StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Diferite contracte speciale - contractul de antreprizaContractul de antrepriza
Sectiunea 1


Contractul de antrepriza obisnuita
§1. Dispozitii generale
Notiune Art.1464 - (1) Prin contractul de antrepriza, antreprenorul se obliga ca, pe riscul sau, sa execute o anumita lucrare sau sa presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, in schimbul unui pret.


(2) Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile, in mod corespunzator, antreprizei pentru lucrari de pro 848b16i iectare si antreprizei pentru lucrari de constructii, daca sunt compatibile cu regulile particulare prevazute pentru aceste contracte.


Contractul de subantrepriza

Art.1465 - (1) Antreprenorul, prin contract de subantrepriza, poate incredinta executarea unor parti sau elemente ale lucrarii unor subantreprenori, afara de cazul in care contractul de antrepriza a fost incheiat in considerarea persoanei sale.


(2) Fata de beneficiar, antreprenorul raspunde pentru fapta subantreprenorului ca pentru propria sa fapta.


(3) Subantrepriza este supusa dispozitiilor prevazute pentru contractul de antrepriza.
Determinarea pretului

Art.1466 - (1) Pretul antreprizei poate consta intr-o suma de bani sau in orice alte bunuri care, potrivit intentiei partilor, sunt asimilate banilor.


(2) Pretul trebuie sa fie serios si determinat.


(3) In cazul in care contractul nu cuprinde clauze referitoare la pret, beneficiarul va datora pretul prevazut de lege ori calculat, potrivit legii, sau, in lipsa, stabilit in raport cu munca depusa si cheltuielile necesare pentru executarea lucrarii; in toate cazurile, in caz de divergenta va decide instanta judecatoreasca.
Furnizarea materialului

Art.1467 - Materialul, daca este necesar, trebuie sa fie dat de antreprenor sau de beneficiar, potrivit conventiei sau obiceiului.
Delimitarea contractului de antrepriza de cel de vanzare

Art.1468 - Contractul care are ca obiect producerea unui bun cu materialul antreprenorului este de antrepriza, chiar daca valoarea materialului este mai mare decat valoarea muncii.
Actiunea directa a lucratorilor

Art.1469 - In masura in care nu au fost platiti de antreprenor, cei care, in baza unui contract incheiat cu el, au prestat servicii la executarea lucrarii contractate, au actiune directa impotriva beneficiarului, pana la concurenta sumei pe care acesta din urma o datoreaza antreprenorului la momentul introducerii actiunii.§2. Despre obligatiile partilor
Obligatiile antreprenorului: -procurarea, pastrarea si intrebuintarea materialului

Art.1470 - (1) Daca din lege sau din contract nu rezulta altfel, antreprenorul este obligat sa execute lucrarea cu materialele sale.


(2) Antreprenorul care lucreaza cu materialele sale raspunde pentru calitatea acestora potrivit dispozitiilor de la contractul de vanzare.


(3) Materialele pe care beneficiarul le-a incredintat antreprenorului sunt in pastrarea acestuia, care este obligat sa le intrebuinteze potrivit destinatiei lor, dupa regulile tehnice, sa dea socoteala in privinta intrebuintarii lor si sa restituie ceea ce nu a fost folosit la executarea lucrarii.
-instiintarea beneficiarului despre anumite imprejurari

Art.1471 - Antreprenorul este obligat sa il informeze fara intarziere pe beneficiar daca normala executare a lucrarii, trainicia ei sau folosirea potrivit cu destinatia acesteia ar fi primejduita din cauza:


materialelor procurate sau a celorlalte mijloace pe care, potrivit contractului, beneficiarul le-a pus la dispozitie;


instructiunilor necorespunzatoare date de beneficiar;


existentei sau ivirii unor imprejurari pentru care antreprenorul nu este tinut sa raspunda.
Neluarea masurilor necesare de catre beneficiar. Consecinte

Art.1472 - (1) In cazul in care beneficiarul, desi a fost instiintat de catre antreprenor in conditiile art.1471, nu ia masurile necesare intr-un termen potrivit cu imprejurarile, antreprenorul poate rezilia contractul sau poate continua executarea contractului pe riscul beneficiarului, notificandu-l in acest sens.


(2) Cu toate acestea, daca lucrarea ar fi de natura sa ameninte sanatatea sau integritatea corporala a persoanelor, antreprenorul este obligat sa ceara rezilierea contractului, sub sanctiunea de a prelua riscul si de a raspunde pentru prejudiciile cauzate inclusiv tertilor.
Pieirea lucrarii inainte de receptie. Refacerea lucrarii

Art.1473 - (1) Daca lucrarea piere ori se deterioreaza, fara vina beneficiarului, inainte de receptia lucrarii, antreprenorul care a dat materialul este dator sa o refaca, pe cheltuiala sa si cu respectarea termenelor si conditiilor initiale.


(2) Cu toate acestea, daca materialul a fost dat de beneficiar, acesta este tinut sa suporte cheltuielile refacerii lucrarii, cu exceptia cazului in care pieirea sau deteriorarea este imputabila antreprenorului.


(3) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile atunci cand pieirea sau deteriorarea are lor dupa receptia lucrarii, antreprenorul ramanand raspunzator, daca este cazul, in temeiul garantiei pentru vicii si lipsa calitatilor convenite.
Controlul executarii lucrarii

Art.1474 - Beneficiarul are dreptul ca, pe cheltuiala sa, sa controleze lucrarea in cursul executarii ei, fara a-i pricinui antreprenorului stanjeniri nejustificate, si sa-i comunice observatiile sale.
Receptia lucrarii

Art.1475 - (1) De indata ce a primit comunicarea prin care antreprenorul il instiinteaza ca lucrarea este terminata, beneficiarul este obligat ca, intr-un termen rezonabil, sa o verifice si, daca ea corespunde contractului, sa o receptioneze si, daca este cazul, sa o ridice.
(2) In cazul in care, fara motive temeinice, beneficiarul nu se prezinta sau nu comunica neintarziat antreprenorului rezultatul verificarii, lucrarea se socoteste receptionata fara rezerve.


(3) Beneficiarul care a receptionat lucrarea fara rezerve pierde dreptul de a invoca viciile aparente ale lucrarii sau lipsa aparenta a calitatilor convenite.
Garantia pentru vicii si pentru lipsa calitatilor convenite

Art.1476 - Antreprenorul datoreaza garantie pentru viciile lucrarii si pentru lipsa calitatilor convenite potrivit dispozitiilor privind garantia pentru viciile lucrului vandut, care se aplica in mod corespunzator.
Exigibilitatea pretului

Art.1477 - (1) Beneficiarul este obligat sa plateasca antreprenorului pretul la receptia intregii lucrari, daca prin lege sau contract nu se prevede altfel.


(2) Daca lucrarea a pierit ori s-a deteriorat inainte de receptie, fara vina beneficiarului, antreprenorul nu are dreptul la pret atunci cand el a dat materialul sau cand pieirea ori deteriorarea a avut o alta cauza decat viciile materialului dat de beneficiar. In acest caz, contractul ramane in fiinta, dispozitiile art.1471 aplicandu-se in mod corespunzator.
Modificarea pretului in cazul unor lucrari suplimentare

Art.1478 - Daca in cursul executarii contractului apare necesitatea executarii unor lucrari neprevazute in deviz, antreprenorul are dreptul la o sporire corespunzatoare a pretului numai in cazul in care, la intocmirea devizului, nu putea sa prevada necesitatea acestor lucrari. Pentru executarea lucrarilor suplimentare este necesar acordul scris al beneficiarului, in caz contrar antreprenorul neavand drept la sporirea pretului.
Vanzarea bunurilor neridicate in termen

Art.1479 - (1) Daca antreprenorul s-a obligat sa execute o lucrare cu materialul beneficiarului, iar acesta din urma nu o ridica in termen de sase luni socotit din ziua convenita pentru receptie sau, cand lucrarea a fost terminata mai tarziu, de la data terminarii, antreprenorul, dupa ce a instiintat in scris pe beneficiar, are dreptul sa vanda bunul cu diligenta unui mandatar al beneficiarului.


(2) Dupa retinerea pretului lucrarii si a cheltuielilor de vanzare, antreprenorul va consemna diferenta la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe numele beneficiarului.


(3) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile in cazul in care beneficiarul introduce impotriva antreprenorului o actiune intemeiata pe neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a lucrarii.
Garantarea pretului lucrarii imobiliare prin ipoteca legala

Art.1480 - Pentru garantarea platii pretului datorat pentru lucrare, antreprenorul beneficiaza de o ipoteca legala, constituita si conservata in conditiile legii.§3. Incetarea contractului
Decesul sau incapacitatea de munca a antreprenorului

Art.1481 - (1) Contractul de antrepriza inceteaza prin moartea sau incapacitatea de munca a antreprenorului.


(2) In cazul prevazut la alin 1), beneficiarul este obligat sa plateasca, in proportie cu pretul convenit, valoarea lucrarilor efectuate si a cheltuielilor facute in vederea terminarii lucrarii, insa numai in masura in care aceste lucrari si cheltuieli ii sunt de folos.


(3) Beneficiarul are dreptul, cu conditia de a plati o justa despagubire, sa ceara predarea materialelor si a planurilor pregatite, dispozitiile legale privitoare la drepturile de proprietate intelectuala ramanand aplicabile.
Intarzierea in executare sau executarea necorespunzatoare

Art.1482 - Beneficiarul poate rezilia contractul in urmatoarele cazuri:


a) respectarea termenului convenit pentru receptia lucrarii este vadit imposibila ;


b) lucrarea nu se executa in modul convenit, daca, intr-un termen stabilit de beneficiar potrivit cu imprejurarile, antreprenorul nu remediaza lipsurile constatate si nu schimba pentru viitor modul de executare a lucrarii;


c) neexecutarea oricaror alte obligatii ce revin antreprenorului potrivit legii sau in temeiul contractului.
Modificarea pretului in cazul lucrarilor suplimentare

Art.1483 - Daca, in cazul prevazut de art.1478, pretul lucrarii devine prea impovarator pentru beneficiar, acesta poate rezilia contractul daca plateste de indata antreprenorului partea din pret corespunzatoare lucrarilor executate si ii restituie cheltuielile facute in vederea continuarii lucrarilor.
Rezilierea contractului din culpa beneficiarului

Art.1484 - (1) Daca antreprenorul nu poate incepe sau continua executarea contractului din cauza neindeplinirii de catre beneficiar a propriilor obligatii, antreprenorul este indreptatit sa ceara rezilierea contractului.


(2) In acest caz, antreprenorul are dreptul la pretul prevazut pentru intreaga lucrare, fiind tinut sa restituie materialele primite de la beneficiar.

Sectiunea a 2-a


Contractul de antrepriza pentru lucrari de pro 848b16i iectare
Notiune Art.1485 - Prin contractul de antrepriza pentru lucrari de proiectare, antreprenorul se obliga sa elaboreze lucrari de proiectare, iar beneficiarul se obliga sa plateasca pretul datorat.
Obligatii privitoare la elaborarea lucrarilor

Art.1486 - (1) Beneficiarul are obligatia sa predea proiectantului toate datele necesare elaborarii lucrarilor de proiectare care fac obiectul contractului, impreuna cu avizele, aprobarile si autorizatiile pe care este obligat sa le obtina potrivit legii.


(2) Proiectantul este obligat sa acorde beneficiarului, la cerere, asistenta tehnica in vederea obtinerii avizelor, aprobarilor si autorizatiilor necesare, precum si sa le obtina pe cele care sunt in sarcina sa.
Predarea, avizarea si aprobare lucrarilor. Raspunderea proiectantului

Art.1487 - (1) Lucrarile de proiectare terminate vor fi predate beneficiarului. Avizarea si aprobarea lucrarilor sunt supuse legii speciale.


(2) Predarea lucrarilor de proiectare, chiar daca au fost avizate sau aprobate, nu inlatura raspunderea proiectantului pentru viciile constatate in timpul sau dupa executarea lucrarilor de constructii pe baza proiectului.
Prescriptia

Art.1488 - Prescriptia dreptului la actiune pentru viciile lucrarii de proiectare incepe sa curga o data cu prescriptia dreptului la actiune pentru viciile lucrarilor executate de antreprenor, afara numai daca viciile lucrarilor de proiectare au fost descoperite mai inainte, caz in care prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii acestora.
Controlul executarii lucrarilor

Art.1489 - (1) In timpul executarii lucrarilor de constructii, proiectantul are obligatia sa controleze daca executarea acestor lucrari se face in conformitate cu proiectele intocmite de el.


(2) Constatarile si indicatiile date de proiectant se vor comunica in scris atat beneficiarului, cat si antreprenorului.Sectiunea a 3-a


Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii
Notiune Art.1490 - Prin contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii, antreprenorul se obliga sa execute lucrari care, potrivit legii, necesita eliberarea autorizatiei de construire.
Obligatii accesorii ale beneficiarului

Art.1491 - Beneficiarul este obligat sa permita antreprenorului folosirea cailor de acces si a mijloacelor sale de transport, a instalatiilor proprii de alimentare cu apa si a altora asemenea.
Controlul executarii lucrarilor

Art.1492 - (1) In cursul executarii contractului, beneficiarul are dreptul sa controleze executarea contractului, stadiul, calitatea si aspectul lucrarilor efectuate si ale materialelor intrebuintate, fara a putea insa afecta activitatea normala a antreprenorului.


(2) Constatarile si indicatiile date de beneficiar se vor comunica in scris antreprenorului.


(3) La terminarea acelei lucrari care urmeaza a fi acoperite prin executarea ulterioara a altor lucrari sau prin montarea unor elemente de constructii, antreprenorul si beneficiarul sunt obligati sa constate impreuna existenta lucrarii si conformitatea acesteia cu dispozitiile legale si prevederile contractului. Daca beneficiarul nu se prezinta la termenul comunicat in scris, antreprenorul va intocmi singur actul de constatare a lucrarii ascunse.
Imprejurari care impiedica executarea lucrarilor. Consecinte

Art.1493 - (1) Daca, in cursul executarii contractului, constata greseli sau lipsuri in lucrarile de proiectare in temeiul carora s-a incheiat contractul, precum si in cazurile prevazute de art.1471, antreprenorul este obligat sa comunice de indata constatarile sale, impreuna cu propunerile de remediere atat proiectantului, cat si beneficiarului, precum si sa ceara celui din urma sa ia masurile corespunzatoare.


(2) Daca beneficiarul, luand si avizul proiectantului, nu comunica de indata masurile luate pentru inlaturarea greselilor sau lipsurilor semnalate, ori daca masurile luate nu sunt corespunzatoare, antreprenorul poate sa suspende executarea lucrarilor.
Receptia lucrarilor. Riscul contractului

Art.1494 - (1) Dupa terminarea constructiei, se va proceda, in conditiile legii, la receptia preliminara urmata de receptia finala.


(2) Riscurile trec asupra beneficiarului de la data receptiei preliminare.
Inceputul prescriptiei privind viciile constructiei

Art.1495 - Prescriptia actiunii pentru vicii incepe sa curga de la data receptiei finale sau, dupa caz, a implinirii termenului acordat antreprenorului, prin procesul-verbal de receptie finala, pentru inlaturarea viciilor constatate, indiferent ca aceasta constatare s-ar fi facut inainte sau dupa aceasta data.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact