StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Obligatiile complexe - despre obligatiile solidareDespre obligatiile solidare
Sectiunea 1


Obligatiile solidare intre creditori
Solidaritatea creditorilor

Art.1176 - (1) Exista solidaritate intre creditori atunci cand, in temeiul aceleiasi obligatii, mai multe persoane consimt sa fie indreptatite, in acelasi timp, la aceeasi prestatie, ea cuvenindu-se in intregime oricareia dintre ele.


(2) Solidaritatea nu exista intre creditori decat daca a fost expres stipulata ori rezulta in mod neindoielnic din act.


Reprezentarea reciproca a creditorilor

Art.1177 - (1) Creditorii solidari sunt prezumati a-si fi incredintat reciproc puterea de a actiona pentru gestionarea si satisfacerea interesului lor comun.


(2) Orice acte prin care unul din creditorii solidari ar consimti la reducerea sau inlaturarea drepturilor, accesoriilor sau beneficiilor creantei ori ar prejudicia in orice alt mod interesele celorlalti creditori sunt inopozabile acestora din urma.


(3) Hotararea judecatoreasca obtinuta de unul din creditori impotriva debitorului comun profita si celorlalti creditori.


(4) Hotararea judecatoreasca pronuntata in favoarea debitorului comun nu poate fi invocata si impotriva creditorilor care nu au fost parte in proces.
Alegerea debitorului

Art.1178 - Debitorul poate plati, la alegerea sa, oricaruia din creditorii solidari, liberandu-se, astfel, fata de toti, insa numai atat timp cat nici unul din ei nu l-a chemat in judecata; in acest din urma caz, debitorul nu se poate libera 151j97b decat platind creditorului reclamant.
Compensatia

Art.1179 Debitorul poate opune unui creditor solidar compensatia care a operat in raport cu un alt creditor, insa numai in proportie cu partea din creanta ce revine acestuia din urma.
Confuziunea

Art.1180 - Daca unul dintre creditorii solidari dobandeste si calitatea de debitor, confuziunea astfel operata nu stinge creanta solidara decat in proportie cu partea acelui creditor; ceilalti creditori solidari isi pastreaza dreptul de a se regresa impotriva lui, in proportie cu partea ce revine fiecaruia din ei.
Remiterea de datorie

Art.1181 - Remiterea de datorie consimtita de unul din creditorii solidari nu libereaza pe debitor decat pentru partea acelui creditor.
Intreruperea si suspendarea prescriptiei

Art.1182 - (1) Actele de intrerupere a prescriptiei extinctive fata de debitorul comun profita tuturor creditorilor solidari, indiferent de creditorul care le-ar fi savarsit.


(2) Suspendarea prescriptiei fata de unul din creditorii solidari nu profita celorlalti creditori.Sectiunea a 2-a


Obligatiile solidare intre debitori
Solidaritatea intre debitori

Art.1183 - Exista solidaritate intre debitori atunci cand mai multe persoane s-au obligat impreuna fata de acelasi creditor la aceeasi prestatie cu intentia ca fiecare dintre ele sa fie tinuta pentru tot ca si cum ar fi singurul debitor.
Obligatii solidare afectate de modalitatiArt.1184 - Solidaritatea nu este inlaturata prin simplul fapt ca debitorii sunt obligati sub modalitati diferite.
Izvoarele solidaritatii

Art.1185 - (1) Solidaritatea debitorilor trebuie stipulata expresori trebuie sa rezulte in mod neindoielnic din act.


(2) Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator ori de cate ori legea stabileste ca mai multe persoane sunt tinute solidar.
Solidaritatea in obligatiile asumate de profesionistiArt.1186 - Solidaritatea se prezuma in cazul profesionistilor care se obliga in exercitiul activitatii lor.


Dreptul creditorului de a pretinde executarea de la fiecare dintre codebitorii solidari

Art.1187 - (1) Actiunea intentata impotriva unui codebitor solidar nu impiedica pe creditor sa exercite o asemenea actiune si impotriva celorlalti codebitori.


(2) Fiecare din codebitorii solidari nu raspunde in executarea obligatiei decat de fapta sa proprie.


(3) Punerea in intarziere a unuia din codebitorii solidari nu are nici un efect fata de ceilalti codebitori.


(4) Cu toate acestea, daca obligatia nu mai poate fi executata in natura din cauze care justifica angajarea raspunderii unuia din codebitori, fiecare codebitor ramane tinut solidar pentru plata echivalentului.


(5) Despagubiri suplimentare fata de acest echivalent nu vor putea fi insa cerute decat codebitorilor carora le este imputabila imposibilitatea executarii in natura, precum si celor anterior pusi in intarziere.


Exceptii si aparari ce pot fi invocate impotriva creditorului comun

Art.1188 - (1) Codebitorul solidar poate opune creditorului sau nu doar exceptiile si apararile care ii sunt pur personale, dar si pe cele comune tuturor codebitorilor sai. El nu poate invoca in nici un fel exceptiile si mijloacele de aparare care sunt pur personale altui codebitor solidar.


(2) De asemenea, fiecare codebitor solidar poate beneficia de reducerea cuantumului obligatiei solidare in proportie cu partea corespunzatoare codebitorului care a invocat o exceptie sau o aparare personala, dupa distinctiile mai sus aratate.


(3) Recunoasterea datoriei facuta de unul din debitorii solidari nu are efect fata de ceilalti debitori.
Prescriptia extinctiva

Art.1189 - (1) Cauzele de intrerupere si de suspendare a prescriptiei care exista in raport cu unul din debitorii solidari nu pot fi invocate impotriva celorlalti debitori.


(2) Cu toate acestea, debitorul care a fost silit sa plateasca pastreaza dreptul de a se regresa impotriva celorlalti debitori solidari, chiar daca acestia ar fi in masura sa invoce prescriptia.
Compensatia

Art.1190 - (1) Intre creditor si debitorul solidar compensatia nu opereaza decat pana la concurenta sumei datorate de acesta din urma.


(2) In acest caz, ceilalti codebitori solidari nu pot fi tinuti solidari decat cu scaderea partii din obligatie in privinta careia a operat compensatia.
Remiterea de datorie

Art.1191 - (1) Remiterea de datorie consimtita unuia din codebitorii solidari nu libereaza pe ceilalti, cu exceptia cazului in care creditorul declara aceasta in mod expres sau remite de bunavoie debitorului solidar respectiv originalul inscrisului sub semnatura privata constatator al creantei. Daca debitorului ii este remis originalul inscrisului autentic constatator al creantei, creditorul poate proba ca nu a consimtit remiterea de datorie decat in legatura cu acel debitor solidar.


(2) Daca remiterea de datorie s-a facut numai in favoarea unuia din codebitorii solidari, ceilalti raman tinuti solidar fata de creditor, dar cu scaderea, din prestatia initiala, a partii ce corespundea debitorului beneficiar. Cu toate acestia, ei continua sa raspunda pentru tot atunci cand creditorul si-a rezervat expres, la data remiterii de datorie, aceasta posibilitate; in acest din urma caz, ceilalti codebitori solidari isi pastreaza regresul impotriva debitorului beneficiar al remiterii de datorie.
Confuziunea

Art.1192 - Confuziunea libereaza pe ceilalti codebitori solidari pentru partea aceluia casau de creanta fara consimtamantul debitorului.


(2) Transmiterea creantei are loc pe data incheierii contractului, daca nu se prevede altfel.
Clauza de inalienabilitate

Art.1200 - (1) Interdictia cesionarii creantei este opozabila cesionarului numai daca este expres mentionata in inscrisul constatator al creantei.


(2) Dispozitiile legale privind clauza de inalienabilitate se aplica in mod corespunzator.
Predarea titlului constatator al creantei

Art.1201 - (1) Cedentul este obligat sa remita cesionarului titlul constatator al creantei aflat in posesiunea sa, precum si orice alte inscrisuri doveditoare ale dreptului transmis.


(2) In caz de cesiune partiala a creantei, cesionarul are dreptul la o copie legalizata a titlului constatator al creantei, precum si la mentionarea cesiunii, cu semnatura partilor, pe inscrisul original. Daca cesionarul dobandeste si restul creantei, devin aplicabile dispozitiile alin 1).
Felurile cesiunii

Art.1202 - (1) Cesiunea poate fi cu titlu oneros ori cu titlu gratuit.


(2) Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza, in mod corespunzator, cu cele din materia contractului de donatie in cazul cesiunii cu titlu gratuit.


(3) Daca cesiunea este cu titlu oneros, dispozitiile sectiunii de fata se completeaza, in mod corespunzator, cu cele din materia contractului de vanzare-cumparare sau, dupa caz, cu cele care reglementeaza orice alta operatiune juridica in cadrul careia partile au convenit sa se execute prestatia constand in transmiterea unei creante.
Efectele cesiunii intre cedent si cesionar. Intinderea transmisiunii creantei

Art.1203 - (1) In toate cazurile, daca nu s-a convenit expres asupra unei cesiuni partiale, cesionarul devine titular al creantei pentru totalitatea ei.
(2) O data cu dreptul de creanta, cesionarul dobandeste, prin efectul cesiunii si in lipsa oricarei stipulatii exprese in acest sens, toate drepturile, accesoriile si garantiile de orice natura ale creantei cesionate.


(3) Daca nu s-a convenit altfel, dobanzile si orice alte venituri aferente creantei, devenite scadente, dar nepercepute inca de cedent, revin cesionarului, cu incepere de la data cesiunii.
Efectele cesiunii fata de terti

Art.1204 - (1) Cesiunea devine opozabila fata de debitorul cedat, precum si fata de ceilalti terti, prin acceptarea cesiunii de catre debitorul cedat printr-un inscris avand data certa, prin notificarea cesiunii facuta, prin executor judecatoresc, debitorului cedat sau, dupa caz, prin comunicarea incheierii pronuntate pentru inscrierea in cartea funciara a ipotecii ce garanteaza creanta cesionata.


(2) Intre cesionarii succesivi ai aceleiasi creante, dreptul de a cere plata de la debitorul cedat revine aceluia care a indeplinit cel dintai una dintre formalitatile prevazute la alin.(1).


(3) Daca creanta este garantata, opozabilitatea cesiunii trebuie asigurata, separat, fata de garanti.


(4) Plata facuta cedentului inainte ca cesiunea sa devina opozabila il libereaza pe debitorul cedat, cesionarul pastrand, in acest caz, dreptul de regres impotriva cedentului.
Raporturile dintre cesionar si debitorul cedat

Art.1205 - (1) In afara exceptiilor, apararilor si a cauzelor de stingere a obligatiei pe care le poate invoca direct fata de cesionar, debitorul cedat are dreptul de a opune cesionarului pe acelea pe care le putea formula fata de cedent, daca sunt intemeiate pe cauze anterioare datei cand cesiunea a devenit opozabila.


(2) Cu toate acestea, daca cesiunea a devenit opozabila prin acceptare, debitorul cedat nu mai poate opune fata de cesionar compensatia ce putea fi invocata in raporturile cu cedentul.
Obligatia de garantie

Art.1206 - (1) Daca cesiunea este cu titlu oneros, cedentul are, de drept, obligatia de garantie fata de cesionar.


(2) Astfel, cedentul garanteaza existenta creantei in raport cu data cesiunii, fara a raspunde si de solvabilitatea debitorului cedat. Daca cedentul s-a obligat expres sa garanteze pentru solvabilitatea debitorului cedat se prezuma, in lipsa unei stipulatii contrare, ca s-a avut in vedere numai solvabilitatea de la data cesiunii.


(3) Raspunderea pentru solvabilitatea debitorului cedat se intinde pana la concurenta pretului cesiunii, la care se adauga cheltuielile suportate de cesionar in legatura cu cesiunea.


(4) De asemenea, daca cedentul cunostea, la data cesiunii, starea de insolvabilitate a debitorului cedat, sunt aplicabile, in mod corespunzator dispozitiile legale privind raspunderea vanzatorului de rea-credinta pentru viciile ascunse ale bunului vandut.

Raspunderea cedentului pentru evictiune

Art.1207 - (1) In toate cazurile, cedentul raspunde daca, prin fapta sa proprie, singura ori asociata cu fapta unei alte persoane, cesionarul nu dobandeste creanta in patrimoniul sau ori nu poate sa o faca opozabila tertilor.


(2) Intr-un asemenea caz, intinderea raspunderii cedentului se determina potrivit dispozitiilor art.1206 alin 4).Sectiunea a 2-a


Cesiunea titlurilor de credit
Dispozitie generala Art.1208 - Creantele incorporate in titluri nominative, la ordin ori la purtator nu se pot transmite prin simplul acord de vointa al partilor.
Modalitati de transmitere

Art.1209 - (1) In cazul titlurilor nominative, cesiunea se mentioneaza atat pe inscrisul respectiv, cat si in registrul tinut pentru evidenta acestora.


(2) Pentru transmiterea titlurilor la ordin, este necesar girul, efectuat potrivit dispozitiilor aplicabile in materia cambiilor.


(3) Creanta incorporata intr-un titlu la purtator se transmite numai prin intrarea cesionarului, pe cale legitima, in posesiunea titlului.
Alte dispozitii

Art.1210 - (1) Subscriitorul nu poate opune posesorului decat exceptiile privitoare la validitatea titlului, cele care reies din cuprinsul sau, precum si cele care sunt personale posesorului.


(2) Dispozitiile alin 1) nu pot fi invocate de posesorul care a dobandit titlul in frauda subscriitorului.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact