StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Reglementari ale ansvm : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Reglementari ale ansvmReglementari ale ANSVM


Calitatea de membru ANSVM


Principalele aspecte privind activitatea ANSVM sunt reflectate in Statutul Asociatiei. Calitatea de membru ANSVM este acordata de catre Adunarea Generala a ANSVM, in baza solicitarii exprimate de SSIF autorizata de CNVM.

'Cererea de aderare ca membru titular, adresata Presedintelui Asociatiei, se depune, in scris, la Secretariatul Asociatiei si trebuie sa contina angajamentul de respectare a prevederilor Statutului si a reglementarilor adoptate de ANSVM in aplicarea acestuia si a reglementarilor CNVM, precum si angajamentul de plata a cotizatiei si a altor contributii  de membru, cat si a eventualelor sanctiuni pecuniare impuse in cadrul abaterilor disciplinare si ramase definitive.' (din Statutul ANSVM).


Cele mai recente modificari ale Statutului ANSVM au fost adoptate in aprilie 2003, si se refera la modalitatea de adoptare a hotararilor in cadrul Adunarilor Generale, dupa cum urmeaza:


Se modifica prevederile Art.17.3 ale Statutului ANSVM astel incat textul articolului sus citat va avea urmatorul continut:


“ Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale, este necesara prezenta a cel putin 1/2 din totalul Membrilor titulari nesuspendati.”


Se modifica prevederile Art.17.8, lit a) ale Statutului ANSVM si astfel incat textul art 555h72f icolului sus citat va avea urmatorul continut:


“a) La prima convocare, hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea aboluta (2/3+1) a voturilor valid exprimate de catre Membrii titulari prezenti si reprezentati, cu exceptia cazurilor in care prezentul Statut dispune altfel.


b) In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum pentru prima convocare, la cea de - a doua convocare hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla (1/2+1) a voturilor valid exprimate de catre Membrii titulari prezenti si reprezentati, cu exceptia cazurilor in care prezentul Statut dispune altfel.”


2 Calitatea de actionar BER


Odata cu transformarea S.C. RASDAQ SRL in S.C. BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A., membrii ANSVM participanti directi au capatat si calitatea de actionari ai societatii, prin subscrierea unui numar de 100 de actiuni, in valoare de 10 milioane de lei.

Cele mai importante prevederi ale Actului aditional de modificare a Statutul RASDAQ au fost prezentate in prima parte a prezentului suport de curs.


Dobandirea calitarii de actionar al BER presupune in primul rand dobandirea calitatii de membru ANSVM, in conformitate cu prevederile Statutului ANSVM.


Accesarea sistemului de tranzactionare BER este permisa in exclusivitate actionarilor BER.


3 Supravegherea activitatii membrilor


Dezvoltarea si imbunatatirea functionalitatilor legate de supravegherea pietei trebuie sa tina pasul cu schimbarile intervenite atat in modalitatile de tranzactionare cat si pentru tranzactionarea produselor noi. Astfel, in acest context, avand in vedere prevederile Procedurilor Disciplinare din Regulamentul de Practica Onesta precum si a noilor regulamente ale BER, procedurile de  supraveghere au in vedere urmatoarele aspecte :


Monitorizarea respectarii regulamentelor de tranzactionare si de utilizare a SISTEM-ului in scopul mentinerii unei piete ordonate ;

Corectitudinea si legalitatea tranzactiilor raportate precum si a obligatiilor asumate de catre participantii in piata .


Identificarea abaterilor se poate realiza prin :


Utilizarea softului de supraveghere piata si a aplicatiilor dezvoltate pe pagina de intranet;

Controlul direct la sediul utilizatorului.


Principalele informatii furnizate de softul de supraveghere din programul de tranzactionare PORTAL:

informatii asupra identitatii SSIF si traderului

informatii asupra cotatiilor (in timp real si istoric, cu multiple posibilitati de selectie)

informatii asupra tranzactiilor (in timp real si istoric, cu multiple posibilitati de selectie)

informatii in legatura cu schimburile de oferte intre participanti

In plus, aplicatii dezvoltate 'in house' permit multiple selectii si avertizari la indemana personalului din cadrul Departametului de Supraveghere, in conformitate cu reglementarile in vigoare, in format text sau grafic:

rapoarte pentru determinarea activitatilor neobisnuite (max. volum, numar tranzactii, variatii neobisnuite ale preturilor, etc.)

rapoarte pentru determinarea unor abateri de la prevederile regulamentare


Totodata, Departamentul de Supraveghere efectueaza investigatii la solicitarea CNVM si/sau a departamentelor specializate din cadrul I.G.P. Membrii ANSVM au obligatia de a raspunde cu promptitudine tuturor solicitarilor Departamentului de Supraveghere.

In conformitate cu OUG nr. 28/2002, aprobata prin Legea nr. 525/2002, CNVM desemneaza un inspector general pentru fiecare piata reglementata, care are responsabilitatea realizarii supravegherii activitatii pe piata respectiva.


4 Raportari periodice

Evidenta membrilor ANSVM se efectueaza in baza Procedurii nr. 1/1999 care prevede informatiile pe care SSIF au obligatia de a le transmite anual, pana la data de 31 ianuarie, in vederea actualizarii bazei de date gestionate de ANSVM / BER.

In plus, membrii ANSVM au obligatia de a transmise in termen de 48 ore :

a) orice modificari in informatiile furnizate prin informarea anuala

b) orice modificari semnificative in ceea ce priveste structura organizatorica a societati.

c) orice sanctiune aplicata personalului membrilor, referitoare la activitatea de intermediere de valori mobiliare.

d) orice schimbari intervenite in conditiile initiale de autorizare ale societatii de catre C.N.V.M., precum si orice modificari ale contractului sau statutului.

e) introducerea oricaror actiuni in justitie de catre membru , sau primirea citatiei , in cazul introducerii actiunilor de catre alte persoane fizice sau juridice impotriva membrului si/sau persoanelor asociate, al carui obiect vizeaza orice aspect al activitatii desfasurate de catre acestia.
Notiunea de raspundere juridica bursiera. Cadrul normativ aplicabil

Prin raportare la caracterele celorlalte tipuri de raspundere amintite, putem defini raspunderea bursiera ca un raport juridic care se naste intre B.V.B. si S.S.I.F. membre ale Asociatiei Bursei/agentii de bursa, ca urmare a savarsirii cu vinovatie a unei fapte ilicite la regimul juridic bursier, si care contine dreptul B.V.B. de a-l trage la raspundere si a-i aplica sanctiunea bursiera, precum si obligatia respectivei(ului) S.S.I.F./agent de bursa de a raspunde pentru fapta sa si de a se supune sanctiunii aplicate.


Pentru conturarea tabloului acestui tip de raspundere este necesar sa se analizeze o serie de acte normative:


cu forta juridica superioara: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate[1], aprobata cu modificari prin Legea nr. 525/2002 (denumita prescurtat O.U.G. 28/2002)


cu forta juridica inferioara:

secundara - Regulamentele si Instructiunile C.N.V.M.

tertiara - Regulamentele si Procedurile B.V.B.


Sediul principal al materiei il reprezinta Regulamentul B.V.B. nr. 8 privind sanctionarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier savarsite de membrii Asociatiei Bursei si de agentii de bursa[3] (denumit prescurtat regulament). Scopul acestui regulament este de a stabili:

sanctiunile specifice faptelor juridice ilicite la regimul juridic bursier

cadrul procedural privind:

sesizarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier

constatarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier

investigarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier

aplicarea sanctiunilor bursiere.


Principiile de baza ale cadrului procedural bursier sunt urmatoarele:

legalitatea

obiectivitatea

transparenta

celeritatea

rolul activ al aparatului B.V.B.


Faptele ilicite la regimul juridic bursier
Faptele ilicite la regimul juridic bursiere (denumite in continuare fapte ilicite) sunt acele fapte calificate astfel in mod expres de[4]:


Codul de Etica si Conduita

Regulamentele B.V.B.

Procedurile B.V.B. (principiul legalitatii incriminarii)


si care, potrivit conditiilor in care au fost savarsite, nu intrunesc elementele prevazute de lege (de pilda O.U.G. nr. 28.2002) sau de alte acte normative cu forta juridica superioara, pentru a fi considerate infractiuni sau contraventii. In acest ultim caz, principiul “non bis in idem” interzice sanctionarea unui faptuitor de doua ori pentru aceeasi conduita ilicita, raspunderea bursiera fiind absorbita in raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz.


Cu titlu de exemplu, mentionam din cazuistica B.V.B. cateva fapte ilicite:

incheierea de tranzactii cross cu ordine Hidden sau cu nerespectarea intervalului minim de 5 minute

netransmiterea la termen a valorii nete a capitalului

neactualizarea sumei varsate in contul contributiei initiale la Fondul de Garantare, atunci cand are loc o majorare a capitalului social al unui membru

completarea necorespunzatoare a documentelor de deschidere de cont;

neplata cotizatiei si penalizarilor aferente

incadrarea eronata a conturilor de valori mobiliare;

deschiderea de catre o S.S.I.F., care tranzactioneaza in B.V.B., de conturi proprii de valori mobiliare la o alta S.S.I.F. membra a Asociatiei Bursei;

transmiterea de catre agentul de bursa a codului de utilizator si a parolei proprii de acces in sistemul de tranzactionare catre orice alta persoana, din cadrul S.S.I.F. sau din afara acesteia;

utilizarea codului de utilizator si a parolei de acces in sistemul de tranzactionare, de catre o alta persoana decat cea autorizata sau utilizarea unui alt cod de utilizator si a unei alte parole decat cele proprii, de catre o persoana autorizata;

intocmirea, transmiterea si introducerea ordinelor de bursa in conditii neregulamentare;

desfasurarea de activitati de tranzactionare care au un caracter de manipulare in ceea ce priveste pretul, clientii si informatiile diseminate in piata


Si in cazul raspunderii bursiere este necesar sa se intruneasca elementele mentionate in aspectele introductive, cu mentiunea ca faptuitorul trebuie sa aiba o anumita calitate, respectiv de:

agent de bursa, indiferent daca este agent numai pentru actiuni sau si pentru obligatiuni

S.S.I.F. membra a Asociatiei Bursei, indiferent de volumul de activitate, capitalul social etc.


Prin exceptie, nu sunt considerate fapte ilicite faptele savirsite din constrangere fizica (violenta fizica) sau morala (violenta morala).Sanctiunile bursiere


Potrivit regulamentului, in masura in care prevederi speciale nu individualizeaza aplicarea unei sanctiuni specifice determinate pentru o anumita fapta ilicita, savarsirea cu vinovatie de fapte ilicite poate atrage:

sanctiuni administrative

sanctiuni patrimoniale (principiul legalitatii pedepsei).


Sunt sanctiuni administrative:

avertismentul scris

suspendarea exercitarii dreptului de a tranzactiona al membrului Asociatiei Bursei pe o perioada de la 1 la 3 luni

interzicerea accesului agentului de bursa in sistemul de tranzactionare si in sala de tranzactionare, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 14 zile

suspendarea exercitarii drepturilor ce decurg din decizia de autorizare ca agent de bursa, pe o perioada de la 1 la 3 luni

revocarea deciziei de autorizare ca agent de bursa.


Prin avertisment scris se atrage atentia faptuitorului asupra pericolului faptei ilicite savarsite si i se recomanda ca in viitor sa respecte dispozitiile regulamentelor si procedurilor B.V.B.


Sunt sanctiuni patrimoniale:

amenda bursiera de la 3 milioane lei la 30 milioane lei

despagubiri civile, corespunzatoare prejudiciului material suportat de B.V.B., ca urmare a savarsirii faptei ilicite

plata unei unitati de participare de la 3 milioane lei la 30 de milioane lei, care se varsa la Fondul de garantare


Oricare dintre sanctiunile patrimoniale poate fi aplicata cumulativ cu una dintre sanctiunile administrative.


In cazul in care la savarsirea unei fapte ilicite au participat mai multe persoane, sanctiunea se aplica fiecarui participant, individual.Cadrul procedural


In materia procedurala, trebuie sa distingem intre:

procedura comuna/de baza, in cadrul B.V.B., prevazuta in regulament

procedura speciala, in cadrul Comisiei de Etica si Conduita (denumita in continuare C.E.C.), prevazuta in Regulamentul B.V.B. nr. 13 privind Comisiile speciale ale B.V.B , care cuprinde cateva norme derogatorii de la procedura de baza.


Modul de organizare si functionare si atributiile C.E.C. au fost prezentate in Titlul I, Sectiunea 1.2.1.


a) Sesizarea


Primul act al procedurii bursiere este cel de sesizare Sesizarea poate fi adresata:


B.V.B., de catre:

C.E.C., atunci cand i se adreseaza reclamatii care nu intra in sfera competentei sale materialeComitetul Bursei

Inspectorul General al B.V.B.

orice membru al Asociatiei Bursei

agentii de bursa

orice persoana fizica sau juridica ce probeaza un interes in cauza

din oficiu, prin serviciile/directiile componente, pentru faptele ilicite constatate in desfasurarea activitatii lor specifice


C.E.C., de catre

Directorul General al B.V.B., din oficiu sau la solicitarea Inspectorului General al B.V.B.

din oficiu.


Sub aspect formal, sesizarea trebuie sa se realizeze in scris.


In cadrul procedurii comune, sesizarea (mai putin autosesizarea) se consemneaza intr-un Registru special, tinut prin grija Directiei Juridice a B.V.B.


In cadrul procedurii speciale, sesizarea este primita de Secretariatul C.E.C. In cazul autosesizarii C.E.C., cauza se consemneaza intr-un registru special de sesizari tinut prin grija Secretariatului C.E.C.


In aceste Registre de sesizari se inregistreaza:

data primirii sesizarii de catre B.V.B. si data inregistrarii acesteia in registru

subiectul care a facut sesizarea

subiectele implicate, potrivit sesizarii

descrierea pe scurt a faptei ilicite.


Sesizarea se inainteaza in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii in Registrul de sesizari catre:

C.E.C.

Serviciul/Directia B.V.B. competenta material, respectiv Serviciul Tranzactionare si Supravegherea Pietei/Serviciul Compensare si Control al Decontarii/Serviciul Registru/Serviciul Membri/Directia Economica (denumite in continuare organ investigator).


b) Investigarea


Procedura de investigare este efectuata, in toate cazurile, de functionarii B.V.B. din cadrul organului investigator. Persoanele investigate, respectiv S.S.I.F. membre ale Asociatiei Bursei si agentii de bursa, sunt obligate sa ofere membrilor C.E.C. si functionarilor B.V.B. intregul sprijin pentru lamurirea cauzei.


In procedura comuna, organul investigator efectueaza urmatoarele acte de procedura, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii sesizarii de la Directia Juridica:

audiaza si ia declaratii de la persoanele implicate in savarsirea faptei ilicite respective

constata existenta unor inscrisuri relevante in cauza si copierea acestora

preia pe suport magnetic datele care au legatura cu savarsirea faptei ilicite

strange si gestioneaza toate mijloacele de proba

constata orice situatii de fapt.


La finalizarea investigatiilor organul investigator prezinta Directorului General al B.V.B. o nota de recomandare, care contine urmatoarele elemente:

descrierea faptei ilicite, cu indicarea datei si a orei cand a fost savarsita, precum si cu aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii acesteia si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite

identificarea persoanei (persoanelor) vinovate

consecintele produse de fapta ilicita

vinovatia subiectelor investigate

declaratiile, apararile, mijloacele de proba de care intelege sa se serveasca in cauza si obiectiunile persoanei (persoanelor) vinovate

contraargumente la apararile persoanei (persoanelor) presupuse a fi vinovate

antecedentele persoanelor vinovate

mijloacele de proba relevante in cauza

propunerile de sanctionare motivate in fapt si in drept, precum si cele de reintrare in legalitate

implinirea termenului de prescriptie a aplicarii sanctiunii bursiere

declinarea de competenta in favoarea altor servicii/comisii/institutii

numele, prenumele si semnatura conducatorului organului investigator competent.


Organul investigator poate sa isi decline competenta in favoarea:

C.N.V.M., in cazul faptelor ilicite care intrunesc elementele unei contraventii, caz in care anunta:

Directorul General al B.V.B.

Presedintele Comitetului Bursei

Inspectorul General al B.V.B.

C.E.C., daca va constata ca fapta ilicita savarsita este de competenta materiala a acesteia

Organul de urmarire penala competent, daca apreciaza ca fapta a fost savarsita in astfel de conditii incat este incidenta raspunderea penala, caz in care anunta:

Directorul General al B.V.B.

Presedintele Comitetului Bursei

Inspectorul General al BVB

C.N.V.M.


In cazul procedurii speciale, in termen de 5 zile de la data inregistrarii sesizarii, C.E.C. se intruneste in sedinta, in cadrul careia:

in cazul autosesizarii, va lua la cunostinta dosarul cauzei, va stabili fazele procedurii de investigare, obiectivele acesteia, persoanele care urmeaza sa fie audiate, va stabili un termen rezonabil de finalizare a procedurii;

in cazul sesizarii, va delibera asupra rezultatelor investigarii.
Ca urmare a deliberarilor C.E.C. poate, dupa caz:

sa considere procedura de investigare inchisa sau

sa stabileasca o continuare a cercetarilor pentru anumite aspecte insuficient lamurite.


In cel mult 24 de ore de la momentul finalizarii investigatiilor, C.E.C. se intruneste in sedinta, prilej cu care:

Directorul General al B.V.B. va prezenta o nota de recomandare

C.E.C. va dezbate continutul notei prezentate

C.E.C. va delibera si va emite un aviz consultativ continand propunerea de sanctionare sau de nesanctionare a faptuitorului.


Avizul consultativ contine aceleasi elemente ca si nota de recomandare si se inainteaza Directorului General al B.V.B., prin grija Secretariatului C.E.C.


Daca in timpul investigatiilor C.E.C. apreciaza ca fapta ilicita a fost savarsita in astfel de conditii incat ar putea constitui o infractiune, aceasta are obligatia sa informeze imediat Directorul General al B.V.B., care sesizeaza imediat organul de urmarire penala competent, anuntand despre aceasta si pe Presedintele Comitetului Bursei, pe Inspectorul General al B.V.B. si C.N.V.M.


c) Aplicarea sanctiunilor bursiere


In toate cazurile, sanctiunile bursiere se aplica prin decizia Directorului General al B.V.B., la propunerea, dupa caz, a:

C.E.C.

Organului investigator.


Directorul General al B.V.B. va aplica sanctiunea bursiera propusa de C.E.C./organul investigator sau va aplica o alta sanctiune bursiera pe care o apreciaza ca necesara.


In cuprinsul deciziei de sanctionare se mentioneaza activitatile pe care cei gasiti vinovati sunt tinuti sa le indeplineasca in scopul inlaturarii iregularitatilor care au condus la aplicarea sanctiunilor bursiere respective impotriva lor.


Sub aspect formal, decizia de sanctionare se intocmeste in forma scrisa:

in cazul procedurii comune: in 2 exemplare originale si se comunica persoanei sanctionate in cel mult 48 de ore de la semnarea sa de catre Directorul General al B.V.B.

in cazul procedurii speciale: in 3 exemplare originale, si se comunica inclusiv C.E.C.


Avizul consultativ al C.E.C. si decizia de sanctionare emisa de Directorul General al B.V.B. se trasmit, prin grija Secretariatului C.E.C.:

a) Comitetului Bursei;

b) Inspectorului General al B.V.B.


Trebuie precizat ca aplicarea sanctiunilor bursiere se prescrie:

intr-un termen general de 3 luni de la data savarsirii faptei ilicite

intr-un termen special de 1 an de la data savarsirii faptei, in cazul faptelor ilicite la normele privind disciplina financiara a membrilor Asociatiei Bursei.


De asemenea, executarea sanctiunii bursiere se prescrie:

in termen de o luna de la data emiterii deciziei de sanctionare, daca nu a fost comunicata celui sanctionat

in termen de 1 an de la data aplicarii sanctiunii, chiar daca cel sanctionat a exercitat caile de atac.


d) Contestarea sanctiunilor bursiere


Persoana sanctionata are dreptul sa conteste decizia Directorului General al B.V.B. la Comitetul Bursei, intr-un termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii acesteia.


Hotararile Comitetului Bursei prin care a fost solutionata contestatia pot fi atacate cu plangere la C.N.V.M., intr-un termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii acestora persoanelor in cauza.


Daca decizia de sanctionare emisa de Directorul General al B.V.B. la propunerea C.E.C. este contestata, C.E.C. este obligata sa raspunda solicitarilor Comitetului Bursei in vederea lamuririi tuturor aspectelor cauzei.


B.V.B. are obligatia sa intocmeasca o nota informativa cu privire la deciziile de sanctionare ramase definitive, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a acestora, pe care o inainteaza C.N.V.M.Propuneri de lege ferenda


Pe parcursul aplicarii regulamentului, in practica B.V.B., C.E.C. si a Comitetului Bursei s-a constatat necesitatea adaptarii prevederilor sale la realitatea, nevoile si dinamica pietei bursiere. De aceea, in viitor, B.V.B. isi propune:


Regandirea limitelor minime si maxime ale sanctiunilor administrative si raportarea acestora, ca unitate de timp, la zi, iar nu la luna;

Regandirea limitelor minime si maxime ale sanctiunilor patrimoniale;

Introducerea institutiei “reabilitarii”, de drept si la cerere, care consta in incetarea decaderilor, interdictiilor, precum si a incapacitatilor care rezulta din aplicarea unei sanctiuni bursiere;

Introducerea institutiei “masurilor preventive”, care au ca scop inlaturarea unei stari de pericol sau/si preintampinarea savarsirii faptelor ilicite;

Modificarea limitelor termenelor de prescriptie a aplicarii sanctiunilor bursiere;

Introducerea notiunii de “certificat de cazier bursier”, ca document in care se inscriu date privind sanctiunile bursiere aplicate S.S.I.F. membre si agentilor de bursa;

Modificarea modalitatilor de efectuare a publicitatii deciziilor de sanctionare etc.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 238/09.02002.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 267 bis/29.10.1996.

Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. D359/202.2000.

Faptele ilicite sunt prevazute, de regula, in Capitolul “Raspunderi si sanctiuni” din: Regulamentul B.V.B. nr. 2 privind membrii Asociatiei Bursei, Procedura B.V.B. nr. 2.7 privind situatiile financiare, Regulamentul B.V.B. nr. 4 privind tranzactiile bursiere, Procedura B.V.B. nr. 3 privind tranzactiile cross, Procedura B.V.B. nr. 5 privind supravegherea activitatii de tranzactionare, Regulamentul B.V.B. nr. 5 privind compensarea si decontarea tranzactiiilor, Procedura B.V.B. nr. 5.2 privind calculul limitei de tranzactionare, Regulamentul B.V.B. nr. 6 privind depozitarea si inregistrarea valorilor mobiliare, Regulamentul B.V.B. nr. 7 privind constituirea si functionarea Fondului de garantare, Procedura B.V.B. nr. 7.1 privind alimentarea Fondului de garantare, Procedura B.V.B. nr. 11.3 de derulare prin B.V.B. a ofertelor de vanzare ale Fondului Proprietatii de Stat prin metoda licitatiei electronice Regulamentul B.V.B. nr. 12 privind activitatea agentului custode in cadrul B.V.B., Regulamentul B.V.B. nr. 14 privind operatiunile cu obligatiuni, Regulamentul B.V.B. nr. 15 privind operatiunile cu titluri de stat, Procedura B.V.B. nr. 15.1 privind decontarea tranzactiilor cu titluri de stat.

Art. 3.5 Procedura B.V.B. nr. 3 privind tranzactiile cross.

Art. 5.2.3 Procedura B.V.B. nr. 5.2 privind calculul limitei de tranzactionare.

Art. 4 Procedura B.V.B. nr. 7.1 privind alimentarea Fondului de garantare.

Art. 26 Regulamentul B.V.B. nr. 2 privind membrii Asociatiei Bursei.

Art. 26 Regulamentul B.V.B. nr. 4 privind tranzactiile bursiere.

Aprobat prin decizia C.N.V.M. nr. D1361/03.08.2001.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact