StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Diferite contracte speciale - contractul de societate

Contractul de societate
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Notiune. Natura juridica

Art.1496 - (1) Prin contractul de societate, doua sau mai multe persoane se obliga, fiecare fata de celelalte, sa desfasoare impreuna o activitate de interes comun si sa contribuie prin aporturi in numerar, in natura sau in munca la asigurare resurs 313i85d elor necesare, in scopul de a realiza beneficii sau alte foloase si de a le imparti intre ele.


(2) Asociatii pot constitui o societate cu personalitate juridica in conditiile prevazute de prezentul capitol.


Domeniu de aplicare

Art.1497 - (1) Societatile civile, precum cele agricole, imobiliare si profesionale, sunt reglementate de dispozitiile prezentului capitol daca prin dispozitii legale speciale nu se prevede altfel.


(2) Societatile comerciale sunt supuse legii speciale.


Sectiunea a 2-a


Efectele contractului de societate


§1. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei
Aporturile asociatilor:


- aporturile in bunuri

Art.1498 - (1) Aporturile constand in bani sau in alte bunuri fungibile sau consumptibile devin coproprietatea asociatilor


(2) Aporturile constand in alte bunuri decat cele prevazute in alin.(1) vor trece in folosinta comuna a asociatilor, daca nu s-a convenit ca devin coproprietatea acestora.


(3) In cazul aportului unui bun sau al unui drept care este supus publicitatii spre a fi opozabil tertilor, se vor indeplini formalitatile de publicitate prevazute de lege pentru acel bun sau drept.


(4) Asociatul datoreaza garantie si suporta riscurile ca un vanzator pentru aportul in proprietate, uzufruct sau un alt drept real si ca un locator pentru aportul in folosinta.


(5) Daca nu s-a convenit altfel, aporturile vor fi de valoare egala sau apropiata si de natura si marimea corespunzatoare scopului social.
- aportul in numerar. Dobanda

Art.1499 - (1) Asociatul care s-a obligat la un aport in numerar si nu s-a conformat acestei obligatii, datoreaza de drept si fara punere in intarziere dobanda legala, la suma datorata, din ziua fixata pentru varsamant.


(2) El poate fi obligat si la plata de despagubiri in completare, daca se dovedeste un prejudiciu mai mare decat cuantumul dobanzii.
- creanta adusa ca aport

Art.1500 - (1) Asociatul care a adus ca aport o creanta baneasca raspunde atat de existenta ei in momentul cesiunii, cat si de solvabilitatea debitorului la data exigibilitatii creantei.


(2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor.
Interzicerea compensarii datoriilor

Art.1501 - Nu se admite compensarea intre datoria unui tert fata de societate si creanta aceluiasi tert fata de un asociat.
- aportul in munca. Obligatie

Art.1502 - Asociatul al carui raport consta in munca trebuie sa dea socoteala celorlalti asociati de toate castigurile pe care le-a realizat din activitatea ce face obiectul aportului sau.
Obligatiile asociatului:


- interzicerea concurentei facute societatiiArt.1503 - Asociatul nu poate face concurenta societatii si nici nu poate face pe socoteala sa ori pe socoteala altuia vreo operatie care ar putea fi pagubitoare pentru societate.
- interzicerea compensarii pagubelor cauzate cu foloasele aduse societatiiArt.1504 - Asociatul nu poate compensa paguba cauzata societatii din culpa sa cu foloasele ce i-a adus prin diferite operatii.
- conditiile de folosire, fara acordul celorlalti asociati, a bunurilor comune

Art.1505 - Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza bunurile comune in folosul sau sau al unei alte persoane, este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.
- conditiile de folosire a fondurilor sociale

Art.1506 - (1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile sociale mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa se faca in interesul societatii.


(2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.


(3) Se va putea stipula, prin contractul de societate, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume de bani pentru cheltuielile lor particulare.
Partea asociatului la castigurile si pierderile societatii

Art.1507 - (1) Partea fiecarui asociat la castig si la pierderi este proportionala cu aportul sau in societate, daca nu s-a convenit altfel.


(2) Cand contractul nu stabileste decat partea la castig, aceeasi proportie are loc si cat priveste pierderile.


(3) Partea la castig sau la pierderi a asociatului al carui raport consta numai in munca sa este egala cu cea a asociatului care a contribuit cu aportul cel mai mic.
Participarea la castig sau la pierderi

Art.1508 - (1) Clauza prin care s-a prevazut ca unul sau mai multi asociati nu vor participa la castig sau la pierderi va fi considerata nescrisa.


(2) Cu toate acestea, se poate conveni ca asociatul al carui aport consta, fie chiar si numai in parte, in munca, in cunostinte sau in creditul sau, sa fie scutit, in masura corespunzatoare acestui aport, de a participa la pierderi.
Cedarea drepturilor de asociat.

Art.1509 - Asociatul nu poate ceda, fara consimtamantul tuturor celorlalti asociati, drepturile sale de asociat si nici nu poate cere, inainte de incetarea societatii, inapoierea sau despartirea si atribuirea partii care i se cuvine din bunurile comune ale asociatilor, afara de cazul retragerii sau excluderii sale.
Valoarea promisiunii de cedare a acestor drepturiArt.1510 - Promisiunea de a ceda drepturile de asociat in caz de neexecutare nu confera beneficiarului acestuia decat dreptul de a solicita daune - interese.
Hotararile privind societatea

Art.1511 - (1) Hotararile privind modificarea contractului de societate sau numirea unui administrator unic se iau cu consimtamantul tuturor asociatilor.


(2) Prin contractul de societate se poate stipula ca hotararile care depasesc operatiile de administrare, cu exceptia celor prevazute in alineatul precedent, se iau cu majoritate. In acest caz, majoritatea se determina in functie de numarul asociatilor, daca nu s-a stipulat altfel.


(3) In nici un caz obligatiile unui asociat nu pot fi marite fara consimtamantul sau.


(4) Asociatul nemultumit de o hotarare luata cu majoritate o poate contesta la instanta judecatoreasca, in termen de 15 zile de la data la care a fost luata pentru cel prezent si de la data comunicarii pentru cel lipsa.


§2. Despre administrarea societatii
Titularii dreptului de administrare

Art.1512 - (1) Dreptul de administrare apartine tuturor asociatilor, in afara cazului in care, prin contractul de societate, acest drept a fost atribuit numai unuia sau unora dintre ei ori unei persoane neasociate.


(2) Cand dreptul de administrare apartine tuturor asociatilor, se prezuma ca ei si-au dat reciproc imputernicirea de a administra unul pentru altul. Operatia facuta de oricare dintre ei este valabila si pentru partea asociatilor sai, chiar daca nu le-a luat consimtamantul.


(3) Acestia din urma sau oricare dintre ei se pot opune, in scris, operatiei mai inainte ca ea sa fie incheiata.
Imputernicirea de administrare; limitele imputernicirii

Art.1513 - (1) Asociatul insarcinat cu administrarea printr-o clauza a contractului poate face, cu toata opunerea celorlalti asociati, toate actele ce intra in administrarea sa.


(2) Imputernicirea de administrare nu poate sa fie revocata sau restransa fara motive temeinice; daca asemenea motive exista, imputernicirea poate fi revocata, in scris, de ceilalti asociati, chiar daca s-a convenit contrariul prin contractul de societate. In caz de neintelegere, instanta judecatoreasca poate pronunta revocarea la cererea oricarui asociat.


(3) Imputernicirea, data printr-un act posterior contractului de societate, poate fi revocata ca un simplu mandat.
Pluralitatea de administratori:


- intinderea drepturilor administratorilor

Art.1514 - Cand mai multi asociati sunt insarcinati sa administreze, fara ca imputernicirile lor sa fie determinate sau fara sa se fi aratat ca unul nu va putea lucra fara celalalt, fiecare dintre ei poate face singur toate actele de administrare.
- luarea deciziilor

Art.1515 - Daca s-a stipulat ca administratorii trebuie sa hotarasca in unanimitate sau cu majoritate, nu se poate deroga de la aceasta stipulatie, decat in situatii de urgenta cand neluarea unei decizii ar putea cauza societatii o paguba grava.
Drepturile asociatilor care nu sunt administratori

Art.1516 - (1) Asociatii care nu sunt administratori nu participa la administrarea societatii. Ei au dreptul ca, periodic, sa ia cunostinta de operatiile societatii si sa consulte registrele sau documentele ei.


(2) Cel putin o data pe an, administratorii vor intocmi un raport cu privire la mersul societatii, care va fi depus la dispozitia tuturor asociatilor si supus dezbaterii acestora.


(3) Orice clauza contractuala contrara este considerata nescrisa.
Reprezentarea asociatilor in justitie

Art.1517 - Asociatii vor fi reprezentati in justitie prin administratori sau prin oricare dintre administratori, anume desemnat de ei.


§3. Obligatiile asociatilor fata de terti
Obligatiile fata de creditorii societatii

Art.1518 - (1) In executarea obligatiilor fata de creditorii societatii, fiecare asociat va raspunde cu propriile sale bunuri proportional cu aportul sau la patrimoniul social, insa numai daca creditorul comun nu a putut fi indestulat din bunurile comune ale asociatilor.


(2) Creditorul personal al unui asociat, in masura in care nu s-a putut indestula din bunurile proprii ale acestuia, va putea cere, dupa caz, sa se inapoieze sau sa se desparta si sa se atribuie debitorului sau partea ce se cuvine acestuia din bunurile comune ale asociatilor, dispozitiile art.1522 ramanand aplicabile.
Obligatiile administratorilor fata de terti

Art.1519 - Administratorii sunt obligati ca, la incheierea de acte juridice cu tertii, sa-i informeze in modul potrivit despre existenta si continutul contractului de societate.
Sectiunea a 3-a


Retragerea si excluderea din societate
Retragerea din societate

Art.1520 - Fiecare dintre asociati are dreptul, chiar daca s-ar fi convenit altfel, sa se retraga din societate, incunostintand despre aceasta pe ceilalti asociati intr-un termen potrivit cu imprejurarile. In cazul contractului cu durata determinata sau avand un scop ce nu se poate infaptui decat intr-un anume timp, retragerea din societate se va putea face numai pentru motive temeinice. Legitimitatea si temeinicia acestora sunt lasate la aprecierea judecatorului.
Excluderea din societate

Art.1521 - La cererea unui asociat, instanta judecatoreasca, pentru motive temeinice, poate hotari excluderea din societate a oricaruia dintre asociati.
Drepturile fostului asociat asupra partii ce i se cuvine

Art.1522 - In cazul contractului cu durata determinata sau avand un scop care nu se poate infaptui decat intr-un anume timp, daca infaptuirea scopului societatii ar fi primejduita prin inapoierea sau prin desprinderea si atribuirea in natura a partii care se cuvine celui care se retrage sau este exclus, acesta va avea dreptul numai la valoarea de inlocuire a acelei parti.


Sectiunea a 4-a


Incetarea contractului de societate
Cazuri de incetare a contractului de societate

Art.1523 - Societatea inceteaza prin:


implinirea termenului pentru care s-a incheiat contractul de societate;


realizarea scopului societatii sau imposibilitatea realizarii acestuia;


declararea nulitatii contractului de societate;


hotararea tuturor asociatilor.
Prelungirea tacita a contractului de societate

Art.1524 - (1) Societatea constituita pe o durata determinata poate sa fie continuata prin prelungirea termenului cu acordul expres al tuturor asociatilor.


(2) Societatea este tacit prorogata atunci cand, cu toate ca s-a implinit termenul convenit ori s-a realizat scopul societatii, asociatii continua sa efectueze operatii de felul acelora care faceau obiectul societatii. Prorogarea tacita este socotita facuta din an in an care se calculeaza de la termenul convenit sau de la data realizarii scopului.
Incetarea contractului de societate in cadrul pieirii bunurile aduse ca aport

Art.1525 - (1) Cand unul dintre asociati a promis sa puna in comun proprietatea unui lucru, pierderea survenita inainte ca aportul sa fi fost facut, desface societatea fata de toti asociatii.


(2) Societatea se desface, de asemenea, in toate cazurile, prin pierderea lucrului, daca numai folosinta a fost pusa in comun, iar proprietatea a ramas asociatului.


(3) Societatea nu se desface insa prin pierderea bunului a carui proprietate fusese adusa in societate.
Alte cazuri de incetare a contractului de societate

Art.1526 - In cazul in care contractul nu prevede altfel, societatea inceteaza si prin:


moartea ori punerea sub interdictie a uneia dintre persoanele fizice asociate;


incetarea calitatii de subiect de drept a uneia dintre persoanele juridice asociate;


insolvabilitatea sau deschiderea procedurii lichidarii judiciare fata de un asociat.
Continuarea contractului in cazul mortii unui asociat

Art.1527 - In contractul de societate se poate stipula ca la moartea unui asociat, societatea sa continue de drept cu mostenitorii acestuia.
Drepturile mostenitorilor in cadrul societatii

Art.1528 - Daca s-a stipulat ca, in cazurile prevazute de art.1526, societatea va continua intre ceilalti asociati, asociatul ori, dupa caz, mostenitorul sau nu are drept decat la partea sa ori a autorului sau, dupa starea societatii, la data cand evenimentul s-a produs. El nu participa la drepturile ulterioare decat in masura in care acestea sunt urmarea necesara a operatiilor facute inaintea acestui eveniment.


Sectiunea a 5-a


Lichidarea societatii
Lichidarea societatii; numirea si revocarea lichidatorului

Art.1529 - (1) Lichidarea se face, daca nu s-a prevazut altfel in contractul de societate sau prin conventie ulterioara, de toti asociatii sau de un lichidator numit de ei cu unanimitate. In caz de neintelegere, lichidatorul este numit de instanta judecatoreasca, la cererea oricaruia dintre asociati.


(2) Lichidatorul numit de asociati poate fi revocat de unanimitatea asociatilor. El poate fi, de asemenea, revocat pentru motive temeinice, la cererea oricarei persoane interesate, de instanta judecatoreasca.


(3) Lichidatorul numit de instanta judecatoreasca nu poate fi revocat de asociati.


(4) Cand sunt mai multi lichidatori, hotararile lor se iau cu majoritate absoluta.
Indeplinirea obligatiilor fata de creditorii societatii

Art.1530 - (1) Asociatii sau, dupa caz, lichidatorul sunt tinuti sa plateasca creditorii societatii, sa consemneze sumele necesare pentru plata creantelor exigibile la o data ulterioara, contestate sau care nu au fost infatisate de creditori si sa inapoieze cheltuielile ori avansurile facute in interesul social de unii asociati.


(2) Dupa efectuarea acestor operatii, se inapoiaza asociatilor aporturile lor.
Inapoierea aporturilor si impartirea excedentului ramas in urma lichidarii

Art.1531 - (1) Bunurile aduse in uzufruct sau in folosinta se inapoiaza in natura.


(2) In schimbul bunurilor aduse in proprietate, fiecare asociat are drept la o suma egala cu valoarea lor, la data cand s-a facut aportul sau, daca astfel s-a convenit, la data lichidarii.


(3) Pentru aportul bunurilor prevazute la alin. (1) sau pentru aportul in munca nu se datoreaza beneficiu, in afara de cazul in care s-a stipulat altfel.


(4) Daca ramane un excedent, el se imparte intre asociati, potrivit cu partea lor de castig.
Participarea asociatilor la pierderi

Art.1532 - Daca activul net este neindestulator pentru inapoierea in intregime a aporturilor si pentru plata obligatiilor sociale, pierderea se suporta de asociati potrivit cu partea lor la paguba.
Alte dispozitii aplicabile

Art.1533 - Regulile privitoare la impartirea bunurilor proprietate comuna se aplica, in mod corespunzator, si la impartirea societatilor.


Sectiunea a 6-a


Dobandirea personalitatii juridice
Dobandirea personalitatii juridice

Art.1534 - Societatea poate dobandi personalitatea juridica in conditiile prevazute in prezentul capitol.
Clauzele contractului de societate

Art.1535 - Contractul de societate va cuprinde:


numele de familie si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea si nationalitatea asociatilor persoane juridice;


forma, denumirea - urmata obligatoriu de mentiunea: "societate civila cu personalitate juridica", sediul si durata societatii;


obiectul de activitate. Societatea nu poate avea ca obiect de activitate exercitarea comertului;


capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris;


clauze referitoare la reprezentarea, conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii. In lipsa unor asemenea clauze se vor aplica, in mod corespunzator, dispozitiile legale referitoare la societatea comerciala in nume colectiv;


partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;


modul de dizolvare si lichidare a societatii.
Inregistrarea contractului de societate

Art.1536 - (1) Contractul de societate, impreuna cu o cerere de inmatriculare, se inregistreaza la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.


(2) Cererea se semneaza de persoana imputernicita de asociati cu indeplinirea formalitatilor de constituire.
Incheierea de inmatriculare a societatii

Art.1537 - (1) Judecatorul delegat la oficiul registrului comertului, constatand indeplinirea cerintelor legale, va autoriza, prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei intr-un registru anume rezervat acestor societati, precum si publicarea incheierii in Monitorul Oficial.


(2) Incheierea de inmatriculare este supusa numai recursului.


(3) Termenul de recurs este de 15 zile de la data pronuntarii incheierii.


(4) Inmatricularea se efectueaza in termen de 5 zile de la data la care incheierea judecatoreasca a devenit irevocabila si numai daca se prezinta dovada ca s-a cerut publicarea ei in Monitorul Oficial.


(5) Societatea dobandeste personalitate juridica pe data publicarii incheierii de inmatriculare in Monitorul Oficial.
Modificarea contractului de societate

Art.1538 - (1) Contractul de societate poate fi modificat numai cu consimtamantul tuturor asociatilor.


(2) El devine opozabil tertilor prin publicarea actului modificator in Monitorul Oficial.
Opozitia la incheierea de inmatriculare

Art.1539 - Orice persoana interesata poate face opozitie impotriva incheierii de inmatriculare sau a actului modificator al contractului de societate, in termen de o luna de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial.
Radierea societatii

Art.1540 - Daca instanta judecatoreasca constata ca s-au incalcat cerintele legale de constituire si inmatriculare a societatii sau ordinea publica si bunele moravuri, va pronunta radierea societatii sau, dupa caz, nulitatea actului modificator.

Art.1541 - Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact