StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Accize

Marcarea produselor alcoolice si a produselor din tutun

SECTIUNEA a 8-a
  Marcarea produselor alcoolice si a produselor din tutun


Reguli generale

   Art. 202. Prevederile prezentei sectiuni se aplica urmatoarelor produse accizabile:

   a) produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevazute prin norme;   b) produse din tutun.


Norme metodologice:

Nu intra sub incidenta sistemului de marcare:

   a) alcoolul etilic denaturat cu substante specifice destinatiei, alta decat consumul uman, astfel incat sa nu poata fi utilizat la obtinerea de bauturi alcoolice;

   b) alcoolul etilic tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat si care datorita compozitiei sale nu poate fi utilizat in industria alimentara;

   c) bauturile slab alcoolizate, cu o concentratie alcoolica ce nu depaseste 6% in volum;

   d) produsele din productia interna destinate exportului;

   e) produsele de natura celor supuse marcarii, provenite din import, aflate in regim de tranzit sau de import temporar.@

   f) aromele alimentare, extractele si concentratele alcoolice.@

Abrogat


@Alineatul (2) al pct. 24 de la Titlul VI a fost introdus prin art. I pct. 6 pct. 12 din H.G. nr.

Alineatul (1) de la pct. 24 a fost modificat prin art. I lit. F pct. 21 din H.G. nr.

Alin. (2) al Pct. 23 de la Titlul VII a fost abrogat prin art. I pct. G pct. 42 din H.G. nr.

Lit. f), alin. (1) al Pct. 24 de la Titlul VII a fost modificata prin art. I pct. C pct. 39 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Responsabilitatea marcarii

   Art. 203. - Responsabilitatea marcarii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizati, operatorilor inregistrati sau importatorilor autorizati, potrivit precizarilor din norme.


Norme metodologice:

Autorizatia de antrepozit fiscal si de operator inregistrat atesta si dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim.

Dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim revine importatorului de astfel de produse din tari terte, precum si operatorului neinregistrat care achizitioneaza produse supuse marcarii din alte state membre, in baza autorizatiilor emise de autoritatea fiscala competenta in vederea realizarii acestor achizitii.

Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea fiscala centrala in conformitate cu prevederile pct. 27, modelul cererii 434c24e de acordare a acestei autorizatii fiind prevazut in anexa nr. 23.

In vederea realizarii achizitiilor de produse din tutun prelucrat din alte state membre, timbrele procurate de operatorii inregistrati sau de operatorii neinregistrati, se expediaza pe adresa antrepozitului fiscal de productie care urmeaza sa le aplice pe produse.

In vederea realizarii achizitiilor de bauturi alcoolice supuse marcarii din alte state membre, banderolele procurate de operatorii inregistrati sau de operatorii neinregistrati, se expediaza pe adresa antrepozitului fiscal de productie sau a unui antrepozit fiscal desemnat de catre acesta, care urmeaza sa le aplice pe produse.

In vederea realizarii importurilor de produse supuse marcarii, timbrele sau banderolele, dupa caz, procurate de importatori se expediaza pe adresa producatorului extern care urmeaza sa le aplice pe produse.

In situatiile prevazute la alin. (4), (5) si (6) expedierea marcajelor se face in maximum 15 zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea.

Dupa expirarea termenului de 15 zile, operatorii inregistrati, operatorii neinregistrati sau importatorii autorizati sunt obligati sa returneze unitatii specializate autorizate cu tiparirea, in vederea distrugerii, marcajele neexpediate in termen.

In cazul importurilor de produse accizabile supuse marcarii, expedierea marcajelor catre producatorii externi se face numai ca bagaj neinsotit, cu depunerea in vama a documentului vamal de export temporar. Documentul vamal de export temporar trebuie sa fie insotit de:

   a) documentul de transport international, din care sa rezulte ca destinatarul este producatorul marfurilor ce urmeaza a fi importate:

   b) o copie de pe contractul incheiat intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia;

   c) o copie de pe autorizatia de importator.

Cu ocazia importului, odata cu documentul vamal de import, se depune un document vamal de reimport, pentru marcajele aplicate, in vederea incheierii regimului acordat la scoaterea temporara din tara a acestora.

In cazul antrepozitelor fiscale de depozitare de produse supuse marcarii, acestea solicita marcajele, atat in situatia in care marcajele se aplica de catre producator, cat si in situatia in care marcarea se realizeaza in antrepozitul fiscal de depozitare, daca a fost autorizat in acest sens


@Pct. 25 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 43 din H.G. nr.


Dimensiunile marcajelor sunt prezentate in anexa nr. 24.

Marcajele sunt hartii de valoare cu regim special si se tiparesc de catre Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A.

Timbrele pentru marcarea produselor din tutun prelucrat sunt inscriptionate cu urmatoarele elemente:

   a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare si codul de marcare atribuit acestuia;

   b) denumirea generica a produsului, respectiv: tigarete, tigari, tigari de foi, tutun de fumat;

   c) seria si numarul care identifica in mod unic timbrul.

Banderolele pentru marcarea produselor intermediare si a alcoolului etilic vor avea inscriptionate urmatoarele elemente:

   a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare si codul de marcare atribuit acestuia;

   b) denumirea generica a produsului, respectiv: alcool, bauturi slab alcoolizate dupa caz, bauturi spirtoase, tuica, rachiuri din fructe, produse intermediare;

   c) seria si numarul care identifica in mod unic banderola;

   d) indicele de aplicare in forma de 'U' sau 'L';

   e) cantitatea nominala exprimata in litri de produs continut;

   f) concentratia alcoolica.

Inscriptionarea pe marcaje a elementelor prevazute la alin. (3) si (4) se poate face codificat, modalitatea de citire a codului fiind pusa la dispozitia organelor in drept de catre Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A., la solicitarea acestora.

Banderolele se aplica pe sistemul de inchidere a buteliilor sau cutiilor de tetra pak, tetra brik si altele asemenea, in forma de 'U' sau 'L'. Sunt supuse marcarii prin banderole inclusiv buteliile si cutiile ce depasesc capacitatea de 1 litru, dar nu mai mult de 3 litri.

In acceptia prezentelor norme metodologice, comercializarea alcoolului etilic si a bauturilor alcoolice de natura celor supuse marcarii, in butelii sau in cutii ce depasesc capacitatea de 3 litri, se considera comercializare in vrac.

In situatia in care dimensiunile marcajelor nu permit includerea in intregime a denumirilor operatorilor economici cu drept de marcare, se vor inscriptiona prescurtarile sau initialele stabilite de fiecare operator economic in parte, de comun acord cu Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A.

Fiecarui operator economic cu drept de marcare i se atribuie un cod de marcare de 13 caractere. In cazul antrepozitarilor autorizati si al operatorilor inregistrati, codul de marcare este codul de acciza. In cazul importatorilor autorizati si al operatorilor neinregistrati, codul de marcare este format din doua caractere alfanumerice aferente codului de tara, conform standardului ISO 3166, din care se face importul sau achizitia intracomunitara, dupa caz, urmate de codul de identificare fiscala format din 11 caractere alfanumerice. Atunci cand codul de identificare fiscala nu contine 11 caractere alfanumerice, acesta va fi precedat de cifra «0», astfel incat numarul total de caractere sa fie de 11. Codul de marcare se va regasi inscriptionat pe marcajele tiparite ce vor fi aplicate pe produsele destinate comercializarii pe teritoriul Romaniei

In cazul operatorilor economici importatori autorizati care nu au contracte incheiate direct cu producatorul extern, ci cu un reprezentant al acestuia, marcajele vor fi expediate producatorului extern, iar codul atribuit va contine indicativul tarii din care se face efectiv importul


@Pct. 26 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 44 din H.G. nr.

Alin. (9) al Pct. 26 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 40 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Eliberarea marcajelor

   Art.

Eliberarea marcajelor se face catre:

   a) persoanele care importa produsele accizabile prevazute la art. 202, in baza autorizatiei de importator. Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea fiscala competenta, in conditiile prevazute in norme;


Norme metodologice:

Persoana care intentioneaza sa obtina autorizatie de importator depune la autoritatea fiscala centrala o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 17, insotita de urmatoarele documente prezentate in fotocopii certificate de autoritatea fiscala teritoriala pentru conformitate cu originalul:

   a) documentele legale de constituire ale persoanei, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii autorizatiei;

   b) cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi, eliberate de institutiile abilitate din Romania;

   c) contractele incheiate direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia. In cazul in care contractul este incheiat cu un reprezentant al producatorului extern, se va prezenta o declaratie a producatorului extern care sa ateste relatia contractuala dintre acesta si furnizorul extern al detinatorului de autorizatie de importator;

   d) scrisoare de bonitate bancara;

   e) declaratia solicitantului privind sediul social si orice alte locuri in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea de import, precum si adresele acestora;

   f) situatia intocmita de autoritatea fiscala teritoriala din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat.

In vederea eliberarii autorizatiilor de importator, autoritatea fiscala centrala solicita avizul autoritatii vamale centrale.

Orice importator are obligatia de a constitui o garantie corespunzatoare unei cote de 6% sau de 8,33%, in cazul tutunului prelucrat, din suma totala a accizelor aferente produselor importate in anul anterior. In situatia unui nou importator autorizat, garantia va reprezenta 6% sau 8 %, in cazul tutunului prelucrat, din accizele estimate, aferente produselor ce urmeaza a fi importate pe parcursul unui an. Forma si modul de constituire a garantiei sunt cele prevazute la alin. (5), (6) si (7) de la pct. 20

Autorizatia de importator se elibereaza de catre autoritatea fiscala centrala in termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete.


@Alin. (21) al Pct. 27 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 41 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea fiscala competenta, sub forma si in maniera prevazute in norme.


Norme metodologice:

Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat pentru productie sau pentru depozitare, operatorul inregistrat, operatorul neinregistrat si importatorul autorizat depun nota de comanda la autoritatea fiscala teritoriala la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

Modelul notei de comanda este prevazut in anexa nr. 25.

In cazul antrepozitarului autorizat, operatorului inregistrat si al importatorului autorizat, fiecare nota de comanda se aproba - total sau partial - de catre autoritatea fiscala competenta prevazuta la alin. (1), in functie de:

   a) datele din situatia lunara privind evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor, prezentata de solicitant la autoritatea fiscala, potrivit alin. (9);

   b) livrarile de produse accizabile marcate, efectuate in ultimele 60 de zile fata de data solicitarii unei noi note de comanda;

   c) garantia stabilita la autorizare, in cazul bauturilor alcoolice supuse marcarii, care trebuie sa acopere valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse pentru care s-au comandat banderole. Pentru antrepozitarul autorizat si operatorul inregistrat, nivelul garantiei stabilite la autorizare este cel determinat potrivit alin. (8), (11) si (12) ale pct. 20, iar pentru importatorul autorizat, nivelul garantiei stabilite la autorizare este cel determinat potrivit alin. (21) al pct. 27. Valoarea accizelor care trebuie sa fie acoperita de garantie reprezinta valoarea accizelor care se fac venit la bugetul de stat, determinata potrivit prevederilor pct. 1 alin. (4). Atunci cand valoarea acestor accize depaseste garantia stabilita la autorizare, nota de comanda poate fi aprobata integral numai cu conditia constituirii de catre solicitantul banderolelor a unei garantii suplimentare care sa acopere diferenta de accize

In situatia in care se solicita o cantitate de marcaje mai mare decat media lunara a livrarilor din ultimele 60 de zile, se va depune un memoriu justificativ in care vor fi explicate motivele care au generat necesitatile suplimentare

In cazul operatorului neinregistrat nota de comanda de marcaje se aproba de catre autoritatea fiscala competenta in baza garantiei constituite la un nivel egal cu valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse pentru care s-au comandat marcaje.

Notele de comanda se intocmesc de catre solicitant in 3 exemplare.

Notele de comanda se aproba in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii la autoritatea fiscala competenta. Dupa aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de comanda au urmatoarele destinatii: primul exemplar se pastreaza de catre solicitant, al doilea exemplar se transmite Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' - S.A. si al treilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala competenta care aproba notele de comanda.

Operatorii economici cu drept de marcare au obligatia utilizarii marcajelor aprobate prin notele de comanda in termen de 6 luni consecutive de la eliberarea acestora de catre Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A. Dupa expirarea acestui termen marcajele neutilizate vor fi restituite Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' - S.A., in vederea distrugerii, operatiune care se va desfasura sub supraveghere fiscala, pe cheltuiala operatorului economic cu drept de marcare.

Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, autoritatii fiscale competente cu aprobarea notelor de comanda de marcaje, situatia privind marcajele utilizate in luna anterioara celei in care se face raportarea, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 26. In cazul banderolelor, aceasta situatie se va intocmi pe fiecare tip de banderola, potrivit dimensiunilor si caracteristicilor inscriptionate pe acestea. In vederea confirmarii realitatii datelor inscrise in documentele justificative privind utilizarea marcajelor pentru import, aceste documente vor fi certificate de catre Autoritatea Nationala a Vamilor.

Procentul maxim admis de marcaje distruse in procesul de productie si care nu pot fi recuperate pentru a fi evidentiate este de 0,5% din numarul marcajelor utilizate.

Pentru cantitatea de marcaje distruse in procesul de productie peste limita maxima admisa prevazuta la alin. (10), se datoreaza accizele aferente cantitatilor de produse care ar fi putut fi marcate.

In situatia prevazuta la alin. (11) acciza devine exigibila in ultima zi a lunii in care s-a inregistrat distrugerea, iar termenul de plata al acesteia este pana la data de 25 a lunii imediat urmatoare.

Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii vor tine o evidenta distincta a marcajelor distruse, precum si a celor deteriorate, conform modelului prevazut in anexa nr. 27.

Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul fiecarei zile pe un formular special, destinat pentru aceasta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 28.

Semestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare semestrului, marcajele deteriorate evidentiate in anexa nr. 28, vor fi distruse de catre antrepozitarul autorizat, operatorul inregistrat sau importatorul autorizat, pe cheltuiala acestora, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, obligatoriu sub supraveghere fiscala.

In cazul marcajelor pierdute sau sustrase, antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati, operatorii neinregistrati si importatorii autorizati au obligatia ca, in termen de 15 zile de la inregistrarea declaratiei, procesului verbal de constatare sau a sesizarii scrise a persoanei care a constatat disparitia marcajelor, sa anunte autoritatea fiscala competenta cu aprobarea notelor de comanda de marcaje in vederea stabilim obligatiei de plata privind accizele.

In situatia depasirii termenului prevazut la alin. (16), acciza devine exigibila in ziua imediat urmatoare depasirii termenului si se va plati in 3 zile lucratoare de la data depasirii termenului respectiv


@Pct. 28 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 45 din H.G. nr.

Alin. (3) si (4) ale Pct. 28 de la Titlul VII au fost modificate prin art. I pct. C pct. 42 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Eliberarea marcajelor se face de catre unitatea specializata, autorizata de autoritatea fiscala competenta pentru tiparirea acestora, in conditiile prevazute in norme.

Contravaloarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente acestor produse, conform prevederilor din norme.


Norme metodologice:

Codul fiscal:

   Art. 205.

Eliberarea marcajelor se face de catre unitatea specializata pentru tiparirea acestora, desemnata de autoritatea fiscala competenta, potrivit prevederilor din norme.

Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, conform prevederilor din norme.


Norme metodologice

Dupa aprobarea notelor de comanda de marcaje de catre autoritatea fiscala competenta, exemplarul 2 al notei de comanda se va transmite de catre operatorul economic cu drept de marcare catre Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A. si va fi insotit de dovada achitarii contravalorii marcajelor comandate in contul acestei companii.

Eliberarea marcajelor se face de catre Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A.

In cazul importatorilor autorizati, eliberarea marcajelor se face sub supraveghere vamala.

Marcajele se realizeaza de catre Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune aprobate de catre directia specializata cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Termenul de executare a comenzilor de catre Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A. este de 15 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii notelor de comanda aprobate de autoritatea fiscala competenta.

Pana la eliberarea marcajelor catre beneficiari, acestea se depoziteaza la Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A. in conditii de deplina securitate.

Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, astfel:

   a) antrepozitarii autorizati, lunar, din suma ce urmeaza a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinata potrivit prevederilor alin. (4) al pct. 1, vor deduce numai contravaloarea marcajelor aferente cantitatilor de produse efectiv eliberate in consum. Contravaloarea marcajelor ce urmeaza a se deduce din accize se determina pe baza preturilor fara t.v.a

   b) operatorul inregistrat si neinregistrat, cu ocazia fiecarei operatiuni, din suma ce urmeaza a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinata potrivit prevederilor alin. (4) al pct. 1, vor deduce numai contravaloarea marcajelor aferente cantitatilor de produse efectiv receptionate. Contravaloarea marcajelor ce urmeaza a se deduce din accize se determina pe baza preturilor fara t.v.a

   c) importatorul autorizat, cu ocazia fiecarei operatiuni de import de produse marcate, din suma ce urmeaza a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinata potrivit prevederilor alin. (4) al pct. 1, vor deduce numai contravaloarea marcajelor aferente cantitatilor de produse efectiv importate. Contravaloarea marcajelor ce urmeaza ase deduce din accize se determina pe baza preturilor fara t.v.a


@Pct. 29 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 46 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Confiscarea tutunului prelucrat

   Art. 206.

Repartizarea fiecarui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea acestuia de catre antrepozitarii autorizati, operatori inregistrati si importatori, precum si procedura de distrugere se efectueaza conform normelor.


Norme metodologice:

Repartizarea fiecarui lot de produse de tutun prelucrat confiscat - altele decat cele din nomenclatoarele operatorilor economici cu drept de marcare -, catre antrepozitarii autorizati se face proportional cu cota de piata detinuta.

Trimestrial, situatia privind cotele de piata se comunica de catre autoritatea fiscala centrala - prin directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor -, autoritatilor fiscale teritoriale, directiilor cu atributii de control din subordinea Ministerului Finantelor Publice, Autoritatii Nationale a Vamilor si Ministerului Administratiei si Internelor.

In toate situatiile prevazute la art. 206 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, predarea cantitatilor de produse din tutun prelucrat confiscate se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, ce va fi semnat atat de reprezentantii organului care a procedat la confiscarea produselor, cat si de reprezentantii operatorilor economici cu drept de marcare, care le preiau.

Distrugerea produselor din tutun prelucrat se va efectua prin metode specifice, care sa asigure denaturarea acestora, dincolo de orice posibilitate de reconstituire, sortare, pliere sau orice alta modalitate de recuperare a materiilor prime ce intra in componenta acestor produse. Distrugerea va avea loc, in baza aprobarii date de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - prin directia de specialitate cu atributii de control, la cererea operatorului economic cu drept de marcare, in prezenta unei comisii de distrugere constituite special in acest scop. Din aceasta comisie vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant al directiei cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Nepreluarea cantitatilor de produse din tutun prelucrat de catre operatorii economici cu drept de marcare potrivit prevederilor alin. (3), in termen de 30 de zile de la data instiintarii, atrage suspendarea autorizatiei care asigura dreptul de marcare pana la incadrarea in prevederile legale


@Pct. 30 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 47 din H.G. nr.


Codul fiscal

Nivelul si calculul accizei

   Art. 208.

Pentru iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, nivelul accizelor poate fi intre 0 si 50% si va fi stabilit diferentiat pe baza criteriilor prevazute in norme.

Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (3):

   a) barcile cu sau fara motor cu lungime mai mica de 8 metri si cu motor mai mic de 25 CP;

   b) iahturile si alte nave si ambarcatiuni destinate utilizarii in sportul de performanta, in conditiile prevazute in norme.

Pentru motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, nivelul accizelor poate fi intre 0 si 50% si va fi stabilit diferentiat pe baza criteriilor prevazute in norme.


Norme metodologice

Accizele pentru iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement sunt:


+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
|Nr. |                           Denumire | Acciza |
|crt.| | (%) |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 1 |Barci gonflabile, cu lungime cuprinsa intre 8 si 12 m | 5 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 2 |Barci gonflabile, cu lungime de peste 12 m | 7 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 3 |Nave cu vele, fara motor, cu lungime cuprinsa intre 8-12 m | 7 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 4 |Nave cu vele, fara motor, cu lungime cuprinsa intre 12-16 m | 9 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 5 |Nave cu vele, fara motor, cu lungime cuprinsa intre 16-24 m | 10 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 6 |Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsa intre 8-12 m | 9 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 7 |Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsa intre 12-16 m | 10 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 8 |Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprinsa intre 16-24 m | 12 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 9 |Nave cu motor, altele decat cele cu motor suspendat, cu lungime| 9 |
| |cuprinsa intre 8-12 m | |
+----+----

-------- ----- ------ ----- ----- ----------------+---------+
| 10 |Nave cu motor, altele decat cele cu motor suspendat, cu lungime| 10 |
| |cuprinsa intre 12-16 m | |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 11 |Nave cu motor, altele decat cele cu motor suspendat, cu lungime| 12 |
| |cuprinsa intre 16-24 m | |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 12 |Alte nave si ambarcatiuni pentru agrement sau pentru sport | |
| |din care: | |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
|12.1|Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsa intre 8-12 m | 9 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
|12.2|Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsa intre 12-16 m | 10 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
|12.3|Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprinsa intre 16-24 m | 12 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
|12.4|Skyjet-uri | 15 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+


Accizele pentru motoarele cu capacitatea de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement sunt:


+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
|Nr. |                        Tipul de motor | Acciza |
|crt.| | (%) |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 1 |Motoare cu capacitatea intre 25 CP si 60 CP | 5 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 2 |Motoare cu capacitatea intre 60 CP si 120 CP | 7 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+
| 3 |Motoare cu capacitatea peste 120 CP | 9 |
+----+-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ------+---------+@Punctul 301 al Titlului VII a fost introdus prin art. I pct. 30 lit. E din H.G. nr. 610/2005.

Pct. 301 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 48 din H.G. nr.


Codul fiscal

Platitori de accize

   Art. 209.

Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207, inainte de primirea produselor, trebuie sa fie inregistrati la autoritatea fiscala competenta, in conditiile prevazute in norme, si sa respecte urmatoarele cerinte:

   a) sa garanteze plata accizelor in conditiile fixate de autoritatea fiscala competenta;

   b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;

   c) sa prezinte produsele oricand i se cere aceasta de catre organele de control;

   d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.


Norme metodologice

Operatorul economic - persoana fizica sau juridica autorizata - in exercitarea activitatii acestuia, poate achizitiona din alte state membre ale Uniunii Europene, produse supuse accizelor de natura celor prevazute la art. 207 dm Codul fiscal, cu conditia detinerii unei autorizatii pentru achizitii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

Pentru obtinerea autorizatiei prevazute la alin. (1) operatorul economic trebuie sa depuna o cerere care sa contina informatiile si sa fie insotita de documentele prevazute in anexa nr. 29.

Autoritatea fiscala teritoriala poate sa solicite operatorului economic solicitant al autorizatiei orice informatie si documente pe care le considera necesare, dupa caz, cu privire la:

   a) identitatea operatorului economic;

   b) amplasarea locurilor unde se receptioneaza produsele accizabile;

   c) tipurile de produse accizabile ce urmeaza a fi receptionate in fiecare locatie;

   d) capacitatea operatorului economic de a asigura garantia financiara.

Nu va fi autorizata pentru achizitii intracomunitare persoana care a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva in Romania sau intr-un alt stat pentru o infractiune dintre cele reglementate de legislatia vamala sau fiscala.

Autorizatia de operator economic pentru achizitii intracomunitare are valabilitate 3 ani, cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care operatorul economic face dovada constituirii garantiei in cuantumul si in forma aprobate de autoritatea fiscala competenta. Orice astfel de operator are obligatia de a depune o garantie corespunzatoare unei cote de 3% din suma totala a accizelor aferente produselor achizitionate in anul anterior. In cazul unui nou operator, garantia va reprezenta 3% din accizele estimate, aferente produselor ce urmeaza a se achizitiona pe parcursul unui an. Forma si modul de constituire a garantiei sunt cele prevazute la alin. (5), (6) si (7) de la pct. 20

In situatia in care intervin modificari fata de datele initiale mentionate in autorizatie, operatorul economic are obligatia de a solicita autoritatii fiscale emitente a autorizatiei modificarea acesteia, dupa cum urmeaza:

   a) pentru fiecare noua locatie in care urmeaza a se realiza receptia de produse supuse accizelor, cu cel putin 15 zile inainte de receptia produselor;

   b) daca se modifica datele de identificare ale operatorului economic, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii modificarii;

   c) daca modificarile intervenite se refera la tipul produselor supuse accizelor, cu cel putin 60 de zile inainte de receptia produselor.

Operatorul economic nu poate realiza receptia de produse supuse accizelor, intr-o locatie daca nu face dovada inregistrarii acesteia la autoritatea fiscala teritoriala.

Produsele supuse accizelor, primite de catre operatorul economic sunt insotite de documentul comercial care atesta achizitia intracomunitara.

Autorizatia poate fi revocata in situatia in care operatorul economic savarseste o infractiune la reglementarile vamale sau fiscale.

Decizia de revocare se comunica operatorului economic si isi produce efecte de la data la care a fost adusa la cunostinta operatorului economic.

In cazuri exceptionale cand interesele legitime ale operatorului economic impun aceasta, autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei poate decala termenul de intrare in vigoare a deciziei de revocare, la o data ulterioara.

Operatorul economic nemultumit poate contesta decizia de revocare a autorizatiei, potrivit legislatiei in vigoare.

Contestarea deciziei de revocare a autorizatiei de operator economic pentru achizitii intracomunitare, suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.

In cazul in care operatorul economic doreste sa renunte la autorizatie, acesta are obligatia sa notifice acest fapt Comisiei cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie isi produce efecte


@Pct. 302 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 49 din H.G. nr.

Alin. (5) al Pct. 302 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 43 din H.G. nr.


Codul fiscal

Scutiri

   Art. 210.

Operatorii economici exportatori de cafea prajita, obtinuta din operatiuni proprii de prajire a cafelei verzi importate direct de acestia, pot solicita autoritatilor fiscale competente, pe baza de documente justificative, restituirea accizelor platite in vama, aferente numai cantitatilor de cafea verde utilizata ca materie prima pentru cafeaua exportata.


Norme metodologice

In cazul exportatorilor de cafea prajita obtinuta din operatiuni proprii de prajire a cafelei verzi importate direct de catre acestia, restituirea accizelor platite in vama, aferente cantitatilor de cafea verde utilizata ca materie prima pentru cafeaua exportata, se face pe baza prezentarii de catre exportator autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea a urmatoarelor documente justificative:

   a) documentul vamal de import al cafelei verzi;

   b) documentul care atesta plata accizelor in vama, confirmat de banca la care platitorul are contul deschis;

   c) documentul vamal de export al cafelei prajite.

Restituirea accizelor se efectueaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), nu se beneficiaza de regimul de restituire


@Pct. 31 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 50 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Exigibilitatea

   Art. 211.

In cazul persoanelor fizice care achizitioneaza produse de natura celor prevazute la art. 207 lit. h), exigibilitatea ia nastere la momentul inregistrarii la autoritatile competente, potrivit legii.


Norme metodologice:

   31^a. Persoanele fizice care achizitioneaza din teritoriul comunitar arme de natura celor prevazute la art. 207 lit. h) din Codul fiscal efectueaza plata accizelor la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul unitatilor fiscale in raza carora isi au domiciliul, iar in cazul importului, la organul vamal sau la unitatea Trezoreriei Statului in raza careia functioneaza primul birou vamal de intrare in tara.@


@Pct. 31^a de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 44 din H.G. nr.


Codul fiscal

Nivelul taxei speciale

   Art. 2141. Intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele, inclusiv comerciale, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap.


Vechimea autoturismului/autovehiculului rulat se calculeaza in functie de data fabricarii acestuia.


Norme metodologice

Taxa speciala se aplica atat autoturismelor si autovehiculelor comerciale noi, cat si celor rulate

Vechimea autovehiculului rulat se calculeaza in functie de anul de fabricatie.

Pentru autoturismele si autoturismele de teren a caror prima inmatriculare in Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007, si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in cursul anului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza.

Pentru autoturismele introduse in Romania pe baza unor contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007 si a caror incheiere se va realiza dupa aceasta data, se datoreaza bugetului de stat accizele in vigoare la momentul initierii contractului de leasing. In acest caz nu datoreaza taxa speciala prevazuta la art. 2141 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In intelesul prezentelor norme, hibridele reprezinta autovehiculele cu propulsie dubla, astfel cum sunt reglementate de legislatia in domeniu.

In intelesul prezentelor norme, autoturismele special echipate pentru persoanele cu handicap reprezinta autoturismele care sunt destinate exclusiv utilizarii de catre aceste persoane.

In intelesul prezentelor norme, autovehiculele istorice sunt cele pentru care Registrul Auto Roman inscrie in cartea lor de identitate mentiunea: <vehicul istoric>.@


@Pct. 311 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 51 din H.G. nr.

Alin. (1) al Pct. 311 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 45 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat

   Art. 2142. - Taxele speciale se platesc cu ocazia primei inmatriculari in Romania.


Norme metodologice:

Taxa speciala se plateste cu ocazia primei inmatriculari in Romania, cu exceptia autovehiculelor care sunt inmatriculate temporar in Romania pe o perioada de timp egala cu durata de valabilitate a asigurarii internationale (cartea verde).

Taxa speciala se plateste de catre persoana fizica sau juridica care face inmatricularea, in numerar sau prin virament, pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT), la unitatile trezoreriei statului din cadrul unitatilor fiscale in a caror evidenta acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, raspunderea privind suma de plata aferenta taxei speciale revenind platitorului. In documentul de plata la rubrica 'Reprezentand' se va inscrie obligatoriu seria cartii de identitate a autoturismului sau a autovehiculului.

In masura in care aplicarea prevederilor privind taxa speciala vor impune precizari suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin al ministrului finantelor publice sau ordin comun al ministrului finantelor publice, ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, dupa caz.@


@Pct. 312 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 52 din H.G. nr.


Codul fiscal:
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact