StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Transmisiunea si imparteala succesiunii - transmisiunea succesiuniiTransmisiunea succesiunii
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Optiunea succesorala

Art.838 - Cel chemat la succesiune in temeiul legii sau al vointei defunctului o poate accepta sau poate renunta la ea.
Actul de optiune

Art.839 - Optiunea succesorala este indivizibila si nu poate fi afectata de nici o modalitate.


Vocatia ereditara multipla

Art.840 - (1) Succesorul cu vocatie multipla, legala sau testamentara, are pentru fiecare dintre acestea un drept distinct.


(2) Cel instituit mostenitor prin testament si chemat totodata ca mostenitor legal, va putea accepta succesiunea sau renunta la ea in oricare din aceste calitati, dar numai pentru partea corespunzatoare fiecarei 737c26h a dintre ele.


(3) Totodata, cel instituit mostenitor prin testament care, in lipsa unei atare dispozitii, ar fi fost chemat la mostenire ca mostenitor legal, poate sa renunte la succesiune ca mostenitor instituit si sa accepte ca mostenitor legal.


(4) Cu toate acestea, cel care vine la succesiune atat in calitate de sot cat si in calitate de ruda in linie colaterala, nu poate sa renunte la succesiunea cuvenita in una din aceste calitati si s-o accepte pe cealalta.
Prescriptia dreptului de optiune succesorala

Art.841 - (1) Dreptul de optiune succesorala se prescrie in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii.


(2) Termenul de prescriptie curge de la data:


a) nasterii celui chemat la mostenire, daca nasterea s-a produs dupa deschiderea succesiunii;


b) inregistrarii mortii in registrul de stare civila, daca inregistrarea se face in temeiul unei hotarari judecatoresti de declarare a mortii celui care lasa mostenirea, afara numai daca succesibilul a cunoscut faptul mortii sau hotararea de declarare a mortii la o data anterioara, cand va curge termenul de la aceasta din urma data


c) la care legatarul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca testamentul prin care a fost instituit ca legatar, daca acesta este descoperit dupa deschiderea succesiunii;


d) la care succesibilul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca legatura de rudenie pe care se intemeiaza vocatia sa succesorala, daca el a cunoscut-o dupa deschiderea succesiunii.


(3) Pentru mostenitorii legali din clasele subsecvente, termenul de prescriptie este de 2 luni si incepe sa curga de la data expirarii termenului in care succesibilii din clasa anterioara puteau sa-si exercite dreptul de optiune succesorala, dispozitiile alin.(2) lit.a) si d) fiind aplicabile.


(4) Pentru succesibilul in grad mai indepartat cu defunctul, termenul de prescriptie este de 2 luni si incepe sa curga de la data expirarii termenului in care succesibilul din aceeasi clasa in grad mai apropiat cu defunctul putea sa-si exercite dreptul de optiune succesorala. Dispozitiile alin 2) lit.a) si b) sunt aplicabile.


(5) Succesibilul care nu a acceptat succesiunea in termenul de prescriptie a dreptului de optiune succesorala este considerat strain de mostenire.
Retransmiterea dreptului de optiune

Art.842- (1) Cand cel caruia i se cuvine o succesiune a decedat inainte de a-si fi exercitat optiunea, mostenitorii sai o pot exercita in intervalul de timp care le revine pentru a alege in privinta succesiunii autorului lor.


(2) Fiecare dintre mostenitorii succesibilului isi exercita separat propria optiune; partea mostenitorului care renunta in masura partii sale de mostenire profita celorlalti mostenitori ai autorului sau.


(3) Renuntarea la succesiunea transmitatorului include renuntarea la succesiunea primului defunct.Sectiunea a 2-a


Acceptarea succesiunii
Libertatea acceptarii succesiuniiArt.843 - Cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege, nimeni nu poate fi obligat sa accepte o succesiune ce i se cuvine. Creditorii succesibilului pot totusi exercita optiunea pe cale oblica.
Felurile acceptarii

Art.844 - (1) Acceptarea poate fi expresa sau tacita.


(2) Este expresa cand se insuseste titlul sau calitatea de mostenitor printr-un inscris; este tacita cand succesibilul face un act sau fapt pe care n-ar putea sa-l faca decat in calitate de succesor si care lasa a se presupune neaparat intentia sa de acceptare.
Acte cu valoare de acceptare tacita

Art.845 - (1) Actele de dispozitie juridica asupra drepturilor succesorale implica acceptare. Sunt astfel de acte:


1) cesionarea, cu titlu gratuit sau oneros, de catre succesibil a drepturilor ce le are intr-o succesiune;


2) renuntarea, chiar gratuita, in folosul unuia sau mai multor succesori;


3) renuntarea oneroasa in folosul tuturor succesorilor, fara deosebire.


(2) Pot avea valoare de acceptare tacita: renuntarea gratuita in folosul tuturor succesorilor, actele de dispozitie, administrare definitiva sau folosinta asupra bunurilor succesorale.


(3) Actele de conservare, supraveghere si de administrare provizorie nu valoreaza acceptare, daca cel ce le-a facut nu si-a asumat titlul sau calitatea de succesor.
Efectele acceptarii

Art.846 - (1) Acceptarea consolideaza transmisiunea care s-a realizat de plin drept in momentul decesului.


(2) Mostenitorii legali si legatarii universali sau cu titlu universal raspund pentru datoriile transmise prin succesiune numai in limita valorii pe care bunurile mostenirii o au la data deschiderii acesteia si numai cu bunurile succesorale, proportional cu partea ereditara a fiecaruia.


(3) Legatarul cu titlu particular nu este obligat sa suporte datoriile si sarcinile succesiunii. Prin exceptie, el raspunde pentru pasivul succesoral, insa numai in limita valorii bunului sau bunurilor ce formeaza obiectul legatului, valoare socotita la data deschiderii succesiunii, daca testatorul a dispus in mod expres in acest sens sau a grevat bunul ori bunurile respective cu garantii sau alte sarcini reale, precum si atunci cand legatul are ca obiect un grup de bunuri cuprinzand atat drepturi cat si obligatii.


Intocmirea inventarului

Art.847 - (1) Creditorii mostenirii pot cere notarului competent sa dispuna efectuarea unui inventar al bunurilor succesorale, toate cheltuielile care se vor face in acest scop fiind in sarcina succesiunii.


(2) Daca mostenitorii se opun, efectuarea inventarului este ordonata de catre instanta de judecata.


(3) Inventarul se efectueaza de persoana desemnata prin acordul mostenitorilor si al creditorilor sau, in lipsa unui asemenea acord, de catre notar ori, dupa caz, de catre instanta judecatoreasca.
Procesul verbal de inventariere

Art.848 1) Procesul-verbal de inventariere cuprinde enumerarea, descrierea si evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau in posesia defunctului la data decesului.


(2) Bunurile a caror proprietate este contestata se vor mentiona separat.


(3) In inventar se cuprind mentiuni privind pasivul succesoral.


(4) Bunurile defunctului care se gasesc in posesia altei persoane vor fi inventariate cu precizarea locului unde se afla si a motivului pentru care se gasesc acolo.


(5) In cazul in care, cu ocazia inventarierii, se va gasi vreun testament lasat de defunct, acesta va fi vizat spre neschimbare si va fi depus in depozit la biroul notarului public.


(6) Inventarul se semneaza de cel care l-a intocmit, de succesibilii aflati la locul inventarului, iar in lipsa acestora sau in cazul refuzului lor de a semna, inventarul va fi semnat de martorii prezenti.
Masuri speciale de conservare a bunurilor

Art.849 1) Daca exista pericol de instrainare, pierdere, inlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul public va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode.


(2) In cazul in care conservarea bunurilor succesorale necesita anumite cheltuieli, acestea vor fi facute, cu incuviintarea notarului public, de catre custodele prevazut la alin.(1) sau, in lipsa custodelui, de un curator special, numit de notar pentru administrarea bunurilor.


(3) Bunurile date in custodie sau in administrare se predau pe baza de proces verbal semnat de notar si de custode sau curator. Daca predarea are loc concomitent cu inventarierea, se va face mentiune in procesul verbal, un exemplar al acestuia predandu-se custodelui sau curatorului.


(4) Custodele sau curatorul este obligat sa restituie bunurile si sa depuna conturile la biroul notarului public la finalizarea procedurii succesorale sau atunci cand notarul considera necesar.
Masuri speciale privind sumele de bani si alte valori

Art.850 -(1) Daca in timpul efectuarii inventarului se vor gasi sume de bani, hartii de valoare, cecuri sau alte valori, se vor depune in depozitul notarial sau la o institutie specializata, facandu-se mentiune despre aceasta si in procesul verbal de inventariere.


(2) Din sumele de bani gasite la inventariere, se vor lasa mostenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul si gospodareau impreuna cu acesta sumele necesare pentru:


a) intretinerea persoanelor ce erau in sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni;


b) plata sumelor datorate in baza contractelor de munca sau pentru plata asigurarilor sociale;


c) acoperirea cheltuielilor pentru pastrarea si administrarea averii succesorale.
Revocarea acceptarii

Art.851 - Majorul nu poate invoca leziunea decat in cazul in care succesiunea ar fi absorbita sau micsorata cu mai mult de jumatate, prin descoperirea unui testament necunoscut in momentul acceptarii succesiunii.
Acceptarea fortata

Art.852 - Succesibilul care, cu rea-credinta, a dat la o parte sau a ascuns bunuri succesorale nu mai are dreptul de a renunta. Chiar daca ar renunta, el ramane mostenitor, insa nu poate avea nici un drept cu privire la bunurile date la o parte sau ascunse.


(2) El este tinut sa raspunda pentru pasivul succesoral si cu propriile bunuri, insa tot proportional cu cota sa parte din mostenire.Sectiunea a 3-a


Renuntarea la succesiune
Forma renuntarii Art.853 - (1) Renuntarea la succesiune nu se presupune.


(2) Declaratia de renuntare se poate face, in scris sau verbal, inaintea notarului public din circumscriptia judecatoriei unde s-a deschis succesiunea, fiind consemnata intr-un registru tinut anume pentru aceasta.


(3) Declaratia de renuntare se poate face si in fata oricarui alt notar public, a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei, precum si a altor institutii care efectueaza acte notariale, in conditiile si limitele prevazute de lege. In acest caz, un exemplar al declaratiei de renuntare va fi transmis imediat, pe cheltuiala renuntatorului, la notarul public de la locul deschiderii succesiunii.


Efectele renuntarii

Art.854 - Succesibilul care renunta este considerat ca nu a fost niciodata mostenitor.
Beneficiul renuntarii

Art.855 - Partea renuntatorului profita celorlalti mostenitori sau celor pe care i-ar fi inlaturat de la succesiune daca ar fi acceptat-o.
Renuntarea frauduloasa

Art.856 1) Creditorii succesibilului care a renuntat la mostenire in paguba lor pot cere instantei autorizarea de a o accepta in numele debitorului lor, in termen de trei luni de la data la care au cunoscut renuntarea.


(2) In acest caz, renuntarea este revocata numai in favoarea creditorilor si numai pana la concurenta creantelor lor. Acceptarea nu se poate face in folosul celui ce a renuntat.
Retractarea renuntarii

Art.857 - Pe tot parcursul termenului de optiune, renuntatorul poate accepta succesiunea, daca nu este deja acceptata de alti succesibili. El ia succesiunea in starea in care se gaseste si sub rezerva drepturilor dobandite de terti asupra bunurilor succesorale.
Prescriptia dreptului la actiunea in anularea acceptarii sau renuntariiArt.858 - Dreptul la actiunea in anularea acceptarii sau renuntarii se prescrie in termen de 6 luni, socotit in caz de violenta de la incetarea acesteia, iar in celelalte cazuri din momentul in care cel care are dreptul sa o intenteze a cunoscut cauza de nulitate relativa.Sectiunea a 4-a


Dobandirea posesiunii mostenirii
Sezina Art.859 - Sezina confera posibilitatea juridica de a intra in stapanirea bunurilor succesorale si de a exercita drepturile si actiunile dobandite de la defunct sau intrate in mostenire ulterior, fara a fi necesara atestarea prealabila a calitatii de mostenitor.
Mostenitorii sezinari

Art.860 - (1) Sunt mostenitori sezinari sotul supravietuitor, precum si mostenitorii legali din primele doua clase.


(2) Mostenitorii sezinari dobandesc de drept posesiunea mostenirii.
Intrarea in posesiune a mostenitorilor legali nesezinari

Art.861 - (1) Mostenitorii legali nesezinari dobandesc posesiunea mostenirii prin eliberarea certificatului de mostenitor. Trimiterea in posesiune opereaza retroactiv pana in ziua deschiderii succesiunii.


(2) Pana la punerea in posesiunea mostenirii, mostenitorul legal nesezinar nu poate administra patrimoniul succesoral si nici exercita actiunile dobandite prin mostenire, dar nici nu poate fi urmarit in calitate de mostenitor.
Dobandirea posesiunii mostenirii de catre legatarul universal sau cu titlu universal

Art.862 - (1) Legatarul universal poate cere punerea in posesiune de la succesorii rezervatari. In lipsa acestora sau daca acestia nu consimt de buna voie la punerea sa in posesiune, legatarul universal dobandeste posesiunea mostenirii prin eliberarea certificatului de mostenitor.


(2) Legatarul cu titlu universal poate cere punerea in posesiune de la succesorii rezervatari sau, dupa caz, de la legatarul universal pus in posesiunea mostenirii ori de la mostenitorii legali nerezervatari care au de drept posesiunea mostenirii sau care au fost pusi in posesiune. In lipsa acestora sau daca acestia nu consimt de buna voie la punerea sa in posesiune, legatarul cu titlu universal dobandeste posesiunea mostenirii prin eliberarea certificatului de mostenitor.
Predarea legatului cu titlu particular

Art.863- Legatarul cu titlu particular nu va putea intra in posesiune decat din ziua cererii de predare sau de la data predarii amiabile a legatului.Sectiunea a 5-a


Petitia de ereditate
Persoanele care pot obtine recunoasterea calitatii de mostenitor

Art.864 - Succesorul cu vocatie universala sau cu titlu universal poate obtine oricand recunoasterea calitatii sale de mostenitor contra oricarei persoane ce poseda toate sau o parte din bunurile succesorale cu titlu de mostenitor sau fara vreun titlu, in scopul de a obtine restituirea acestora.
Efectele recunoasterii calitatii de mostenitor

Art.865 - Recunoasterea calitatii de mostenitor obliga pe mostenitorul aparent sau pe detinatorul fara titlu al bunurilor succesorale la restituirea a tot ce detine fara drept din succesiune.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact