StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » standarde internationale
Trimite articolul prin email Standardul international de contabilitate 38 (ias 38) – imobilizari necorporale : Standarde internationale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Standardul international de contabilitate 38 (ias 38) – imobilizari necorporaleStandardul International de Contabilitate 38 (IAS 38) – Imobilizari necorporale

A. Obiectiv


Acest Standard se ocupa de tratamentul contabil aplicabil imobilizarilor necorporale. In conformitate cu acest Standard, o entitate trebuie sa recunoasca o imobilizare necorporala daca si numai daca sunt indeplinite criteriile specificate. Standardul mai specifica cum se calculeaza valoarea contabila a imobilizarilor necorporale si impune prezentari specifice cu privire la imobilizarile necorporale.


B. Aria de aplicabilitate


Acest Standard este aplicabil contabilizarii imobilizarilor necorporale, cu exceptia:

(a)     imobilizarilor necorporale care cad sub incidenta unui alt Standard;

(b)     activelor financiare, asa cum sunt definite in IAS 39, Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare; si

(c)     drepturilor privind minereurile si cheltuielilor cu exploatarea, dezvoltarea si extragerea de minereuri, petrol, gaze naturale si alte resurse similare neregenerabile.

In cazul imobilizarilor necorporale de tip specific se aplica Standardele care descriu contabilitatea aplicabila lor si nu acest Standard. De exemplu, acest Standard nu se aplica:

(a)     imobilizarilor necorporale detinute de o entitate in scopul vanzarii pe parcursul desfasurarii obisnuite a activitatii (le sunt aplicabile IAS 2, Stocuri si IAS 11, Contracte de constructie).

(b)     creantelor privind impozitul amanat (fiind aplicab 545g69f il IAS 12, Impozitul pe profit).

(c)     contractelor de leasing care cad sub incidenta IAS 17, Leasing.

(d)     activelor provenind din beneficiile angajatilor (fiind aplicabil IAS 19, Beneficiile angajatilor).

(e)     activelor financiare, asa cum sunt ele definite in IAS 39. Recunoasterea si evaluarea anumitor active financiare sunt prevazute in IAS 27 Situatii financiare consolidate si separate, IAS 28 Investitii in entitati asociate si IAS 31 Interese in asocierile in participatie.

(f)      fondului comercial achizitionat ca urmare a unei combinari de intreprinderi (fiind sub incidenta IFRS 3 Combinari de intreprinderi).

(g)     costurilor de achizitie amanate si imobilizarilor necorporale aparute din drepturile contractuale ale unui asigurator detinute in temeiul unui contract de asigurare din aria de aplicabilitate a IFRS 4 Contracte de asigurari. IFRS 4 prevede cerinte specifice de prezentare a informatiilor pentru acele costuri de achizitie amanate dar nu si pentru acele imobilizari necorporale. Prin urmare, cerintele referitoare la prezentarea informatiilor prevazute de acest Standard se aplica si imobilizarilor necorporale in cauza.

(h)     imobilizarilor necorporale clasificate ca detinute pentru vanzare sau incluse intr-un grup destinat cedarii, clasificat ca fiind detinut pentru vanzare le sunt aplicabile IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte.

Sunt situatii in care trebuie sa se faca apel la rationament pentru a decide care Standard este aplicabil. De exemplu, unele imobilizari necorporale pot exista in sau pe suporturi fizice, cum ar fi un compact disc (in cazul echipamentelor software pentru calculatoare), documentatie oficiala (in cazul licentelor sau al patentelor) sau pe film. In aceste situatii trebuie sa se decida daca este aplicabil acest standard sau IAS 16, Imobilizari corporale, in functie de elementul care se considera ca este mai reprezentativ. In cazul unei componente software inclusa intr-o masina controlata de calculator, care nu poate functiona fara acel software particular, se considera ca este o parte integrala a hardware-ului respectiv si este tratata ca imobilizare corporala. Acelasi lucru se aplica si sistemului de operare al unui calculator. Atunci cand software-ul nu este parte integranta a hardware-ului respectiv, componenta software este tratata drept imobilizare necorporala.

Acest Standard se aplica, printre altele, cheltuielilor asociate activitatilor de publicitate, de pregatire profesionala, de constituire, de cercetare si dezvoltare. De exemplu, activitatile de cercetare si dezvoltare pot genera un activ cu un suport fizic (de exemplu, un prototip), dar elementul fizic al activului este secundar fata de componenta sa necorporala constituita de pachetul de cunostinte incorporate in acesta, motiv pentru care se aplica acest Standard.

In cazul unui leasing financiar, activul de baza poate fi atat corporal, cat si necorporal. Dupa recunoasterea initiala, locatarul contabilizeaza o imobilizare necorporala detinuta in baza unui leasing financiar, in conformitate cu Standardul de fata. Drepturile ce decurg din acordarea unei licente pentru elemente, cum ar fi o productie cinematografica, inregistrari video, piese de teatru, manuscrise, patente si drepturi de autor sunt excluse din aria de aplicabilitate a IAS 17 si cad sub incidenta acestui Standard.

Acest Standard nu se aplica acelor elemente care necesita un tratament special deoarece apartin anumitor activitati tranzactii foarte specializate. Este cazul cheltuielilor de exploatare, dezvoltare si extractie a petrolului, gazelor naturale si depozitelor minerale in industriile extractive, precum si a contractelor de asigurari. Prin urmare, acest Standard nu se aplica cheltuielilor aferente unor astfel de activitati si contracte, dar se aplica imobilizarilor necorporale (cum ar fi software-ul de calculator) si altor cheltuieli (cum ar fi costurile de infiintare) suportate in industriile extractive sau de asiguratori.


C. Definitii


O piata activa este o piata in care exista toate conditiile urmatoare:

(a)    elementele comercializate in cadrul pietei sunt omogene;

(b)    cumparatori si vanzatori interesati pot fi gasiti in permanenta; si

(c)    preturile sunt disponibile publicului.

Data acordului pentru o combinare de intreprinderi este data la care se ajunge la un acord de fond intre partile participante la combinare si, in cazul entitatilor cotate, data la care respectivul acord este anuntat publicului. In cazul unei preluari ostile, cea dintai data la care un este obtinut un acord de fond intre partile participante la combinare este data la care un numar suficient de actionari ai entitatii achizitionate au acceptat oferta dobanditorului referitoare la obtinerea de catre acesta a controlului asupra entitatii achizitionate.

Amortizarea este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unei imobilizari necorporale de-a lungul duratei sale de viata utila.

Un activ este o resursa:

(a)  controlata de catre entitate, ca rezultat al unor evenimente trecute; si

(b)  de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare catre entitate.

Valoarea contabila este suma la care un activ este recunoscut in bilant, dupa deducerea oricaror amortizari acumulate si a oricaror pierderi din depreciere acumulate.

Costul este suma de numerar sau echivalente de numerar platita, sau valoarea justa a oricarei contraprestatii oferite pentru achizitionarea unui activ la momentul dobandirii sau construirii acestuia sau, atunci cand este posibil, suma atribuita acelui activ la momentul la care a fost initial recunoscut in conformitate cu cerintele specifice ale altor IFRS-uri, de exemplu IFRS 2 Plata pe baza de actiuni.

Valoarea amortizabila este costul unui activ sau o alta suma substituita costului, mai putin valoarea sa reziduala.

Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte intr-un proces de planificare sau proiectare, in scopul productiei de materiale, aparate, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii.

Valoarea specifica a unei entitati este valoarea actualizata a fluxurilor de numerar pe care o entitate se asteapta sa le obtina din utilizarea continua a unui activ si din cedarea acestuia la sfarsitul duratei sale de viata utila sau pe care entitatea se asteapta sa fie generate la momentul decontarii unei datorii.Valoarea justa a unui activ este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, care isi exprima vointa in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective.

O pierdere din depreciere este suma cu care valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea sa recuperabila.

O imobilizare necorporala este un activ nemonetar identificabil, fara substanta fizica.

Activele monetare sunt bani detinuti si active ce urmeaza a fi primite in sume fixe sau determinabile de bani.

Cercetarea este o investigatie originala si planificata, efectuata in perspectiva castigului de noi cunostinte stiintifice sau tehnologice, precum si a unei mai bune intelegeri.

Valoarea reziduala a unei imobilizari necorporale este suma estimata pe care o entitate ar putea sa o obtina in momentul de fata din cedarea unui activ dupa deducerea costurilor estimate ale cedarii, daca activul ar fi deja la varsta si in forma preconizate pentru finalul duratei sale de viata utila.

Durata de viata utila este:

(a)            perioada de timp de-a lungul careia se asteapta ca activul sa fie disponibil pentru utilizarea de catre entitate; sau

(b)            numarul de produse sau unitati similare care se asteapta sa fie obtinute de catre entitate prin folosirea activului respectiv.


Aspecte principale


Recunoastere si evaluare


Deseori entitatile aloca bani si alte resurse pentru cumpararea sau dezvoltarea imobilizarilor necorporale cum ar fi: cunostintele stiintifice, marci comerciale, design-ul si implementarea unor procese noi.

Cadrul general al IASC stabileste criteriile de recunoastere a activelor, aceste criterii aplicandu-se si recunoasterii imobilizarilor necorporale.

O imobilizare necorporala poate fi achizitionata sau generata intern. In oricare din cazuri, trebuie sa fie recunoscuta doar daca:

activul este controlat de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute;

entitatea se asteapta ca activul sa genereze beneficii economice viitoare;

costul activului poate fi masurat credibil; si

activul poate fi separat de fondul comercial.

De asemenea, standardul include criterii de recunoastere suplimentare pentru imobilizarile necorporale generate intern, acestea fiind discutate mai detaliat pe parcursul prezentarii.


Evaluarea initiala


Criteriile de recunoastere (control, beneficii economice viitoare, masurarea credibila a costului si separarea de fondul comercial) trebuie sa fie satisfacute inainte ca o imobilizare necorporala sa poata fi recunoscuta. Unul din cele mai dificile criterii de satisfacut este masurarea credibila a costului.


Presupunand ca aceasta conditie poate fi indeplinita, imobilizarile necorporale trebuie, in general, sa fie evaluate la cost. Aceasta va include, printre altele, pretul de achizitie si orice cheltuieli care pot fi direct legate de pregatirea activului pentru utilizare. Exemple de astfel de cheltuieli ce pot fi atribuite direct sunt

costurile cu beneficiile angajatilor fiind atribuite aducerii activului la conditia sa de lucru

onorariile profesionale legate de aducerea activului la conditia sa de lucru

costurile testarii functionarii corespunzatoare a activului


Cheltuielile care nu constituie parte a costului unei imobilizari necorporale sunt

costurile introducerii unui nou produs sau serviciu (inclusiv costurile cu publicitatea si serviciile promotionale)

costurile de desfasurare a activitatii intr-un nou loc sau cu o noua clasa de clienti (inclusiv costurile de pregatire a personalului)

costurile de administrare si alte costuri aferente regiei generale


Recunoasterea costurilor in valoarea contabila a unei imobilizari necorporale inceteaza cand activul se afla in conditia necesara pentru a fi capabil sa functioneze. Astfel, costurile suportate in utilizarea unei imobilizari necorporale nu sunt incluse in valoarea contabila a respectivului activ. De exemplu, urmatoarele costuri nu sunt incluse in valoarea contabila a unei imobilizari necorporale:

(a)     costul suportat atunci cand un activ capabil sa functioneze asa cum a intentionat conducerea inca nu este pregatit sa fie dat in folosinta

(b)     pierderile initiale din exploatare, cum sunt acelea implicate de cererea pentru productia acestor active
Singura exceptie de la aceasta regula este costul oricarei imobilizari necorporale obtinute in timpul unei achizitii. Asemenea imobilizari necorporale trebuie recunoscute la valoarea justa, care este pretul, determinat obiectiv, pentru care poate fi schimbat un activ, de bunavoie, intre parti in cunostinta de cauza. O imobilizare necorporala obtinuta printr-o combinare de intreprinderi poate fi separabila, dar numai impreuna cu o alta imobilizare necorporala sau corporala aferenta. Spre exemplu, este posibil ca titlul sub care se publica o revista sa nu poata fi vandut separat de o baza de date cu abonati sau o marca de apa minerala naturala sa nu poata fi vanduta fara izvorul aferent. In astfel de cazuri, dobanditorul recunoaste grupul de imobilizari ca pe o imobilizare individuala separata de fondul comercial daca valorile juste individuale ale imobilizarilor din grup nu pot fi evaluate credibil. Fondul comercial este capitalizat in cazul in care a fost achizitionat. Deci, desi societatea achizitionata ar putea sa nu fi recunoscut fondul comercial pentru ca a fost generat intern, societatea care a achizitionat poate sa-l recunoasca, avand in vedere ca au achizitionat acest fond comercial, fiind recunoscut ca au platit o suma suplimentara pentru ceva ce cred ca este inerent in societatea achizitionata, cum ar fi reputatia pentru ca produc sau fac ceva bine.


Un pret obtinut pe o piata activa va oferi cea mai credibila estimare a valorii juste. Este neobisnuit sa existe o piata activa pentru imobilizari necorporale, de exemplu, nu poate exista o piata activa pentru patente si marci comerciale, avand in vedere ca fiecare activ este unic. Atunci cand nu poate fi obtinut un pret actual, pretul celei mai recente tranzactii similare poate oferi o baza suficient de rezonabila pentru estimarea valorii juste. Acolo unde nu exista o piata activa, costul va fi suma pe care o entitate ar trebui sa o plateasca pentru un activ, intr-o tranzactie facuta de bunavoie intre parti in cunostinta de cauza si in care pretul a fost stabilit obiectiv.

De exemplu:

o entitate are o echipa de fotbal si ea decide sa vanda un aparator si sa cumpere un atacant. De asemenea, in procesul de vanzare-cumparare a jucatorilor se afla mai multe entitati similare si exista o piata activa a jucatorilor care sunt transferati de la o entitate la alta. Pretul care trebuie platit sau primit va depinde de cat sunt dispuse celelalte entitati de pe piata sa plateasca.

o entitate a elaborat un nou produs care mareste siguranta din interiorul masinilor. Totusi, din cauza procesului de productie implicat, acesta nu se potriveste prea bine cu procesul de productie deja existent al entitatii si va trebui construita o fabrica complet noua. In intreaga tara exista doar alte doua entitati care fac produse similare. Entitatea decide sa vanda procesul respectiv de productie uneia din cele doua entitati. Dupa discutii, vanzatorul si cumparatorul cad de acord asupra unui pret. Ambele parti sunt de acord ca acest pret este cel mai bun pret pe care l-ar fi putut obtine si nici una dintre parti nu a fost supusa unei influente venita din partea celeilalte (de exemplu, vanzatorul nu a amenintat ca daca nu obtine un pret mai bun, abordeaza si celalalt cumparator), deci tranzactia a fost facuta de bunavoie.

Datorita acestor rationamente, trebuie sa se analizeze daca costul (valoarea justa) a unei imobilizari necorporale poate fi evaluat credibil si daca este posibil sa se reevalueze periodic valoarea justa, pentru a se asigura ca valoarea contabila nu difera semnificativ de valoarea care ar fi calculata utilizand valoarea justa la data bilantului.


Desi nu este explicit in standard, cand nu poate fi gasita o valoare justa, imobilizarile corporale achizitionate intr-o combinare de intreprinderi trebuie incluse in situatiile financiare ale societatii achizitoare la costul la care au fost incluse anterior in situatiile financiare ale societatii achizitionate.


In general, nu are nici un rost sa se separe imobilizarile necorporale de fondul comercial, avand in vedere ca tratamentul contabil in ceea ce priveste amortizarea este posibil sa fie la fel. Totusi, cand o entitate a achizitionat o imobilizare necorporala specifica, ar putea sa vrea ca utilizatorii situatiilor financiare sa cunoasca acest fapt si, de aceea, ar putea sa recunoasca activul separat. Un exemplu ar putea fi IBM care ar cumpara Microsoft si, de aceea, ar avea dreptul de distributie al software-ului Windows.


Acolo unde cheltuielile nu satisfac criteriile de recunoastere, elementele trebuie sa fie trecute pe cheltuieli in momentul in care apar. Exemplele includ costurile de cercetare (de care ne vom ocupa mai tarziu in prezentare) si marcile generate intern.

In cazul schimbului de active, costul unei astfel de imobilizari necorporale este evaluat la valoarea justa cu exceptia cazurilor in care (a) tranzactia de schimb nu are substanta comerciala sau (b) valoarea justa a nici uneia dintre cele doua imobilizari care au facut obiectul schimbului nu poate fi evaluata credibil. Imobilizarea achizitionata este evaluata in acest fel chiar daca entitatea nu poate derecunoaste imediat lipsa imobilizarii pe care tocmai a dat-o la schimb. Daca imobilizarea achizitionata nu este evaluata la valoarea justa, costul sau este evaluat la valoarea contabila a imobilizarii cedate.

O entitate stabileste daca o tranzactie de schimb are substanta comerciala luand in considerare masura in care se asteapta ca viitoarele sale fluxuri de numerar sa se schimbe ca rezultat al acelei tranzactii. O tranzactie de schimb are substanta comerciala daca:

configurarea (adica riscul, timpul si valoarea) fluxurilor de numerar ale imobilizarii primite difera de configurarea fluxurilor de numerar ale imobilizarii transferate; sau

valoarea specifica entitatii pentru portiunea din operatiunile entitatii afectata de tranzactie se modifica in urma schimbului; si

diferenta de la punctele anterioare este semnificativa in relatie cu valoarea justa a imobilizarii care a facut obiectul schimbului.

Pentru a stabili daca o tranzactie de schimb are substanta comerciala, valoarea specifica entitatii pentru portiunea din operatiunile entitatii afectata de tranzactie va reflecta fluxurile de numerar de dupa impozitare.

A mai fost specificat faptul ca o conditie pentru recunoasterea unei imobilizari necorporale o constituie posibilitatea de a evalua credibil costul imobilizarii. Valoarea justa a unei imobilizari necorporale pentru care nu exista tranzactii comparabile pe piata poate fi evaluata credibil daca (a) variabilitatea din seria estimatelor rezonabile ale valorii juste nu este semnificativa pentru acea imobilizare sau (b) probabilitatile diferitelor estimari din aceeasi serie pot fi evaluate rezonabil si utilizate in estimarea valorii juste. Daca o entitate poate stabili credibil valoarea justa a uneia dintre cele doua imobilizari care au facut obiectul schimbului, atunci valoarea justa a imobilizarii cedate este utilizata pentru a evalua costul, exceptand cazul in care valoarea justa a imobilizarii primite este mai evidenta.

Imobilizari necorporale generate intern

Uneori, este dificil sa se precizeze daca o imobilizare necorporala generata intern se califica pentru a fi recunoscuta ca activ, datorita urmatoarelor aspecte:

identificarii existentei si a momentului in care apare o imobilizare necorporala care sa genereze beneficii economice viitoare;

determinarii credibile a costul activului. In unele cazuri, costul de generare interna a unei imobilizari necorporale nu poate fi separat de costul mentinerii sau sporirii fondului comercial generat intern al entitatii sau al functionarii de zi cu zi.

In consecinta, pe langa respectarea regulilor generale pentru recunoasterea si evaluarea initiala a unei imobilizari necorporale generata intern, o entitate va aplica regulile si recomandarile mentionate in continuare.

Pentru a preciza daca o imobilizare necorporala generata intern intruneste criteriul pentru a fi recunoscuta ca activ, o entitate desparte procesul de generare a acestuia in doua faze:

o faza de cercetare; si

o faza de dezvoltare.

Desi termenii de „cercetare“ si „dezvoltare“ sunt definiti, termenii de „etapa de cercetare“ si „etapa de dezvoltare“ au un inteles mai larg pentru scopul acestui Standard. 

Daca o entitate nu poate face o distinctie clara intre etapa de cercetare si etapa de dezvoltare a unui proiect intern ce va duce la crearea unei imobilizari necorporale, entitatea trateaza cheltuiala cu acel proiect ca si cum ar fi fost realizata numai in etapa de cercetare.

Etapa de cercetare

Imobilizarile necorporale provenite din cercetare sau din etapa de cercetare a unui proiect intern nu va fi recunoscuta ca activ. Cheltuiala de cercetare sau efectuata in etapa de cercetare a unui proiect intern va fi recunoscuta drept cost atunci cand este efectuata.

In faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra ca o imobilizare necorporala exista si ca aceasta va genera beneficii economice viitoare. In consecinta, aceasta cheltuiala este recunoscuta drept cost atunci cand este efectuata. 

Exemple de activitati de cercetare sunt:activitati in scopul obtinerii de noi cunostinte;

activitati de evaluare si selectie finala a aplicatiilor din cercetare sau altor cunostinte;

cercetarea pentru gasirea de materiale, aparate, produse, procese, sisteme sau servicii alternative;

formularea, proiectarea, evaluarea si selectia finala a alternativelor posibile pentru materiale noi sau imbunatatite, aparate, produse, procese, sisteme sau servicii.

Etapa de dezvoltare

O imobilizare necorporala provenita din dezvoltare sau din etapa de dezvoltare a unui proiect intern va fi recunoscuta ca activ daca si numai daca o entitate poate demonstra urmatoarele:

(a)    fezabilitatea tehnica ca aceste imobilizari necorporale sa fie finalizate, in asa fel incat sa fie disponibile pentru utilizare sau vanzare;

(b)   intentia sa de a finaliza acea imobilizare necorporala spre a fi folosita sau vanduta;

(c)    capacitatea sa de a folosi sau vinde imobilizarea necorporala;

(d)   modul in care imobilizarea necorporala va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate sa demonstreze existenta unei piete pentru produsele obtinute folosind acea imobilizare necorporala sau pentru imobilizarea necorporala in sine, sau, daca se prevede folosirea sa pe plan intern, utilitatea imobilizarii necorporale;

(e)    disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare si a altor resurse adecvate pentru a duce la bun sfarsit dezvoltarea sa in vederea utilizarii sau vinderii imobilizarii necorporale;

(f)    capacitatea sa de a evalua cu credibilitate cheltuiala atribuibila imobilizarii necorporale in timpul dezvoltarii sale.

In etapa de dezvoltare a unui proiect intern, o entitate poate, in unele cazuri, sa identifice o imobilizare necorporala si sa demonstreze ca activul va genera probabile beneficii economice viitoare. Acest lucru este posibil din cauza ca etapa de dezvoltare a unui proiect este mai avansata decat etapa de cercetare.

Exemple de activitati de dezvoltare sunt:

proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;

proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;

proiectarea, constructia si operarea unei uzine-pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga;

proiectarea, constructia si testarea unei variante alternative pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.

Marcile, emblemele, titlurile de publicare, liste de clienti si elemente similare in substanta, generate intern, nu vor fi recunoscute ca imobilizari necorporale.

Cheltuiala cu generarea interna a marcilor, emblemelor, titlurilor de publicare, listelor de clienti si a elementelor similare in substanta nu poate fi separata de costul dezvoltarii afacerii ca un intreg. In consecinta, astfel de elemente nu sunt recunoscute drept imobilizari necorporale.

Costul unei imobilizari necorporale generate intern

Costul unei imobilizari necorporale generata intern este cheltuiala suportata de la data la care imobilizarea necorporala a intrunit pentru prima data criteriul derecunoastere. Este interzis sa se reinregistreze cheltuiala recunoscuta anterior drept cost.

Costul unei imobilizari necorporale generate intern este compus din toate costurile direct atribuite necesare pentru crearea, producerea si pregatirea imobilizarii pentru a fi capabila sa functioneze in maniera intentionata de catre conducere. Exemple de costuri ce pot fi atribuite direct sunt:

costurile materialelor si serviciilor folosite sau consumate pentru generarea imobilizarii necorporale;

costurile beneficiilor angajatilor reiesite din generarea imobilizarii necorporale;

taxele de inregistrare a unui drept legal; si

amortizarea brevetelor si licentelor care sunt utilizate pentru a genera imobilizarea necorporala.

Recunoasterea dobanzii ca o componenta a costului imobilizarii necorporale generate intern este stabilita pe baza criteriilor din IAS 23 Costurile indatorarii.

Nu sunt recunoscute ca elemente ale costului unei imobilizari necorporale generate intern:

cheltuielile de regie pentru comercializare, administrative sau generale, cu exceptia cazului in care aceste cheltuieli pot fi direct atribuite procesului de pregatire a activului pentru folosinta;

ineficientele identificate in fazele de inceput si pierderile din exploatare initiale aparute inainte ca activul sa atinga nivelul de performanta planificat;

cheltuiala cu instruirea personalului pentru exploatarea activului.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact