StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » standarde internationale
Trimite articolul prin email Standardul international de contabilitate nr. 1 (ias 1) – prezentarea situatiilor financiare : Standarde internationale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Standardul international de contabilitate nr. 1 (ias 1) – prezentarea situatiilor financiareStandardul International de Contabilitate nr. 1 (IAS 1) – Prezentarea situatiilor financiare
A. Obiectiv

Obiectivul acestui standard este de a prescrie baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, pentru a asigura comparabilitatea, atat cu situatiile financiare ale intreprinderii pentru perioadele precedente, cat si cu situatiile financiare ale altor intreprinderi.


B. Aria de aplicabilitate

Acest Standard trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare generale intocmite si prezentate in conformitate cu Standardele Internationale Financiare de Raportare (IFRS), cu exceptia situatiilor financiare interimare condensate care sunt prezentate in conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiara interimara”. Standardul se aplica in egala masura situatiilor financiare ale unei intreprinderi individuale si situatiilor financiare consolidate pentru un grup de intreprinderi.

Urmatoarele institutii vor aplica prevederile acestui standard, cu modificarile precizate in alte Standarde specifice:

intreprinderile non-profit din sectorul privat, public sau guvernamentale;

bancile si societatile de asigurari (IAS 30 Informatii prezentate in situatiile financiare ale bancilor si ale altor institutii financiare similare);

entitatile care nu detin capital asa cum sunt ele definite in IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (de ex. fondurile de investitii).


Scopul situatiilor financiare

Situatiile financiare sunt o reprezentare financiara structurata a pozitiei si performantelor financiare ale unei intreprinderi. Obiectivul situatiilor financiare generale este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxurile de numerar ale unei intreprinderi, utile pentru o gama larga de utilizatori in luarea deciziilor economice. Situatiile financiare prezinta de asemenea rezultatele gestionarii de catre conducerea intreprinderii a resurselor incredintate.


Componente al 545h79f e situatiilor financiare

Un set complet de situatii financiare include urmatoarele componente:

bilantul;

contul de profit si pierdere;

o situatie care sa reflecte fie:

o            toate modificarile capitalurilor proprii; fie

o            modificarile capitalurilor proprii, altele decat cele provenind din tranzactii de capital cu proprietarii si distribuiri catre proprietari;

situatia fluxurilor de numerar; si

notele explicative, cuprinzand o scurta prezentare a politicilor contabile semnificative si alte note explicative.


C. Definitii

Urmatorii termeni sunt folositi in acest Standard in sensul specificat in continuare:

Impracticabil: Aplicarea unei cerinte este impracticabila atunci cand intreprinderea nu o poate aplica dupa ce a facut toate eforturile posibile in acest sens.

Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) reprezinta Standarde si Interpretari adoptate de Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASB). Ele cuprind:

(a)      Standardele Internationale de Raportare Financiara;

(b)      Standardele Internationale de Contabilitate; si

(c)      Interpretarile emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRIC) sau fostul Comitetul Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC).

Material: Omisiunile sau erorile sunt considerate materiale daca pot influenta, individual sau cumulate, decizia economica a utilizatorilor luata pe baza situatiilor financiare. Materialitatea depinde de marimea si natura omisiunilor sau erorilor considerate in circumstantele date. Factorul determinant poate fi marimea sau natura unui element, sau o combinatie a acestora.

Notele contin informatii in plus fata de cele prezentate in bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie. In note se prezinta descrieri narative sau impartiri ale elementelor prezentate in situatiile financiare si informatii legate de elemente care nu sunt recunoscute in situatiile financiare.


D. Aspecte principale

Prezentarea fidela si conformitatea cu Standardele Internationale de Contabilitate

Situatiile financiare trebuie sa prezinte fidel pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar ale unei intreprinderi. Prezentarea fidela cere reprezentarea corecta a efectelor tranzactiilor si a altor evenimente si conditii in concordanta cu definitiile si cu criteriile de recunoastere a activelor, datoriilor si cheltuielilor stabilite in Cadrul general. Aplicarea IFRS, cu informatii suplimentare prezentate atunci cand este necesar, are ca rezultat in aproape toate cazurile, situatii financiare care realizeaza o prezentare fidela.

O intreprindere ale carei situatii financiare sunt conforme cu IFRS trebuie sa evidentieze acest fapt explicit si fara rezerve in notele la situatiile financiare. Situatiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu IFRS, decat daca satisfac toate cerintele IFRS.

Tratamentele contabile neadecvate nu pot fi rectificate nici prin evidentierea politicilor contabile utilizate, nici prin note sau material explicativ.

In cazurile extrem de rare in care conducerea ajunge la concluzia ca respectarea unei cerinte dintr-un Standard sau dintr-o Interpretare ar induce in eroare si astfel nu s-ar respecta obiectivul situatiilor financiare prezentat in Cadrul general, este necesara o abatere de la acea cerinta pentru obtinerea unei prezentari fidele. In acest caz intreprinderea va prezenta:

(a)      concluzia conducerii ca situatiile financiare prezinta fidel pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie ale intreprinderii;

(b)      conformitatea, sub toate aspectele semnificative, cu IFRS, cu exceptia abaterii de la un Standard pentru realizarea unei prezentari fidele;

(c)      Standardul sau Interpretarea de la care s-a abatut intreprinderea, natura abaterii, inclusiv tratamentul cerut de Standard sau Interpretare, motivul pentru care tratamentul ar induce in eroare in circumstantele respective, si tratamentul adoptat; si

(d)      Impactul financiar al abaterii asupra fiecarui element din situatiile financiare care ar fi fost raportat in concordanta cu cerinta pentru fiecare perioada prezentata.

Atunci cand o intreprindere nu a aplicat o cerinta a unui Standard sau Interpretare intr-o perioada anterioara, iar aceasta abatere afecteaza sumele recunoscute in situatiile financiare in perioada curenta, aceasta trebuie sa prezinte elementele detaliate mai sus.

Continuitatea activitatii

La intocmirea situatiilor financiare, conducerea trebuie sa evalueze capacitatea intreprinderii de a-si continua activitatea. Situatiile financiare trebuie intocmite pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza, fie nu are alta alternativa decat sa lichideze intreprinderea sau sa inceteze activitatea. Atunci cand, la efectuarea evaluarii, conducerea are cunostinta de incertitudini semnificative legate de evenimente sau conditii care pot cauza indoieli semnificative asupra capacitatii intreprinderii de a-si continua activitatea, incertitudinile respective trebuie evidentiate. Atunci cand situatiile financiare nu sunt pregatite pe baza continuitatii activitatii, acest fapt trebuie evidentiat, impreuna cu baza de intocmire a situatiilor financiare si motivul pentru care intreprinderea nu isi va mai putea continua activitatea.

Contabilitatea de angajamente

Intreprinderea trebuie sa-si intocmeasca situatiile financiare folosind contabilitatea de angajamente, cu exceptia informatiilor privind fluxurile de numerar.

Consecventa prezentarii

Modul de prezentare si clasificare a elementelor in situatiile financiare trebuie mentinut de la o perioada la alta, cu exceptia cazului cand:

(a)     in urma unei schimbari semnificative in natura activitatii intreprinderii sau unei revizuiri a situatiilor financiare este evident ca un alt mod de prezentare sau clasificare ar fi mai potrivit avand in vedere criteriile de selectie si aplicare a politicilor contabile prezentat in IAS 8;

(b)     o schimbare a prezentarii este ceruta de un Standard sau de o Interpretare.Prag de semnificatie si agregare

Fiecare clasa semnificativa de elemente similare trebuie prezentata separat in situatiile financiare. Elementele ce nu sunt similare ca natura sau functie trebuie prezentate separat, in afara cazului in care acestea nu sunt semnificative.

Compensare

Activele si datoriile, si veniturile si cheltuielile nu trebuie compensate, cu exceptia cazului in care compensarea este ceruta sau permisa de un Standard sau de o Interpretare.

Informatii comparative

Pentru toate informatiile numerice incluse in situatiile financiare trebuie prezentate informatii comparative aferente perioadei precedente, in afara cazului in care un Standard sau o Interpretare permit sau cer altfel. Informatiile comparative trebuie incluse in informatiile narative si descriptive atunci cand acest lucru este relevant pentru intelegerea situatiilor financiare ale perioadei curente.

Atunci cand prezentarea sau clasificarea elementelor in situatiile financiare se modifica, sumele comparative trebuie reclasificate, cu exceptia cazului in care reclasificarea este impracticabila. Atunci cand informatiile comparative sunt reclasificate, intreprinderea trebuie sa prezinte:

(a)   natura reclasificarii;

(b)   suma aferenta fiecarui element sau clasa de tranzactii care sunt reclasificate; si

(c)   motivul reclasificarii.

Atunci cand informatiile comparative nu pot fi reclasificate, intreprinderea trebuie sa prezinte:

(a)   motivul pentru care nu s-a facut reclasificarea; si

(b)   natura ajustarilor care ar fi fost facute daca informatiile comparative ar fi fost reclasificate.


Structura si continut

Identificarea situatiilor financiare

Situatiile financiare trebuie identificate si separate in mod clar de alte informatii din acelasi document publicat.

Fiecare componenta a situatiilor financiare trebuie identificate in mod clar. In plus, urmatoarele informatii trebuie evidentiate in mod clar si repetate cand este necesar pentru o buna intelegere a informatiilor prezentate:

(a)      denumirea intreprinderii raportoare sau alte elemente de identificare, si orice modificare a acestor informatii de la data precedentului bilant;

(b)      daca situatiile financiare se refera la intreprindere considerata individual sau la un grup de intreprinderi;

(c)      data bilantului sau perioada acoperita de situatiile financiare, in functie de componenta respectiva a situatiilor financiare;

(d)      moneda de raportare, asa cum este ea definita de IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar; si

(e)      nivelul de precizie utilizat in prezentarea cifrelor din situatiile financiare.

Perioada de raportare

Situatiile financiare trebuie prezentate cel putin anual. Atunci cand data bilantului unei intreprinderi se schimba si situatiile financiare anuale sunt prezentate pentru o perioada mai lunga sau mai scurta de un an, intreprinderea trebuie sa prezinte, in plus fata de perioada acoperita de situatiile financiare:

(a)      motivul folosirii unei perioade diferite de un an; si

(b)      faptul ca sumele comparative pentru contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele aferente nu sunt in intregime comparabile.


Bilantul

Diferentierea curent/termen lung

Intreprinderea trebuie sa prezinte active curente si imobilizate si datorii curente si pe termen lung ca si clasificari separate in bilant, cu exceptia cazului in care prezentarea acestora in ordinea lichiditatii furnizeaza informatii mai utile si mai relevante.

Indiferent de metoda de prezentare adoptata, intreprinderea trebuie sa prezinte valoarea ce se asteapta a fi recuperata sau achitata dupa mai mult de 12 luni, pentru fiecare element de activ sau datorie care contine sume ce se asteapta a fi recuperate sau achitate atat inainte cat si dupa 12 luni de la data bilantului.

Activele curente

Un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cand:

(a)      se asteapta sa fie realizat sau este detinut pentru vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii;

(b)      este detinut in principal in scopul comercializarii;

(c)      se asteapta a fi realizat in 12 luni de la data bilantului; sau

(d)      reprezinta numerar sau echivalente de numerar (asa cum sunt definite de IAS 7 Situatia fluxurilor de trezorerie), cu exceptia cazului in care asupra sa exista restrictii de utilizare in scopul stingerii unei datorii in termen de cel putin 12 luni dupa data bilantului.

Toate celelalte active trebuie clasificate ca active imobilizate.

Datoriile curente

O datorie trebuie clasificata ca datorie curenta atunci cand:

(a)      se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare;

(b)      este detinuta in principal in scopul comercializarii;

(c)      este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului; sau

(d)      intreprinderea nu are un drept neconditionat de a amana decontarea datoriei in urmatoarele 12 luni de la data bilantului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Informatii ce trebuie prezentate in bilant

Bilantul trebuie sa cuprinda linii care sa contina cel putin urmatoarele elemente:

(a)      imobilizari corporale;(b)      investitii imobiliare;

(c)      active necorporale;

(d)      active financiare;

(e)      investitii financiare contabilizate prin metoda punerii in echivalenta;

(f)        active biologice;

(g)      stocuri;

(h)      creante comerciale si alte creante;

(i)         numerar si echivalente de numerar;

(j)         datorii comerciale si alte datorii;

(k)       provizioane;

(l)         datorii financiare;

(m)    datorii si active legate de impozitul pe profit, asa cum sunt definite in IAS 12 Impozitul pe profit;

(n)      datorii si active legate de impozitul pe profit amanat, asa cum sunt definite de IAS 12;

(o)      interes minoritar, prezentat in capitaluri proprii;

(p)      capital emis si rezerve.

Bilantul trebuie sa contina linii care sa cuprinda urmatoarele sume:

(a)      active totale clasificate ca detinute spre vanzare si active incluse in grupuri detinute spre vanzare in concordanta cu IFRS 5 Active imobilizate detinute spre vanzare si activitati intrerupte; si

(b)      datorii incluse in grupuri detinute spre vanzare in concordanta cu IFRS 5.

Alte elemente, titluri si subtotaluri trebuie prezentate in bilant atunci cand prezentarea lor este relevanta pentru intelegerea pozitiei financiare a intreprinderii.

Informatii ce trebuie prezentate fie in bilant, fie in note

O intreprindere trebuie sa prezinte urmatoarele informatii, fie in bilant, fie in note:

(a)      pentru fiecare clasa de capital social:

numarul de actiuni autorizate;

numarul de actiuni emise si varsate integral, si emise si nevarsate integral;

valoarea nominala pe actiune, sau faptul ca actiunile nu au o valoare nominala;

o reconciliere a numarului de actiuni existente la inceputul si la sfarsitul anului;

drepturile, preferintele si restrictiile atasate clasei respective, inclusiv restrictiile asupra distribuirii dividendelor si rambursarii capitalului;

actiunile proprii detinute de intreprindere sau de filiale sau intreprinderi asociate;

actiuni rezervate pentru emisiune in baza contractelor de optiuni si a contractelor de vanzare, inclusiv termenele si sumele aferente;

(b)      descrierea naturii si a scopului fiecarei rezerve din cadrul capitalurilor proprii.


Contul de profit si pierdere

Profitul sau pierderea perioadei

Toate elementele de venit si cheltuiala recunoscute intr-o perioada trebuie prezentate in contul de profit si pierdere, cu exceptia cazului in care un Standard sau o Interpretare cere altfel.

Informatii ce trebuie prezentate in contul de profit si pierdere

Contul de profit si pierdere trebuie sa includa cel putin linii care sa prezinte urmatoarele valori aferente perioadei:

(a)      venituri;

(b)      costurile de finantare;

(c)      partea din profit si pierdere aferenta intreprinderilor asociate si asocierilor in participatiune, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta;

(d)      cheltuielile cu impozite si taxe;

(e)      o singura suma reprezentand totalul (i) profitul sau pierderea dupa impozitare rezultate din activitati intrerupte si (ii) castigul sau pierderea dupa impozitare rezultate din estimarea valorii juste mai putin costurile de vanzare sau instrainare a activelor sau grupurilor de active ce compun activitatea intrerupta; si

(f)        profitul sau pierderea;

Alte elemente, titluri si subtotaluri trebuie prezentate in contul de profit si pierdere atunci cand o astfel de prezentare este relevanta pentru intelegerea situatiilor financiare ale intreprinderii.O intreprindere nu va prezenta nici un element de venit si cheltuiala ca element extraordinar, nici in contul de profit si pierdere, nici in note.

Informatii ce trebuie prezentate fie in contul de profit si pierdere, fie in note

Atunci cand elementele de venituri si cheltuieli sunt materiale, trebuie prezentate separat natura si suma aferente acestora.

Intreprinderea trebuie sa prezinte o analiza a cheltuielilor utilizand o clasificare bazata fie pe natura cheltuielilor, fie pe destinatia lor in cadrul intreprinderii, dupa cum este mai relevant.

Intreprinderile care clasifica elementele de cheltuieli pe functii trebuie sa prezinte informatii suplimentare privind natura cheltuielilor, inclusiv cheltuiala cu amortizarea si cu beneficiile angajatilor.

Intreprinderea trebuie sa prezinte, fie in contul de profit si pierdere, fie in situatia modificarilor capitalului propriu, fie in note, suma dividendelor recunoscute ca catre actionari in cursul perioadei, si dividendele pe actiune aferente.


Situatia modificarilor capitalurilor proprii

Intreprinderea trebuie sa prezinte o situatie a modificarilor capitalului propriu care sa includa:

(a)      profitul sau pierderea perioadei;

(b)      fiecare element de venit si cheltuiala care este recunoscut direct in capitalurile proprii, asa cum se cere in alte Standarde, cat si totalul acestor elemente;

(c)      totalul veniturilor si cheltuielilor perioadei (calculate ca suma de (a) si (b)), prezentand separat sumele aferente proprietarilor intreprinderii si interesului minoritar; si

(d)      pentru fiecare componenta a capitalului propriu, efectele schimbarilor in politicile contabile si corectarii erorilor recunoscute conform IAS 8.

Intreprinderea trebuie de asemenea sa prezinte in situatia modificarilor capitalului propriu sau in note:

(a)      tranzactiile de capital cu proprietarii si distributiile catre acestia;

(b)      soldul profitului cumulat sau pierderii cumulate la inceputul si sfarsitul perioadei, si modificarile pe parcursul perioadei;

(c)      o reconciliere intre valoarea contabila a fiecarei clase de capitaluri proprii si de rezerve la inceputul si la sfarsitul perioadei, prezentand distinct fiecare modificare.


Notele

Structura

Notele la situatiile financiare ale unei intreprinderi trebuie sa prezinte:

(a)      informatii despre bazele de intocmire a situatiilor financiare si despre politicile contabile specifice selectionate si aplicate pentru tranzactii si evenimente semnificative;

(b)      informatii cerute de IFRS care nu sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor in capitalurile proprii sau situatia fluxurilor de trezorerie;

(c)      informatii suplimentare care nu sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor in capitalurile proprii sau situatia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru intelegerea acestora.

Notele trebuie sa fie prezentate intr-un mod sistematic. Fiecare element din bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor in capitalurile proprii si situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sa faca trimitere la toate informatiile relevante din note.

Prezentarea politicilor contabile

Intreprinderea trebuie sa prezinte in cadrul politicilor contabile semnificative din note:

(a)      baza (bazele) de evaluare utilizate la intocmirea situatiilor financiare;

(b)      celelalte politici contabile utilizate care sunt relevante pentru intelegerea corespunzatoare a situatiilor financiare.

Surse de incertitudine in ceea ce priveste estimarile conducerii

Intreprinderea trebuie sa prezinte in note informatii despre estimarile semnificative privind perioadele viitoare, si alte surse importante de incertitudine la data bilantului, care prezinta un risc ridicat de a genera o ajustare a valorii contabile a activelor si datoriilor in anul financiar urmator. Notele trebuie sa includa:

(a)      natura acestora; si

(b)      valoarea lor contabila la data bilantului.

Alte prezentari

Intreprinderea trebuie sa prezinte in note urmatoarele informatii, daca acestea nu au fost recunoscute in alta parte in situatiile financiare publicate:

(a)      suma dividendelor propuse sau declarate inainte ca situatiile financiare sa fie autorizate, dar care nu au fost recunoscute ca distribuite catre proprietari in cursul perioadei, si dividendele pe actiune aferente;

(b)      suma eventualelor dividende preferentiale care nu au fost recunoscute;

(c)      rezidenta si forma juridica a intreprinderii, tara de inmatriculare si adresa sediului principal (sau locului principal de activitate, daca este diferit de sediul principal);

(d)      o descriere a naturii activitatii si principalelor obiecte de activitate ale intreprinderii;

(e)      numele intreprinderii-mama, precum si al intreprinderii-mama a intregului grup.


E. Data intrarii in vigoare:

Acest Standard intra in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepand la sau dupa 1 ianuarie 2005. Se incurajeaza aplicarea acestui standard anterior acestei date. Daca o intreprindere aplica acest Standard pentru o perioada incepand anterior datei de 1 ianuarie 2005, acest lucru trebuie prezentat in situatiile financiare.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact