StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » dreptul de autor
Trimite articolul prin email Protectia, autorii si titularii programelor pentru calculator : Dreptul de autor Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Protectia, autorii si titularii programelor pentru calculatorPROTECTIA, AUTORII SI TITULARII PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR


In prezent sunt foarte putine domenii ale activitatii u- mane care sa nu fi fost influentate pana la dependenta de uti- lizarea acum generalizata a noilor tehnologii informatice. Folosi- rea pe scara larga a calculatorului au adus schimbari fundamen- tale chiar la nivel macrosocial, termeni ca „societate informatio- nala 848j94i ” fac parte acum din limbajul cotidian, desi nu sunt decat cateva decenii de la aparitia calculatoarelor. Dinamica acestui do- meniu a facut sa se afirme in doctrina drepturilor proprietatii in- telectuale ca „programele pentru calculatoare au reprodus, in do- ar cativa ani, intreaga istorie a dreptului de autor” . Dezvoltarea tehnologica a generat nevoia tot mai mare de produse informatice de inalta tehnologie care a condus, in mod firesc, la dezvoltarea comertului care pe langa profituri uriase pe care le-a produs a ridicat si noi  probleme pe care stiinta dreptului este chemata sa le rezolve. Sub acest aspect in Recitalul al Directivei nr. /CE se afirma ca „dezvoltarea tehnologica a multiplicat si di- versificat vectorii de creatie, productie si exploatare. Chiar daca nu sunt necesare noi concepte pentru protectia proprietatii inte- lectuale, dispozitiile legale actuale privind dreptul de autor si drepturile conexe vor trebui adoptate si completate pentru a re- flecta in mod adecvat realitatile economice”.
In dreptul nostru, Legea privind drepturile de au- tor si drepturile conexe, consacra capitolul al IX-lea din partea a II-a programelor pentru calculator, ale carui norme cu caracter special aplicabile acestui tip de opere pot deroga de la dispozitiile generale ale legii. Potrivit art. constituie lit. a programul de cal- culator este opera de creatie intelectuala fiind  obiect al dreptului de autor. La nivel international programele pentru calculator nu au primit o definitie unitara, cea mai larg acceptata este cea data de Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale care a definit programele pentru calculatoare ca fiind „o multime de instruc- tiuni putand, odata transpuse pe un suport descifrabil de catre o masina capabila sa trateze informatii, sa indice, sa execute, ori sa permita obtinerea unei functii, a unei sarcini ori a unui rezultat”. Consiliul Comunitatilor Europene in cadrul lucrarilor pentru ela- borarea Directivei nr. /CE a definit programul pentru cal- culator ca „un ansamblu de instructiuni avand ca scop de a per- mite executarea unor functii de catre sistemele de tratare a infor- matiilor numit calculator”. In legislatia Statelor Unite ale Americi programul pentru calculator este definit ca „un ansamblu de in- dicatii sau instructiuni care utilizeaza direct sau indirect intr-un calculator pentru a produce anumite rezultate” . S-a apreciat ca o incercare de definire completa si general recunoscuta a progra- mului pentru calculator ar fi imposibila avand in vedere ca teh- nologia evolueaza foarte rapid in acest domeniu, astfel incat ceea ce se intelege astazi prin „program pentru calculator” este mai mult decat posibil sa capete alta semnificatie intr-o perioada re- lativ scurta de timp

Legea nu defineste programul pentru calculator ci doar precizeaza in art. alin. obiectul sau de protectie. Sunt astfel incluse in protectia programelor pentru calculator orice ex- presie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj, fie in cod-sursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele. Potrivit art. alin. nu fac parte din obiectul protectiei pro- gramelor pentru calculator ideile, procedeele, metodele de fun- ctionare, conceptele matematice si principiile care stau la baza oricarui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv a- cela care stau la baza interfetelor sale. Aceasta nu inseamna ca aceste creatii nu se bucura de nici o protectie, ci numai ca lor nu le sunt aplicabile protectiei prevazute de Legea , ele in- trand in sfera de cuprindere a proprietatii industriale

Avand in vedere lipsa dispozitiilor speciale privitoare la autorul sau autorii programelor pentru calculator, consideram ca fiind aplicabile reglementarile generale cuprinse in art. ale legii. Ca atare este autor/autori al/ai programului pentru calcu- lator persoana fizica sau persoanele fizice care au creat progra- mul, calitate pe care si-o pastreaza chiar daca a realizat progra- mul in exercitarea atributiunilor de serviciu situatie in care in lipsa unei clauze contrare drepturile patrimoniale apartin angaja- torului in temeiul art. . Dispozitiile art. sunt in consonanta cu situatia faptica a elaborarii programelor pentru calculator. In prezent, industria programelor a devenit o activitate care necesita personal calificat si o investitie materiala foarte mare. Drept con- secinta realizatorii de programe pentru calculatoare liberi consti- tuie, in practica doar, o exceptie . Ratiuni de echitate impun recu- noasterea si protejarea unor drepturi speciale pentru cei care au investit in realizarea programelor, fapt ce a determinat adoptarea unor reglementari derogatorii de la dreptul comun. Dintre aces- tea amintim prezumtia instituita de art. potrivit careia in lipsa unei clauze exprese, drepturile patrimoniale asupra programelor create de unul sau mai multi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu apartin angajatorului, si excluderea din continutul drep- turilor morale ale autorului de programe pentru calculator a dreptului de a-l retracta.  

Potrivit art. alin. titularul dreptului de autor asupra unui program pentru calculator ii sunt recunoscute si protejate toate drepturile prevazute de art. mai putin dreptul de a re- tracta opera care este exceptat expresis verbis de art. alin. , cat si dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau interzice di- feritele moduri de utilizarea a programului. In concluzie autorul unui program pentru calculator are urmatoarele drepturi morale:

- dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica;

- dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;

- dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;

Aceste drepturi nu pot face obiectul unei renuntari sau instrainari, iar dupa moartea autorului exercitiul lor se transmite prin mostenire, potrivit dreptului comun in materie, pe durata nelimitata. In lipsa unor mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva ce a administrat drep- turile autorului sau, dupa caz, organismului cu cel mai mare nu- mar de membri, din domeniul respectiv de creatie.Art. recunoaste titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a realiza:

- reproducerea permanenta sau temporara a unui pro- gram, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in care reproducerea este determinata de instalarea, sto- carea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea in retea. Acest drept in mod evident are un continut diferit de dreptul de reproduce reglementat de art. alin. care considera reprodu- cere si stocarea permanenta sau temporara prin mijloace electro- nice, ori prin natura lor programele pentru calculator presupun stocarea lor in memoria interna sau pe un suport de memorie externa si reproducerea lui in memoria de lucru de fiecare data cand este utilizat;

- traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transfor- mari aduse unui program pentru calculator, precum si reprodu- cerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator. In ce pri- veste termenul de adaptare, subliniem dublul sens al acestuia, putand fi vorba de o modificare destinate unei noi comercializari a programului astfel transformat, ipoteza in care in mod neechi- voc opereaza dreptul exclusiv al autorului, lucrurile stau total di- ferit in cazul in care modificarea este destinata exclusiv adaptarii programului la nevoile dobanditorului legitim

- distribuirea si inchirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma. Dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii copiilor unui program pentru calculator se epuizeaza odata cu prima vanzarea pe piata interna facuta de titularul drepturilor sau cu consimtamantul acestuia.

In exercitarea acestor drepturi Legea a impus ti- tularilor anumite limitari:

a) potrivit art. , in lipsa unei conventii contrare, nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care re- producerea este determinata de incarcarea, afisarea, transmiterea sau stocarea programului de calculator cat si traducerea, adap- tarea si orice alte transformari aduse unui program pentru cal- culator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului le- gitim sa utilizeze programul pentru calculator in mod corespun- zator destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor;

b) potrivit art. alin. utilizatorul autorizat al unui pro- gram pentru calculator poate face, fara autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii progra- mului;

c) din cuprinsul art. alin. rezulta ca nu este supus autorizari titularului dreptului de autor asupra programului pen- tru calculator utilizatorul autorizat al unei copii care analizeaza, studiaza sau testeaza functionarea acelui program, in scopul dea determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu conditia ca aceste operatiuni sa se faca cu ocazia efec- tuarii oricarei operatiuni de instalare, afisare, rulare sau execu- tare, transmitere ori stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze;

d) de asemenea, in lipsa unei prevederi contrare, nu este necesara autorizarea titularului dreptului de autor pentru repro- ducerea codului sau traducerea formei acestui cod cand aceasta este indispensabila pentru obtinerea de informatii necesare inter- operabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator daca cumulativ sunt indeplinite conditiile ca: i) actele de reproducere si de traducere sunt indeplinite de o per- soana care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celui dintai, fiind abilitata in acest scop; ii) informatiile necesare inter- operabilitatii nu sunt usor si rapid accesibile persoanelor auto- rizate sa utilizeze programul; iii) actele de reproducere si de tra- ducere sunt limitate la partile de program necesare interopera- bilitatii.     

Durata drepturilor patrimoniale de autor in cazul auto- rului liber este cea prevazuta de norma comuna in materie (art. ). Asadar drepturile patrimoniale asupra unui program pentru calculator dureaza pe tot parcursul vietii acestuia, iar dupa moar- tea sa acestea se transmit potrivit legislatiei civile prin mostenire. Desi nu este prevazut expresis verbis consideram ca in cazul lip- sei mostenitorilor este aplicabila norma generala prevazuta in art. alin. , conform careia in aceasta situatie exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor, sau in lipsa unui mandat, organismu- lui de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri,  pentru o perioada de de ani. De asemenea, desi faptic este putin probabil avand in vedere timpul scurt de la aparitia calcu- latoarelor, sunt incidente dispozitiile art. alin. , potrivit ca- rora, persoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta publica, in mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata inainte, beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protectiei a- cestor drepturi este de de ani incepand din momentul in care a fost adusa prima oara la cunostinta publica, in mod legal.  In lipsa unor prevederi speciale, sunt aplicabile si in cazul drepturilor pa- trimoniale asupra programelor pentru calculator dispozitiile art. care stabileste durat drepturilor patrimoniale in cazul operelor aduse la cunostinta publica sub pseudonim precum si in cazul in  care identitatea autorului a fost adusa la cunostinta si art. re- feritor la durata drepturilor patrimoniale ale programelor reali- zate in colaborare.Problema e nuantata in cazul in care titular al drepturilor patrimoniale asupra unui program pentru calculator este persoa- na juridica care a dobandit acest drept conform art. . In doc- trina sau emis doua opinii: i) prima ar fi aceea sa se accepte ca persoana care angajeaza dobandeste asupra unui program pentru calculator un drept patrimonial egal in durata cu cea stabilita pentru autorul programului. Aceasta solutie este criticata ca a- dauga la lege si ii) cea de a doua solutie la care se ajunge prin aplicarea regulilor comune cesiunii, consta in atribuirea unui drept patrimonial in favoarea persoanei care angajeaza, cu durata de ani. Aceasta solutie se desprinde din art. alin. potrivit caruia in cazul in clauza de cesiune a drepturilor patrimoniale exista fara a exista insa o precizare despre termenul acestei ce- siuni, acesta este de ani de la data predarii operei. Consideram criticabila aceasta solutie sub aspectul ca potrivit art. drep- turile patrimoniale nu se cedeaza de catre autor ci apartin aces- tuia. Prin derogare de la dispozitiile art. , norma comuna in materie, prezumtia de titular al drepturilor patrimoniale asupra programelor pentru calculator opereaza in favoarea angajatorului si nu a autorului. Problema care se ridica in aceasta ipoteza este durata protectiei acestor drepturi avand in vedere ca titularul lor este o persoana juridica ce face ca normele prevazute de art. sa nu mai poata fi aplicate. Consideram aceasta ca fiind oarecum o falsa problema avand in vedere dinamica pietei produselor in- formatice, care face ca programele pentru calculator sa se uzeze moral cu mult inainte de expirarea protectiei legale. 


REFERINTE BIBLIOGRAFICE


Termenul „societate informationala” acopera contextul numeric de exploatare a operelor prin suporturile CD-ROM sau altele, fie prin manifestarea retelelor de comunicare de tip Internet. In fapt societatea informationala inseam- na multiplicarea procedeelor de stocare multiplicare si difuzare a operelor avand drept consecinta posibilitatea pentru un public tot mai mare de a avea acces la un numar tot mai mare de opere nationale si straine; in Moisescu, C., „Protectia legala a programelor pentru calculator in Romania”, in Dreptul, , p.

. Ros. V., Dreptul proprietatii intelectuale, Editura Global Lex, Bucu- resti, , p.

. Ros, V., [ ], pp.

. Moisescu, C., [ ], p.

. Bodoasca, T., Dreptul proprietatii intelectuale, Editura C.H. Beck,

Bucuresti, , p.

. Ros, V., [ ], p. ; pentru opinie contrara vezi Moisescu, C., [

p.

. Ros, V., [ ], p.

. Moisescu, C., [ ], p.

. Ros, V.,

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact