StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Despre privilegii si garantii reale - despre garantiile realeDespre garantiile reale
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Garantia reala Art.1809 - (1) Garantia reala este un drept real asupra unui bun, mobil sau imobil afectat executarii unei obligatii; ea da creditorului dreptul de a urmari bunul, de a-l lua in posesiune sau in plata; de a-l vinde sau de a-l scoate la vanzare si, in acest din urma caz, de a fi preferit la distribuirea pretului, potrivit rangului creantei sale.


(2) Garantia reala este un accesoriu al creantei garantate.


Indivizibilitatea garantiilor reale

Art.1810 - Garantiile reale sunt, prin natura lor, indivizibile si garanteaza creanta pana la plata integrala. Ele subzista in intregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecaruia dintre ele si asupra fiecarei parti din aceste bunuri, independent de divizibilitatea bunului si fara a tine seama de divizarea obligatiei.
Opozabilitatea garantiilor reale mobiliare

Art.1811 - Cu exceptia cazurilor prevazute de lege, pentru a fi opozabile tertilor, garantiile reale trebuie publicate potrivit dispozitiilor privitoare la cartea funciara, in cazul garantiilor imobiliare si, in cazul garantiilor mobiliare, potrivit celor privitoare la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, denumita in continuare arhiva.
Operatiuni asimilate garantiilor realeArt.1812 - (1) Operatiunile care asigura, in mod direct sau indirect, garantarea executarii unei obligatii cu un bun, oricare ar fi natura sau denumirea lor, nu sunt opozabile tertilor care au dobandit drepturi asupra acelui bun decat daca sunt inscrise in registrele de publicitate, potrivit regulilor stabilite pentru garantiile reale.


(2) Sunt considerate astfel clauzele de inalienabilitate ori de insesizabilitate, clauzele de rezerva a proprietatii, ori pactele de rascumparare.Sectiunea a 2-a


Despre diversele feluri de garantii reale
Constituirea garantiilorArt.1813 - Garantiile reale se constituie in conditiile si cu formalitatile cerute de lege.


Garantii mobiliare sau imobiliareArt.1814 - Garantiile reale pot fi mobiliare sau imobiliare, dupa cum poarta asupra unor bunuri mobile ori imobile.
Garantiile imobiliareArt.1815 - Garantia reala imobiliara se numeste ipoteca.
Garantiile mobiliare

Art.1816 - Garantiile reale mobiliare pot fi cu sau fara deposedare.


(2) Garantia reala mobiliara cu deposedare se numeste gaj.Sectiunea a 3-a


Despre obiectul si intinderea garantiei reale
Obiectul garantiei realeArt.1817 - (1) Garantia reala greveaza fie unul sau mai multe bunuri individual determinate 242f54c , corporale sau necorporale, fie un ansamblu fluctuant de bunuri cuprinse intr-o universalitate.


(2) Garantia reala greveaza, pe langa capital, dobanzile pe care acesta le produce, precum si cheltuielile facute in mod legitim cu recuperarea sau conservarea bunului.
Bunurile ce nu pot fi grevate

Art.1818 - (1) Garantia reala nu poate avea ca obiect bunuri insesizabile.


(2) Ea nu poate greva nici mobilierul si nici obiectele casnice aflate in locuinta principala a debitorului care servesc gospodariei si sunt necesare vietii acestuia.
Garantia asupra nudei proprietati

Art.1819 - Garantia reala constituita asupra nudei proprietati nu se extinde de drept asupra proprietatii depline la stingerea dezmembramintelor.
Garantia asupra bunurilor viitoare

Art.1820 - Garantia reala constituita asupra bunului altuia sau asupra unui bun viitor nu greveaza bunul decat din momentul in care debitorul dobandeste bunul ori acesta se realizeaza.
Extinderea garantiei

Art.1821 - (1) Garantia reala se intinde asupra tot ce se uneste prin accesiune cu bunul grevat.


(2) Garantia reala subzista asupra bunului mobil ce rezulta din transformarea bunului grevat si se extinde asupra celor ce rezulta din contopirea sau unirea bunului grevat cu alte bunuri. Cel care dobandeste prin accesiune bunul astfel creat este tinut de garantie.


(3) Bunurile mobile grevate de o garantie reala si care sunt accesorii unui imobil, fara a fi insa incorporate in acesta si fara a-si pierde individualitatea, sunt socotite, in ce priveste executarea garantiei, a-si conserva caracterul mobiliar, cat timp garantia exista.
Garantia reala asupra universalitatilor de bunuri

Art.1822 - (1) Garantia reala ce greveaza o universalitate de bunuri se intinde de drept asupra tuturor bunurilor care intra in acea universalitate.


(2) Garantia reala inceteaza de drept in privinta bunurilor care parasesc universalitatea, fiind consumate, transformate ori instrainate in cursul obisnuit al activitatii unui profesionist.


(3) Garantia reala se mentine asupra universalitatii de bunuri, chiar daca bunurile cuprinse in ea au pierit, daca debitorul le inlocuieste intr-un interval rezonabil, tinand cont de cantitatea si natura bunurilor.
Bunul individual determinat vandut in cursul obisnuit al activitatii

Art.1823 - (1) Garantia reala ce poarta asupra unui bun individual determinat instrainat in cursul obisnuit al activitatii unui profesionist se stramuta de drept asupra bunului care il inlocuieste.


(2) Daca insa, bunul instrainat nu este inlocuit de un alt bun, garantia reala se stramuta asupra sumelor de bani ce provin din instrainare in masura in care acestea pot fi identificate. In caz contrar, garantia reala se stinge.
Garantia asupra unei universalitati de creante

Art.1824 - (1) Garantia reala care greveaza o universalitate de creante nu se extinde asupra noilor creante ale debitorului, cand acestea rezulta din vanzarea celorlalte bunuri de catre un tert in exercitarea drepturilor sale.


(2) Ea nu se extinde, de asemenea, asupra creantelor ce rezulta din contractele de asigurare incheiate de debitor cu privire la celelalte bunuri ale sale.
Garantia reala asupra actiunilor

Art.1825 - (1) Garantia reala asupra actiunilor, partilor sociale sau a altor titluri ale unei persoane juridice subzista asupra actiunilor sau a celorlalte valori mobiliare primite ori emise in momentul cumpararii, rascumpararii, conversiei, anularii sau a oricarei transformari a actiunilor grevate, daca inscrierea este reinnoita asupra valorilor mobiliare primite.


(2) Creditorul garantat nu se poate opune, in virtutea garantiei sale, acestor transformari.
Oferta reala de plata

Art.1826 - Atunci cand bunurile datorate creditorului fac obiectul unei oferte reale sau ale unei consemnari, instanta poate incuviinta, la cererea debitorului, ca garantia sa se stramute in tot sau in parte asupra acestor bunuri.
Garantia asupra cotei parti

Art.1827 - (1) Garantia ce poarta asupra unei cote parti din bun se mentine daca, prin partaj sau printr-un alt act declarativ ori constitutiv de drepturi, debitorul sau succesorul acestuia conserva vreun drept asupra unei parti materiale din bun.


(2) Daca debitorul sau succesorul sau nu mai conserva nici un drept asupra bunului, garantia reala se stramuta de drept asupra sumelor de bani ce i se cuvin.Sectiunea a 4-a


Despre garantiile reale conventionale
§.1 Despre debitor
Conditii privitoare la debitorArt.1828 - Garantia reala poate fi consimtita numai de proprietarul bunului, capabil de a-l instraina.
Reguli aplicabile cautiunii reale

Art.1829 - Referirile facute la debitor se aplica in mod corespunzator persoanei care, fara a fi personal obligata fata de creditor, garanteaza cu bunul sau obligatia altuia.
Garantia asupra drepturilor anulabile ori rezolubileArt.1830 - Cel care are asupra bunului grevat un drept anulabil ori afectat de o conditie nu poate consimti decat o garantie supusa aceleiasi nulitati sau conditii.
Garantii constituite de persoane fizice

Art.1831 - Debitorul, persoana fizica, nu poate consimti o garantie asupra universalitatii bunurilor sau o garantie deschisa decat in calitate de profesionist si in privinta bunurilor afectate acestei activitati.§.2 Despre obligatia garantata
Obligatii ce pot fi garantate

Art.1832 - Garantia reala poate fi data pentru a garanta indeplinirea obligatiilor de orice fel.
Garantia constituita in avans

Art.1833 - (1) Garantia data pentru plata unei sume de bani e valabila, chiar daca, la momentul constituirii, debitorul nu a primit ori a primit doar in parte prestatia in considerarea careia s-a obligat.


(2) Daca insa creditorul refuza sa dea sumele pe care s-a angajat sa le imprumute si in considerarea carora garantia a fost constituita, debitorul poate obtine reducerea sau radierea garantiei, pe cheltuiala creditorului, platindu-i sumele atunci datorate.
Suma garantataArt.1834 - (1) Actul constitutiv trebuie sa indice suma determinata pentru care garantia reala este consimtita, chiar si atunci cand garanteaza executarea unor obligatii nedeterminate, nelichide sau eventuale.


(2) Suma garantata este socotita determinata, chiar atunci cand nivelul dobanzii stabilit prin act nu este fix, daca se arata elementele necesare calcularii ratei efective a dobanzii aplicabile sumei garantate.Sectiunea a 5-a


Despre garantia reala imobiliara
§ 1. Dispozitii generale
Constituirea ipotecii Art.1835 - Ipoteca se constituie prin inscriere in cartea funciara.
Conditii de fond si de forma

Art.1836 - (1) Actul constitutiv de ipoteca trebuie incheiat prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute.


(2) El trebuie, de asemenea, sa cuprinda mentiuni privind identificarea debitorului, izvorul, natura si intinderea obligatiei garantate, aratandu-se in toate cazurile suma maxima pentru care a fost constituita ipoteca.
Obiectul ipotecii

Art.1837 - (1) Se pot ipoteca imobilele, dreptul de uzufruct asupra acestora, precum si dreptul de superficie.


(2) Se socotesc imobiliare garantiile reale constituite asupra chiriilor, prezente si viitoare, produse de un imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul unor contracte de asigurare ce acopera aceste chirii. Ele se supun regulilor publicitatii imobiliare.
Inscrierea ipotecii asupra bunurilor viitoare

Art.1838 - Atunci cand ipoteca poarta asupra unor bunuri viitoare, cum ar fi constructiile ce urmeaza a se edifica pe un anumit teren, dreptul de ipoteca nu poate fi intabulat, ci numai inscris provizoriu, in conditiile legii.
Inscrierea ipotecii asupra unui corp funciar

Art.1839 - Ipoteca se poate inscrie fie numai asupra unui corp funciar in intregul sau, fie numai asupra cotei-parti ideale care apartine unui coproprietar.
Extinderea ipotecii

Art.1840 - Ipoteca se intinde, fara nici o alta formalitate de publicitate, asupra tuturor imbunatatirilor si constructiilor, precum si asupra bunurilor mobile accesorii imobilului ipotecat, chiar daca acestea din urma nu erau afectate exploatarii imobilului la data constituirii ipotecii.
Extinderea ipotecii asupra veniturilor imobilului

Art.1841 - (1) Ipoteca ce greveaza un imobil dat in locatiune cuprinde si veniturile acestuia care curg de la notificarea debitorului sau, dupa caz, de la deschiderea procedurii falimentului.


(2) Acest drept nu este insa opozabil locatarilor decat din momentul cand le-a fost notificata inceperea executarii silite, respectiv deschiderea procedurii falimentului.


(3) Actele juridice incheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadenta sau urmarirea acestora de alti creditori nu sunt opozabile creditorului ipotecar care a inceput executarea silita inainte ca veniturile sa fi devenit exigibile.


(4) Dupa inceperea urmaririi silite, ipoteca isi intinde efectele si asupra fructelor imobilului ipotecat.
Nulitatea interdictiei de instrainare

Art.1842 - Clauza prin care se interzice debitorului sa instraineze bunul ipotecat sau sa il greveze cu orice alte drepturi este lovita de nulitate absoluta.
Nulitatea antichrezei

Art.1843 - Este, de asemenea, nula clauza prin care creditorul ipotecar este autorizat ca, pana la data inceperii executarii, sa posede imobilul ipotecat sau sa-si insuseasca fructele ori veniturile acestuia.
Rangul dobanzilor, al penalitatilor si al altor venituri

Art.1844 - (1) Dobanzile, penalitatile si alte venituri anuale, rentele sau celelalte prestatii periodice datorate pe ultimii trei ani au rangul ipotecii. Daca urmarirea creantei ipotecare a fost notata in cartea funciara, creantele aratate care au ajuns la scadenta dupa notare vor avea rangul ipotecii.


(2) Cheltuielile facute de creditorul ipotecar cu plata primelor de asigurare datorate de proprietar sunt garantate cu acelasi rang ca si creanta.§.2 Despre efectele ipotecii fata de terti
Dreptul de urmarireArt.1845 - (1) Creditorul ipotecar poate urmari imobilul in orice mana ar trece, fara a tine seama de drepturile reale constituite dupa inscrierea ipotecii.


(2) Aceste drepturi se sting prin preluarea bunului in contul creantei sau prin vanzarea lui in conditiile prevazute de lege numai daca prejudiciaza pe creditorii ipotecari inscrisi anterior. In cazul stingerii acestor drepturi, se poate pretinde echivalentul lor banesc, cu preferinta chiar asupra ipotecilor cu data posterioara constituirii drepturilor, insa numai in limita excedentului rezultat din executare.
Obligatiile dobanditorului imobilului ipotecat

Art.1846 - (1) Dobanditorul imobilului ipotecat este tinut de toate datoriile ipotecare si se bucura de toate termenele de plata de care beneficiaza si debitorul.


(2) Daca dobanditorul nu plateste, creditorul ipotecar poate incepe urmarirea silita asupra imobilului, in conditiile legii.
Drepturile reale anterioare ale dobanditorului

Art.1847 - In cazul in care imobilul s-a preluat in contul creantei sau s-a adjudecat asupra unei terte persoane, drepturile reale principale pe care dobanditorul le avea asupra imobilului inainte de a dobandi dreptul de proprietate renasc, inscriindu-se in cartea funciara cu rangul lor originar.
Dreptul de urmarire a debitorului

Art.1848 - Dispozitiile prezentei sectiuni nu exclud dreptul creditorului ipotecar de a urmari pe debitor pentru plata creantei sale.
Regresul dobanditorului care a stins creanta ipotecara

Art.1849 - Tertul dobanditor care a platit datoria ipotecara sau care a suportat executarea intr-una din modalitatile prevazute de lege, se poate intoarce impotriva autorului sau pentru a fi despagubit in conditiile dreptului comun.Sectiunea a 6-a


Garantia reala mobiliara
§ 1. Garantia mobiliara fara deposedare
Forma actului constitutiv

Art.1850 - Garantia reala mobiliara fara deposedare trebuie incheiata in scris, sub sanctiunea nulitatii absolute.
Descrierea bunului

Art.1851 - (1) De asemenea, actul constitutiv trebuie sa cuprinda o descriere suficient de detaliata a bunului grevat sau, cand poarta asupra unei universalitati de bunuri mobile, sa indice natura acelei universalitati.


(2) Este, astfel, nula garantia despre care este stipulat ca poarta asupra tuturor bunurilor mobile, prezente si viitoare, ale debitorului.
Garantia reala asupra titlurilor reprezentative

Art.1852 - Garantia reala asupra unui bun reprezentat printr-un conosament sau printr-un alt titlu negociabil ori care greveaza creante poate fi opusa celorlalti creditori ai debitorului, daca este inscrisa in arhiva in termen de 15 zile de la data la care creditorul a executat propria prestatie.
Instrainarea bunului in cursul activitatii profesionaleArt.1853 - Garantia reala inceteaza atunci cand debitorul instraineaza bunul grevat in cursul obisnuit al activitatii sale profesionale.
Instrainarea bunului in afara cursului activitatii profesionaleArt.1854 - (1) Daca insa debitorul instraineaza bunul grevat in afara cursului obisnuit al activitatii sale profesionale, garantia se conserva prin inscrierea unui aviz de conservare a garantiei.


(2) Creditorul trebuie sa inscrie avizul in 15 zile din momentul in care a fost informat in scris despre transferul bunului si despre numele dobanditorului ori din momentul in care a incuviintat in scris transferul. In acelasi termen, creditorul este tinut sa transmita dobanditorului o copie a avizului de conservare a garantiei.


(3) Avizul trebuie sa indice numele debitorului, al dobanditorului si sa contina descrierea bunului grevat.
Garantia acceptata de dobanditorArt.1855 - Garantia reala acceptata de dobanditor poate fi inscrisa.

§2. Garantiile mobiliare cu deposedare
I. Dispozitii generale
Constituirea gajului Art.1856 - (1) Gajul se constituie prin remiterea lucrului sau titlului catre creditor sau, dupa caz, prin mentinerea posesiunii creditorului, cu consimtamantul debitorului, in scopul garantarii creantei.


(2) Daca titlul negociabil se transmite prin andosare sau prin traditiune, remiterea bunului catre creditor are loc prin andosare sau, dupa caz, prin traditiune.
Opozabilitatea gajului

Art.1857 - (1) Gajul este opozabil tertilor prin faptul posesiunii lucrului sau al titlului de catre creditor.
(2) Gajul poate fi facut opozabil si prin inscriere, daca posesiunea nu a fost intrerupta.


(3) Gajul asupra bunurilor reprezentate printr-un conosament sau printr-un alt titlu negociabil ori asupra creantelor este opozabil celorlalti creditori ai debitorului indata ce creditorul a executat prestatia sa, daca titlul ii este remis in zece zile.
Posesiunea continua

Art.1858 - (1) Gajul exista numai atata timp cat posesiunea exercitata de creditor este continua.


(2) Posesiunea lucrului ramane continua chiar daca exercitiul sau este impiedicat, fara consimtamantul creditorului, prin faptul unui tert sau chiar daca exercitiul este intrerupt, temporar, prin remiterea lucrului sau a titlului catre debitor sau catre un tert pentru a-l evalua, repara, transforma ori ameliora.
Posesiunea exercitata printr-un tert

Art.1859 - Creditorul poate, cu acordul debitorului, exercita posesiunea sa prin intermediul unui tert, insa posesiunea exercitata de acesta nu asigura opozabilitatea gajului decat din momentul in care a primit inscrisul constatator al gajului.
Revendicarea bunului

Art.1860 - Creditorul gajist care este impiedicat sa detina lucrul poate revendica bunul de la persoana care-l detine, afara numai daca aceasta impiedicare rezulta din exercitiul de catre un alt creditor a drepturilor rezultand dintr-o garantie sau dintr-o procedura de executare silita.II. Despre drepturile si obligatiile creditorului gajistConservarea bunului

Art.1861 - Cat timp are posesiunea bunului grevat, creditorul gajist este tinut sa faca, cu diligenta pe care un bun proprietar o are in administrarea bunurilor sale, toate actele necesare pentru conservarea bunului grevat. El nu il poate, insa, folosi decat cu incuviintarea debitorului.
Culegerea fructelor si perceperea veniturilorArt.1862 - (1) Creditorul percepe fructele si veniturile bunului ipotecat.


(2) In lipsa de stipulatie contrara, creditorul preda debitorului fructele culese. El imputa veniturile percepute mai intai asupra cheltuielilor facute, apoi asupra dobanzilor si. la urma, asupra capitalului.
Rascumpararea actiunilor

Art.1863 - In cazul rascumpararii cu bani a actiunilor sau a altor titluri participative la capitalul social al unei persoane juridice, creditorul este indreptatit sa impute pretul platit potrivit regulilor privitoare la venituri.
Pieirea bunului

Art.1864 - Creditorul nu raspunde de pieirea bunului datorita fortei majore sau vechimii ori ca urmare a folosirii normale si autorizate a bunului.
Cheltuielile de conservare

Art.1865 - Debitorul este tinut sa restituie creditorului cheltuielile facute cu conservarea bunului.
Restituirea bunului

Art.1866 - (1) Debitorul nu poate cere restituirea bunului decat dupa ce si-a executat obligatia, afara numai daca creditorul foloseste ori conserva bunul in mod abuziv.


(2) Creditorul care este obligat sa restituie bunul in temeiul unei hotarari judecatoresti, pierde garantia.
Indivizibilitatea gajului

Art.1867 - (1) Mostenitorul debitorului care plateste partea ce ii revenea din datorie nu poate cere partea sa din bunul grevat cat timp obligatia nu este platita in intregime.


(2) Mostenitorul creditorului gajist care primeste partea ce ii revenea din creanta nu poate remite bunul in dauna celorlalti mostenitori care nu au fost platiti.§3. Dispozitii particulare privind


garantiile reale mobiliare asupra creantelor
I. Dispozitii generale
Garantia asupra creantelor

Art.1868 - Garantia reala ce greveaza o creanta pe care debitorul o are impotriva unui tert, sau o universalitate de creante, se poate constitui cu sau fara deposedare.
Opozabilitatea garantiilor asupra creantelor

Art.1869 - (1) In toate cazurile, creditorul va putea exercita drepturile in contra debitorilor creantelor grevate numai dupa ce garantia le-a devenit opozabila potrivit regulilor aplicabile cesiunii de creanta.


(2) Garantia reala ce poarta asupra unei universalitati de creante trebuie inscrisa in arhiva chiar daca s-a constituit prin remiterea titlurilor catre creditor.


(3) Garantia reala care greveaza o creanta pe care debitorul o are impotriva unui tert si care este, la randul sau, garantata printr-o garantie reala, trebuie inscrisa in arhiva; creditorul este dator sa remita debitorului creantei grevate o copie a avizului de garantie.
Intentarea actiunilor impotriva debitorului

Art.1870 - In toate cazurile, atat debitorul cat si creditorul pot intenta singuri actiuni impotriva debitorului creantei grevate, insa cu obligatia de a chema pe celalalt in cauza.II. Despre drepturile si obligatiile titularului unei


garantii asupra creantelor
Perceperea capitalului si veniturilor de creditor

Art.1871 - Titularul unei garantii asupra unei creante percepe, la scadenta, atat capitalul cat si veniturile pe care aceasta le produce. El da debitorului creantei grevate chitanta pentru sumele primite.
Imputarea sumelor percepute

Art.1872 - In lipsa de stipulatie contrara creditorul imputa sumele percepute asupra creantei sale, chiar neajunsa la scadenta, potrivit regulilor stabilite pentru imputatia platilor.
Perceperea capitalului si veniturilor de catre debitor

Art.1873 - (1) Prin actul constitutiv al garantiei, titularul garantiei poate incuviinta ca debitorul sa perceapa, la scadenta, restituirile de capital si dobanzile cuvenite in temeiul creantei grevate.


(2) Titularul garantiei poate, in orice moment, retrage incuviintarea data cu indatorirea de a notifica avizul de retragere atat debitorului sau cat si debitorului creantei grevate. Avizul de retragere trebuie inscris.
Denuntarea neregulilor platii

Art.1874 - Titularul garantiei nu este tinut, el insusi, sa recupereze in justitie sumele neplatite de debitorul creantei grevate. El este insa dator sa-l informeze, intr-un termen rezonabil, pe debitorul sau cu privire la orice nereguli la plata sumelor datorate.
Remiterea sumelor excedentare

Art.1875 - Titularul garantiei este obligat sa remita debitorului sumele incasate si care depasesc cuantumul creantei sale, al dobanzilor si cheltuielilor. Orice stipulatie contrara este considerata nescrisa.Sectiunea a 7-a


Garantiile reale deschise
Garantia deschisa Art.1876 - (1) Este considerata deschisa garantia ale carei efecte sunt suspendate pana cand, ca urmare a incalcarii obligatiilor debitorului, creditorul ii notifica acestuia incalcarea obligatiilor si inchiderea garantiei.


(2) Caracterul deschis al garantiei reale trebuie stipulat expres in act.
Inscrierea garantiei deschise

Art.1877 - Pentru a-si produce efectele, garantia deschisa trebuie sa fie inscrisa. Atunci cand poarta asupra unor bunuri imobile, garantia trebuie inscrisa pentru fiecare din acestea.
Opozabilitatea garantiei deschiseArt.1878 - (1) Garantia deschisa este opozabila tertilor numai dupa inscrierea avizului de inchidere.


(2) Conditiile sau restrictiile stipulate in actul constitutiv in privinta dreptului debitorului de a instraina, de a constitui garantii sau de a dispune de bunurile grevate, au efect intre parti chiar inaintea inchiderii garantiei.
Garantia deschisa asupra mai multor creante

Art.1879 - (1) Garantia deschisa ce poarta asupra mai multor creante isi produce efectele, in privinta debitorilor creantelor grevate, numai din momentul inscrierii avizului de inchidere, cu conditia ca acesta sa fie publicat intr-un ziar de larga circulatie in localitatea in care debitorul isi are domiciliul sau sediul.


(2) Avizul nu trebuie publicat daca garantia si avizul de inchidere devin opozabile debitorilor creantelor grevate, potrivit regulilor aplicabile cesiunilor de creanta.
Efectele inchiderii

Art.1880 - (1) Prin comunicarea notificarii de inchidere, garantia deschisa capata efectele unei garantii reale mobiliare ori imobiliare asupra drepturilor pe care debitorul le are la momentul inchiderii asupra bunurilor grevate. Cand garantia deschisa poarta asupra unei universalitati, efectele ei se intind si asupra bunurilor dobandite de debitor ulterior inchiderii.


(2) Vanzarea fondului de comert, fuziunea, divizarea sau reorganizarea intreprinderii nu este opozabila titularului unei garantii deschise ce poarta asupra acesteia.


(3) Titularul unei garantii deschise asupra unei universalitati de bunuri poate dobandi posesiunea bunurilor grevate, pentru a le administra, cu preferinta fata de orice alt creditor care si-a inscris garantia ulterior inscrierii garantiei deschise.


Inchiderea simultana a garantiilor

Art.1881 - Atunci cand exista mai multe garantii deschise asupra aceluiasi bun, inchiderea uneia dintre ele permite celorlalti creditori sa inscrie avize de inchidere a garantiei, chiar fara ca debitorul sa-si fi incalcat obligatiile.
Radierea avizului de inchidereArt.1882 - (1) Creditorul va cere radierea avizului de inchidere, cand incalcarea obligatiilor este remediata.


(2) Efectele inchiderii garantiei inceteaza din momentul radierii, iar efectele garantiei se suspenda.Sectiunea a 8-a


Despre garantiile reale legale
Garantiile reale legale

Art.1883 - In afara altor cazuri prevazute de lege, beneficiaza de garantie reala legala:


statul si unitatile administrativ-teritoriale, pentru garantarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii fiscale, in cazurile anume prevazute de lege.


2. vanzatorul, asupra bunului vandut, pentru pretul datorat; Aceasta dispozitie este aplicabila si in cazul schimbului cu sulta sau al darii in plata cu sulta in folosul celui care instraineaza, pentru plata sultei datorate;


3. cel care a imprumutat o suma de bani pentru dobandirea unui imobil, pentru restituirea imprumutului;


4. cel care a instrainat un imobil in schimbul intretinerii, asupra imobilului instrainat, pentru plata rentei in bani corespunzatoare intretinerii neexecutate. Dreptul de proprietate al debitorului intretinerii nu se va inscrie in cartea funciara decat o data cu aceasta ipoteca;


5. coproprietarii, pentru plata sultelor sau a pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului, ori pentru garantarea creantei rezultand din evictiune, asupra imobilelor ce au revenit coproprietarului tinut de o atare obligatie;


6. arhitectii, antreprenorii, lucratorii si furnizorii de materiale care au convenit cu proprietarul sa edifice, sa reconstruiasca sau sa repare un imobil, asupra imobilului, pentru garantarea sumelor datorate acestora, insa numai in limita sporului de valoare realizat;


7. legatarii cu titlu particular, asupra imobilelor din mostenire cuvenite celui obligat la executarea legatului, pentru plata acestuia;


8. creditorii ale caror creante rezulta dintr-o hotarare judecatoreasca.
Garantia in favoarea statului

Art.1884 - (1) Garantiile reale legale ale statului si unitatilor administrativ teritoriale pot greva atat bunurile mobile, cat si cele imobile.


(2) Aceste garantii se dobandesc prin inscriere in registrele de publicitate mobiliara sau, dupa caz imobiliara. Avizul sau cererea de inscriere vor cuprinde legea ce permite inscrierea garantiei reale, bunurile asupra carora se constituie garantia, creanta garantata si cuantumul acesteia. Avizul sau cererea de inscriere trebuie notificate debitorului.


(3) Inscrierea unei garantii reale mobiliare pentru sumele datorate in temeiul legilor fiscale, nu restrange dreptul statului de a se prevala de caracterul privilegiat al creantei sale.
Garantia in favoarea celor care au participat la construirea sau renovarea unui imobilArt.1885 - (1) Garantia reala in favoarea celor care au participat la construirea sau renovarea unui imobil poate purta numai asupra imobilului respectiv. Ea poate fi inscrisa pentru contravaloarea lucrarilor cerute de proprietar sau a materialelor ori serviciilor prestate.


(2) Garantia reala in favoarea celor care au participat la construirea sau renovarea unui imobil se conserva, fara sa fie nevoie de publicare, treizeci de zile de la terminarea lucrarilor.


(3) Ea se conserva daca, in acest termen, s-a inscris in cartea funciara indicandu-se imobilul grevat, natura si cuantumul creantei. Inscrierea ipotecii trebuie notificata proprietarului.


(4) Ipoteca se stinge la expirarea unui termen de sase luni dupa terminarea lucrarilor daca, in acest timp, nu se noteaza o actiune impotriva proprietarului sau daca nu a inceput executarea ipotecii.
Garantia creditorului pentru creantele rezultate din hotarari judecatorestiArt.1886 - (1) Orice creditor in favoarea caruia o instanta din Romania a pronuntat o hotarare privind obligarea la plata unei sume de bani, poate dobandi o garantie reala legala asupra oricarui bun, mobil sau imobil, al debitorului sau.


(2) Garantia reala se dobandeste prin inscrierea unui aviz sau a unei cereri ce arata bunul grevat si cuantumul creantei. Cand creanta are ca obiect o renta, creditorul trebuie sa indice cuantumul varsamintelor si, daca este cazul, indicele de indexare. Avizul sau cererea vor fi insotite de o copie legalizata a hotararii judecatoresti si de dovada notificarii debitorului.


(3) Cu exceptia garantiilor reale legale ale statului sau unitatilor administrativ teritoriale, instantele pot, la cererea proprietarului bunului grevat, sa determine bunurile asupra carora garantia poate purta, sa reduca numarul bunurilor grevate sau sa incuviinteze inlocuirea garantiei reale legale cu o alta garantie suficienta pentru asigurarea platii. In acest caz, instanta va dispune radierea garantiei reale legale.Sectiunea a 9-a


Despre anumite efecte ale garantiilor reale
Conservarea drepturilor debitorului

Art.1887 - Garantia reala nu inlatura drepturile ce debitorul sau, dupa caz, posesorul bunului grevat le au asupra acestuia. Ei pot continua sa le exercite si pot dispune de ele, fara a aduce, insa, atingere drepturilor creditorului garantat.
Limitarea drepturilor debitorului

Art.1888 - Debitorul si avanzii sai cauza nu pot nici distruge ori deteriora bunurile grevate si nici nu le pot diminua in mod substantial valoarea, decat in cursul unei utilizari normale sau in caz de necesitate.
Consecintele distrugerii bunului

Art.1889 - Creditorul poate cere, in limita creantei sale, daune interese pentru pagubele cauzate prin distrugerea, deteriorarea ori diminuarea valorii bunurilor grevate, chiar si atunci cand creanta sa nu este lichida ori exigibila. Daunele interese platite astfel creditorului se imputa asupra creantei.
Recunoasterea garantiei reale

Art.1890 - Creditorii pot cere instantei recunoasterea garantiei reale si intreruperea prescriptiei chiar daca creantele lor nu sunt lichide ori exigibile.Sectiunea a 10-a


Despre rangul garantiilor reale
Rangul garantiilor reale mobiliare

Art.1891 - Garantiile reale mobiliare dobandesc rang in functie de ordinea inregistrarii avizelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
Rangul ipotecilor

Art.1892 - Rangul ipotecilor este determinat de ordinea inregistrarii cererilor de inscriere in cartea funciara.
Egalitatea creditorilor de rang egal

Art.1893 - Valoarea bunului grevat se imparte intre creditori care au acelasi rang, proportional cu valoarea creantei fiecaruia.
Concursul intre garantiile reale mobiliare si ipoteciArt.1894 - (1) Atunci cand asupra aceluiasi bun sunt deopotriva inscrise garantii reale mobiliare si imobiliare, creditorii a caror inscriere este anterioara vor fi preferati.


(2) Garantiile reale inscrise la aceeasi data au rang egal.
Concursul intre gaj si garantiile reale fara deposedareArt.1895 - (1) Creditorii ale caror garantii sunt inscrise in arhiva electronica de garantii reale mobiliare vor fi preferati creditorilor gajisti care au intrat ulterior in posesiunea lucrului.


(2) Creditorul gajist este tinut sa faca dovada intrarii in posesiune.
Conventii privitoare la schimbarea rangului

Art.1896 - (1) Rangul garantiilor reale poate fi schimbat in temeiul conventiei incheiate intre creditorii, sub conditia notarii in registrul de publicitate respectiv.


(2) Daca intre garantiile al caror rang se schimba, se gasesc si alte garantii sau drepturi ai caror titulari n-au consimtit la schimb, conventia nu le poate fi opusa decat in masura in care le era opozabila garantia al carei rang a fost cedat.


(3) In toate cazurile, cedarea se face in limita creantei garantate al carei rang a fost cedat.


(4) Daca bunul este vandut la licitatie, creditorul care a dobandit rangul unei creante sub conditie va putea renunta la beneficiul schimbarii de rang, creanta ipotecara conditionala reluandu-si rangul cedat.Sectiunea a 11-a


Despre stingerea garantiilor reale
Stingerea garantiilor reale

Art.1897 - (1) Garantia reala se stinge prin radierea din cartea funciara ori din arhiva sau prin pieirea totala a bunului.


(2) Radierea garantiei reale se poate cere pentru una din urmatoarele cauze:


stingerea obligatiei principale prin oricare din modurile prevazute de lege;


neindeplinirea ori indeplinirea evenimentului de care depinde nasterea sau stingerea obligatiei garantate;


neindeplinirea ori indeplinirea evenimentului de care depinde nasterea sau stingerea garantiei reale; dobandirea de catre creditor a bunului grevat;


d) renuntarea creditorului la garantie;


e) alte cazuri prevazute de lege.


(3) Cu toate acestea, in cazurile prevazute la alin.(2) lit.a) si b), garantia reala nu se stinge daca partile convin ca ea sa fie folosita pentru garantarea unei alte obligatii determinate ori determinabile, fara a se vatama, insa, drepturile anterior dobandite de alte persoane.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact