alin. (6) al Pct. 121 de la Titlul VII a fost abrogat prin art. I pct. C pct. 15 din H.G. nr. 213/2007.

Alin. (10) si (11) ale Pct. 121 de la Titlul VII au fost introduse prin art. I pct. C pct. 16 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal

Operatorul inregistrat

   Art. 1851. Operatorul inregistrat, inainte de primirea produselor trebuie sa fie inregistrat la autoritatea fiscala competenta, in conditiile prevazute in norme.


Norme metodologice:

Operatorul inregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata in exercitarea activitatii acesteia, sa primeasca produse supuse accizelor in regim suspensiv provenite de la antrepozitari autorizati altii decat cei de pe teritoriul Romaniei.

Operatorul inregistrat poate functiona numai in baza autorizatiei emise de autoritatea fiscala centrala prin Comisie.

In vederea obtinerii autorizatiei de operator inregistrat, persoana care intentioneaza sa fie operator inregistrat trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala teritoriala.

Cererea trebuie sa contina informatiile si sa fie insotita de documentele prevazute in anexa nr. 7. Pentru a fi autorizat, fiecare operator inregistrat propus trebuie sa aiba declarata cel putin o locatie in care urmeaza sa realizeze receptia de produse supuse accizelor provenite de la antrepozitari autorizati din alte state membre.

In situatia in care receptia produselor supuse accizelor se realizeaza in mai multe locatii, cererea va fi insotita de o declaratie privind locatiile in care urmeaza a se realiza receptia produselor accizabile.

Cererea care nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (4) si (5) se considera a fi nula.

Autoritatea fiscala teritoriala poate sa solicite operatorului inregistrat propus orice informatie si documente pe care le considera necesare, dupa caz, cu privire la:

   a) identitatea operatorului inregistrat propus;

   b) amplasarea si capacitatea maxima de depozitare a locurilor unde se receptioneaza produsele accizabile;

   c) tipurile de produse accizabile ce urmeaza a fi receptionate in fiecare locatie;

   d) capacitatea operatorului inregistrat propus de a asigura garantia conform prevederilor pct. 20.

In actiunea de verificare, autoritatea fiscala teritoriala poate solicita sprijinul organelor cu atributii de control pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de autorizare a fiecarui solicitant.

Atunci cand in termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei, autoritatea fiscala teritoriala, dupa verificarea realitatii datelor si informatiilor prezentate de operatorul inregistrat propus, constata ca acesta nu indeplineste conditiile pentru a fi autorizat, va comunica in scris, operatorului inregistrat propus decizia de respingere a cererii, cu motivatia corespunzatoare.

Nu va fi autorizata ca operator inregistrat, persoana care a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva in Romania sau intr-un alt stat pentru o infractiune dintre cele reglementate de legislatia vamala sau fiscala.

Operatorul inregistrat propus este obligat ca pe durata actiunii de verificare sa asigure conditiile necesare bunei desfasurari a acesteia.

Autoritatea fiscala teritoriala, are obligatia ca in termen de 30 de zile de la depunerea cererii si a documentatiei complete, sa transmita Comisiei dosarul insotit de un referat privind oportunitatea emiterii autorizatiei de operator inregistrat.

Comisia va comunica in scris solicitantului, decizia de autorizare ca operator inregistrat, sau, dupa caz, decizia de respingere a cererii. De asemenea, Comisia, va instiinta autoritatea fiscala teritoriala despre modul de solutionare a cererii.

In cazul autorizarii ca operator inregistrat, Comisia va emite autorizatia care va contine urmatoarele elemente: codul de accize, elementele de identificare ale operatorului inregistrat, tipul produselor supuse accizelor care urmeaza a fi receptionate, nivelul si forma garantiei, precum si perioada de valabilitate a autorizatiei.

Autorizatia de operator inregistrat are valabilitate 5 ani, cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care operatorul inregistrat face dovada constituirii garantiei in cuantumul si in forma aprobate de autoritatea fiscala competenta.@

In situatia in care intervin modificari fata de datele initiale mentionate in autorizatie, operatorul inregistrat are obligatia de a solicita Comisiei modificarea acesteia, dupa cum urmeaza:

   a) pentru fiecare noua locatie in care urmeaza a se realiza receptia de produse supuse accizelor, operatorul inregistrat va depune o cerere la autoritatea fiscala teritoriala, insotita de declaratia prevazuta la alin. (5), cu cel putin 15 zile inainte de receptia produselor;

   b) daca se modifica datele de identificare ale operatorului inregistrat, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii modificarii;

   c) daca modificarile intervenite se refera la tipul produselor supuse accizelor, cu cel putin 60 de zile inainte de receptia produselor.

Operatorul inregistrat nu poate realiza receptia de produse supuse accizelor, intr-o locatie daca nu face dovada inregistrarii acesteia la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe si nu are atribuit codul de accize. Autoritatea fiscala teritoriala va transmite in termen de 5 zile lucratoare o copie a declaratiei pentru noua locatie la Comisie in vederea atribuirii codului de accize.

Dupa atribuirea codului de accize, in termen de 3 zile lucratoare, o copie a declaratiei pe care este inscris acest cod se va transmite autoritatii fiscale a operatorului inregistrat in vederea aducerii atat la cunostinta acestuia cat si la cunostinta autoritatii fiscale teritoriale in raza careia se afla noua locatie, dupa caz.

Produsele supuse accizelor, primite in regim suspensiv de catre operatorul inregistrat sunt insotite de documentul administrativ de insotire, conform procedurii prevazute la pct. 14.

Autorizatia de operator inregistrat poate fi revocata atunci cand titularul acesteia nu respecta una din conditiile prevazute la art. 1851 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizatia de operator inregistrat poate fi revocata si in situatia in care operatorul inregistrat autorizat savarseste o infractiune la reglementarile vamale sau fiscale.

Decizia de revocare se comunica operatorului inregistrat si isi produce efecte de la data la care a fost adusa la cunostinta acestuia.

In cazuri exceptionale cand interesele legitime ale operatorului inregistrat impun aceasta, Comisia poate decala termenul de intrare in vigoare a deciziei de revocare, la o data ulterioara.

Operatorul inregistrat nemultumit poate contesta decizia de a revocare a autorizatiei, potrivit legislatiei in vigoare.

Contestarea deciziei de revocare a autorizatiei de operator inregistrat, suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.

In cazul in care operatorul inregistrat doreste sa renunte la autorizatie, acesta are obligatia sa notifice acest fapt Comisiei cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie isi produce efecte.@


@Pct. 122 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 24 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (15) al Pct. 122 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 17 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Operatorul neinregistrat

   Art. 1852. - Operatorul neinregistrat are urmatoarele obligatii:

   a) sa dea o declaratie la autoritatea fiscala competenta, inainte de expedierea produselor de catre antrepozitarul autorizat si sa garanteze plata accizelor, in conditiile prevazute in norme;


Norme metodologice:

Operatorul neinregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata in exercitarea profesiei sale, sa primeasca cu titlu ocazional produse supuse accizelor in regim suspensiv provenite de la antrepozitari autorizati, altii decat cei de pe teritoriul Romaniei.

Operatorul neinregistrat nu poate detine sau expedia produse supuse accizelor in regim suspensiv.

Un operator neinregistrat poate efectua achizitii intracomunitare de produse supuse accizelor numai in baza autorizatiei emise de autoritatea fiscala teritoriala la care acesta este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, prin compartimentul cu atributii in domeniul autorizarii.

In vederea obtinerii autorizatiei de operator neinregistrat, persoana care intentioneaza sa fie un astfel de operator trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala teritoriala.

Declaratia trebuie sa contina informatiile si sa fie insotita de documentele prevazute in anexa nr. 8.

Declaratia care nu contine toate informatiile solicitate se considera a fi nula.

Inainte de inregistrarea declaratiei, operatorul neinregistrat trebuie sa constituie o garantie la nivelul cuantumului accizelor aferente produselor ce urmeaza a fi receptionate, in contul Ministerului Finantelor Publice si sa o aduca la cunostinta autoritatii fiscale teritoriale.

Autorizatia de operator neinregistrat se emite pentru fiecare operatiune de achizitionare de produse accizabile in regim suspensiv potrivit prevederilor alin. (1).

In vederea emiterii autorizatiei, autoritatea fiscala teritoriala poate sa solicite operatorului neinregistrat propus orice informatie si documente pe care le considera necesare, dupa caz, cu privire la:

   a) identitatea operatorului neinregistrat propus;

   b) locul unde se receptioneaza produsele accizabile;

   c) tipurile de produse accizabile ce urmeaza a fi receptionate.

Autorizatia de operator neinregistrat va fi emisa in termen de maxim 5 zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete, in doua exemplare.

Un exemplar al autorizatiei ramane la autoritatea fiscala emitenta iar cel de-al doilea exemplar se elibereaza operatorului neinregistrat. Pentru fiecare operatiune in parte o copie a autorizatiei se transmite antrepozitului fiscal expeditor si va insoti transportul pana la destinatie, fiind anexat documentului administrativ de insotire.

Nu va primi calitatea de operator neinregistrat, persoana care a comis o infractiune grava sau infractiuni repetate la reglementarile vamale sau fiscale.

Operatorul neinregistrat are obligatia sa tina evidente distincte privind cantitatile de produse receptionate in regim suspensiv. Informatiile privind produsele vor fi inregistrate intr-un registru special in care se vor mentiona urmatoarele informatii: tara si denumirea antrepozitului fiscal expeditor, denumirea produselor, unitatea de masura, cantitatea receptionata, numarul de inregistrare al autorizatiei, numarul documentului administrativ de insotire aferent, cuantumul accizelor platite si numarul documentului de plata.

Produsele supuse accizelor, primite in regim suspensiv de catre operatorul neinregistrat sunt insotite de documentul administrativ de insotire, conform procedurii prevazute la pct. 14.

Operatorul neinregistrat este obligat ca la primirea produselor accizabile sa anunte autoritatea fiscala in raza careia au fost primite produsele si sa pastreze produsele accizabile in locul de receptie cel putin 48 de ore, in vederea verificarii acestora si a certificarii documentului administrativ de insotire de catre reprezentantul acestei autoritati.

In cazul in care receptia produselor accizabile se face intr-un loc situat in raza teritoriala a altei autoritati fiscale decat cea care i-a eliberat autorizatia, autoritatea fiscala de la locul primirii produselor va informa operativ autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei despre acest fapt.@


@Pct. 123 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 24 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact