StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Casnicia - despre dezmembramintele dreptului de proprietate privata - despre uzufruct

Despre uzufruct
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Definitia uzufructului

Art.554 - Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane si de a culege fructele si veniturile acestuia, intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a-i conserva substanta.
Constituirea uzufructuluiArt.555 - (1) Uzufructul se poate constitui prin lege, act juridic sau uzucapiune, dispozitiile in materie de carte funciara fiind aplicabile.


(2) Uzufructul se poate constitui numai in favoa 535h71f rea unei persoane existente.
Actiunea confesorie in cazul uzufructuluiArt.556 - Dispozitiile art.550 alin 1) se aplica uzufructului in mod corespunzator.
Obiectul uzufructului

Art.557 - Pot fi date in uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale ori incorporale, inclusiv un patrimoniu sau o parte dintr-un patrimoniu.
Accesoriile bunurilor ce formeaza obiectul uzufructuluiArt.558 - Uzufructul poarta asupra tuturor accesoriilor bunului dat in uzufruct, precum si asupra a tot ce se uneste sau se incorporeaza in acesta.
Perioada uzufructului

Art.559 - (1) Uzufructul in favoarea unei persoane fizice este prezumat a fi constituit pentru o perioada de 30 de ani. Cand este constituit in favoarea celui care instraineaza nuda proprietate, uzufructul se prezuma a fi viager.


(2) Uzufructul constituit in favoarea unei persoane juridice este prezumat a fi constituit pentru o perioada de 20 de ani. Atunci cand este constituit cu depasirea acestui termen uzufructul se reduce de drept la 20 de ani.
Uzufructul cu termen

Art.560 - Uzufructul constituit pana la data la care o alta persoana va ajunge la o anumita varsta, dureaza pana la acea data, chiar daca acea persoana ar muri inainte de implinirea varstei stabilite.Sectiunea a 2-a


Despre drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
§. 1 Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar
Drepturile uzufructuarului

Art.561 - In lipsa de stipulatie contrara, uzufructuarul are folosinta exclusiva a bunului, inclusiv dreptul de a culege fructele si veniturile acestuia.
Dreptul asupra fructelor

Art.562 - Fructele percepute dupa constituirea uzufructului apartin uzufructuarului, iar cele percepute dupa stingerea uzufructului, revin nudului proprietar, fara a putea pretinde unul altuia despagubiri pentru cheltuielile ocazionate de producerea lor.

Dreptul uzufructuarului asupra veniturilorArt.563 - Veniturile se cuvin uzufructuarului proportional cu durata uzufructului, dreptul de a le pretinde dobandindu-se zi cu zi.


Cvasiuzufructul

Art.564- Daca uzufructul cuprinde, printre altele, si bunuri consumptibile, cum ar fi bani, grane, bauturi, uzufructuarul are dreptul de a dispune de ele, insa cu obligatia de a restitui bunuri de aceeasi cantitate, calitate si valoare sau, dupa caz, contravaloarea lor la data stingerii uzufructului.
Uzufructul asupra bunurilor neconsumptibile

Art.565 - (1) Daca uzufructul poarta asupra unor bunuri care, fara a fi consumptibile, se uzeaza ca urmare a utilizarii lor, uzufructuarul are dreptul de a le folosi ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor.


(2) In acest caz, el nu va fi obligat sa le restituie decat in starea in care se vor afla la data stingerii uzufructului.
Cesiunea dreptului de uzufruct

Art.566- (1) Uzufructuarul poate ceda dreptul sau unei alte persoane fara acordul nudului proprietar.


(2) Cesiunea trebuie insa notificata nudului proprietar; in caz contrar, uzufructuarul raspunde solidar cu cesionarul pentru orice prejudiciu cauzat nudului proprietar.


(3) Uzufructuarul ramane dator fata de nudul proprietar numai pentru obligatiile nascute inainte de notificarea cesiunii.
Inchirierea si arendarea bunului dat in uzufruct

Art.567 - (1) Uzufructuarul are dreptul de a inchiria sau, dupa caz, de a arenda bunul dat in uzufruct.


(2) Locatiunile facute de uzufructuar pe o perioada mai mare de 5 ani nu sunt insa opozabile proprietarului sau mostenitorilor acestuia, dupa stingerea uzufructului, decat pana la implinirea a 5 ani de la inceputul lor sau, dupa caz, pana la implinirea acelei perioade de 5 ani in care ele se afla la data stingerii uzufructului.


(3) Reinnoirile de inchirieri sau de arendari facute de uzufructuar cu mai mult de un an ori, dupa caz, de doi ani inainte de expirarea contractelor initiale raman lipsite de orice efect fata de proprietar si mostenitorii sai daca la data stingerii uzufructului nu au fost puse in executare.


(4) Cu toate acestea, daca uzufructul este cu termen, locatiunile inceteaza, in toate cazurile, o data cu stingerea uzufructului prin expirarea termenului.
Reguli aplicabile in cazul imbunatatirilor aduse imobilului

Art.568 - La incetarea uzufructului, uzufructuarul nu poate pretinde vreo despagubire pentru imbunatatirile facute, chiar atunci cand prin acestea s-a sporit valoarea bunului. Uzufructuarul poate insa ridica oglinzile, tablourile si alte ornamente pe care le-a fixat, cu obligatia de a readuce bunul in starea in care i-a fost incredintat.
Respectarea destinatiei padurilor

Art.569 - (1) Daca uzufructul cuprinde paduri destinate de proprietarul lor unor taieri periodice, uzufructuarul este dator sa pastreze ordinea si catimea taierii, potrivit regulilor stabilite de lege, proprietar sau obiceiul locului, fara ca uzufructuarul sa poata pretinde vreo despagubire pentru partile lasate netaiate in timpul uzufructului.


(2) Arborii care se scot din pepiniere fara degradarea acestora nu fac parte din uzufruct, decat cu obligatia uzufructuarului de a se conforma dispozitiilor legale si obiceiului locului in ce priveste inlocuirea lor.
Exploatarea padurilor ce fac obiectul uzufructului

Art.570 - (1) Uzufructuarul poate, conformandu-se dispozitiilor legale si folosintei obisnuite a proprietarului, sa exploateze partile de paduri inalte care au fost destinate taierii regulate, fie ca aceste taieri se fac periodic pe o intindere de pamant determinata, fie ca se fac numai pentru un numar de arbori alesi pe toata suprafata fondului.


(2) In celelalte cazuri, uzufructuarul nu poate taia arborii inalti; va putea insa intrebuinta, pentru a face reparatiile la care este obligat, arbori cazuti accidental; in acest scop poate chiar sa taie arborii trebuinciosi, cu indatorirea insa de a constata, in prezenta nudului proprietar, aceasta trebuinta.
Drepturile uzufructuarului asupra padurilor ce fac obiectul uzufructuluiArt.571 - Uzufructuarul poate lua din paduri araci pentru vii; poate, de asemenea, lua produsele anuale sau periodice ale arborilor, cu respectarea obiceiului locului si a folosintei obisnuite a proprietarului.
Dreptul asupra pomilor fructiferi

Art.572 - Pomii ce se usuca si cei cazuti accidental se cuvin uzufructuarului cu indatorirea de a-i inlocui cu altii.
Dreptul asupra carierelor de piatra si nisip aflate in exploatareArt.573 - In conditiile legii, uzufructuarul se foloseste intocmai ca nudul proprietar de carierele de piatra si de nisip ce sunt in exploatare la constituirea dreptului de uzufruct.
Dreptul asupra carierelor de piatra si nisip nedeschise si asupra comorilorArt.574 - Uzufructuarul nu are nici un drept asupra carierelor nedeschise inca si nici asupra comorii ce s-ar putea descoperi in timpul uzufructului.

§. 2 Despre obligatiile uzufructuarului si nudului proprietar
Inventarierea bunurilor

Art.575 - (1) Uzufructuarul preia bunurile in starea in care se afla la data constituirii uzufructului; acesta nu va putea intra insa in posesiunea lor decat dupa inventarierea bunurilor mobile si constatarea starii in care se afla imobilele.


(2) Inventarul se intocmeste numai in prezenta nudului proprietar ori dupa notificarea acestuia.
Respectarea destinatiei bunurilor

Art.576 - In exercitarea dreptului sau, uzufructuarul este tinut sa respecte destinatia data bunurilor de nudul proprietar.
Raspunderea uzufructuarului pentru prejudicii

Art.577- Uzufructuarul este obligat sa-l despagubeasca pe nudul proprietar pentru orice prejudiciu cauzat prin folosirea necorespunzatoare a bunurilor date in uzufruct.
Constituirea garantiei pentru indeplinirea obligatiilor uzufructuaruluiArt.578 - (1) In lipsa unei stipulatii contrare, uzufructuarul este obligat sa depuna o garantie pentru indeplinirea obligatiilor sale.


(2) Sunt scutiti sa depuna garantie vanzatorul si donatorul care si-au rezervat dreptul de uzufruct.


(3) In cazul in care uzufructuarul este scutit de garantie, instanta poate dispune depunerea unei garantii sau luarea unei masuri conservatorii atunci cand uzufructuarul, prin fapta sa ori prin starea de insolvabilitate in care se afla, pune in pericol drepturile nudului proprietar.
Numirea administratorului

Art.579 - (1) Daca uzufructuarul nu poate oferi o garantie, instanta, la cererea nudului proprietar, va numi un administrator al imobilelor si va dispune ca veniturile incasate si sumele ce reprezinta contravaloarea fructelor percepute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la o alta banca aleasa de parti. In acest caz, uzufructuarul va incasa numai dobanzile aferente.


(2) Nudul proprietar poate cere vanzarea bunurilor ce se uzeaza prin folosinta si depunerea sumelor la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la o alta banca aleasa de parti. Dobanzile produse in cursul uzufructului revin uzufructuarului.


(3) Cu toate acestea, uzufructuarul va putea cere sa ii fie lasate o parte din bunurile mobile necesare folosintei sale sau familiei sale, cu obligatia de a le restitui la stingerea uzufructului.
Intarzierea in depunerea garantiei

Art.580 - Intarzierea in depunerea garantiei nu afecteaza dreptul uzufructuarului de a percepe fructele care i se cuvin de la data constituirii uzufructului.
Modul de suportare a reparatiilor de catre uzufructuar si nudul proprietar

Art.581 - (1) Uzufructuarul este obligat sa efectueze reparatiile de intretinere a bunului.


(2) Reparatiile mari sunt in sarcina nudului proprietar.


(3) Sunt reparatii mari acelea ce au ca obiect o parte importanta din bun si care implica o cheltuiala exceptionala, cum ar fi cele referitoare la inlocuirea sau repararea grinzilor, a zidurilor de rezistenta, a acoperisului, a sistemului de instalatii electrice, termice ori sanitare, a motorului ori caroseriei unui automobil sau a unui sistem electronic in ansamblul sau.


(4) Reparatiile mari sunt in sarcina uzufructuarului atunci cand se datoreaza neefectuarii reparatiilor de intretinere.
Efectuarea reparatiilor mari

Art.582 - (1) Uzufructuarul este obligat sa-l instiinteze pe nudul proprietar despre necesitatea reparatiilor mari.


(2) Atunci cand nudul proprietar nu efectueaza la timp reparatiile mari, uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa, nudul proprietar fiind obligat sa restituie contravaloarea acestora la stingerea uzufructului.
Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit

Art.583 - Uzufructuarul si nudul proprietar nu sunt obligati sa reconstruiasca ceea ce s-a distrus datorita vechimii ori dintr-un caz fortuit.
Uzufructul cu titlu particular

Art.584 - Uzufructuarul cu titlu particular nu este obligat la plata datoriilor pentru care fondul este ipotecat si, daca va fi silit sa le plateasca, are actiune contra nudului proprietar.
Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor in caz de litigiu

Art.585 - (1) Uzufructuarul suporta toate sarcinile si cheltuielile ocazionate de litigiile privind folosinta bunului, culegerea fructelor ori incasarea veniturilor.


(2) Daca bunul este asigurat, pe durata uzufructului primele de asigurare sunt platite de uzufructuar.
Obligatia de denuntare a uzufructuarului

Art.586 - Uzufructuarul este obligat sa denunte de indata nudului proprietar orice uzurpare a fondului si orice contestare a dreptului de proprietate, sub sanctiunea obligarii la plata de daune-interese.
Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor proprietatii

Art.587 - (1) Cheltuielile si sarcinile proprietatii revin nudului proprietar.


(2) Atunci cand uzufructul este cu titlu gratuit, uzufructuarul datoreaza dobanzile aferente sumelor achitate, cu acest titlu, de nudul proprietar sau, daca a platit el insusi, poate cere restituirea numai la stingerea uzufructului si fara nici o dobanda.
Obligatiile in caz de pieire a turmei

Art.688 - (1) Daca turma data in uzufruct a pierit in intregime din cauze neimputabile uzufructuarului acesta va restitui numai pieile ori valoarea acestora.


(2) Daca turma nu a pierit in intregime, uzufructuarul este obligat sa inlocuiasca animalele pierite cu cele date de prasila.§.3 Dispozitii speciale
Opozabilitatea uzufructului asupra creantelorArt.589 - Uzufructul asupra unei creante este opozabil tertilor in aceleasi conditii ca si cesiunea de creanta.
Drepturile si obligatiile in cazul uzufructului asupra creantelor

Art.590 - (1) Uzufructuarul are dreptul sa perceapa dobanzile creantei si sa indeplineasca toate actele necesare pentru conservarea ori incasarea dobanzilor. Titularul dreptului de creanta poate face toate actele de dispozitie care nu aduc atingere drepturilor uzufructuarului.


(2) Dupa plata creantei, uzufructul continua asupra capitalului, cu obligatia uzufructuarului de a-l restitui creditorului la stingerea uzufructului.


(3) Uzufructuarul suporta toate cheltuielile si sarcinile referitoare la dobanzi.
Uzufructul rentei viagere

Art.591 - Uzufructuarul rentei viagere are dreptul de a percepe, pe durata uzufructului sau, veniturile dobandite zi cu zi. Acesta va fi obligat numai la restituirea veniturilor incasate cu anticipatie.
Uzufructul actiunilor ori al partilor sociale

Art.592 - (1) Dreptul de vot aferent partilor sociale sau actiunilor date in uzufruct se exercita de catre nudul proprietar in adunarea generala extraordinara si de catre uzufructuar in adunarea generala ordinara, in lipsa de prevedere contrara.


(2) Dividendele a caror distribuire a fost aprobata de adunarea generala in timpul uzufructului se cuvin uzufructuarului.
Obligatia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar

Art.593 - (1) Daca uzufructuarul universal ori cu titlu universal plateste datoriile aferente patrimoniului sau partii de patrimoniu date in uzufruct, nudul proprietar trebuie sa restituie sumele avansate, la stingerea uzufructului, fara nici o dobanda.


(2) In cazul in care uzufructuarul nu plateste datoriile prevazute la alin 1), nudul proprietar poate, la alegere, sa le plateasca el insusi sau sa vanda o parte suficienta din bunurile date in uzufruct. Daca insa nudul proprietar plateste aceste datorii, uzufructuarul datoreaza dobanzi pe toata durata uzufructului.


(3) Cu toate acestea, cel care mosteneste un uzufruct avand ca obiect un patrimoniu sau o fractiune dintr-un patrimoniu este obligat sa achite, in proportie cu obiectul uzufructului si fara nici un drept de restituire, legatele cu titlu particular avand ca obiect obligatii de intretinere sau, dupa caz, rente viagere.
Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructuluiArt.594 - Daca plata datoriilor nu se va face in modul aratat in art.593, creditorii pot sa urmareasca bunurile date in uzufruct.
Uzufructul fondului de comert

Art.595 - Uzufructuarul unui fond de comert poate, in lipsa de stipulatie contrara, sa dispuna de bunurile ce-l compun, cu obligatia de a le inlocui cu altele similare si de valoare egala.Sectiunea a 3-a


Stingerea uzufructului
Cazurile de stingere a uzufructului

Art.596 - (1) Uzufructul se stinge pe cale principala prin una din urmatoarele cauze:


a) moartea uzufructuarului ori, dupa caz, dizolvarea persoanei juridice;


b) ajungerea la termen;


c) consolidare, atunci cand calitatea de uzufructuar si de nud proprietar se intrunesc in aceeasi persoana;


d) renuntarea la uzufruct;


e) neuzul timp de 10 de ani.


(2) Uzufructul se stinge prin moartea uzufructuarului ori, dupa caz, prin dizolvarea persoanei juridice chiar daca termenul nu s-a implinit sau, dupa constituire, dreptul de uzufruct a fost cedat unui tert.


(3) In cazul imobilelor sunt aplicabile dispozitiile in materie de carte funciara.
Stingerea uzufructului in caz de abuz de folosinta

Art.597 - (1) Uzufructul poate inceta la cererea nudului proprietar atunci cand uzufructuarul abuzeaza de folosinta bunului, aduce stricaciuni acestuia ori il lasa sa se degradeze.


(2) Creditorii uzufructuarului pot interveni in proces pentru conservarea drepturilor lor; ei se pot angaja sa repare stricaciunile si pot oferi garantii pentru viitor.


(3) Instanta poate dispune, dupa imprejurari, fie stingerea uzufructului, fie preluarea folosintei bunului de catre nudul proprietar cu obligatia acestuia de a plati uzufructuarului o renta pe durata uzufructului. Cand bunul este imobil, pentru garantarea rentei, instanta va dispune inscrierea unei ipoteci in cartea funciara.
Stingerea uzufructului in caz de pieire a bunului

Art.598 - (1) Uzufructul se stinge in cazul in care bunul a fost distrus in intregime dintr-un caz fortuit. Cand bunul a fost distrus in parte, uzufructul continua asupra partii ramase.


(2) In toate cazurile, uzufructul va continua asupra despagubirii platite de tert sau, dupa caz, asupra indemnizatiei de asigurare, daca aceasta nu este folosita pentru repararea bunului; dispozitiile art.564 se aplica in mod corespunzator.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact