StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » dreptul de autor
Trimite articolul prin email Protectia penala a drepturilor de autor si a drepturilor conexe dreptului de autor : Dreptul de autor Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Protectia penala a drepturilor de autor si a drepturilor conexe dreptului de autorPROTECTIA PENALA A DREPTURILOR DE AUTOR SI A DREPTURILOR CONEXE DREPTULUI DE AUTOR. Aspecte privind infractiunile prevazute de art. din Legea

Legea recunoaste nasterea unor drepturi exclusive din crearea si aducerea la cunostinta publica a unei opere de cre- atie intelectuala, precum si a altor drepturi conexe dreptului de autor. Nesocotirea acestor drepturi atrage dupa sine, in functie de natura faptei comise, raspunderea civila, contraventionala sau penala a persoanei care se face vinovata.  Protectia penala a drep- turilor de autor si a drepturilor conexe este reglementata de Le- gea care in articolele prevede faptele care prezinta pericolul social necesar califi- carii lor ca infractiuni. Asupra pericolului social, in literatura de specialitate se considera ca o lacuna a Legii , lipsa unor dispozitii legale care sa stabileasca un criteriu cu privire la „exis- tenta pericolului social”. In prezent acest lucru fiind lasat la apre- cierea parchetului care […], a considerat lipsa acestuia chiar si la un prejudiciu aproximativ de USD. Pentru eliminarea a- cestui neajuns, autorul citat propune de lege ferenda instituirea unor reglementari in domeniu proprietatii intelectuale prin care sa se stabileasca existenta pericolului social la un prejudiciu de minim cinci salarii medii pe economie.

Protectia penala a drepturilor patrimoniale de autor si co- nexe, este reglementata de art. 454c25e din aceeasi Legea . Drepturile patrimoniale de autor care fac obiectul acestei protectii se desprind din textul art. din aceeasi lege, iar drepturile co- nexe sunt cele care se desprind din continutul art. . Sunt con- siderate infractiuni, si ca atare pedepsite cu inchisoarea de la o luna la ani sau cu amenda de la RON la RON, urmatoarele fapte, comise fara consimtamantul titularului drep- tului de autor sau al dreptului conex dreptului de autor: repro- ducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

distribuirea, inchirierea sau importul pe piata interna al operelor ori ale produselor purtatoare de drepturi conexe, altele in afara de marfurile pirat; comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; radiodifuzarea operelor sau a pro- duselor purtatoare de drepturi conexe; retransmiterea pin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; reali- zarea de opere derivate; fixarea in scop comercial a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau televiziune.

Dupa cum se observa, legiuitorul, prin continutul art. , incrimineaza un numar de fapte care prezinta sub aspectul o- biectului juridic special, obiectului material, subiectilor, laturii subiective aspecte comune. Obiectul juridic special comun al a- cestor infractiuni il constituie relatiile sociale care se nasc si se desfasoara in legatura cu drepturile patrimoniale de autor si a drepturilor conexe drepturilor de autor. Conform art. din Le- gea utilizarea unei opere de creatie intelectuala da nastere la drepturi patrimoniale distincte si exclusive de a autoriza sau a interzice: reproducerea (lit. a); distribuirea (lit. b); importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate cu consimtamantul autorul (lit. c); inchirierea operei (lit. d); impru- mutul operei (lit. e); comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operelor la dis- pozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si orice moment ales, in mod individual, de catre public (lit. f); ra- diodifuzarea operei (lit. g); retransmiterea prin cablu a operei (lit. h); realizarea de opere derivate.

Obiectul material al infractiunilor prevazute de art. lit. a-e, il reprezinta operele originale de creatie intelectuala au a produselor purtatoare de drepturi conexe. Pot constitui obiectul material al acestor infractiuni operele prevazute de art. din Le- gea care prevede ca fac obiectul dreptului de autor ope- rele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie sau forma de ex- primare si independent de valoarea si destinatia lor, urmatoarele:

a) scrierile literare si publicistice, conferintele, pre- dicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;

b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: co- municarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare,proiectele si documentatiile stiintifice;

c)  compozitiile muzicale cu sau fara text;

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele

coregrafice si pantomimele;

e) operele cinematografice, precum si orice alte

opere audio vizuale;

f)   operele fotografice, precum si orice alte opere

exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

g) operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi:

operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumen- tala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalu- lui, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produ- selor destinate utilizarii practice;

h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, mache- tele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura;

i)   lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general;

Alaturi de operele de creatie intelectuala mai sus enume- rate, pot constitui obiectul material al acestor infractiuni si pro- dusele purtatoare de drepturi conexe. In sensul legii , asa cum rezulta din alin. al art. , prin „produse purtatoare de drepturi conexe” se intelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele si propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune.

De asemenea, din continutul art. din Legea , pot constitui elementul material al infractiunilor prevazute de art. si operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume:

a) traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile docu- mentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale u- nei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie;

b) culegerile de opere literare, artistice sau stiintifi- ce, cum ar fi: enciclopediile si antologiile, colectiile sau compila- tiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de da- te, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie cre- atii intelectuale;

Din dispozitiile art. din Legea reiese cu certitu- dine ca nu pot constitui obiectul material al infractiunilor preva- zute de art. , deoarece nu se bucura de protectia legala a drep- tului de autor urmatoarele:

a)         ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiinti- fice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele matema- tice ca atare si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi mo- dul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;

b)        textele oficiale de natura politica, legislativa,

administrativa, judiciara si traducerile oficiale ale acestora;

c)         simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organizatiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medalia;

d)        mijloacele de plata;

e)         stirile si informatiile de presa;

f)          simple fapte si date;Subiectul activ al acestor infractiuni nu este unul calificat, putand  fi orice persoana care poate raspunde penal. Desi nu este stipulat expresis verbis, din continutul art. lit. b, reiese ca nu poate fi subiect activ al faptei de import fara consimtamantul ti- tularului dreptului de autor sau respectiv titularul dreptului co- nex, decat o persoana fizica sau juridica ce are calitatea de co- merciant, deoarece numai acestia au posibilitatea recunoscuta de a efectua operatii de import. Calitatea de comerciant, asa cum re- zulta din dispozitia art. din Codul comercial o au aceia care fac care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnu- ita […]. Participatia penala este posibila sub toate formele sale. In cazul participatiei sub forma coautoratului, la savarsirea  faptei de import, coautorul trebuie sa aiba calitate de comerciant.

Subiectul pasiv este titularul dreptului patrimonial de au- tor sau titularul drepturilor conexe dreptului de autor ale caror drepturi au fost nesocotite prin actiunea incriminata. Prin „titu- larul dreptului de autor” se intelege persoana fizica sau juridica care detine drepturile de autor asupra unei opere originale de cre- atie intelectuala. Aceasta poate fi autorul insusi, mostenitorii a- cestuia sau concesionarul dreptului de autor. „Titularii drepturi- lor conexe dreptului de autor” sunt recunoscuti a fi conform art. artistii interpreti sau executanti, pentru propriile interpretari ori executii, producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audio-vizuale, pentru propriile inregistrari, si organis- mele de radiodifuziune si de televiziune, pentru propriile emisi- uni si servicii de programe.

Pentru a fi elementul material al infractiunilor prevazute de art. , fapta nu trebuie sa se circumscrie vreuneia din situ- atiile prevazute de Legea in Capitolul VI intitulat „Limi- tele exercitarii dreptului de autor”. Astfel, nu pot fi considerate fapte ilicite, chiar daca au o legatura stransa cu exercitiul drep- tului de autor, actiunile pe care legea le considera ca neaducand atingere exercitiului normal al drepturilor de autor. Sunt conside- rate astfel de fapte, si implicit ele pot fi puse in practica fara a fi necesar consimtamantul titularului dreptului de autor si fara a fi necesara nici o remuneratie, acele utilizari ale unei opere de cre- atie intelectuala aduse anterior la cunostinta publica daca este conforma bunelor uzante, nu contravine exploatarii normale a operei si nu aduce nici un prejudiciu autorului sau titularilor drepturilor de utilizare. Se considera a fi fapte care prezinta toate aceste atribute urmatoarele: reproducerea unei opere in cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pen- tru scopuri de siguranta publica; utilizarea de scurte citate dintr-o opera, in scop de analiza, comentariu sau critica ori cu titlu de exemplificare, in masura in care folosirea lor justifica intinderea citatului; utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere in publicatii, in emisiuni de radio sau de televiziune ori inregistrari sonore sau audio vizuale, destinate exclusiv invata- mantului, precum si reproducerea pentru invatamant, in cadrul institutiilor de invatamant sau ocrotire sociala, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, in masura justificata de scopul urmarit; reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere, in cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institutiilor publice culturale sau stiintifice, care functioneaza fara scop lucrativ; reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisa, pentru inlocuirea acestu- ia, in cazul distrugerii, al deteriorarii grave sau al pierderii exem- plarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective; reproducerile specifice realizate de catre biblioteci ac- cesibile publicului, de catre institutii de invatamant sau muzee ori de catre arhive, care nu sunt realizate in scopul obtinerii unui a- vantaj comercial sau economic direct ori indirect; reproducerea cu excluderea oricaror mijloace care vin in contact direct cu o- pera, distribuirea sau comunicarea catre public a imaginii unei opere de arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata, amplasata permanent in locuri publice in afara cazurilor in care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de repro- duceri, distribuiri sau comunicari si daca este utilizata in scopuri comerciale; reprezentarea si executarea unei opere in cadrul ac- tivitatilor institutiilor de invatamant, exclusiv in scopuri specifice si cu conditia ca atat reprezentarea sau executarea, cat si accesul publicului sa fie fara plata; utilizarea operelor in timpul celebra- rilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autori- tate publica; utilizarea in scopuri publicitare, a imaginilor opere- lor prezentate in cadrul expozitiilor cu acces public sau cu van- zare, al targurilor, licitatiilor publice de opere de arta, ca mijloc de promovare al evenimentului, excluzand orice utilizare comerci- ala; reproducerea de scurte extrase din articole de presa si de reportaje radiofonice sau televizate, in scopul informarii asupra problemelor de actualitate, cu exceptia celor pentru care o astfel de utilizare este, in mod expres, rezervata; reproducerea de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si a altor opere de acelasi fel, care au fost exprimate oral in public, cu con- ditia ca aceste utilizari sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea; reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau co- municarea catre public de scurte fragmente ale operelor, in ca- drul informatiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai in masura justificata de scopul informarii; reproducerea, distribu- irea, radiodifuzarea sau comunicarea catre public de opere in ca- zul utilizarii exclusiv pentru ilustrare in invatamant sau pentru cercetare stiintifica;reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea catre public de opere, in cazul utilizarii de natura comerciala in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt legate direct cu acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv;

actelor provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau acce- sorii si constituie parte integranta si esentiala a unui proces teh- nic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare; reproducerea pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor ori pe titularul drepturilor de utilizare, exceptie facand par- titurile muzicale care nu pot fi reproduse decat cu consimtaman- tul autorului; transformarea privata a operelor care nu este des- tinata si nu este pusa la dispozitia publicului; transformarea care are caracterul unei parodii sau caricaturi cu conditia ca rezultatul sa nu creeze confuzii in ce priveste opera originala si autorul a- cesteia; transformarea care este impusa de scopul utilizarii per- mise de autor; reproducerea sau prezentarea de extrase din ope- re, efectuate de catre societatile comerciale care produc ori vand inregistrari sonore sau audiovizuale, echipament pentru reprodu- cerea sau comunicarea publica a acestora, precum si echipament pentru receptarea de emisiuni de radio si televiziune, cu scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau van- zarii.

Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru titularul dreptului de autor sau pentru titularul drepturilor conexe, prin realizarea efectiva a reproducerii, distribuirii, impor- tului, inchirierii, comunicarii publice, radiodifuzarii, retransmite- rii prin cablu a operelor purtatoare de drepturi de autor sau drep- turi conexe, realizarea de opere derivate, fixarea interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau televiziune.

Din punctul de vedere al laturii subiective, aceste infrac- tiuni se comit cu intentie directa sau indirecta. Infractiunea pre- vazuta la litera g, se savarseste cu intentie directa calificata prin scop, actiunea de fixare a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune avand scop comercial. De asemenea, prin coroborarea art. care prevede ca prin import se intelege introducerea pe piata interna cu scopul comercializarii a originalului sau a copiilor legal realizate, cu art. lit. b, putem spune ca aceasta modalitate a infractiunii se co- mite cu intentie directa calificata prin scop.

Actele pregatitoare si tentativa, desi posibile, nu sunt in- criminate. Consumarea infractiunilor are loc in momentul reali- zarii oricareia dintre modalitatile prevazute de textul de lege. A- ceste infractiuni se comit in modalitatile normative prevazute in textul incriminator insa acestora le corespunde o varietate de mo- dalitati de fapt.

Conform art. in cazul infractiunile prevazute de art. , actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, respectiv a titularului dreptului de autor sau a celui indreptatit sa utilizeze opera. In literatura de specialitate se opineaza[i] ca actiunea penala se pune in miscare din oficiu, competenta de solutionare revenind tribunalului.Elementul material al faptei prevazute la lit. a consta in reproducerea, fara consimtamantul titularului drepturilor de au- tor sau conexe, a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. Conform art. prin „reproducere” se intelege realizarea integrala sau partiala a uneia sau mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizual a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acestuia cu mijloace electronice.

Elementul material al faptei prevazute la lit .b consta in distribuirea, inchirierea sau importul pe piata interna a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe, altele decat mar- furile pirat. In sensul Legii prin „distribuire” se intelege vanzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu gratuit sau o- neros, a originalului sau a copiilor unei opere, precum si oferirea publica a acestora. Inchirierea este o a doua modalitate a elemen- tului material al acestei infractiuni. Prin „inchiriere”, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pen- tru un timp limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere. Ultima modalitate a elementului material al infractiunii prevazuta de lit. b este importul pe piata interna a operelor ori al produselor purtatoare de drepturi co- nexe, altele decat marfurile pirat. Prin „import” se intelege intro- ducerea pe piata interna, cu scopul comercializarii, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice suport. Pentru a fi incadrata in prevederile lit. b, marfa importata trebuie ca copiile supuse operatiunilor de import sa fi fost legal realizate.

Elementul material al faptei prevazute la lit. c consta in comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. Conform art. se considera „comunicare publi- ca” orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul nor- mal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie sau prezentare directa a operei, expunere publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhi- tectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor o- pere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau au- diovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin inter- mediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De aseme- nea, se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mijloacele cu fir sau fara fir, prin punerea la dispozitia publicului, inclusiv pe Internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces din orice loc sau in orice moment ales in mod individual.  

Elementul material al faptei prevazute la lit. d consta in radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. In sensul prezentei legi, conform art. prin radiodifu- zare se intelege emiterea unei opere de catre un organism de ra- diodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnalelor, sunetelor, imaginilor ori a re- prezentarilor acestora, inclusiv comunicarea publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public; de asemenea se considera radiodifuzare transmiterea unei opere sau a reprezentarii aces- teia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt pro- cedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, in scopul re- ceptionarii de catre public.

Elementul material al faptei prevazute la lit. e este acti- unea de retransmitere prin cablu a operelor sau a produselor pur- tatoare de drepturi conexe. In sensul prezentei legi, „retransmi- terea prin cablu” consta in retransmiterea simultana, nealterata si integrala, prin transmiterea prin cablu sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre pu- blic a unei transmisii initiale, cu sau fara fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau televiziune, desti- nate receptionarii de catre public.

Elementul material al faptei prevazute la lit. f consta in realizarea de opere derivate. Prin „realizarea de opere derivate”, asa cu rezulta din textul art. , se intelege traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a unei o- pere preexistente, daca aceasta constituie creatie intelectuala.

Elementul material al faptei prevazute la lit. g consta in fixarea in scop comercial a interpretarilor sau a executiilor artis- tice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. Prin „fixare” se intelege incorporarea sunetelor, imaginilor sau a re- prezentarilor digitale ale acestora, intr-un suport ce permite per- ceperea, reproducerea ori comunicarea publica, cu ajutorul unui dispozitiv

„Interpretarea sau executia artistica” se refera la operele muzicale de creatie intelectuala si reprezinta un mod de a face perceptibile cu ajutorul instrumentelor muzicale (artisti execu- tanti) sau ale vocii (artisti interpreti) . Prin „program de radio sau televiziune” se intelege un plan, o ordine dinainte fixata, dupa ca- re se desfasoara o emisiune de radio sau televiziune, creat de or- ganismele de radio sau televiziune


REFERINTE BIBLIOGRAFICE


. Romitan, C.R., „Analiza infractiunilor de producere si punere in

circulatie a marfurilor pirat”, in Dreptul, , p.

. Romitan, C.R., „Protectia drepturilor patrimoniale de autor si conexe prin mijloace de drept penal”, in Dreptul, , p.

. Parvu, R. • Romitan, C.R., Drepturile de autor si drepturile conexe, Editura All Beck, Bucuresti, , pp.

. Romitan, C.R., [ ], p.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact