StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Diferite contracte speciale - contractul de mandat

Contractul de mandat
Sectiunea 1


Dispozitii generale
§1. Despre natura si intinderea mandatului
Notiune Art.1593 - (1) Mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice in numele si pe seama celeilalte parti, numita mandant.


(2) Contractul prin care o persoana se obliga sa presteze alte servicii decat savarsirea unor acte juridice sau sa indeplineasca lucrari, este supus dispozitiilor privitoare la mandat, daca nu intruneste cerintele legii pentru a I se aplica dispozitiile privitoare la unul dintre contractele speciale prevazute de lege.


Remuneratia mandatarului

Art.1594 - In cazul in care mandatul este cu titlu oneros, remuneratia mandatarului, daca nu este determinata prin contract, se va stabili potrivit legii obiceiului ori, in lipsa, dupa valoarea serviciilor prestate.
Prezumtia de reprezentare

Art.1595 - (1) In lipsa unei stipulatii contrare, mandatarul il reprezinta pe mandant in actele pe care a fost imputernicit sa le faca.


(2) Dispozitiile referitoare la reprezentarea in contracte se aplica in mod corespunzator.
Mandatul fara reprezentare

Art.1596 - Mandatarul care actioneaza in nume propriu isi asuma obligatii pentru sine, in urma actelor incheiate cu tertii, chiar daca acestia aveau cunostinta despre mandat.
Bunuri dobandite de mandatar in nume propriu

Art.1597 - Mandantul poate cere predarea bunurilor mobile dobandite de mandatar in temeiul actelor incheiate cu tertii, chiar daca mandatul este fara reprezentare.
Drepturile creditorului asupra bunurilor  mandatarului

Art.1598 - Creditorul mandatarului nu poate urmari bunurile dobandite de acesta in nume propriu daca mandatul fara reprezentare are o data certa anterioara nasterii creantei.
Forma mandatului

Art.1599 - (1) Contractul de mandat poate fi incheiat in forma scrisa ori tacita. El poate rezulta, de asemenea, din chiar executarea lui de catre mandatar cand o acceptare prealabila nu este ceruta din partea acestuia.


(2) Mandatul convenit pentru incheierea unui act juridic pentru care legea prevede o anumita forma, trebuie sa respecte acea forma, sub sanctiunea aplicabila in cazul actului insusi.
Refuzul primirii mandatului

Art.1600 - (1) Persoana careia i s-a oferit un mandat privitor la afaceri care intra in exercitiul profesiei sale, in cazul in care nu doreste sa-l primeasca, este obligat sa comunice fara intarziere mandantului refuzul sau, fiind raspunzator, in caz contrar, de pagubele ce le cauzeaza.


(2) Dispozitia prevazuta la alin 1) este aplicabila si in cazul in care o persoana, desi s-a oferit, fie in mod public, fie in fata mandantului, sa se ocupe de un anumit fel de afaceri, refuza sa primeasca o oferta de mandat avand drept obiect o afacere de acel fel.
Termenul mandatului

Art.1601 - (1) Mandatul fara termen inceteaza la implinirea unui termen de trei ani.


(2) Cand s-a prevazut un termen, iar acesta este mai lung decat cel prevazut de alin 1), el se reduce de drept la acest din urma termen.
Intinderea mandatului

Art.1602 - (1) Mandatul general autorizeaza pe mandatar sa efectueze numai acte de conservare si de administrare.


(2) Pentru a putea face acte de instrainare, de grevare sau tranzactii, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilet la ordin ori pentru a intenta actiuni in justitie, este necesara o imputernicire expresa din partea mandantului.


(3) Mandatul dat pentru o anumita afacere se intinde si asupra tuturor actelor necesare executarii lui, chiar daca nu sunt precizate in mod expres.
Depasirea mandatului

Art.1603 - Actul juridic facut cu depasirea mandatului sau dupa ce acesta a incetat, isi va produce efectele numai daca cel in numele caruia a fost facut il ratifica.

§2. Obligatiile mandatarului
Executarea mandatului

Art.1604 - (1) Mandatarul nu poate sa depaseasca limitele statornicite prin mandat.


(2) Cu toate acestea, el poate deroga de la instructiunile primite daca ii este imposibil sa instiinteze in prealabil pe mandant, iar imprejurarile sunt de asa natura incat se poate prezuma ca mandantul ar fi dat aprobarea. Mandatarul este, in acest caz, obligat sa instiinteze fara intarziere pe mandant cu privire la derogare.
Diligenta mandatarului

Art.1605 - (1) Mandatarul este tinut sa execute mandatul cu diligenta unui bun proprietar. Daca, insa, mandatul este cu titlu gratuit, el este obligat sa indeplineasca mandatul cu grija pe care o arata in propriile afaceri.


(2) Mandatarul este obligat sa il instiinteze pe mandant despre imprejurarile care, survenite incheierii mandatului, pot determina revocarea sau modificarea acestuia.
Obligatia de a da socoteala

Art.1606 - Orice mandatar este tinut sa dea socoteala despre gestiunea sa si sa remita mandantului tot ceea ce a primit in temeiul imputernicirii sale, chiar daca ceea ce a primit nu ar fi fost datorat mandantului.
Dobanzile la sumele datorate

Art.1607 - Mandatarul datoreaza dobanzi pentru sumele intrebuintate in folosul sau incepand din ziua intrebuintarii, iar pentru cele cu care a ramas dator, din ziua in care a fost pus in intarziere.
Raspunderea pentru obligatiile tertilor

Art.1608 - In lipsa unei conventii contrare, mandatarul care actioneaza in nume propriu nu raspunde fata de mandant cu privire la executarea obligatiilor asumate de persoanele cu care a contractat, cu exceptia cazului in care insolvabilitatea acestora i-a fost sau ar fi trebuit sa ii fie cunoscuta la data incheierii contractului.
Pluralitatea de mandatari

Art.1609 - Cand mai multe persoane au acceptat impreuna acelasi mandat, actele lor obliga pe mandant chiar daca au fost facute de una dintre ele, afara de cazul cand s-a stipulat ca vor lucra impreuna.


(2) In lipsa de stipulatie contrara, mandatarii nu sunt tinuti solidar fata de mandant decat daca se obliga sa lucreze impreuna.
Substituirea facuta de mandatar

Art.1610 - (1) Mandatarul care, cu ocazia executarii mandatului, isi substituie o alta persoana, fara a fi fost autorizat de mandant, raspunde pentru actiunile persoanei substituite.


(2) Daca mandantul a autorizat substituirea fara indicarea persoanei, mandatarul raspunde pentru culpa in alegerea persoanei.


(3) In toate cazurile, mandatarul raspunde cu privire la instructiunile date persoanei care l-a substituit.


(4) Mandantul are actiune directa impotriva persoanei substituite mandatarului.
Custodia bunurilor mandantului

Art.1611 - (1) Mandatarul va asigura pastrarea bunurilor care ii sunt predate pentru mandant si va exercita drepturile acestuia fata de terti, daca bunurile prezinta semne de deteriorare sau au ajuns cu intarziere.


(2) In caz de urgenta, mandatarul poate proceda la vanzarea bunurilor cu diligenta unui bun proprietar.


(3) In cazurile prevazute la alin 1) si (2) mandatarul trebuie sa il anunte de indata pe mandant.


(4) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazul in care mandatarul refuza sa primeasca mandatul, chiar daca acesta intra in competenta sa profesionala.§3. Obligatiile mandantului
Sumele necesare executarii mandatului

Art.1612 - In lipsa unei conventii contrare, mandantul este obligat sa asigure mandatarului sumele necesare executarii mandatului si indeplinirii obligatiilor pe care mandatarul, in acest scop, si le-a asumat in nume propriu.
Cheltuielile si remuneratia mandatarului

Art.1613 - Mandantul va restitui mandatarului sumele avansate, impreuna cu dobanzile legale aferente incepand cu data avansarii acestora, precum si remuneratia convenita.
Descarcarea mandatarului de obligatiile contractate

Art.1614 - (1) Mandantul este obligat sa execute obligatiile pe care mandatarul le-a contractat cu tertii in limitele mandatului sau.


(2) El nu raspunde fata de mandatar pentru actele care depasesc limitele mandatului; el va raspunde, insa, pentru aceste acte daca le ratifica, expres sau tacit, sau daca, in momentul incheierii acestora, mandatarul nu avea cunostinta de incetarea mandatului sau.
Raspunderea mandantului

Art.1615 - Mandantul este obligat sa repare pagubele ce mandatarul, fara intentie sau culpa din parte-i, a suferit in executarea mandatului.
Pluralitatea de mandanti

Art.1616 - Cand mandatul a fost dat de mai multe persoane pentru o afacere comuna, fiecare dintre ele raspunde solidar fata de mandatar de toate efectele mandatului.
Dreptul de retentie al mandatarului

Art.1617 - Pentru garantarea tuturor creantelor izvorate din mandat, inclusiv a avansurilor, cheltuielilor si dobanzilor, mandatarul are un drept de retentie asupra bunurilor mandantului care se gasesc in posesiunea sa ori de care poate sa dispuna in baza titlurilor pe care le detine.§4. Incetarea mandatului
Moduri de incetare Art.1618 - Mandatul inceteaza:


la expirarea termenului sau la indeplinirea de catre mandatar a actului pentru care a fost instituit;


prin revocarea sa de catre mandant;


prin renuntarea mandatarului;


la moartea, punerea sub interdictie sau incapacitatea, falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau a mandatarului. Cu toate acestea, mandatul care are ca obiect indeplinirea de acte cu privire la desfasurarea unei afaceri nu inceteaza, daca afacerea continua, cu respectarea dreptului de renuntare al partilor sau al mostenitorilor acestora.
Revocarea mandatului

Art.1619 - Mandantul poate oricand revoca mandatul, fiind obligat sa plateasca mandatarului eventualele cheltuieli avansate de acesta in scopul executarii mandatului, precum si, daca mandatul este cu titlu oneros, o parte corespunzatoare din remuneratia convenita.
Numirea altui mandatar

Art.1620 - Imputernicirea data unui nou mandatar pentru aceeasi afacere revoca mandatul initial din ziua in care i-a fost notificata primului mandatar.
Revocarea mandatului colectiv

Art.1621 - Daca mandatul a fost conferit de mai multe persoane, revocarea facuta numai de unul din mandanti nu il descarca pe mandatar fata de ceilalti mandanti, dar il indreptateste sa pretinda, daca este cazul, despagubiri de la autorul revocarii.
Renuntarea mandatarului

Art.1622 - (1) Mandatarul poate renunta oricand la mandat, notificand mandantului renuntarea sa.


(2) Mandatarul este dator sa il despagubeasca pe mandant pentru prejudiciile ce le-ar suferi prin efectul renuntarii, cu exceptia cazului cand continuarea executarii mandatului i-ar fi cauzat mandatarului insusi o paguba insemnata, de neprevazut la data acceptarii mandatului.
Moartea sau incapacitatea mandantului

Art.1623 - In caz de deces sau incapacitate a mandantului, mandatarul care a inceput executarea mandatului trebuie sa o continue numai atat timp cat  intarzierea executarii ar putea cauza o situatie grava si ireversibila.
Necunoasterea cauzei de incetare a mandatului

Art.1624 -Tot ceea ce mandatarul a facut, in numele mandantului, inainte de a cunoaste sau de a fi putut cunoaste cauza de incetare a mandatului este socotit ca valabil facut in executarea acestuia.
Moartea sau incapacitatea mandatarului

Art.1625 - In caz de moarte a mandatarului, mostenitorii sai, daca au avut cunostinta de mandat, trebuie sa instiinteze de indata pe mandant si sa ia in interesul acestuia masurile cerute de imprejurari.
Incetarea mandatului in caz de pluralitate de mandatari

Art.1626 - In lipsa unei conventii contrare, mandatul dat mai multor mandatari obligati sa lucreze impreuna inceteaza chiar si atunci cand cauza incetarii priveste numai pe unul dintre ei.Sectiunea a 2-a


Contractul de comision
Notiune Art.1627 - Contractul de comision este mandatul care are ca obiect achizitionarea sau vanzarea de bunuri pe socoteala comitentului si in numele comisionarului.
Natura juridica a comisionului

Art.1628 - (1) Comisionarul este obligat direct fata de persoana cu care a contractat.


(2) Intre comitent si terti nu exista nici drepturi, nici obligatii. Cu toate acestea, comitentul poate exercita actiunile apartinand comisionarului, subrogandu-se in drepturile acestuia.
Vanzarea pe credit

Art.1629 - Comisionarul care vinde pe credit este obligat sa-l instiinteze pe comitent, aratandu-i persoana cumparatorului si termenul acordat; in caz contrar, se presupune ca operatiunile s-au facut pe bani gata, proba contrara nefiind admisa.
Transmiterea proprietatii bunurilor

Art.1630 - In raporturile dintre comitent si comisionar sau creditorii acestuia, proprietatea bunurilor dobandite de comisionar pe socoteala comitentului trece direct la acesta din urma chiar din momentul dobandirii.
Indepartarea de la instructiuni

Art.1631 - (1) Comisionarul se poate indeparta de la instructiunile primite pentru executarea mandatului, cand considera ca comitentul, cunoscand conditiile schimbate, si-ar fi dat aprobarea si nu este timp suficient pentru a cere si a obtine autorizarea sa prealabila.


(2) In afara de acest caz, orice operatiune a comisionarului, cu incalcarea sau depasirea puterilor primite, ramane in sarcina sa, daca comitentul nu o ratifica; comisionarul poate fi obligat si la plata de daune-interese.
Vanzarea de titluri de credit

Art.1632 - (1) Cand comisionarul este insarcinat sa vanda sau sa cumpere titluri de credit circuland in comert, devize sau marfuri cotate la bursa ori avand curs in targuri, daca comitentul nu a dispus altfel, el insusi poate sa-i procure la pretul cerut ca vanzator bunurile pe care trebuia sa le cumpere sau sa le retina pentru sine dupa pretul curent ca cumparator, bunurile pe care trebuia sa le vanda in contul comitentului.


(2) Comisionarul care se comporta el insusi ca vanzator sau cumparator, are dreptul la comision.


(3) Daca in cazurile mai sus aratate, comisionarul, dupa indeplinirea insarcinarii sale, nu face cunoscut comitentului persoana cu care a contractat, comitentul are dreptul sa considere ca vanzarea sau cumpararea s-a facut in contul sau si sa ceara de la comisionar executarea contractului.
Revocarea comisionului

Art.1633 - Comitentul poate revoca dispozitia data comisionarului pana in momentul in care acesta a incheiat afacerea. In acest caz, comisionarul are dreptul la o parte din remuneratie care se determina tinand cont de cheltuielile facute pana in acel moment cu privire la indeplinirea comisionului.
Raspunderea comisionarului

Art.1634 - (1) Comisionarul raspunde de indeplinirea obligatiilor persoanelor cu care a contractat.


(2) In cazul in care comisionarul isi ia aceasta raspundere are dreptul la plata unui comision special numit "pentru garantie", "pentru credit" sau altele asemanatoare, care in lipsa de conventiei va fi stabilit dupa obiceiul locului in care a fost executat contractul de comision.Sectiunea a 3-a


Contractul de consignatie
Notiune Art.1635 - Contractul de consignatie este mandatul prin care consignatarul, in schimbul unei remuneratii, se obliga sa vanda, in nume propriu dar pe socoteala consignantului, un anumit bun mobil pe care acesta i l-a predat.
Pretul de vanzare. Remuneratia consignatarului

Art.1636 - (1) Pretul la care bunul urmeaza sa fie vandut, precum si remuneratia la care are dreptul consignatarul se stabilesc de parti, potrivit dispozitiilor legii speciale.


(2) In cazul in care consignatarul vinde bunul la un pret mai mare decat cel stabilit, diferenta se va cuveni consignantului.
Dreptul de dispozitie al consignantului

Art.1637 - (1) Consignantul pastreaza dreptul de a dispune de bunul incredintat consignatarului. El il poate relua oricand, chiar in cazul in care contractul a fost incheiat pe durata determinata.


(2) In acest din urma caz, precum si ori de cate ori contractul de consignatie nu se poate executa din cauze imputabile consignantului, consignatarul are dreptul la inapoierea tuturor cheltuielilor facute pentru executarea contractului si, potrivit cu timpul cat bunul a stat in pastrarea sa, la o indemnizatie in conditiile prevazute de legea speciala.
Vanzarea pe credit. Raspundere

Art.1638 - Consignatarul nu poate acorda termen de plata cumparatorului decat daca prin contractul de consignatie i s-a acordat acest drept. In acest din urma caz, ratele vor fi platite consignatarului, care va raspunde fata de consignant solidar cu cumparatorul pentru plata pretului.Sectiunea a 4-a


Contractul de expeditie
Notiune Art.1639 - Contractul de expeditie este mandatul prin care expeditorul se obliga sa incheie in nume propriu si in contul comitentului, un contract de transport si sa indeplineasca operatiunile accesorii.
Revocarea ordinului de expeditie

Art.1640 - (1) Comitentul poate revoca ordinul de expediere pana in momentul cand expeditorul a incheiat contractul de transport, inapoind acestuia cheltuielile facute.


(2) Din momentul incheierii contractului de transport, expeditorul este obligat sa execute, la cererea comitentului, dreptul de contra-ordin admis in materie de transport.
Obligatiile expeditorului

Art.1641 - (1) In alegerea traseului, mijloacelor si modalitatilor de transport al marfii, expeditorul va respecta instructiunile comitentului iar in lipsa acestora, va actiona in interesul destinatarului.


(2) In cazul in care expeditorul ia asupra sa obligatia de indeplinire a operatiunilor de predare a bunurilor la locul de destinatie, se prezuma ca nu intelege sa ia asupra sa o obligatie directa fata de destinatar.


(3) Expeditorul nu are obligatia de a asigura bunurile decat daca aceasta a fost stipulata in contract sau asigurarea este necesara potrivit uzantelor.


(4) Premiile, bonusurile si avantajele din tarife obtinute de expeditor trebuie predate comitentului, in lipsa conventiei contrare.
Raspunderea expeditorului

Art.1642 - (1) Expeditorul raspunde de pagubele ce s-ar produce bunurilor daca nu actioneaza cu diligenta unui bun comerciant la luarea in primire si pastrarea lor, la alegerea carausului si expeditorilor intermediari si, in general, la executarea expedierii.


(2) Daca fara motive temeinice expeditorul se abate de la modul de transport indicat de expeditor, raspunde si de accidentele datorate cazurilor fortuite, daca nu dovedeste ca pierderea sau vatamarea bunurilor ori intarzierea transportului s-ar fi intamplat chiar daca s-ar fi conformat instructiunilor primite.
Dreptul expeditorului (la comision)

Art.1643 - (1) Expeditorul, in lipsa conventiei, are dreptul la un comision pentru incheierea contractului de transport si la plata prestatiilor accesorii indeplinite de el, dupa uzantele locului unde contractul de transport a fost incheiat, precum si la restituirea cheltuielilor facute pe socoteala comitentului.


(2) Comisionul, prestatiile accesorii si cheltuiala cuvenita expeditorului vor putea fi determinate global de la inceput.
Transportul efectuat de expeditor

Art.1644 - (1) Expeditorul poate efectua el insusi transportul, fie cu mijloacele sale proprii, fie cu ale altora, cu conditia de a instiinta fara intarziere pe expeditor, cu exceptia conventiei contrare.


(2) In acest caz, el ia asupra sa raspunderea carausului si are dreptul la pretul transportului, cu exceptia comisionului. Pretul transportului va fi calculat dupa tarifele legale sau uzuale in vigoare pentru mijlocul de transport intrebuintat, iar in lipsa acestora ca fi stabilit de instanta judecatoreasca.
Prescriptie

Art.1645 - Termenul de prescriptie al dreptului la actiune izvorand din contractul de expeditie este de un an socotit din ziua predarii bunurilor la locul de destinatie sau din ziua in care ar fi trebui sa se faca predarea lor, iar pentru actiunea referitoare la transporturile care incep sau se termina in afara Europei, termenul este de 18 luni.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact