StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Casatoria - drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilorDrepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor
Sectiunea 1


Dispozitii comune
§1. Despre regimul matrimonial in general
Regimurile matrimoniale

Art.242 - (1) Viitorii soti pot alege regimul comunitatii legale, regimul separatiei de bunuri, sau cel al comunitatii conventionale.


(2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la dispozitiile prezentei sectiuni, daca prin lege nu se prevede altfel.


Opozabilitatea regimului matrimonial

Art.243 - (1) Intre soti, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua incheierii casatoriei.


(2) Fata de terti, regimul matrimonial este opozabil numai de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate prevazute de lege.
Mandatul conventional

Art.244 - Un sot poate sa dea mandat celuilalt sot sa-l reprezinte pentru exercitare 636c22g a drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial.
Mandatul judiciar

Art.245 - (1) In cazul in care unul dintre soti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa, celalalt sot poate obtine incuviintarea instantei sa-l reprezinte pentru exercitare 636c22g a drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Prin aceeasi hotarare se stabilesc conditiile, intinderea si perioada de valabilitate a  acestui mandat.


(2) In afara altor cazuri prevazute de lege, mandatul inceteaza atunci cand sotul reprezentat nu se mai afla in situatia prevazuta la alin 1) sau cand este numit un tutore ori, dupa caz, un curator.


(3) Dispozitiile art.273 si art.274 sunt aplicabile in mod corespunzator.
Actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei

Art.246 - (1) In mod exceptional, daca unul dintre soti incheie acte juridice prin care pune in pericol grav interesele familiei, celalalt sot poate cere instantei ca, pentru o durata determinata, dreptul de a dispune de anumite bunuri sa poata fi exercitat numai cu consimtamantul sau expres. Durata acestei masuri poate fi prelungita, fara insa a se depasi doi ani. Hotararea de incuviintare a masurii se comunica in vederea indeplinirii formalitatilor de publicitate imobiliara sau mobiliara, dupa caz.


(2) Dispozitiile art.273 si art.274 sunt aplicabile in mod corespunzator.


(3) Actele incheiate cu nerespectarea hotararii judecatoresti sunt lovite de nulitate relativa. Dreptul la actiune se prescrie in termen de 1 an, care incepe sa curga de la data cand sotul vatamat a luat cunostinta de existenta actului.
Incetarea regimului matrimonial

Art.247 - (1) Regimul matrimonial inceteaza prin anularea, desfacerea sau incetarea casatoriei.


(2) In mod exceptional, regimul matrimonial poate fi schimbat in timpul casatoriei.
Lichidarea regimului matrimonialArt.248 - In caz de incetare sau de schimbare, regimul matrimonial se lichideaza potrivit legii.§2. Locuinta familiei
Notiune Art.249 - (1) Locuinta familiei este locuinta comuna a sotilor sau, in lipsa, locuinta sotului la care se afla copiii.


(2) Oricare dintre soti poate cere notarea in cartea funciara a unui imobil ca locuinta a familiei, chiar daca nu este proprietarul imobilului.
Regimul unor acte juridice

Art.250 - (1) Nici unul dintre soti, chiar daca este proprietar exclusiv, nu poate dispune fara consimtamantul scris al celuilalt sot de drepturile care asigura folosinta locuintei familiei.


(2) De asemenea, un sot nu poate deplasa din locuinta sau dispune de bunurile ce mobileaza sau decoreaza locuinta familiei, fara consimtamantul scris al celuilalt sot.


(3) Sotul care nu si-a dat consimtamantul la incheierea actului poate cere anularea lui in termen de 1 an de la data la care a luat cunostinta despre acesta, dar nu mai tarziu de 1 an de la data incetarii regimului matrimonial.


(4) In lipsa notarii locuintei familiei in cartea funciara, sotul care nu si-a dat consimtamantul nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot.
Drepturile locative asupra locuintei inchiriate

Art.251 - (1) In cazul in care locuinta este detinuta in temeiul unui contract de inchiriere, fiecare sot are un drept locativ propriu, chiar daca numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este incheiat inainte de casatorie.


(2) Dispozitiile art.252 sunt aplicabile in mod corespunzator.
Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere

Art.252 - (1) La desfacerea casatoriei, daca nu este posibila folosirea locuintei de catre ambii soti, beneficiul contractului de inchiriere poate fi atribuit unuia dintre soti, tinand seama, in ordine, de interesele copiilor minori, de culpa in desfacerea casatoriei si de interesele legitime ale celorlalti membri ai familiei determinati potrivit legii.


(2) Sotul caruia i s-a atribuit beneficiul contractului de inchiriere este dator sa plateasca celuilalt sot o indemnizatie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare intr-o alta locuinta, cu exceptia cazului in care divortul a fost pronuntat din culpa exclusiva a acestuia din urma. Daca exista bunuri comune, indemnizatia se poate imputa asupra contributiei sotului caruia i s-a atribuit beneficiul inchirierii, la cererea acestuia.


(3) Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere se face cu citarea locatorului si produce efecte fata de acesta de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila.§3. Cheltuielile casatoriei
Contributiile sotilor Art.253 - (1) Sotii sunt obligati sa-si acorde sprijin material reciproc.


(2) Ei sunt obligati sa contribuie, in raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casatoriei, daca prin conventie matrimoniala nu s-a prevazut altfel.
Munca in gospodarie

Art.254 - Munca oricaruia dintre soti in gospodarie si pentru cresterea copiilor reprezinta o contributie la cheltuielile casatoriei.
Veniturile incasate din profesie

Art.255 - Fiecare sot este liber sa exercite o profesie si sa dispuna, in conditiile legii, de veniturile incasate, cu respectarea obligatiilor ce-i revin privind cheltuielile casatoriei.
Dreptul la compensatie

Art.256 - Sotul care a participat efectiv la activitatea profesionala a celuilalt sot poate obtine o compensatie, in masura imbogatirii acestuia din urma, daca participarea sa a depasit limitele obligatiei de sprijin material si ale obligatiei de a contribui la cheltuielile casatoriei.

§4. Despre conventiile matrimoniale
Obligativitatea conventiei matrimoniale

Art.257 - Daca aleg regimul separatiei de bunuri sau regimul comunitatii conventionale, viitorii soti trebuie sa incheie o conventie matrimoniala.
Conditii de validitate

Art.258 - Sub sanctiunea nulitatii absolute, conventia matrimoniala se incheie, inainte de casatorie, prin act autentic notarial, cu consimtamantul personal al viitorilor soti.
Obiectul conventiei matrimoniale

Art.259 - (1) Prin conventia matrimoniala nu se poate deroga, sub sanctiunea nulitatii absolute, de la dispozitiile legale privind regimul matrimonial ales, decat in cazurile anume prevazute de lege.


(2) De asemenea, conventia matrimoniala nu poate aduce atingere egalitatii dintre soti, responsabilitatii parintesti sau devolutiunii succesorale legale.
Clauza de preciput

Art.260 - (1) Prin conventie matrimoniala se poate stipula ca sotul supravietuitor sa preia fara plata, inainte de imparteala succesorala, unul sau mai multe din bunurile comune, detinute in devalmasie sau in coproprietate.


(2) Clauza de preciput nu este supusa raportului donatiilor si nici reductiunii, afara de cazul in care se aduce atingere drepturilor mostenitorilor rezervatari.


(3) Clauza de preciput devine caduca atunci cand comunitatea inceteaza in timpul vietii sotilor.
Executarea clauzei de preciput

Art.261 - (1) Executarea clauzei de preciput se va face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent.


(2) Clauza de preciput nu aduce nici o atingere dreptului creditorilor comuni de a urmari, chiar inainte de incetarea comunitatii, bunurile ce fac obiectul clauzei.
Publicitatea conventiei matrimoniale

Art.262 - (1) Pentru a fi opozabile tertilor, conventiile matrimoniale se inscriu intr-un registru special, tinut de judecatoria in a carei circumscriptie se afla domiciliul comun al sotilor sau, in lipsa, domiciliul fiecaruia dintre soti.


(2) Daca se schimba domiciliul in functie de care s-a facut inscrierea potrivit alin.(1), se va face, la cererea oricaruia dintre soti, mentiune pe marginea inscrierii initiale, urmand ca, din oficiu, conventia matrimoniala sa se inscrie in registrul special tinut de judecatoria in circumscriptia careia se afla noul domiciliu. In acest scop, instanta la care conventia a fost inscrisa initial, va comunica ultimei instante o copie a conventiei si a cererii pentru efectuarea mentiunii.


(3) Dispozitiile alin 1) si (2) nu exclud dreptul oricaruia dintre soti de a solicita indeplinirea formalitatilor de publicitate.


(4) De asemenea, tinand seama de natura bunurilor, la cererea oricaruia dintre soti conventiile matrimoniale se vor nota in cartea funciara, se vor inscrie in registrul comertului, precum si in alte registre de publicitate prevazute de lege; in toate aceste cazuri, neindeplinirea formalitatii de publicitate nu poate fi acoperita prin inscrierea facuta in registrul special mentionat la alin.(1).


(5) Orice persoana, fara a fi tinuta sa justifice vreun interes, poate cerceta registrul special mentionat la alin.(1) si poate solicita, in conditiile legii, eliberarea de extrase certificate sau, dupa caz, de copii legalizate de pe conventiile matrimoniale.
Inopozabilitatea conventiei matrimoniale

Art.263 - (1) Conventia matrimoniala nu va putea fi opusa unei terte persoane impotriva unui act incheiat de aceasta cu unul din soti, decat daca au fost indeplinite formalitatile de publicitate prevazute la art.262.


(2) Simpla cunostinta de catre terti a conventiei matrimoniale nu acopera niciodata lipsa formalitatilor de publicitate.
Modificarea conventiei matrimoniale

Art.264 - (1) Conventia matrimoniala poate fi modificata, inainte sau dupa incheierea casatoriei, cu respectarea conditiilor prevazute la art.258 si art.259. Dispozitiile art.262 si 263 sunt aplicabile.


(2) Nici o modificare a conventiei matrimoniale nu poate fi opusa tertilor daca este facuta in frauda intereselor acestora.
Incheierea conventiei matrimoniale de catre minorArt.265 - Minorul poate incheia sau modifica o conventie matrimoniala, numai cu incuviintarea ocrotitorului sau legal si a instantei tutelare.Sectiunea a 2-a


Regimul comunitatii legale
Bunurile comune Art.266 - (1) Bunurile dobandite in timpul comunitatii legale de oricare dintre soti sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune in devalmasie ale sotilor.


(2) Dispozitiile art.262 alin 4) si ale art.263 sunt aplicabile in mod corespunzator.


Bunuri proprii

Art.267 - Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecarui sot:


a) bunurile dobandite prin succesiune sau donatie, cu exceptia cazului in care dispunatorul a prevazut, in mod expres, ca ele vor fi comune;


b) bunurile de uz personal;


c) bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri;


d) bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si alte asemenea bunuri;


e) indemnizatia de asigurare si despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soti;


f) bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu, precum si bunul dobandit prin intermediul acestora.
Veniturile din munca si cele asimilate acestora

Art.268 - Bunurile de orice fel dobandite prin executarea unui drept de creanta, precum veniturile din munca, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie in cadrul asigurarilor sociale si altele asemenea, veniturile cuvenite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala, sunt bunuri comune, indiferent de data dobandirii lor, insa numai in cazul in care creanta devine scadenta in timpul comunitatii.
Regimul juridic al bunurilor propriiArt.269 - Bunurile proprii sunt supuse regimului separatiei de bunuri.
Dovada bunurilor comuneArt.270 - (1) Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita.


(2) Dovada ca un bun este propriu se va putea face prin orice mijloc de proba. In cazul prevazut la art.267 lit.a), dovada se face in conditiile legii.


(3) Pentru bunurile mobile dobandite inainte de casatorie se va intocmi un inventar; in lipsa acestuia, se prezuma, pana la proba contrarie, ca bunurile sunt comune.
Formalitati de publicitate

Art.271 - Oricare dintre soti poate cere sa se faca mentiune in cartea funciara ori, dupa caz, in alte registre de publicitate prevazute de lege despre apartenenta unui bun la comunitate.
Actele de conservare, de folosinta si de administrare

Art.272 - (1) Fiecare sot are dreptul de a folosi bunul comun fara consimtamantul expres al celuilalt sot. Cu toate acestea, schimbarea destinatiei bunului comun nu se poate face decat prin acordul sotilor.


(2) De asemenea, fiecare sot poate efectua singur acte de conservare, acte de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum si acte de dobandire a bunurilor comune.


(3) In masura in care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate, sotul care nu a participat la incheierea actului nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot, fara a fi insa afectate drepturile dobandite de terti.
Actele de dispozitie

Art.273 - (1) Actele de dispozitie avand ca obiect bunurile comune nu pot fi incheiate decat cu acordul ambilor soti.


(2) Cu toate acestea, oricare dintre soti poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune a caror instrainare nu este supusa, potrivit legii, anumitor formalitati de publicitate. Dispozitiile art.272 alin 3) raman aplicabile.


(3) Sunt, de asemenea, exceptate de la prevederile alin 1) darurile obisnuite.
Nulitatea relativa

Art.274 - Actul incheiat fara consimtamantul expres al celuilalt sot, atunci cand el este necesar potrivit legii, este lovit de nulitate relativa.
Aportul de bunuri comune

Art.275 - (1) Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societati, asociatii sau fundatii, in conditiile legii, dispozitiile art.273 alin 1) si art.274 aplicandu-se in mod corespunzator.


(2) Pentru exercitarea drepturilor ce le revin ca asociati sotii trebuie sa desemneze un reprezentant comun, in conditiile legii.
Regimul aporturilor comune

Art.276 - (1) Nici unul dintre soti nu poate, sub sanctiunea prevazuta la art.274, sa devina singur asociat intrebuintand, fara acordul celuilalt sot, bunurile comune ca aport la o societate civila ori comerciala sau pentru dobandirea de parti sociale ori, dupa caz, de actiuni. In cazul societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata organizata, sotul care nu si-a dat acordul la intrebuintarea bunurilor comune nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot, fara a fi afectate drepturile dobandite de terti.


(2) In toate cazurile, partile sociale sau, dupa caz, actiunile sunt bunuri comune. Cu toate acestea, sotul care a devenit asociat exercita singur toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
Dispozitiile testamentare

Art.277 - Fiecare sot poate dispune prin testament de partea ce i s-ar cuveni, la incetarea casatoriei, din comunitatea de bunuri.
Raspunderea pentru datoriile comune

Art.278 - Sotii raspund cu bunurile comune pentru:


obligatiile nascute in legatura cu conservarea sau administrarea bunurilor comune;


b) obligatiile pe care le-au contractat impreuna;


c) obligatiile asumate de oricare dintre soti pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei.
Raspunderea pentru datoriile personale

Art.279 - (1) Fiecare sot raspunde cu bunurile sale proprii:


a) daca a dobandit singur un bun comun, pentru obligatiile nascute in legatura cu dobandirea bunului;


b) daca si-a insusit fara drept un bun, pentru obligatia de reparare a prejudiciului astfel cauzat.


(2) Cu toate acestea, atunci cand celalalt sot se foloseste de bunul respectiv cunoscand existenta obligatiilor nascute in legatura cu dobandirea sau, dupa caz, insusirea lui ilicita, sotii raspund cu bunurile comune.
Raspunderea subsidiara pentru datoriile comune

Art.280 - (1) In masura in care obligatiile comune nu au fost acoperite prin urmarirea bunurilor comune, sotii raspund solidar, cu bunurile proprii. In acest caz, cel care a platit datoria comuna se subroga in drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate daca lichidarea s-ar face la data platii datoriei.


(2) Sotul care a platit datoria comuna in conditiile alin 1) poate retine bunurile celuilalt sot pana la acoperirea integrala a creantelor pe care acesta i le datoreaza.
Urmarirea bunurilor comune

Art.281 - (1) Bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti.


(2) Cu toate acestea, dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor, creditorul sau personal poate cere imparteala bunurilor comune, insa numai in masura necesara pentru acoperirea creantei sale.
Lichidarea regimului comunitatii

Art.282 - (1) La incetarea comunitatii, acesta se lichideaza.


(2) Pana la finalizarea lichidarii, comunitatea subzista atat in privinta bunurilor, cat si in privinta obligatiilor.


(3) Cand comunitatea inceteaza ca urmare a incetarii casatoriei, lichidarea se face intre sotul supravietuitor si mostenitorii sotului decedat. In acest caz, obligatiile care incumba sotului decedat se divid intre mostenitori proportional cu cotele ce le revin din succesiune.
Imparteala bunurilor comune

Art.283 - (1) In cadrul lichidarii comunitatii, fiecare dintre soti isi va prelua bunurile sale proprii, dupa care se va proceda la imparteala bunurilor comune.


(2) In acest scop, se vor determina mai intai cotele-parti ideale ce revin fiecarui sot, pe baza contributiei sale atat la dobandirea bunurilor comune, cat si la indeplinirea obligatiilor comune; pana la proba contrarie, se prezuma ca sotii au avut o contributie egala.


(3) Dispozitiile art.290 alin 2) se aplica in mod corespunzator.


Imparteala bunurilor comune in timpul regimului comunitatii

Art.284 - (1) In timpul regimului comunitatii, bunurile comune pot fi supuse impartelii, potrivit dreptului comun, in tot sau in parte, fie prin buna invoiala, fie pe cale judecatoreasca.


(2) Bunurile atribuite prin imparteala devin bunuri proprii, iar celelalte raman bunuri comune.
Interzicerea unor acte

Art.285 - Orice conventie contrara dispozitiilor prezentei sectiuni este lovita de nulitate absoluta, in masura in care nu este compatibila cu regimul comunitatii conventionale.Sectiunea a 3-a


Regimul separatiei de bunuri
Regimul juridic aplicabil

Art.286 - Fiecare dintre soti este proprietar exclusiv in privinta bunurilor dobandite inainte de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste singur dupa aceasta data.
Intocmirea inventarului bunurilor mobile

Art.287 - (1) La adoptarea acestui regim, sotii trebuie sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile ce apartin fiecaruia dintre ei la data incheierii casatoriei.


(2) Se poate intocmi un inventar si pentru bunurile mobile dobandite in timpul separatiei de bunuri.


(3) In toate cazurile, inventarul se anexeaza la conventia matrimoniala supunandu-se, pentru opozabilitate fata de terti, la aceleasi formalitati de publicitate ca si aceasta.


(4) In lipsa inventarului, dreptul de proprietate exclusiva se prezuma, pana la proba contrarie, in favoarea sotului posesor.


(5) Daca bunul a fost dobandit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei conditii de forma, de validitate ori de publicitate, proprietatea exclusiva nu se poate dovedi decat prin inscrisul cerut de lege.
Bunurile proprietate comuna pe cote-parti

Art.288 - (1) Bunurile dobandite impreuna de soti apartin acestora in proprietate comuna pe cote-parti, in conditiile legii.


(2) Dovada coproprietatii se face in conditiile art.287, care se aplica in mod corespunzator.
Folosinta bunurilor celuilalt sot

Art.289 - (1) Sotul care se foloseste de bunurile celuilalt sot fara impotrivirea acestuia din urma are obligatiile unui uzufructuar, cu exceptia celor prevazute de 575, art.578 si art.579; el va fi dator sa restituie numai fructele si veniturile existente la data solicitarii lor de catre celalalt sot sau, dupa caz, la data incetarii ori schimbarii regimului matrimonial.


(2) Daca unul dintre soti incheie singur un act prin care dobandeste un bun folosindu-se, in tot sau in parte, de bunuri apartinand celuilalt sot, acesta din urma poate alege, in proportia bunurilor proprii folosite fara acordul sau, intre a reclama pentru sine proprietatea bunului achizitionat si a pretinde daune-interese de la sotul achizitor; proprietatea nu poate fi insa reclamata decat inainte ca sotul achizitor sa dispuna de bunul dobandit.
Raspunderea pentru obligatiile personale

Art.290 - (1) Nici unul dintre soti nu poate fi tinut de obligatiile nascute din acte savarsite de celalalt sot.


(2) Cu toate acestea, sotii raspund solidar pentru obligatiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei si a celor legate de cresterea si educarea copiilor.
Drept de retentie

Art.291 - La incetarea regimului separatiei de bunuri, fiecare dintre soti poate retine bunurile celuilalt pana la acoperirea integrala a creantelor pe care si le datoreaza unul altuia.Sectiunea a 4-a


Regimul comunitatii conventionale
Domeniul de aplicare

Art.292 - Regimul comunitatii conventionale se aplica atunci cand, in conditiile si limitele prevazute in prezenta sectiune, se deroga, prin conventie matrimoniala, de la dispozitiile privind regimul comunitatii legale.
Obiectul conventiei matrimoniale

Art.293 - (1) In cazul in care se adopta comunitatea conventionala, conventia matrimoniala se poate referi la unul sau mai multe din urmatoarele aspecte:


a) includerea in comunitate a bunurilor dobandite inainte de casatorie ori restrangerea comunitatii numai la acestea din urma;


b) restrangerea comunitatii la bunurile anume determinate in conventia matrimoniala, indiferent daca sunt dobandite inainte sau in timpul casatoriei;


c) obligativitatea acordului ambilor soti pentru incheierea anumitor acte de administrare.


In acest din urma caz, daca unul din soti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa sau se opune in mod abuziv, celalalt sot poate sa incheie singur actul, insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei;


d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se va face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunitatii.
Alte dispozitii aplicabile

Art.294 - In masura in care prin conventie matrimoniala nu se prevede altfel, regimul juridic al comunitatii conventionale se completeaza cu dispozitiile legale privind regimul comunitatii legale.Sectiunea a 5-a


Schimbarea regimului matrimonial
Schimbarea conventionala

Art.295 - (1) Dupa cel putin un an de la incheierea casatoriei, sotii pot schimba regimul matrimonial existent, ori de cate ori doresc, cu un alt regim matrimonial prin act autentic notarial, cu respectarea conditiilor prevazute pentru incheierea conventiilor matrimoniale.


(2) Dispozitiile art.262-265 sunt aplicabile in mod corespunzator.
Aplicarea regimului separatiei de bunuri

Art.296 - (1) Instanta, la cererea unuia dintre soti, poate hotari, cu titlu temporar, inlocuirea regimului comunitatii legale ori, dupa caz, conventionale cu acela al separatiei de bunuri, atunci cand celalalt sot incheie acte care pun in grav pericol interesele patrimoniale ale familiei.


(2) Dispozitiile art.262 si art.263 se aplica in mod corespunzator.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact